Nghi Thức Tụng Niệm LỄ PHẬT ĐẢN

Đã đọc: 8714           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image


 Nghi Thức

 

Tụng Niệm

 

LỄ PHẬT ĐẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chùa Pháp Quang

12 Freeman Road, Durack, QLD 4077. Australia

Tel 07.33721113 ; Mobile 0402.442431

Website: www.phapquang.com.au

Email: thnhattan@yahoo.com.au

 

Ấn hành Lễ Phật Đản 2640 - Bính Thân 2016

Phật Lịch 2560 - Việt Lịch 4895

Tỳ kheo Thích Nhật Tân soạn

***

 

NIỆM HƯƠNG

 

Nguyện đem lòng thành kính

Gởi theo Pháp mây hương

Ngát tỏa khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tánh làm lành

Cùng pháp giới chúng sinh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ đề kiên cố

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ Giác.

 

KỲ NGUYỆN...

 

 

TÁN PHẬT

 

Ðấng Pháp Vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp trời người

Cha lành chung bốn loài

Quy y tròn một niệm

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận.

 

 

Phật, chúng sinh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới đế châu ví Đạo tràng

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin đảnh lễ quy y.

 

 

ĐẢNH LỄ

 

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

 

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Ðiều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ðương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

 

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Ðà Phật, Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Ðại Thế Chí Bồ Tát, Ðại Nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

 

 

TÁN LƯ HƯƠNG

 

Lư hương vừa nhóm Chiên đàn

Khắp xông pháp giới muôn ngàn cõi xa

Lòng con kính ngưỡng thiết tha

Ngưỡng mong Chư Phật thương mà chứng minh.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

 

Nam Mô Đại  Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

 

Thiên thủ, thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra, đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bát ra da, Bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.

 

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.

 

Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, đồ lô đồ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô rô hô rô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha, Ta bà ma ha, a tất đà dạ, Ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

 

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ gia. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bàn ra da dạ ta bà ha.

Án tất điện đô mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

 

SÁM KHÁNH ĐẢN

 

Đệ tử hôm nay

Gặp ngày Khánh Đản

Một dạ vui mừng

Cúi đầu đảnh lễ

Thập phương Tam thế

Điều Ngự Như Lai

Cùng Thánh Hiền Tăng

Chúng con cùng pháp giới chúng sinh

Bởi thiếu duyên lành

Thảy đều sa đọa

Tham thân chấp ngã

Quên hẳn đường về

Tình ái si mê

Tù trong lục đạo

Trăm dây phiền não

Nghiệp báo không cùng

Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhân

Dũ lòng lân mẫn

Không nỡ sinh linh thiếu phước

Nặng kiếp luân hồi

Đêm dày tăm tối

Đuốc tuệ rạng soi

Nguyện cứu muôn loài

Pháp dùng phương tiện

Ta Bà thị hiện

Thích chủng thọ sinh

Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành

Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo

Ba mươi hai tướng tốt

Vừa mười chín tuổi xuân

Lòng từ ái cực thuần

Chí xuất trần quá mạnh

Ngai vàng quyết tránh

Tìm lối xuất gia

Sáu năm khổ hạnh rừng già

Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa

Chứng thành đạo quả

Hàng phục ma binh

Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghinh

Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ

Chúng con nguyền:

Dứt bỏ dục tình ngoan cố

Học đòi đức tánh quang minh

Cúi xin Phật Tổ giám thành

Từ bi gia hộ

Chúng con cùng pháp giới chúng sinh

Chóng thành Đạo Cả.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (30 lần)

Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

 

 

Bài tụng

Cuộc Đời Đức Phật

 

Hoa Vô Ưu bừng nở

Mừng đón Phật ra đời

Rằm tháng Tư rực rỡ

Vừa nắng rạng ban mai

 

Ca Tỳ La phương đài

Lâm Tỳ Ni trổi nhạc

Ngàn hoa kết lối hài

Ngàn hương bay ngào ngạt

 

Giáng Trần đi bảy bước

Từng bước nở hoa sen

Pháp giới đã lên đèn

Phá tan màn tăm tối

 

Mười phương như mở hội

Ba cõi đều hoan ca

Hướng về cõi Ta Bà

Mừng Thế Tôn giáng thế

 

Tại Ca Tỳ La Vệ

Dòng Thích chủng thọ sanh

Ma Da ứng điềm lành

Phạn Vương đức vô lượng

 

Tất Đạt băm hai tướng

Tám mươi vẻ bao dung

Diện mạo bậc phi thường

A Tư Đà nức nở

 

Cả hoàng cung lo sợ

Đạo sĩ thưa mấy lời

Thái tử đang nằm nôi

Nhân gian mấy khi được

 

Tôi chân thành báo trước

Thái Tử nếu ở đời

Làm vua hơn các vua

Xuất gia thành chánh giác

 

Thời gian trôi thấm thoát

Đã đến tuổi thanh xuân

Phụ Vương vẫn lo thầm

Tìm sợi tơ vương lại

 

Gia Du tuyệt thế ấy

Tài sắc vẹn sánh đôi

Xây giấc mộng chung đời

Mai sau còn kế nghiệp

 

Gia Du nồng giấc điệp

La Hầu gối vòng tay

Vương thành đang ngủ say

Thái Tử tung gót vó

 

Sa Nặc thầm lệ nhỏ

Bên dòng A Nô Ma

Tất Đạt quyết xuất gia

Tầm cho ra ánh đạo

 

Xa hoàng thành huyên náo

Xa vợ đẹp con thơ

Xa ngọc ngà châu báu

Xa nhung lụa mộng mơ

 

Sa Nặc ơi đừng chờ

Giờ đi, ta đã quyết

Đây nhung bào kiếm tiết

Đây mái tóc xuân xanh

 

Ngươi hãy mang về thành

Tâu Phụ Hoàng tường tận

Gia Du ơi, toàn nguyện

Hầu La con, hoàng nhi

 

Vì sinh tử ta đi

Vì chúng sinh ta cứu

Khi đạo mầu thành tựu

Thì ta mới trở về

 

Còn nếu vẫn si mê

Thì ta như không có

Vô minh phủ tứ bề

Hạnh nguyền còn bỏ ngõ

 

Đời như căn gác trọ

Vùi dập tựa mây bay

Không lẽ ta ngủ say

Lặn chìm trong sinh tử

 

Tử sinh con đường dữ

Ta quyết chí lên đường

Từ ngày đó phong sương

Gối mình trên tuyết phủ

 

Sáu năm trường không đủ

Đạo lý vẫn xa mờ

Thân tàn tạ xác xơ

Đạt Đa thay cách lại

 

Không e dè ái ngại

Đón ly sữa chăn cừu

Dòng máu nóng luân lưu

Dòng tâm tư sống dậy

 

Ni Liên Thuyền sóng đẩy

Cầm bình bát thả sông

Thành đạo hãy ngược dòng

Buông trôi thì cuốn mất

 

Lành thay lời chơn thật

Bình bát chẳng xoay chiều

Báo hiệu đạo cao siêu

Đã gần trong gang tấc

 

Tất Bát La bảy thất

Ngài nhập định tham thiền

Dứt giả huyễn đảo điên

Đạo Bồ Đề chứng đắc

 

Nhiệm mầu thay không sắc

Huyền vi thay sắc không

Tử sinh giờ im bặt

Luân hồi tựa ngân sương

 

Hoa Chân Lý trổ bông

Hoa Từ Bi bừng nở

Tâm nguyện lực thêm hồng

Ánh Đạo Vàng rạng rỡ 

 

Lục thông đã khai mở

Khắp ba cõi hiển bày

Mười phương đều tỏ ngộ

Đạo giải thoát là đây

 

Đâu lo gì quá khứ

Đâu ngại gì tương lai

Mọi chúng sinh từ nay

Dứt trầm luân sinh tử

 

Còn nghiệp còn sinh tử

Hết nghiệp hết tử sinh

Chư Phật với chúng sinh

Đồng cùng chung Tánh Giác

 

Đạt hay là không đạt

Đều do tự chính mình

Ngọc sáng tựa quang minh

Ai tu đều được sáng

 

Phật tâm nay tỏ rạng

Phật tánh tựa trăng rằm

Ròng rã bốn lăm năm

Ngài vân du hóa độ

 

Tùy căn cơ trình độ

Tùy mọi giới sang hèn

Dùng trí tuệ khơi đèn

Dùng cam lồ hóa chuyển

 

Mở đầu từ Lộc Uyển

Kết thúc tại Ta La

Hàng xuất gia tại gia

Nương về vô số lượng

 

Đấng Pháp Vương vô thượng

Soi chiếu khắp mười phương

Đều theo bước lên đường

Đức Thích Ca chơn chánh

 

Xe pháp luân chuyển bánh

Thuyền bát nhã thênh thang

Đường thánh đạo huy hoàng

Đức từ bi thấm nhuận

 

Ba tàng Kinh Luật Luận

Là Pháp Bảo nhiệm mầu

Không cao thấp cạn sâu

Biết tu đều tỏ ngộ

 

Ưu Ba Ly nghèo khổ

Bàn Đặc tựa cán mai

Tinh thông như các Ngài

A Nan, Mục Liên Tử

 

Biết tu thì một chữ

Đạo nhất như không đường

Mê hoặc lý giải suông

Lại càng xa đạo lý

 

Đường tu không địa vị

Dù vua chúa quan quân

Hay lê thứ bình dân

Cũng đều tu được cả

 

Đó mới là đạo cả

Đó mới là cao siêu

Bình dị nhưng nhiệm mầu

Như đèn tâm tự sáng

 

Chúng sinh đều quy mạng

Trên cổ xe Ba Thừa

Như từng một cơn mưa

Cũng là Mưa Pháp Hội

 

Cây lớn nhỏ đều gội

Hay ao lạch sông hồ

Hay biển rộng đồng khô

Đều nhờ cơn mưa vậy

 

Bình minh đã thức dậy

Bóng tối đã tan đi

Đó là đạo huyền vi

Đó là đường chánh pháp

 

Dòng thời gian chuyển đạp

Đã tám mươi tuổi già

Đức Từ Phụ Thích Ca

Sắc thân giờ đã yếu

 

Các con ơi, nên hiểu !

Có sắc phải có không

Ta đã mượn sắc không

Nay về không sắc vậy

 

Bóng vô thường đưa đẩy

Xây xát mọi bóng hình

Có hình phải bỏ hình

Sắc thân ta đâu khác

 

Các con ơi, Bờ Giác !

Bờ Giác cạnh bến mê

Cả hai nẻo cùng về

Chơn thường lạc ngã tịnh

 

Các con ơi, bình tĩnh !

Đừng sầu não kêu ca

Nay ta tuổi yếu già

Các con đều khôn lớn

 

Đừng khóc thương đau đớn

Đó là lẽ thường tình

Có tử phải có sinh

Tử sinh như huyễn mộng

 

Cuộc đời và sự sống

Chúng con đã hiểu rồi

Canh tàn dạ thức thôi

Nhớ Phật ân biển thệ

 

Dù Thế Tôn nói thế !

Chúng con vẫn nghe đau

Dù cho mọi sắc màu

Biến đi màu sắc vậy

 

Dù chúng con đã thấy !

Đường sinh tử xưa nay

Nhưng nắm lại vòng tay

Vòng tay giờ đã mất

 

Dù chúng con thấy Phật !

Nay Phật nhập diệt rồi

Chúng con cũng diệt thôi

Cỡi đôi bờ sinh diệt

 

Dù chúng con đã biết !

Khắp pháp giới ba ngàn

Đã thấm nhuận Đạo Vàng

Nhưng lòng đau quặn thắt

 

Chúng sinh có nước mắt

Nhờ nước mắt chúng sinh

Làm sáng thức hữu tình

Thành nước Từ Bi lớn

 

Nguyện nước Từ Bi lớn

Nguyện nước Cam Lộ Vương

Nguyện Đuốc Tuệ Tình Thương

Rạng soi đường sinh diệt

 

Dù chúng con vẫn biết

Từ Đức Phật Đản Sinh

Cho đến khi Nhập Diệt

Cũng dạy sắc với hình

 

Nhưng hình nào không sắc

Có sắc phải có thương

Không hình đã nhớ thương

Huống gì nay có sắc !

 

Thật ra hình với sắc

Thật ra có với không

Cả pháp giới mười phương

Cũng đều như mộng vậy

 

Từ mộng con thức dậy

Nhớ Đức Phật Sơ Sinh

Đã mang một Bóng Hình

Tám mươi năm nhập diệt

 

Nay chúng con trần thiết

Đảnh lễ cúng dường Ngài

Dù Hình Bóng nhạt phai

Nhưng Pháp Thân bất diệt

 

Chúng con còn sinh diệt

Đức Phật dứt diệt sinh

Nên chúng con thương tiếc

Dệt lại một Bóng Hình

 

Theo ánh sáng bình minh

Vầng đông vừa ló dạng

Ánh Đạo Vàng tỏa rạng

Ánh châu ngọc lung linh

 

Nay lưu giữ Bóng Hình

Mai còn ghi mãi mãi

Đồng hướng về kính lạy

Đấng Từ Phụ ân sâu

 

Nhờ Đạo Pháp nhiệm mầu

Chúng sinh đều hóa độ

Nhờ đạo lý cao siêu

Chúng sinh đều tỏ ngộ

 

Muôn lòng thành rạng rỡ

Biến thành vạn cành hoa

Dâng lên trên pháp tòa

Cúng dường Đấng Vô Thượng 

 

Trong niềm vui vô lượng

Xin kết vạn đài sen

Thành kính dâng trước thềm

Đức Thế Tôn Điều Ngự

 

Không mơ về quá khứ

Không mong đợi tương lai

Xin chắp đôi bàn tay

Bàn tay Hoa Mầu Nhiệm

 

Lời kệ kinh tụng niệm

Theo nhịp mõ chan hòa

Theo pháp cổ ngân nga

Cúng dường lên Đức Phật

 

Khói hương trầm ngát tỏa

Đấng Điều Ngự Như Lai

Rừng Pháp Âm bất tuyệt

Chờ đón Phật vị lai

 

Ngày Phật Đản hôm nay

Từ quá khứ nối dài

Lưu đến tận tương lai

Kết Đài Vô Thượng Giác.

 

Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

 

Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật (3 lần)

 

  

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện Từ Bi thường gia hộ


Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ


Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện Hộ Pháp thường ủng hộ.

Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát. (3 lần)

 

HỒI HƯỚNG

 

Phật Đản công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện Pháp giới chư chúng sinh

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ

Thế thế thường hành Bồ Tát đạo

Nguyện sinh Tây phương Tịnh độ trung

Cửu phẩm Liên hoa vi Phụ Mẫu

Hoa khai kiến Phật ngộ Vô Sinh

Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ

Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập ư nhứt thiết

Ngã đẳng dữ chúng sinh

Giai cộng thành Phật Đạo.

 

 

PHỤC NGUYỆN...

 

 

TAM TỰ QUY

 

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo Đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)

 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lạy)

 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập