Xuân

Đã đọc: 2590           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Xuân bất tận

Xuân bất tận có mặt trong ta,

Cho tâm xuân thấm đượm mọi nhà,

Cho ý xuân tỏa trong tu tập,

Tình xuân tỏ rạng tính vị tha.

 

Endless Spring

Endless spring is present in us,

The spring heart is impregnated with all houses,

The spring mind is illuminated with cultivation

The spring love shines with selfless nature.

 

Xuân vô tận

Xuân đến hiến dâng tiếng nhạc thiền,

Cho người hành giả ánh xuân hiền.

Năm nay xuân đến dài vô tận,

Cho em bé đẹp ngây thơ nhiều.

 

Infinite Spring

The coming spring dedicates the sound of meditation music

to practitioner with the light of gentle spring.

In this year, the spring comes and lasts infinitely

for more of innocent beautiful babies.

 

Xuân Hạnh Phúc

Xuân sang nhân loại cảm thấy vui,

Xuân đến trăm hoa hé nụ cười,

Người người nhà nhà đều hạnh phúc,

Đón mừng xuân mới tâm an vui.

 

Happy Spring

When the spring comes, living things and beings feel joyful,

When the spring reaches, hundreds of flowers slightly open smilingly,

Everyone and every house that are happy,

Welcome to the new spring with the heart of peaceful joy.

 

Xuân Từ Bi

Gặp nhau để chúc mừng xuân mới,

Chúc nhau trong ánh sáng từ bi,

Trẻ em, người lớn đều vui vẻ,

Thấm đượm an vui Xuân từ bi.

 

Compassionate Spring

Meeting each other to wish you the new spring,

Wish each other in the light of compassion,

Children, adults who are joyful,

Permeate peaceful joy within the compassionate spring.

 

Xuân Di Lặc

Xuân đến mọi người thêm niềm vui,

Di Lặc trong ta nở nụ cười,

Tất cả an vui và hoan hỷ,

Cho mùa xuân mới sáng niềm tin.

 

Maitreya Spring

When the spring comes, everyone has additional joy.

The Maitreya Buddha in us opens his smile,

All are happy and glad,

For the new spring to brighten their steady confidence.

 

Xuân huyền diệu

Xuân đến, Xuân về thật vô biên,

Cho cả nhân loại và chư thiên,

Một mùa xuân mới thật huyền diệu,

Mùa xuân vĩnh cửu nơi cửa Thiền.

 

Marvelous Spring

The spring comes and arrives really boundlessly,

For all humankind and gods,

A season of the new spring is so marvelous,

The eternal spring is at the door of meditation.

 

Xuân vô lượng

Xuân này tỏa sáng vô lượng quang,

Cho mọi người hướng về Lạc Bang,

Tất  cả đều được vô lượng thọ,

Vô lượng công đức thật vô vàn.

 

Infinite Spring

This spring is illuminated with the infinite light,

For everyone to lead to the Pure Land,

All obtain infinite longevity,

Infinite merit is really numberless.

 

Xuân miên viễn

Xuân đến nhân loại hết lầm than,

Cho người tỉnh thức ánh Đạo vàng,

Cho người tu học thêm tinh tiến,

Cho thế hệ trẻ được huy hoàng.

 

Eternal Spring

When the spring comes, humankind ends misery,

For people being awakened in the light of the deliverance path,

For people who cultivate and learn additional diligence,

For young generations who reach resplendence.

 

Xuân thiền quán

Xuân về trong con mắt nhà thiền,

Đưa người hành giả thoát khổ liền,

Cho ai nấy đều vui trong ánh đạo,

Cho người tỉnh thức hết ưu phiền.

 

The contemplative Spring

The spring comes in the eye of meditation house,

To lead a practitioner to escape of instant suffering,

for those who are happy in the light of liberation path

for those who are awakened end sorrows.

 

Xuân an lạc

Xuân về muôn chim hót líu lo,

Đưa người qua đến bến tự do,

Cho thân thanh thản và an lạc,

Cho tâm mang ý nghĩa Thầy trò.

 

Peaceful Spring

The spring comes, countless birds twitter,

To lead people to the shore of freedom

To their relaxed and peaceful bodies

To their minds of bringing meaningfulness of teachers and students.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập