B. Phần chánh kinh - Các kinh về tịnh độ: 57. Kinh Phổ Môn

Đã đọc: 3886           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 57. KINH PHỔ MÔN

***

DANH HIỆU QUAN ÂM

Tôi nghe như vầy: Bấy giờ trong hội Hoa Sen Chánh Pháp, có vị Bồ-tát hiệu Vô Tận Ý, cung kính chỉnh y, chắp tay thưa Phật: “Bạch đức Thế Tôn, ngài Quán Thế Âm do nhân duyên gì được danh hiệu ấy?”

Đức Phật liền dạy: Này các Bồ-tát, nếu có muôn ức các loài chúng sanh chịu nhiều khổ nạn, khi được nghe tên Bồ-tát Quán Âm, một lòng xưng danh, thọ trì miên mật, đều được giải thoát.  O

NĂNG LỰC TRÌ DANH

Có người bất hạnh, lâm cảnh hỏa hoạn, xưng niệm Quan Âm, nhờ sức oai thần, lửa chẳng cháy đặng.

Lại nếu có người bị nước cuốn trôi, xưng niệm Quan Âm, nhờ sức oai thần, liền đến chỗ cạn.

Nếu kẻ đi thuyền vì tìm châu báu: Vàng, bạc, mã não, hổ phách, trân châu, xà cừ, lưu ly, san hô ngọc quý, lênh đênh biển lớn, bão táp dập dồn, rồi bị trôi dạt vào nước La-sát, thì nên thành tâm, trì niệm Quan Âm, nhờ sức oai thần, bình an vô sự.  O

Lại nếu có kẻ sắp bị hãm hại bằng trượng dao gậy, thì nên thành tâm, trì niệm Quan Âm, lúc đó dao gậy liền gãy từng khúc, và được cứu thoát. Nếu bị La-sát hoặc quỷ Dạ-xoa, hãm hại thân ta, nên niệm Quan Âm, quỷ dữ không dám dùng mắt dọa người, huống là hãm hại.

Nếu như có người, do nghiệp hay tội, bị cảnh lao lung, xiềng xích gông cùm, trói buộc khắp thân, nhờ niệm Quan Âm, thoát cảnh tù đày, dứt hẳn họa tai.   O

Nếu đoàn thương gia, trên đường hiểm trở, mang nhiều của báu, bị cướp tấn công, thì đừng hốt hoảng. Chỉ cần người biết khuyên các đồng nghiệp: “Hết lòng trì niệm, danh hiệu Quan Âm, vị Ban Vô Uý, cho nguồn hoan hỷ.” Thương buôn nghe xong, trì niệm hết lòng: “Nam-mô Bồ-tát đức Quán Thế Âm.” Nhờ sức oai thần, thoát khỏi tai nạn.

Này Vô Tận Ý, Bồ-tát Quan Âm có sức oai thần rộng sâu như biển, công đức hiển hiện, không thể nghĩ bàn, lợi lạc quần sanh. Vì thế các ông thường phải một lòng, trì danh Bồ-tát.    O

Nếu có chúng sanh bản tánh tham lam, ngu si hờn giận, thường cung kính niệm Bồ-tát Quan Âm, thì tham sân si, thảy đều tan biến. Nếu có gia quyến cầu sanh con trai thì nên lễ lạy, thành khẩn trì danh Bồ-tát Quan Âm, liền sanh nam tử, phước đức đầy đủ, trí tuệ hơn người. Nếu cầu con gái, chí thành lễ bái Bồ-tát Quan Âm, thì sẽ hạ sanh hằng nga thục nữ, công hạnh đầy đủ, xinh đẹp đoan trang, mọi người thương mến. O

Sức thần Quan Âm nhiệm mầu như thế! Cung kính đảnh lễ, tán thán trì danh, công đức tăng nhanh, được nhiều phúc lợi. Ta khuyên mọi người trì danh Bồ-tát.  O

BĂM BA ỨNG THÂN

Ngài Vô Tận Ý liền hỏi Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn, trong cõi trần gian, Bồ-tát Quan Âm ứng dụng thế nào, phương tiện quyền xảo, hoằng pháp lợi sinh, giúp cho hữu tình thảy đều tỏ ngộ?”

Này Vô Tận Ý: “Nếu có chúng sanh, đáng dùng Phật thân, để được độ thoát, chứng nên quả giác, thì Quán Thế Âm thị hiện Phật thân vì họ thuyết pháp.”    O

Tương tự như vậy, tùy theo căn tánh của các chúng sanh, Bồ-tát Quan Âm ứng hiện nhiều thân: Như thân Thanh Văn, thân Bích-chi Phật, hoặc Trời Đế-thích, hoặc thân Phạm Vương, thân Tự Tại Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Thiên Đại Tướng Quân, hoặc Tỳ-sa-môn, tiểu vương, trưởng giả, tể quan, cư sĩ, hoặc Bà-la-môn, tín nữ, thiện nam, hoặc làm Tăng Ni, hoặc thân phụ nữ của hàng trưởng giả, cư sĩ, tể quan, và Bà-la-môn, đồng nam đồng nữ, thậm chí hiện thân: trời, rồng, dạ-xoa, hoặc càn-thát-bà, hoặc a-tu-la, hoặc ca-lâu-la, hoặc khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, thần Chấp Kim Cang, tất cả băm ba ứng thân sai khác, giúp người giải thoát, thì Quan Thế Âm sẵn sàng hóa thân, không chút quản ngại.     O

Này Vô Tận Ý, Bồ-tát Quan Âm ứng hiện nhiều thân, cứu độ chúng sanh, khắp các cõi nước, không thể kể xiết. Vì thế các ông hãy nên một lòng, tán thán cúng dường Bồ-tát Quan Âm.    O

BẬC BAN VÔ UÝ

Này Vô Tận Ý, ban niềm vô uý trong chốn khổ nạn, sợ hãi kinh hoàng, chính là hạnh nguyện của Quán Thế Âm, nên cõi Ta-bà còn gọi ngài là Đấng Thí Vô Uý.  O

BÌNH ĐẲNG CÚNG DƯỜNG

Ngài Vô Tận Ý thưa đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn, con xin cúng dường Bồ-tát Quan Âm.” Nói xong ngài đem chuỗi ngọc như ý, tặng làm pháp thí, giá trị nghìn vàng, cúng Quan Thế Âm. Quan Âm bồ-tát, không chịu nhận chuỗi. Phật liền dạy rõ về pháp cúng dường, khuyên Quán Thế Âm, hãy vì bốn chúng, tám bộ trời rồng, và Vô Tận Ý, nhận chuỗi pháp thí, lợi ích trời người.    

Phật vừa dứt lời, Bồ-tát Quan Âm hoan hỷ đón nhận, chia làm hai phần, một phần dâng cúng đức Phật Thích-ca, còn lại phần kia, cúng tháp Đa Bảo.    O

THI KỆ TRÙNG TUYÊN

Bấy giờ trong hội, ngài Vô Tận Ý, trùng tuyên tỉ mỉ, những điều vừa nghe, bằng lời thơ kệ:    

          Đức Thế Tôn tướng tốt,

          Con xin được hỏi Người:

          Vì sao có Bồ-tát

          Hiệu là Quan Thế Âm?   O

          Phật chỉ dạy ân cần,

          Hỡi này Vô Tận Ý,

          Vì hạnh nguyện Quan Âm

          Hiện thân khắp các cõi.

          Lời thề sâu như biển,

          Nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn,

          Theo hằng nghìn đức Phật,

          Phát nguyện lớn thanh tịnh.

          Ai thấy hình, nghe danh,

          Tâm khơi nguồn tỉnh thức,

          Thoát đau khổ tử sanh,

          Nay Ta chỉ nói lược.     O

          Hoặc bị người độc thâm,

          Xô vào hầm lửa lớn,

          Niệm thần lực Quan Âm,

          Hầm lửa biến hồ sen.

          Hoặc trôi dạt biển lớn,

          Gặp nạn quỷ, cá, rồng.

          Niệm thần lực Quan Âm,

          Sóng dữ không chìm đặng.

          Hoặc từ đỉnh Tu-di,

          Bị người xô rớt xuống,

          Niệm thần lực Quan Âm,

          Như mặt trời trên không.  O

          Hoặc bị người dữ rượt,

          Rớt xuống núi Kim Cương,

          Niệm thần lực Quan Âm

          Chẳng tổn đến mảy lông. 

          Hoặc bị giặc vây hãm,

          Cầm đao trượng sát hại,

          Niệm thần lực Quan Âm,

          Liền thoát khỏi nạn tai.

          Hoặc bị nạn vua quan,

          Hành hình đến sắp chết,

          Niệm thần lực Quan Âm,

          Kiếm đao gãy từng khúc.   O

          Hoặc ngục tù tội vương,

          Tay chân bị xiềng xích,

          Niệm thần lực Quan Âm,

          Tự do, khỏi khổ ách.

          Hoặc bị kẻ ác tâm,

          Trù, ếm, phục thuốc độc,

          Niệm thần lực Quan Âm,

          Nhân ác theo kẻ ác.

          Gặp La-sát bạo hung,

          Rồng độc và quỷ đói,

          Niệm thần lực Quan Âm,

          Không loài nào dám hại.   O

          Bị thú dữ vây quanh,

          Nanh vuốt đáng sợ hãi,

          Niệm thần lực Quan Âm,

          Chúng cúp đuôi bỏ chạy.

          Bò cạp, rắn hổ mang,

          Hơi độc phun thiêu đốt,

          Niệm thần lực Quan Âm,

          Nghe danh, đều lùi bước.

          Sấm sét xé mây đen,

          Mưa đá tuôn khắp chốn,

          Niệm thần lực Quan Âm,

          Tất cả liền tiêu tán.   O

          Bị tranh chấp, kiện tụng,

          Hay chiến sự hãi hùng,

          Niệm thần lực Quan Âm,

          Oán thù liền lui tan.

          Chúng sanh bị khổ nạn,

          Thân chịu nhiều bức bách,

          Sức trí diệu Quan Âm,

          Cứu thế gian thoát khổ.  O

          Đầy đủ sức thần thông

          Khéo tu pháp phương tiện,

          Trong quốc độ mười phương,

          Không cõi nào chẳng hiện.       

          Địa ngục, quỷ, súc sanh,

          Khổ sinh, già, bệnh, chết,

          Nhờ thần lực Quan Âm

          Khổ đau đều chấm dứt.    O

          Quán Chơn, quán Thanh Tịnh,

          Quán Trí Tuệ rộng lớn,

          Bi quán và Từ quán,

         Thường cầu, thường chiêm ngưỡng.

          “Thanh tịnh” nên không nhơ,

          “Trí tuệ” phá tà ám,

          Điều phục nạn gió lửa,

          Soi sáng khắp thế gian.  O

          “Tâm bi” như sấm nổ,

          “Lòng từ” tợ mây lành,

          Mưa tuôn pháp cam-lộ,

          Dập tắt lửa não phiền.

     “Tiếng Diệu,” “tiếng Quan Âm,”

     “Tiếng Phạm,” “tiếng Hải Triều,”

     “Tiếng hơn Tiếng Thế Gian,”

     Hãy thường xuyên quán chiếu.  O

     Mỗi niệm chớ sanh nghi,

     Quan Âm bậc Tịnh Thánh,

     Ngài là nơi quy y

     Trong chết, sầu, khổ nạn.

     Ngài đủ các công đức,

     Mắt thương nhìn chúng sanh,

     Ngài chính là biển phước,

     Nên đảnh lễ chí thành.   O

CÔNG ĐỨC NGHE KINH

Bấy giờ trong Hội, có vị Bồ-tát, tên là Trì Địa, chắp tay thưa Phật: “Bạch đức Thế Tôn, nếu có chúng sanh, nghe được đạo nghiệp, cũng như công đức và các hiện thân của ngài Quan Âm, thì phải biết rằng phước của người ấy chẳng phải là ít.”  O

Khi nghe Phật nói phẩm Phổ Môn này, tám mươi bốn ngàn các loài chúng sanh, thảy đều phát tâm Vô Thượng Chánh Giác.

Nam-mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ-tát    (3 lần) OOO

KỆ TÁN QUAN ÂM

             Quan Âm đại sĩ,

             Đức hiệu Viên Thông.

             Mười hai nguyện lớn,

             Phát khởi từ tâm.

             Tầm thanh cứu khổ,

             Chốn chốn hiện thân.

             Vân du các cõi,

             Cứu thoát trầm luân.

             Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát     (3 lần) OOO

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập