B. Phần chánh kinh - Các kinh về tịnh độ: 61. Kinh Sám hối hồng danh

Đã đọc: 4770           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

61. KINH SÁM HỐI HỒNG DANH

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ, đại xả cứu muôn loài,
Tướng Phật trang nghiêm, hào quang tỏa,
Chúng con kính lễ hướng tâm về. O
Nam-mô quy y Kim-Cang Thượng Sư:
Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. O
Nay chúng con lòng thành phát nguyện,
Chẳng cầu mong được chuyện trần đời,
Không cầu phước báo trời người.
Thanh Văn, Duyên Giác hay nơi Quyền thừa.
Chỉ nương Tối thượng thừa tâm nguyện,
Mà phát tâm vô thượng trong lành,
Nguyện cầu tất cả chúng sanh,
Thảy đều thành đạo sáng danh Phật-đà. O
Nam-mô quy y thập phương tận
hư không giới nhất thiết chư Phật. O
Nam-mô quy y thập phương tận
hư không giới nhất thiết tôn Pháp. O
Nam-mô quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết Hiền Thánh Tăng.O
Nam-mô Như Lai, Ứng cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. O
Nam-mô Phổ Quang Phật. O
Nam-mô Phổ Minh Phật. O
Nam-mô Phổ Tịnh Phật. O
Nam-mô Đa-ma-la Bạt-chiên-đàn
Hương Phật. O
Nam-mô Chiên-đàn Quang Phật. O
Nam-mô Ma-ni Tràng Phật. O
Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Ma-ni
Bảo Tích Phật. O
Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo
Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật. O
Nam-mô Ma-ni Tràng Đăng Quang Phật. O
Nam-mô Huệ Cự Chiếu Phật. O
Nam-mô Hải Đức Quang Minh Phật. O
Nam-mô Kim Cang Lao Cường Phổ
Tán Kim Quang Phật. O
Nam-mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng
Mãnh Phật. O
Nam-mô Đại Bi Quang Phật. O
Nam-mô Từ Lực Vương Phật. O
Nam-mô Từ Tạng Phật. O
Nam-mô Chiên-đàn Khốt Trang Nghiêm
Thắng Phật. O
Nam-mô Hiền Thiện Thủ Phật. O
Nam-mô Thiện Ý Phật. O
Nam-mô Quảng Trang Nghiêm
Vương Phật. O
Nam-mô Kim Hoa Quang Phật. O
Nam-mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại
Lực Vương Phật. O
Nam-mô Hư Không Bảo Hoa
Quang Phật. O
Nam-mô Lưu Ly Trang Nghiêm
Vương Phật. O
Nam-mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.O
Nam-mô Bất Động Trí Quang Phật. O
Nam-mô Hàng Phục Chúng Ma
Vương Phật. O
Nam-mô Tài Quang Minh Phật. O
Nam-mô Trí Huệ Thắng Phật. O
Nam-mô Di-lặc Tiên Quang Phật. O
Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu
Tôn Trí Vương Phật. O
Nam-mô Thế Tịnh Quang Phật. O
Nam-mô Long Chủng Thượng Tôn
Vương Phật. O
Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật. O
Nam-mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. O
Nam-mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. O
Nam-mô Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực
Vương Phật. O
Nam-mô Diệu Âm Thắng Phật. O
Nam-mô Thường Quang Tràng Phật. O
Nam-mô Quán Thế Đăng Phật. O
Nam-mô Huệ Oai Đăng Vương Phật.O
Nam-mô Pháp Thắng Vương Phật. O
Nam-mô Tu Di Quang Phật. O
Nam-mô Tu-ma-na Hoa Quang Phật. O
Nam-mô Ưu-đàm Bát-la Hoa Thù
Thắng Vương Phật. O
Nam-mô Đại Huệ Lực Vương Phật. O
Nam-mô A-súc-tỳ Hoan Hỷ Quang Phật.O
Nam-mô Vô Lượng Âm Thanh
Vương Phật. O
Nam-mô Tài Quang Phật. O
Nam-mô Kim Hải Quang Phật. O
Nam-mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông
Vương Phật. O
Nam-mô Đại Thông Quang Phật. O
Nam-mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn
Vương Phật. O
Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật. O
Nam-mô Kim Cang Bất Hoại Phật. O
Nam-mô Bảo Quang Phật. O
Nam-mô Long Tôn Vương Phật. O
Nam-mô Tinh Tấn Quân Phật. O
Nam-mô Tinh Tấn Hỷ Phật. O
Nam-mô Bảo Hỏa Phật. O
Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Phật. O
Nam-mô Hiện Vô Ngu Phật. O
Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. O
Nam-mô Vô Cấu Phật. O
Nam-mô Ly Cấu Phật. O
Nam-mô Dõng Thí Phật. O
Nam-mô Thanh Tịnh Phật. O
Nam-mô Thanh Tịnh Thí Phật. O
Nam-mô Ta-lưu-na Phật. O
Nam-mô Thủy Thiên Phật. O
Nam-mô Kiên Đức Phật. O
Nam-mô Chiên-đàn Công Đức Phật. O
Nam-mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.O
Nam-mô Quang Đức Phật. O
Nam-mô Vô Ưu Đức Phật. O
Nam-mô Na-la-diên Phật. O
Nam-mô Công Đức Hoa Phật. O
Nam-mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần
Thông Phật. O
Nam-mô Tài Công Đức Phật. O
Nam-mô Đức Niệm Phật. O
Nam-mô Thiện Danh Xưng Công
Đức Phật. O
Nam-mô Hồng Diệm Đế Tràng
Vương Phật. O
Nam-mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. O
Nam-mô Đấu Chiến Thắng Phật. O
Nam-mô Thiện Du Bộ Phật. O
Nam-mô Châu Tráp Trang Nghiêm
Công Đức Phật. O
Nam-mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. O
Nam-mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ
Ta-la Thọ Vương Phật. O
Nam-mô Pháp Giới Tạng Thân
A-di-đà Phật. O
Giữa thế giới gần xa các xứ,
Trước Phật đương cư trú tại trần,
Cúi xin các Phật Thế tôn,
Nhủ lòng thương xót chúng con đoái hoài.
Thương chúng sinh đời này đời trước,
Đã luân hồi bao lượt tử sinh,
Từ nơi vô thủy thành hình,
Đã từng lặn ngụp tội tình đến nay. O
Hoặc tội ác tự tay tạo tác,
Hoặc đã xui kẻ khác từng làm,
Hoặc nhìn việc ác không can,
Lại còn sinh dạ hân hoan đồng tình.
Những tội lỗi tự mình trộm cắp,
Của chùa chiền, bảo tháp, chư tăng,
Tự tay mình lấy, giả lầm,
Hoặc xui người lấy, vui thầm đứng xem. O
Phải năm tội đắm chìm vô gián,
Hoặc tự làm chuốc oán, gây oan,
Hoặc từng bảo kẻ khác làm,
Hoặc nhìn người khác hân hoan tỏ lòng. O
Trong mười điều ác hung vô đạo,
Hoặc tự tay gây tạo tham tàn,
Hoặc từng sai kẻ khác làm,
Hoặc nhìn việc ác không can còn mừng.O
Hoặc tự tạo hoặc cùng gây tội,
Hoặc tự mình nông nỗi bao che,
Hoặc làm chẳng giấu giếm gì,
Đều sa địa ngục A-tỳ đáng kinh.
Làm ngạ quỷ súc sinh đau khổ,
Hoặc giam mình nẻo dữ không thôi,
Làm loài hèn hạ nhất đời,
Tội tình lầm lỗi bao thời gây ra.
Nay con nguyện thật thà sám hối,
Biết bao điều tội lỗi khôn dung,
Cúi xin các Phật Thế Tôn,
Chứng minh cho nỗi khốn cùng của con. O
Xin Đức Phật rủ lòng thương xót,
Nay con xin quỳ trước Phật-đà,
Phát tâm thệ nguyện thật thà,
Đời này, đời tới, gần xa làm lành.
Xin phát nguyện thực hành bố thí,
Giữ giới hầu tâm ý sạch trong,
Nắm cơm chén nước nhủ lòng,
Nguyện đem cho cả khắp cùng chúng sanh.O
Hoặc tự nguyện tu hành trong sạch,
Có bao nhiêu thành đạt căn lành,
Mọi điều huân tập đã thành,
Vô biên công đức nơi mình bao nhiêu.
Nay tất cả xin đều hồi hướng,
Về con đường Vô Thượng xưa nay.
Giống như quá khứ vị lai,
Các Phật hồi hướng tỏ bày đại bi. O
Chúng con nguyện quay về hồi hướng,
Sám hối cho tội chướng bao đời,
Phước lành tùy hỷ đời người,
Hướng về công đức nơi nơi Phật-đà.
Nguyện trí tuệ sâu xa vô thượng,
Phật qua rồi, hiện tại, vị lai,
Toàn năng, toàn thiện xưa nay,
Biển trời công đức đủ đầy vô biên. O
Nay con nguyện cúi mình kính lễ,
Sám hối điều tội lỗi bấy nay,
Cúi xin đức Phật Như Lai,
Sáng soi tâm trí con đây mê lầm.
Mười phương cõi xa gần bát ngát,
Phật ba đời cùng khắp không trung.
Bằng lời thân ý sạch trong,
Cúi đầu kính lễ một lòng tôn nghiêm. O
Nét oai phong Phổ Hiền hạnh nguyện,
Trước Như Lai thị hiện sức thần,
Một thân lại hiện muôn thân,
Hằng hà sa số ứng thân Phật-đà.
Hàng Bồ-tát nhiều như số cát,
Đến vô biên cõi pháp khắp cùng,
Đủ đầy tin tưởng thật lòng,
Tựa hồ tiếng sóng mênh mông biển dài. O
Lời diệu pháp đó đây bất tận,
Biết bao đời mới đặng cơ may,
Tán dương công đức Như Lai,
Như hoa vi diệu hương bay khắp cùng.
Nhạc réo rắc, hương xông, lọng phủ,
Dáng tuyệt trần đầy đủ trang nghiêm,
Cúng dường chư Phật tự nguyền,
Thức ăn hoa quả, dâng lên lòng thành. O
Đèn nhang thắp lung linh sáng tỏ,
Dáng tuyệt vời như vẻ Tu-di,
Cúng dường đức Phật Mâu-ni,
Chiếu soi quảng đại từ bi nhiệm mầu.
Phật ba đời trước sau tin tưởng,
Hạnh Phổ Hiền nguyện hướng không sai,
Cúng dường, sám hối Như Lai,
Cho tiêu tội lỗi đã gây bao đời. O
Tham, sân, si tự thời vô thỉ,
Miệng, ý, thân sinh khởi liền liền,
Nay con sám hối, lòng nguyền,
Mười phương chư Phật khắp miền sớm trưa.
Bậc Vô Học, Nhị Thừa, Duyên Giác,
Như Lai cùng Bồ-tát viên thông,
Bao nhiêu công đức tựu trung,
Mười phương đức Phật cùng chung
hướng về. O
Phật thành tựu Bồ-đề Vô Thượng,
Nay con xin kính ngưỡng thỉnh cầu,
Cỗ xe chở pháp lăn mau,
Còn như Phật định tiêu dao Niết-bàn.
Chúng con nguyện hân hoan kính thỉnh,
Xin rủ lòng thương tưởng chúng sinh,
Hãy vì lợi lạc thế tình,
Chuyển vần xe pháp độ sinh Ta-bà. O
Nay kính lễ thật thà sám hối,
Công đức kia cùng với căn lành,
Thảy đều hồi hướng chúng sanh,
Nguyện thành như Phật, sáng danh đạo đời.
Đạo Vô Thượng không ngơi hồi hướng,
Phật, Pháp, Tăng tánh tướng khôn cùng,
Tục chơn tam-muội dung thông,
Nay xin hồi hướng khắp cùng nhân gian. O
Chúng sanh có những thân, miệng, ý,
Bởi mê lầm miệt thị rẻ khinh,
Gây bao nghiệp chướng tội tình,
Thảy đều bị cảnh đắm chìm tương lai.
Niệm niệm trí tròn đầy cõi pháp,
Chẳng chuyển lùi rộng khắp quần sanh.
Dù cho thế giới tan tành,
Hư không, phiền não chúng sanh không còn.
Bốn thệ nguyện vô cùng rộng lớn,
Nay con xin hồi hướng ra đây,
Kiếp này đến kiếp tương lai,
Nguyện thành Phật đạo tròn đầy
“vô sanh.” O
Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát.
(3 lần) OOO

 ***

KỆ SÁM HỐI


Con đã gây ra bao lầm lỗi,
Khi nói, khi làm, khi tư duy,
Tham lam, hờn giận và ngu si,
Nay con cúi đầu xin sám hối.
Một lòng con cầu Phật chứng tri,
Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới,
Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm,
Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa.
Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm,
Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm.
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm,
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong. O
Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát.O

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập