Thanh văn thừa thi hóa qua điệp khúc 118 chữ đầu câu

Đã đọc: 2313           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Thanh văn thừa qua Tứ Diệu Đế : Khổ Tập Diệt Đạoba mươi bảy phẩm trợ đạo như sau là Tứ niệm xứ : Quán thân bất tịnh – Quán tâm vô thường – Quán pháp vô ngã – Quán thọ thị khổ. Tứ chánh cần : Điều ( ác )- Điều ( ác ), Điều ( thiện ) – Điều ( thiện ). Tứ như ý túc : Dục như ý túc – Tinh tấn như ý túc – Nhất tâm như ý túc – Quán như ý túc. Ngũ căn : Tín ( căn )- Tấn – Niệm – Định – Huệ. Ngũ lực : Tín ( lực )- Tấn – Niệm - Đinh – Huệ. Thất Bồ đề phần : Trạch pháp - Tin tấn – Hỷ - Khinh an – Niệm – Định – Xã. Bát chánh đạo : Chánh kiến - Chánh tư duy – Chánh ngữ - Chánh nghiệp – Chánh mạng – Chánh tin tấn – Chánh niệm – Chánh định.

Thanh là tiếng vọng từ trong

Văn là cái nghe bên trong thuở đầu

Thừa là xe pháp nhiệm mầu

Qua lời Phật dạy lan sâu vào đời

Tứ là bốn phần sáng ngời

Diệu mầu thuần khiết trong lời đầu tiên

Đế thành sự thật hiện tiền

Khổ đau sinh lão bệnh liền tử sinh

Tập từ tham đến thiên hình

Diệt trong trạng thái ẩn mình thanh cao

Đạo thành phương thức như sau

ba bảy phẩm cùng nhau thực hành

Ba mươi bảy phẩm hoàn thành

Mươi hay mười nghe thanh thanh

Bảy là con số lập thành

Phẩm này làm thể đặc danh khởi đầu

Trợ duyên hành đạo nhiệm mầu

Đạo là đường lối thẳm sâu cõi lòng

Như bài thi kệ ước mong

Sau đây thứ tự trong vòng bản môn  ( 20 )

phần tóm luợc ngữ ngôn

Tứ là bốn pháp sanh tồn từ đây

Niệm hằng ghi nhớ như vầy

Xứ là nơi chốn thế nầy rõ phân

Quán xem thật kỷ nơi thân

Thân đây nhơ nhớp từng phần nhớ phân

Bất là phủ định toàn thân

Tịnh đây phản nghĩa hai phần sạch dơ

Quán xem từng phút từng giờ

Tâm viên ý mã bao giờ đứng yên

thường biến đổi triền miên

Thường đây phản nghĩa đảo điên vô thường

Quán xem từng pháp không thường

Pháp nào thật có trên đường tiến thân

này quét sạch toàn thân

Ngã nào tồn tại trong thân thể này

Quán xem cảm giác nơi đây

Thọ vui buồn khổ kiếp này thẳm sâu

Thị là trạng thái âu sầu

Khổ nầy chất ngất đến đâu cho cùng ( 40 )

Tứ là bốn điều nói chung

Chánh tâm suy nghĩ tận cùng đến nơi

Cần nên hành thiện tuyệt vời

Điều ác lỡ phạm trong đời hiện nay

Điều ác chặn đứng hôm nay

Điều thiện gắn bó từng ngày phát sinh

Điều thiện phát triển chân tình

Tứ là bốn phần kết tinh như vầy

Như ý quả thật cao dầy

Ý nguyền đầy đủ đông đầy thiện duyên

Túc duyên đầy đủ pháp thiền

Dục là muốn như ý liền ước mơ

Như như ý muốn đợi chờ

Ý nguyền phúc đức không ngờ phát sinh

Túc đầy tròn đủ giống in

Tinh thông giáo pháp quả tình tiến lên

Tấn lên hàng Thánh nêu tên

Như lòng mở rộng không nên biến lười

Ý lành trong sạch thêm tươi

Túc duyên tròn đủ cho người hậu lai        ( 60 )

Nhất như tâm niệm Như lai

Tâm như như một không hai khởi đầu

Như trăng tỏa sáng đêm thâu

Ý hòa tâm cảnh đạo mầu nhất như

Túc duyên tròn đủ như như

Quán xem tâm tánh thật hư thế nào

Như như bất động làm sao !

Ý yên tâm lặng thanh tao thiền hành

Túc duyên quả mãn nhân lành

Ngũ là năm phần tinh anh kế là

Căn duyên cơ bản ấy mà

Tín tâm tin Phật nơi nhà cửa không

Tấn lên từng bước trong lòng

Niệm về pháp chánh đừng mong điền gì

Định thần quán tưởng tâm bi

Huệ khai tâm sáng khi đi đứng nằm

Ngũ phần sức mạnh nơi tâm

Lực thêm gia sức âm thầm trợ duyên

Tín tâm Tam bảo hiện tiền

Tấn thêm gia lực bình yên tu trì            ( 80 )

Niệm về thiền quán thực thi

Định tâm quán tưởng tâm bi vào đời

Huệ từ chánh định sáng ngời

Thất phần là pháp trong đời tu thân

Bồ đề gieo hạt dương trần

Đề cao cảnh tỉnh ân cần thực thi

Phần này nên chọn cũng vì

Trạch pháp chọn lọc thật thì gì hơn

Pháp lành gieo hạt cõi nhơn

Tin vào Tam bảo đâu hơn cõi này

Tấn thêm đạo hạnh từ đây

Hỷ từ  tâm xả khắp đầy nhân gian

Khinh an thanh thoát nhẹ nhàn

An vui tự tại không màn điều chi

Niệm về từng pháp liễu tri

Định tâm quán tưởng khi đi đứng nằm

Xả ly vạn pháp từ tâm

Bát là tám phần thậm thâm thực hành

Chánh chơn đạo nghiệp viên thành

Đạo là đường thẳng rành rành thực thi  ( 100 )

Chánh tri biết đúng ngay khi

Kiến là thấy đúng đường đi lối về

Chánh tâm suy nghĩ mọi bề

duy nghiệm chứng Bồ đề lưu danh

Duy trì dòng nghĩ tạo thành

Chánh tâm lời nói tri hành hợp nhau

Ngữ ngôn quả thật thanh tao

Chánh chơn hành hoạt cho nhau quả lành

Nghiệp nhân gieo hạt tinh anh

Chánh chơn mạng sống tâm thành kết nhau

Mạng sống đáng sống thật nào

Chánh chơn tiến bước khi nào mới thôi

Tinh chuyên từng bước sẵn rồi

Tấn lên đạo nghiệp tô bồi Thanh văn

Chánh tâm niệm chính Thanh văn

Niệm tâm tâm niệm Thanh văn khởi đầu

Chánh chơn thiền định thẳm sâu

Định tâm thiền quán đạo mầu Thanh văn       ( 118 )

 

Kính cẩn

T. Minh Đức

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

2.25

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập