Lối Về

Đã đọc: 2542           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ta veà moät choán xanh trong
Hoûi thaêm ngaøy cuõ
Vaø muaø xöa ñeå ngoõ troâng chôø
Maùi Tam quan reâu phuû
Maët trôøi gaùc boùng thinh khoâng, maây daøn troø vaân caåu
 
Ta…
Ñeâm bình yeân chôït thöùc
Tænh moät tieáng hoàn goïi cöûa daáu hoang sô
Nhöõng veát traàm goõ nhòp chaäp chuøng nghi vaán
Ñem boû laïi thinh khoâng mang mang nieàm thoáng luïy
 
Coù moät doøng soâng
Hôïp löu ñieäp truøng voâ vaøn nhöõng ngoïn nguoàn thieân coå
Giai khuùc sieâu thanh aâm khoâng rieâng ai laïi daønh cho taát caû
Ñaù soûi khoâng lôì chæ aùnh leân voâ vaøn tình töï
Hôó ngöôì ôi coù hay.
 
Cho nhöõng khoaûng trôì ñi hoang
Ruïng rôi nhöõng böôùc chaân moøn voâ tích söï
Hôi thôû nheï maø töôûng nhö voïng ñeán caû ngaøn tinh tuù xa xaêm
Doäi trôûï veà taâm khaûm
Hoaù nhieäm maàu khoaûnh khaéc
Moät tieáng ñoäng kheõ_ lôì cuaû söï soáng töïa aâm thanh cuaû lôì Kinh huyeàn nhieäm.
 
Nhöõng hình haøi gaïch ngoùi kia vaø boùng nhöõng con ngöøôi
Vaøo ra sau nhöõng oâ cöûa
Phong thaùi töï baèng loøng, ít nhieâuø haõnh tieán
Nhöõng môù daây ba baûy chaèng co maïng nheän
Voâ hình vaø eâm mòn nhö nhung
Ngöôøi töï quaán laáy mình…ngaång maët nhìn ñôì
Ngaång maët nhìn ngöôøi
 Than oâi(!)…
 
Sao ñoaï ñaøy döôùi nhöõng myõ danh
Ta maõi tìm voâ danh… laïi buoâng rôì tìm kieám
Beân ñôøi chieâuø nay
Coù caùnh chim trôì theânh thang nhòp caùnh
Tìm kieám chi baïn ôi
Hoài ñaàu thò ngaïn!

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập