Luật Nghi Khất Sĩ

Đã đọc: 11688           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

Trước khi giới thiệu những luật nghi của buổi cúng Trai Tăng theo Hệ Phái Khất Sĩ.Xin thưa cùng quí đạo hữu: Theo quí đạo hữu biết, cúng dường có nghĩa là cung dưỡng tứ vật dụng nhằm trợ duyên cho những người thay Phật trụ tại thế gian có đủ vật dụng, tạm dùng nuôi thân mà hoằng pháp độ sanh. Từ khi Phật còn tại thế ở xứ Ấn Độ các bậc vua chúa đến các vị trưởng giả cũng thường thỉnh Phật cùng đệ tử quan lâm về gia thất cung dưỡng một bữa ngọ trưa.Bởi vậy nên Cúng dường Trai Tăng thông thường có nghĩa là ( cung dưỡng những vị Tu sĩ một bữa chay tại nhà hay tại Tịnh xá, Tịnh thất ) với bổn nguyện của gia chủ tùy theo duyên sự như cầu an, cầu siêu.

       Nhưng quí vị cũng biết Đạo Phật Độ sanh không độ tử, bởi thế khi cúng dường Trai Tăng đa phần là chư Tăng Ni Tụng kinh chú nguyện và giảng pháp chủ yếu là tập chú cho người phát tâm cúng dường, nghe để hiểu sâu lời Phật dạy nhằm có hành trang trên lộ trình tu học chứ không phải theo hiểu biết sai lầm của số người, khi nào gia đình có người quá vãng mới thỉnh chư Tăng Ni về cúng dường trai Tăng.

     Mà cúng dường Trai Tăng là cung dưỡng những người thay Phật giáo hóa chúng sanh, nhằm cầu mong Phật Pháp thường còn ở thế gian. Rồi tùy theo bổn nguyện mà hồi hướng công đức cầu an cho gia đình con cái hay cầu nguyện cho cha, mẹ, ông, bà quá vãng thừa tư công đức này mà văn kinh thính Pháp, thọ tài hưởng thực no đủ sớm tốc xã mê đồ mà siêu sinh tịnh độ. Thì mới viên tròn công đức và đúng pháp cúng dường Trai Tăng.

   *   Sau đây xin giới thiệu luật nghi của buổi cúng dường Trai Tăng theo hệ Phái Khất Sĩ và những bài kinh tụng trong lễ cúng dường.

       Trước tiên là khóa lễ tụng kinh cầu an, cầu siêu gồm chư Tăng Ni cùng thiện nam tín nữ ( tùy duyên sự mà tụng cầu an hay cầù siêu)

1. Dâng Hương
Giới hương, Định hương, Dữ huệ hương
Giải thoát, Giải thoát tri kiến hương
Quang minh vân đài biến pháp giới
Cúng dường Tam bảo khắp mười phương.
2. LỄ PHẬT
Kính lạy Phật từ bi cứu thế
Đem đạo lành phổ tế chúng sanh
Trần gian biết nẻo tu hành
Nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường.
 3. LỄ PHÁP
 Kính lạy Pháp là phương giải thoát
Gốc chơn truyền Y bát từ xưa
Pháp tu chứng đắc kịp giờ
Độ người qua đến bến bờ bên kia.
 4. LỄ TĂNG
 Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật
Hạnh Tăng vô nhất vật thanh bần
Tự mình giác ngộ lý chân
Giúp người giác ngộ chuyên cần công tu.
 5.     KỈNH NGUYỆN
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  
Bạch Đức Thế Tôn !
Các con xin trì tụng phẩm kinh này,
Để cầu an cho ………………………………………………………………
(Ông, bà …. họ ….. tên ….. pháp danh …… tuổi ….. )
Và tất cả chúng sinh trong mười phương
Kẻ âm được siêu, người dương thanh thới
Cùng nghiệp qua, nạn khỏi, tật bệnh tai ách tiêu trừ
Thiện căn tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm
Sở nguyện tùy tâm, thành Vô thượng đạo
Xin ơn trên chư Phật chứng minh.
 6.     KHAI KINH KỆ
Vòi vọi không trên pháp thẳm sâu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe đặng chuyên trì niệm
Nguyện giải Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
 7. KINH CẦU AN
Các con thành kính nguyện lên
Cầu xin Tam bảo ân trên chứng lòng
Từ bi nhỏ xuống phước hồng
Độ người tai nạn thoát vòng nghiệp vương
Cùng người tật bệnh đau thương
Thảy đều hưởng thụ, miên trường vĩnh an
Những người chịu lắm tội oan
Lần tiêu túc trái bình an trở về
Với người nghiệp chướng đê mê
Loạn tâm vọng tưởng tư bề đảo điên
Chóng tiêu dứt mối oan khiên
An tâm, định tánh mạnh liền như xưa
Những người bệnh hoạn dây dưa
Nhờ ân Phật lực sớm trưa mạnh lành
Khắp trong tất cả chúng sinh
Năm châu, bốn biển đắc thành bình an
Người người tháo cởi dây oan
Tương thân, tương ái, kết đoàn giao liên
Sùng tu ngưỡng mộ Phật Tiên
Hướng về Tam bảo huệ liền mở khai
Minh tâm kiến tánh Như Lai
Thoát vòng đau khổ ra ngoài trái oan
Cầu xin Tam bảo phước ban
Chứng lòng đệ tử cầu an đắc thành.
Nam mô Cầu an lạc địa Bồ tát.   ( 3 lần )

     * Nếu cầu siêu thì tụng bài kinh cầu siêu : Xong thỉnh Bát  

     *Kế đến là khóa lễ chính : chư Tăng Ni ngồi chúng minh

     Người chủ lễ tác bạch xin cúng dường Tam Bảo: Phật tử cùng gia quyến

     Dâng hương lễ Phật-Lễ Pháp- Lễ Tăng xong tụng bài kinh cúng dường:

                                  CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

   1. DÂNG HƯƠNG
Khói hương xông thấu mấy tầng xanh
Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành
Trên khói hương này xin Phật ngự
Chứng minh đệ tử tấc lòng thành.

2. LỄ PHẬT
Kính lạy Phật từ bi cứu thế
Đem đạo lành phổ tế chúng sanh
Trần gian biết nẻo tu hành
Nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường.

3. LỄ PHÁP
Kính lạy Pháp là phương giải thoát
Gốc chân truyền Y bát từ xưa
Pháp tu chứng đắc kịp giờ
Độ người qua đến bến bờ bên kia.
4. LỄ TĂNG
Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật
Hạnh Tăng vô nhất vật thanh bần
Tự mình giác ngộ lý chân
Giúp người giác ngộ chuyên cần công tu.
         *    *    *

5.CÚNG DƯỜNG TAM BẢO
Kính lạy Phật, Pháp,Tăng,Tam bảo
Chứng lòng con hiếu thảo cúng dường
Của này vốn của thiện lương
Chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành
Nay phát nguyện lòng thành dâng cúng
Xin ơn trên hưởng dụng chứng minh
Nguyện cầu cho cả chúng sinh
Nhất là quyến thuộc gia đình chúng con
Kẻ hiện tại vẹn tròn quả phước
Người thác rồi lại được siêu sinh
Ngưỡng nhờ Phật pháp oai linh
Ơn dày Tam bảo phước lành ban ra.

6. HỒI HƯỚNG CẦU NGUYỆN

Làm xong được chút phước lành
Con xin hồi hướng chúng sanh hưởng nhờ
Mênh mông biển khổ không bờ
Trần gian chìm đắm mịt mờ tối đen
Bỗng đâu núi báu hiện lên
Tháp vàng rực rỡ vượt trên cao vời
Cơ duyên chánh pháp ra đời
Lối tu tối thượng độ người trần mê
Tinh thần nẻo thẳng cao xuê
Mà đường vật chất thấp nê bùn lầy
Càng buông bỏ dưới chân này
Ấy là chỗ đứng càng ngày càng cao
Nhiều người chung sức với nhau
Công phu tứ chúng góp vào điểm tô
Đạo vàng cao quý bày phô
Cũng vì lợi ích chung cho thế trần
Hôm nay con mới góp phần
Nguyện xin tất cả xa gần hưởng chung
Mỗi người học đạo tỏ thông
Chư Tăng Khất sĩ ra công thuyết bài
Cầu xin Giáo pháp hoằng khai
Được thường tỏ sáng lại hay thơm lành
Nguyện cho đạo đức thạnh hành
Cảnh đời Đông độ đổi thành Tây phương.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

  • Xong khóa lễ của hàng tại gia, cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni đọc kinh phổ nguyện:

   *Tăng Ni có mặt tại gia thất hay đạo tràng sẽ chứng minh đọc kinh phổ nguyện :      

                                       .                              BÀI CÚNG TRAI TĂNG        

Nay tín chủ lòng thành phát nguyện.

Lễ cúng dường phụng hiến chư Tăng.
Sắm sanh vật uống, thức ăn,
Thuốc men, mùng chiếu, áo chăn cúng dường.

Là tứ sự thông thường mọi việc,

Sắp gom vào một việc Trai tăng.

Lễ nầy vốn lễ cầu an,

Hiện tiền phụ mẫu được ban phước nhiều.

Và cũng lễ cầu siêu báo bổ,

Trong Cửu huyền Thất tổ từ xưa.

Được nhờ ân đức móc mưa,

Tiêu diêu khoái lạc phước thừa sanh Thiên.

Cùng nội ngoại hai bên cật ruột,

Tổ tông đồng quyến thuộc lục thân.

Kẻ xa cho chí người gần,

Thảy đều thọ hưởng phước phần vẻ vang.

Lòng tin tưởng trong hàng Tăng chúng,

Bủa đức lành mưa phún phước rơi.

Từ-Bi thương xót cứu đời,

Ra ơn chú nguyện như lời cầu xin.

Vậy gom cả tâm linh hòa nguyện,

Phước lành nầy phổ biến thế gian.

Chúng sanh khắp cõi các hàng,

Siêu vòng nghiệp chướng thoát đàng trầm luân.

Xứ xứ thảy thấm nhuần đạo đức,

Người người đều ra sức cần tu.

Mưa hòa gió thuận êm ru,

Trăm nhà phước lạc muôn thu thái bình.

Địa ngục bớt thảm hình khốn khổ,

Ngạ quỷ thường được chỗ siêu lên.

Súc sanh vượt khỏi thấp hèn,

Theo duyên tiến hóa đua chen lần lần.

Đường thiện đạo chư thần cải dữ,

Cõi nhơn người biết xử khoan dung,

Nhịp nhàng theo lẽ sống chung,

Chư Thiên hòa hiệp thảy đồng yên vui.

Mớ vật chất lấp vùi hố thẳm,

Nẻo tinh thần bước giẵm lên cao.

Thánh vương phải mặt anh hào,

Hiền thần đức hạnh thanh cao dạy đời.

Dân lành biết giữ lời khuyến nhủ,

Chỉ chuyên lo chăm chú tu hành.

Không người giàu có ỷ mình,

Không người nghèo khổ, ghét ganh, khích hiềm.

Chốn tù tội ngày đêm trống vắng,

Nạn điên khùng mất hẳn hôn trầm.

Ăn xin, đui điếc, què, câm,

Bao nhiêu những cảnh thương tâm chẳng còn.

Núi xương trắng mau mòn thán oán,

Biển máu đào chóng cạn thù hằn.

Bầu trời độc khí tiêu tan,

Mùi hương bác ái thơm lan khắp cùng.

Chúng sanh biết tôn sùng Phật-Pháp,

Tiếng kệ kinh lấn áp lợi danh.

Ai ai lánh dữ về lành,

Bến mê Đông-độ đổi thành Tây phương.

Không còn phải vấn vương tứ khổ,

Nổi khổ sanh đến độ khổ già.

Khổ đau oằn oại rên la,

Ngặt nghèo khổ chết, xót xa bi sầu.

Kỉnh Đức Phật nhiệm mầu đạo chánh,

Trọng chư Tăng khổ hạnh công dày.

Quí yêu Pháp bảo bực thầy,

Biết cây đuốc sáng hiệp vầy nương theo

Kẻ sống chớ giàu nghèo xao xuyến,

Người thác đừng lưu luyến tríu mê.

Sanh không, tử giả không hề,

Sống nương cõi tạm, thác về quê xưa.                              

Vong linh được cải chừa nghiệp dữ,

Giữa ngày nầy tứ sự cúng dâng.

Là ngày tín chủ trai tăng,

Cầu siêu nghiệp tội vong nhân bấy chầy.

Được thọ hưởng đủ đầy phẩm vật,

Lại chi dùng phước đức dồi dào.

Thêm nghe nhạc Pháp thanh tao,

Vội vàng thức tỉnh xôn xao qui đầu.

Lối tham chấp từ lâu được giải,

Nợ buộc ràng oan trái dứt tiêu.

Cất mình bay nhẹ cao siêu,

Thung dung khoái lạc tiêu diêu thanh nhàn.

Người hiện tại bình an thơ thới,

Sức khoẻ tăng, phấn khởi tinh thần.

Sống lâu tuổi thọ thêm phần,

Trí thông, huệ sáng, sắc thân  tốt màu.

Ý nghiệm mật giồi trau đức hạnh,

Mắt tinh vi theo chánh bỏ tà.

Đoan trang mặt áo nhu hòa,

Ngồi tòa thanh tịnh, vào nhà Từ Bi.

Học thấu suốt huyền vi phép nhiệm,

Diệt tâm phàm vọng niệm chẳng sanh.

Tập trung tư tưởng điễn lành,

Hào quang rạng chói chung quanh đỉnh đầu.

Bồ Đề nguyện đạo mầu chứng đắc,

Bồ tát thân dìu dắt thế trần.

Trang nghiêm thị hiện oai thần,

Độ trong sanh chúng tinh cần chuyên tu.

Người người biết công phu thiền định,

Dưỡng tinh thần thanh tịnh tự nhiên.

Cõi đời biển ái lặng yên,

Sông mê trong vắt não phiền còn đâu,

Chúng sanh thảy quay đầu bến giác,

Kẻ sống vui, người thác nhẹ nhàng.

Đàn na tín thí công ơn,

Phước điền rộng đức, huệ sơn cao tài.

Hữu tình vốn nhơn loài động vật,

Vô tình là cây đất bao đồng.

Thảy đều đắc quả thành công,

Cả nên Phật đạo hiện trong kiếp nầy.

Kính lạy cõi Tăng già Tây phương giải thoát ( 1 lạy )

Kính lạy cửa Khất sĩ đường Như Lai             ( 1 lạy )

Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba dời ( 1 lạy )

         CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cầu xin cho lễ cúng dưòng nầy,
          đến với Đức Như Lai, xin Phật chứng  minh.

Cầu xin cho lễ cúng dường nầy,
          đến với chư Bồ tát, xin Tăng chứng minh.
Cầu xin cho lễ cúng dường nầy,
          đến với chư Phật, Pháp, Tăng, xin Tam bảo chứng minh.

                                 KHUYẾN KHÍCH

 

Những ai hết lòng, ân cần cung cấp, thức ăn vật uống cho chư đệ tử của Phật, và phải làm cho mọi người cao thượng hơn lòng bỏn sẻn và tánh tư vị, thì sẽ chứng đủ các quả đạo lành, sẽ được hân hạnh về đạo lý,sự khoái lạc hoàn toàn. Các vị ấy sẽ sanh lên cõi trời, để hưởng sự sung sướng và an nhàn luôn luôn.

 

              CHỨNG MINH

 

Tín chủ cúng dường Phật Pháp Tăng

Chứng minh công đức nhờ Tam bảo

Chú tâm nguyện độ thiện duyên nầy,

Tín chủ đời đời thêm phước báu.

Sở cầu, sở ý đều thành tựu,

Tín nhớ, hạnh y, nguyện trở về.

Nay mới gieo nhơn, nhơn chánh giác,

Sau nầy chứng quả, quả Bồ đề.

Đây thể lòng từ Phật Pháp Tăng,

Vì tâm thành kính biết ăn năn.

Đem cho thí chủ phước thanh tịnh,

Xin lấy cho mình nghiệp khó khăn.

Tín chủ từ đây đặng nhẹ nhàng,

Bến mê thoát khỏi chốn làm than.

Tiêu diêu khoái lạc y Tam bảo,

Đắc quả kiếp nay thành Phật đạo.

      CẦU NGUYỆN

Phước cúng dường nầy của tín chủ,

Tam nghiệp thanh tịnh định, huệ tu.

Tánh cũ tự mình gồm chứa đủ,

Tây phương an dưỡng hưởng thiên thu.

 

Phước cúng dường nầy của chư linh,

Dứt tiêu tội chướng thoát vô minh.

Sám hối ăn năn tâm niệm Phật,

Tây phương cực lạc đắc siêu sinh.

Phước cúng dường nầy của bá tánh,

Cầu an tai nạn đặng muôn lành.

Phát nguyện tu hành thành chánh giác,

Tây phương Tịnh độ chỗ vãng sanh.

 CHÚ NGUYỆN

Chú tâm nguyện độ, cả thảy chúng sanh,

Kẻ thác siêu thăng, người còn thơ thới.

Biển ái yên lặng, sông mê trong sạch,

Pháp giới chúng sanh, đồng tròn quả thí.

Nguyện khắp tín thí, ruộng phước thêm gieo,

Có tình, không tình đều thành Phật đạo.

Kính lạy cõi Tăng-già Tây-phương giải-thoát ( 1 lần )

Kính lạy cửa Khât-sĩ đường Như-Lai              ( 1 lần )

Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời. ( 3 lần)

  *Khi xong thời kinh phổ nguyện là giờ mà chư Tăng ni thuyết giảng pháp: Đây là Pháp thí không thể thiếu trong những buổi lễ trai tăng. Thông thường chư vị sẽ giảng một thời pháp phù hợp bổn nguyện với khóa cầu an hay cầu siêu của gia chủ. Nếu là phật tử thuận thành quí vị sẽ giảng sâu hơn về con đường tu học.

  * Sau thời pháp nếu gia đình có thờ ông ông bà cha mẹ thì phật tử cùng gia quyến quay sang cúng cửu huyền thất tổ :

Dâng hương,lễ Phật,lễ Pháp lễ tăng, lễ cửu huyền xong tụng kinh:

                         CÚNG CỬU HUYỀN THẤT TỔ

 

Thành kính lạy Cửu huyền thất tổ
Ngõ đáp ơn báo bổ sanh thành
Con quy y Phật tu hành
Cửu huyền thất tổ lòng thành chứng tri

Noi theo hạnh từ bi của Phật
Bỏ dứt đi những tật xấu xa
Trau giồi đức hạnh thuần hòa
Đạo thành cứu độ mẹ, cha, Cửu huyền
Nay phẩm vật hiện tiền dâng cúng
Hương, đăng, hoa chúc tụng cầu xin
Cửu huyền thất tổ hương linh
Chứng lòng hiếu thảo ân sinh thuở đầu
Công dạy dỗ cao sâu thăm thẳm
Công dưỡng nuôi khó gẫm gì hơn
Ăn cay, uống đắng không sờn
Vì con đau khổ không hờn phiền chi
Cha mẹ rất từ bi hà hải
Nội ngoại đồng bác ái tình thương
Cửu huyền thất tổ đồng nương
Từ đời vô thỉ khôn lường kiếp sinh
Ân dưỡng dục minh minh như hải
Ân sanh thành tợ thái Sơn cao
Con đây muốn đáp công lao
Đền ơn, trả nghĩa thế nào cho xong
Lời Phật dạy mênh mông biển khổ
Cõi Ta bà không chỗ dựa nương
Chúng sinh vì bởi tình thương
Tình ân, tình ái mà vương nghiệp sầu
Sinh tử mãi biết đâu mà kể
Cứ trầm luân trong bể ái hà
Cũng vì bản ngã chấp ta
Tham lam, sân giận, cùng là si mê
Những tội lỗi không hề dứt bỏ
Đường tử sinh nên khó bước qua
Làm con  muốn cứu mẹ cha
Cửu huyền thất tổ, ông bà đền ơn
Đem phẩm vật cúng dâng Tam bảo
Nhờ chư Tăng tâm đạo cầu nguyền
Cầu cho Thất tổ Cửu huyền
Siêu sinh Tịnh độ phước duyên đủ đầy
Ai muốn đáp công thầy dạy dỗ
Hay đền ơn Thất tổ Cửu huyền
Chúng sinh tất cả các miền
Thì nên phát đại lời nguyền độ tha
Trước xuất thế lìa xa cõi tục
Sau diệt tiêu lòng dục, tánh phàm
Chẳng còn ưa chuộng, muốn ham
Thân tâm thanh tịnh, già lam dựa kề
Tu chứng đắc Bồ đề Phật quả
Độ chúng sanh tất cả siêu thăng
Vượt lên cửu phẩm thượng tầng
Là phương trả nghĩa đáp bằng công lao
Ai hiếu tử mau mau ghi nhớ
Muốn đáp đền mối nợ từ xưa
Cần nên tu niệm sớm, trưa
Công dày, quả mãn phước thừa báo ân.

       Kế đến tụng Bát nhã tâm kinh, xong hồi hướng khóa lễ kết thúc.

 * Chư Tăng Ni thọ bát:

                              THỌ BÁT

             Bát cơm tín chủ biết bao công,

Đức hạnh đầy vơi tự xét lòng.

Thỏa miệng thích tình tham quấy bỏ,

Nuôi thân hành đạo đuốc lành dùng.

Toan vun chánh pháp cho thành tựu,

Nguyện dứt ác duyên thoáng sạch không.

Nguyện các việc lành làm tất cả,

Nguyện xin độ tận chúng sanh chung.

Thân cùng nhau hòa hiệp ở chung

Miệng không tranh đua cãi lẫy

Ý ưa nhau không trái nghịch

Giới-luật đồng cùng nhau tu theo

Kiến thức riêng chỉ giải cho nhau

Lợi quyền chia đồng với nhau…

   * Trên đây là tất cả luật nghi của lễ cúng dường Trai Tăng theo Hệ Phái Khất Sĩ. Xin trân trọng giới thiệu cùng mọi người ./.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập