Tinh Hoa Kinh Hoa Nghiêm

Đã đọc: 275           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mời xem tập tin bên phải

MỤC LỤC
i. Lời giới thiệu của Hòa Thượng Thích Như Minh 9
ii. Lời đầu của soạn giả Thích Nữ Giới Hương 12
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN KINH HOA NGHIÊM 17
1. Định nghĩa tên kinh 17
2. Sáu điều chứng tín của kinh Hoa Nghiêm 19
3. Năm thời giáo trong Hoa Nghiêm tông 20
4. Nguổn gốc kinh Hoa Nghiêm 21
5. Hoa nghiêm tông tại Trung Hoa 24
6. Hoa nghiêm tông tại Nhật Bản 27
7. Hoa nghiêm tông tại Việt Nam 28
8. Hoa nghiêm tông tại Hoa Kỳ 30
9. Sự phổ biến của tông Hoa Nghiêm hiện nay30
CHƯƠNG 2. TRIẾT LÝ KINH HOA NGHIÊM 33
1. Pháp hội và Chủ giảng Hoa Nghiêm 33
2. Tín, Giải, Hành, Chứng 39
3. Năm Vòng Nhân Quả 41
4. Sáu tướng đặc điểm dung thông
(Lục Tướng Viên Dung) 42
5. Năm Pháp Quán (Ngũ giáo quán môn) 43
6. Bốn Cảnh Giới Sự Lý Vô Ngại (Tứ Pháp Giới) 44
7. Mười Lý Huyền Diệu của Các Pháp
(Thập Huyền Môn) 45
8. Triết lý kinh Hoa Nghiêm 46
9. Nữ giới trong Kinh Hoa Nghiêm 46
10. 53 Thánh Quả Bồ-Tát 56
CHƯƠNG 3. Ý NGHĨA 40 PHẨM KINH HOA NGHIÊM 58
1. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 58
2. Phẩm Như-Lai Hiện Tướng 68
3. Phẩm Phổ Hiền Tam Muội 72
4. Phẩm Thế Giới Thành Tựu 74
5. Phẩm Hoa Tạng Thế Giới 82
6. Phẩm Tỳ-Lô-Giá-Na 103
7. Phẩm Như-Lai Danh Hiệu 112
8. Phẩm Tứ Thánh Đế 117
9. Phẩm Quang Minh Giác 127
10. Phẩm Bồ-Tát Vấn Minh 131
11. Phẩm Tịnh Hạnh 141
12. Phẩm Hiền Thủ 155
13. Phẩm Thăng Tu Di Sơn Đảnh 163
14. Phẩm Tu Di Sơn Đảnh 167
15. Phẩm Thập Trụ 174
16. Phẩm Phạm Hạnh 182
17. Phẩm Sơ Phát Tâm Công Đức 184
18. Phẩm Minh Pháp 189
19. Phẩm Thăng Dạ Ma Thiên Cung 198
20. Phẩm Dạ Ma Cung Kệ Tán 201
21. Phẩm Thập Hạnh 210
22. Phẩm Vô Tận Tạng 218
23. Phẩm Thăng Đâu Suất Thiên Cung 223
24. Phẩm Đâu Suất Kệ Tán 229
25. Phẩm Thập Hồi Hướng 240
26. Phẩm Thập Địa 257
27. Phẩm Thập Định 279
28. Phẩm Thập Thông 299
29. Phẩm Thập Nhẫn 306
30. Phẩm A Tăng Kỳ 313
31. Phẩm Thọ Lượng 320
32. Phẩm Chư Bồ-Tát Trụ Xứ 323
33. Phẩm Phật Bất Tư Nghì Pháp 326
34. Phẩm Như-Lai Thập Thân Tướng Hải 350
35. Phẩm Như-Lai Tùy Hảo Quang Minh Công Đức 362
36. Phẩm Phổ Hiền Hạnh 367
37. Phẩm Như-Lai Xuất Hiện 376
38. Phẩm Ly Thế Gian 399
39. Phẩm Nhập Pháp Giới 430
40. Phẩm Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới
Phổ Hiền Hạnh Nguyện. 485
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN 497
1. Tinh Hoa Kinh Hoa Nghiêm 498
2. Các siêu thuật từ của Hoa Nghiêm 500
3. Thiện Tài Đồng Tử học đạo 502
4. Thiện Tài Đồng Tử với Pháp Môn Niệm Phật 504
5. Kinh Hoa Nghiêm với Khoa Học hiện đại. 508
a. Điểm gặp nhau của Khoa Học và Phật Giáo 508
b. Chân tướng của Nhân sinh vũ trụ. 510
Sách tham khảo 513
Tủ sách Bảo Anh Lạc 516
 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập