Trang chủ Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay Phụ Lục: Kinh Bát Đại Nhân Giác (Hán Việt)

Phụ Lục: Kinh Bát Đại Nhân Giác (Hán Việt)

Đã đọc: 11096           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Dịh chữ Hán: Sa-môn An Thế Cao, thời Hậu Hán Phiên âm và dịch chữ Việt: Thích Nhật Từ

  ***

爲 佛 弟 子       Vi Phật đệ tử                    Là đệ tử Phật
常 於 晝 夜       Thường ư trú dạ               Ngày cũng như đêm
至 心 誦 念       Chí tâm tụng niệm           Luôn nhớ tám điều
八 大 人 覺       Bát đại nhân giác             Đại nhân giác ngộ


弟 一 覺 悟       Đệ nhất giác ngộ                  Giác ngộ thứ nhất:
世 间 無 常       Thế gian vô thường              Thế gian vô thường
國 土 危 脆       Quốc độ nguy thuý               Đất nước mong manh
四 大 苦 空       Tứ đại khổ không                 Bốn đại khổ, không
五 陰 無 我       Ngũ ấm vô ngã                    Năm uẩn vô ngã
生 滅 變 異       Sanh diệt biến dị                 Sanh diệt thay đổi
虛 僞 無 主       Hư nguỵ vô chủ                   Không có thực thể
心 是 惡 源       Tâm thị ác nguyên               Tâm là nguồn ác
形 爲 罪 藪       Hình vi tội tẩu                     Thân là rừng tội
如 是 觀 察       Như thị quán sát                 Quán thấy như trên
漸 離 生 死       Tiệm ly sanh tử.                  Vẫy chào sinh tử.


弟 二 覺 知       Đệ nhị giác tri                     Giác ngộ thứ hai:
多 欲 爲 苦       Đa dục vi khổ                     Tham nhiều khổ nhiều
生 死 疲 勞       Sinh tử bì lao                     Sanh tử do dục
從 貪 欲 起       Tùng tham dục khởi           Thực tập ít muốn
少 欲 無 爲       Thiểu dục vô vi                  Trải nghiệm vô vi
身 心 自 在       Thân tâm tự tại.                Thân tâm tự tại.


弟 三 覺 知       Đệ tam giác tri                  Giác ngộ thứ ba:
心 無 厭 足       Tâm vô yểm túc                Tâm không biết đủ
唯 得 多 求       Duy đắc đa cầu                 Tham muốn không dừng
增 長 罪 惡       Tăng trưởng tội ác            Tội lỗi càng tăng
菩 薩 不 爾       Bồ tát bất nhĩ                   Bồ tát khác người
常 念 知 足       Thường niệm tri túc          Tâm luôn biết đủ
安 貧 守 道       An bần thủ đạo                Giữ đạo thanh cao
唯 慧 是 業       Duy tuệ thị nghiệp           Trí tuệ số một.


弟 四 覺 知       Đệ tứ giác tri                    Giác ngộ thứ tư:
懈 怠 墮 落       Giải đãi đoạ lạc                 Lười biếng sa đọa
常 行 精 進       Thường hành tinh tấn        Tinh tiến hướng thiện
破 煩 惱 惡       Phá phiền não ác              Chuyển hóa phiền não
崔 伏 四 魔       Tồi phục tứ ma                 Dẹp sạch bốn ma
出 陰 界 獄       Xuất ấm giới ngục.           Thoát ngục ấm, giới.


弟 五 覺 悟       Đệ ngũ giác ngộ               Giác ngộ thứ năm:
愚 癡 生 死       Ngu si sinh tử                  Ngu nên sinh tử
菩 薩 常 念       Bồ tát thường niệm          Bồ-tát chính niệm
廣 學 多 聞       Quảng học đa văn            Học rộng hiểu nhiều
增 長 智 慧       Tăng trưởng trí tuệ          Trí tuệ ngời sáng
成 就 辯 才       Thành tựu biện tài           Tài năng vô tận
教 化 一 切       Giáo hóa nhất thiết          Giáo hóa chúng sinh
悉 以 大 樂       Tất dĩ đại lạc.                  Được an vui lớn.


弟 六 覺 知       Đệ lục giác tri                  Giác ngộ thứ sáu:
貧 苦 多 怨       Bần khổ đa oán               Nghèo hay oán trách
橫 結 惡 緣       Hoạnh kiết ác duyên        Gặp nhiều nghịch duyên
菩 薩 布 施       Bồ-tát bố thí                   Bồ-tát bố thí
等 念 冤 親       Đẳng niệm oán thân        Không chút phân biệt
不 念 舊 惡       Bất niệm cựu ác              Không ghìm thù xưa
不 憎 惡 人       Bất tắng ác nhơn            Chẳng ghét người ác.


弟 七 覺 悟       Đệ thất giác ngộ             Giác ngộ thứ bảy:
五 欲 過 患       Ngũ dục quá hoạn           Năm dục gây hoạ
雖 爲 俗 人       Tuy vi tục nhân               Sống giữa dòng đời
不 染 世 樂       Bất nhiễm thế lạc            Không nhiễm thói tục
常 念 三 衣       Thường niệm tam y         Chỉ mặc ba y
瓶 缽 法 器       Ngõa bát pháp khí           Mỗi ngày đi bát
至 願 出 家       Chí nguyện xuất gia        Chí nguyện xuất trần
守 道 清 白       Thủ đạo thanh bạch        Giữ đạo thanh cao
梵 行 高 遠       Phạm hạnh cao viễn        Giới đức ngời sáng
慈 悲 一 切       Từ bi nhất thiết              Thương yêu muôn loài.


弟 八 覺 知       Đệ bát giác tri                 Giác ngộ thứ tám:
生 死 熾 然       Sinh tử xí nhiên              Sinh tử bừng cháy
苦 惱 無 量       Khổ não vô lượng            Khổ não vô cùng
發 大 乘 心       Phát đại thừa tâm           Phát tâm đại thừa
普 濟 一 切       Phổ tế nhất thiết             Cứu độ tất cả
願 代 眾 生       Nguyện đại chúng sinh    Thay thế chúng sinh
受 無 量 苦       Thọ vô lượng khổ            Chịu các đau khổ
令 諸 眾 生       Linh chư chúng sinh        Giúp cho chúng sinh
畢 竟 大 樂       Tất cánh đại lạc              Đạt được niết-bàn.


***


Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập