Phụ Lục: Kinh Bát Đại Nhân Giác (Hán Việt)

Đã đọc: 29401           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Dịh chữ Hán: Sa-môn An Thế Cao, thời Hậu Hán Phiên âm và dịch chữ Việt: Thích Nhật Từ

  ***

爲 佛 弟 子       Vi Phật đệ tử                    Là đệ tử Phật
常 於 晝 夜       Thường ư trú dạ               Ngày cũng như đêm
至 心 誦 念       Chí tâm tụng niệm           Luôn nhớ tám điều
八 大 人 覺       Bát đại nhân giác             Đại nhân giác ngộ


弟 一 覺 悟       Đệ nhất giác ngộ                  Giác ngộ thứ nhất:
世 间 無 常       Thế gian vô thường              Thế gian vô thường
國 土 危 脆       Quốc độ nguy thuý               Đất nước mong manh
四 大 苦 空       Tứ đại khổ không                 Bốn đại khổ, không
五 陰 無 我       Ngũ ấm vô ngã                    Năm uẩn vô ngã
生 滅 變 異       Sanh diệt biến dị                 Sanh diệt thay đổi
虛 僞 無 主       Hư nguỵ vô chủ                   Không có thực thể
心 是 惡 源       Tâm thị ác nguyên               Tâm là nguồn ác
形 爲 罪 藪       Hình vi tội tẩu                     Thân là rừng tội
如 是 觀 察       Như thị quán sát                 Quán thấy như trên
漸 離 生 死       Tiệm ly sanh tử.                  Vẫy chào sinh tử.


弟 二 覺 知       Đệ nhị giác tri                     Giác ngộ thứ hai:
多 欲 爲 苦       Đa dục vi khổ                     Tham nhiều khổ nhiều
生 死 疲 勞       Sinh tử bì lao                     Sanh tử do dục
從 貪 欲 起       Tùng tham dục khởi           Thực tập ít muốn
少 欲 無 爲       Thiểu dục vô vi                  Trải nghiệm vô vi
身 心 自 在       Thân tâm tự tại.                Thân tâm tự tại.


弟 三 覺 知       Đệ tam giác tri                  Giác ngộ thứ ba:
心 無 厭 足       Tâm vô yểm túc                Tâm không biết đủ
唯 得 多 求       Duy đắc đa cầu                 Tham muốn không dừng
增 長 罪 惡       Tăng trưởng tội ác            Tội lỗi càng tăng
菩 薩 不 爾       Bồ tát bất nhĩ                   Bồ tát khác người
常 念 知 足       Thường niệm tri túc          Tâm luôn biết đủ
安 貧 守 道       An bần thủ đạo                Giữ đạo thanh cao
唯 慧 是 業       Duy tuệ thị nghiệp           Trí tuệ số một.


弟 四 覺 知       Đệ tứ giác tri                    Giác ngộ thứ tư:
懈 怠 墮 落       Giải đãi đoạ lạc                 Lười biếng sa đọa
常 行 精 進       Thường hành tinh tấn        Tinh tiến hướng thiện
破 煩 惱 惡       Phá phiền não ác              Chuyển hóa phiền não
崔 伏 四 魔       Tồi phục tứ ma                 Dẹp sạch bốn ma
出 陰 界 獄       Xuất ấm giới ngục.           Thoát ngục ấm, giới.


弟 五 覺 悟       Đệ ngũ giác ngộ               Giác ngộ thứ năm:
愚 癡 生 死       Ngu si sinh tử                  Ngu nên sinh tử
菩 薩 常 念       Bồ tát thường niệm          Bồ-tát chính niệm
廣 學 多 聞       Quảng học đa văn            Học rộng hiểu nhiều
增 長 智 慧       Tăng trưởng trí tuệ          Trí tuệ ngời sáng
成 就 辯 才       Thành tựu biện tài           Tài năng vô tận
教 化 一 切       Giáo hóa nhất thiết          Giáo hóa chúng sinh
悉 以 大 樂       Tất dĩ đại lạc.                  Được an vui lớn.


弟 六 覺 知       Đệ lục giác tri                  Giác ngộ thứ sáu:
貧 苦 多 怨       Bần khổ đa oán               Nghèo hay oán trách
橫 結 惡 緣       Hoạnh kiết ác duyên        Gặp nhiều nghịch duyên
菩 薩 布 施       Bồ-tát bố thí                   Bồ-tát bố thí
等 念 冤 親       Đẳng niệm oán thân        Không chút phân biệt
不 念 舊 惡       Bất niệm cựu ác              Không ghìm thù xưa
不 憎 惡 人       Bất tắng ác nhơn            Chẳng ghét người ác.


弟 七 覺 悟       Đệ thất giác ngộ             Giác ngộ thứ bảy:
五 欲 過 患       Ngũ dục quá hoạn           Năm dục gây hoạ
雖 爲 俗 人       Tuy vi tục nhân               Sống giữa dòng đời
不 染 世 樂       Bất nhiễm thế lạc            Không nhiễm thói tục
常 念 三 衣       Thường niệm tam y         Chỉ mặc ba y
瓶 缽 法 器       Ngõa bát pháp khí           Mỗi ngày đi bát
至 願 出 家       Chí nguyện xuất gia        Chí nguyện xuất trần
守 道 清 白       Thủ đạo thanh bạch        Giữ đạo thanh cao
梵 行 高 遠       Phạm hạnh cao viễn        Giới đức ngời sáng
慈 悲 一 切       Từ bi nhất thiết              Thương yêu muôn loài.


弟 八 覺 知       Đệ bát giác tri                 Giác ngộ thứ tám:
生 死 熾 然       Sinh tử xí nhiên              Sinh tử bừng cháy
苦 惱 無 量       Khổ não vô lượng            Khổ não vô cùng
發 大 乘 心       Phát đại thừa tâm           Phát tâm đại thừa
普 濟 一 切       Phổ tế nhất thiết             Cứu độ tất cả
願 代 眾 生       Nguyện đại chúng sinh    Thay thế chúng sinh
受 無 量 苦       Thọ vô lượng khổ            Chịu các đau khổ
令 諸 眾 生       Linh chư chúng sinh        Giúp cho chúng sinh
畢 竟 大 樂       Tất cánh đại lạc              Đạt được niết-bàn.


***


Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (3 đã gửi)

avatar
duongvan nguyen 04/10/2018 01:38:59
thật là tuyệt vời. con cảm ơn thầy đã giải thích cặn ce. về bộ kinh bát đại nhân giác có phụ đề. hán việt. và giải thích đầy đủ để chúng con giác ngộ cuộc đời. mong người nào có duyên với phật pháp tu vô lượng kiếp đến nay duyên đã thành thục nên học mẫu để. giác ngộ ngay cuộc đời để thoát ly và tu học giải thoát cuộc đầy đau khổ này. xin cảm ơn đại đức và các thầy đã góp sức phiên dịch đầy đủ bộ kinh này. xin trời phật gia hộ cho các thầy
avatar
duongvan nguyen 04/10/2018 01:41:14
xin troi phat gia ho cho cac thay.
avatar
minh 02/07/2019 14:28:27
khong co five mp3 giang kinh sao ad ơi
tổng số: 3 | đang hiển thị: 1 - 3

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.67

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập