Ai Văn Hòa Thượng Thích Thiện Duyên

Đã đọc: 819           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Kính bái bạch trên Giác linh Hòa Thượng Ân sư tân viên tịch liên tòa đài tiền từ bi chứng minh.

Thế là, Ngài đã ra đi thật rồi sao?

 

Giờ phút này đây:

Ánh bạch lạp lung linh

Mùi trầm đàn quyện tỏa

Đất Tam Kỳ ủ rủ

Trời xứ Quảng ngậm ngùi.

 

Chúng con – hàng đệ tử Ôn cung thủ phủ phục đê đầu đảnh lễ kính dâng lời tưởng niệm.

Ngưỡng bạch trên Giác linh Ôn:

 

Bình Định xuất thân

Võ gia thị hiện

Chánh tín xuất gia, lìa huyễn mộng

Đồng chân nhập đạo, ngộ minh sư

Thực hiện hạnh từ

Giong thuyền Bát-nhã

 

1941

Cơ duyên thuần thục

Quả đạo viên thành

Bái ngài Hòa Thượng QUẢNG ĐỨC làm thầy;

Lạy Phương trượng chùa Tịnh An thành Tổ.

Những tưởng nương bậc minh sư suốt đời tu học,

Nào ngờ, chỉ mới 05 năm Giáo Thọ chích lý Tây quy.

 

Thời gian luống qua

Xót mình côi cút

Năm 21 tuổi, Ngài quyết chí lên đường cầu thầy học đạo, y chỉ Đại lão Hòa Thượng thượng GIÁC hạ TÁNH – Viện chủ Tổ đình Hưng Long, xã An Nhơn, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định làm thầy quy hướng.

 

Rồi từ đó:

Ngày đêm đèn sách, tam tạng trau dồi;

Sớm tối kệ kinh, công phu nghiêm mật.

Thánh chủng hiện lộ thuở còn niên thiếu

Phật tâm ấn chứng đương độ xuân thời

 

Bổn sư ưu ái, đặt Pháp danh QUẢNG THÀNH

Đại chúng thương yêu, THIỆN DUYÊN là Pháp tự.

 

1953, Phật học đường Nha Trang chánh cần tu học,

1956, Phật học viện Trung Phần tinh tấn tham cầu.

1957, Đại giới đàn Hộ Quốc kiến lập

Ngài Hòa Thượng Giám viện THÍCH TRÍ THỦ đương vi Chánh Chủ kiến đàn

Đức Đệ nhị Tăng Thống THÍCH GIÁC NHIÊN đăng lâm Đường Đầu đắc giới.

 

Vậy là,

Giới thể châu viên,

Trí bi song vận,

Pháp hiệu Quán Ngôn,

Thầy Tổ ấn tâm.

 

Với lý tưởng dấn thân; từ Nha Trang, Bảo Lộc, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam đâu đâu cũng in bóng Thầy tiếp dẫn hậu lai;

Bằng tinh thần phụng sự, đến Tam Hải, Duy Hải, Bình Minh, Quế Sơn, Đại Lộc nơi nơi đều có dáng Từ truyền đăng tục diệm.

 

1962, Ngài đảm nhận Hội trưởng Tỉnh hội Phật giáo Quảng Tín;

1977, Ngài giữ chức Phó đại diện Phật giáo Quảng – Đà.

 

Pháp Bảo (Hội An) gìn giữ tông phong;

Hòa An (Tam Kỳ) Tào Khê lưu mạch.

Trụ sở Tỉnh Giáo hội dựng xây;

Chốn Tổ đình Đạo Nguyên kiến tạo.

 

1981, Ngài đắc cử Phó Thường trực Ban Trị Sự tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng

1997, Ngài kiêm nhiệm Trưởng Ban vận động thành lập Tỉnh hội Phật giáo Quảng Nam.

Với nhiệt tâm vì đạo Pháp hưng long

Bằng tâm nguyện mong Thiền môn vĩnh chấn.

Ngài được suy cử Trưởng Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam trong kỳ Đại hội Đại biểu lần thứ nhất.

 

Báo Phật ân đức, Ngài thành lập Trường cơ bản Phật học, đảm trách Giáo thọ dạy các môn Luật học.

Tứ ân tổng báo, Ngài kiến tạo các kỳ Đại Giới đàn, cương vị Chủ Đàn tạo những dịp truyền đăng.

Thạch trụ miền Trung, năm1981, Ủy viên Hội đồng Trị sự Phật giáo Việt Nam.

Tòng lâm xứ Quảng, năm 1996, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo Hội.

 

Với các bậc tôn sư: Ngài hầu Thầy phụng Tổ;

Với chúng nhân hậu học: Ôn dạy dỗ, bảo ban.

Dẫn thỉnh sư Đại Giới đàn: Vĩnh Gia (Đà Nẵng, 1970)

Ban khảo hạch Đại Giới đàn: Thiện Hòa (Sài Gòn, 1980)

Giáo Thọ A-xà-lê sư Đại Giới đàn: Phước Huệ (Đà Nẵng, 1996), Tịnh Khiết (Huế, 2000), Khánh Anh (Bình Định, 2000);

Đàn đầu Đắc giới Hòa Thượng Đại Giới đàn: Minh Giác (Quảng Nam, 2000), Ân Triêm (Quảng Nam, 2000), Phước Trí (Đà Nẵng, 2013)

Chứng minh Đại Giới đàn: Trí Thủ (Đà Nẵng, 2018).

Thượng thủ Đại Giới đàn: Kế Châu (Bình Định, 2013), Vĩnh Gia (Quảng Nam, 2015), Tâm Hoàn (Bình Định, 2017), Trí Hải - Bích Liên (Bình Định, 2020).

 

Dù tuổi hạc nhưng chẳng quản công giáo dục Tăng Ni;

Mặc sức yếu vẫn luôn gia tâm giữ gìn Tổ ấn.

Đặt tồn vong của Đạo Pháp lên hàng đầu;

Lấy lợi ích của Tứ Chúng giữ làm trọng.

Tấm gương tận tụy;

Hình mẫu khiêm cung.

 

Với những công đức Ngài đã hiến dâng, hàng tứ chúng đồng cung thỉnh Ngài đăng lâm Bảo vị Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng Minh Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

 

Giờ đây:

Đạo Nguyên bảo điện hưng cơ,

Tổ Đình đại hùng hiển thụy.

 

Những tưởng:

Ôn sẽ trụ thế dài lâu để môn hạ nương nhờ học tập;

Ngài sẽ phúc thọ miên trường cho tứ chúng tựa đức tiến tu.

 

Nào ngờ:

Một phút vô thường,

Sanh ly đôi ngã.

Đèn từ vụt tắt,

Trăng trí vội tan.

 

Đất Tịnh Độ mở đóa kim liên,

Cõi Ta Bà lụy bông Ưu Bát.

 

Than ôi, Ôn đi rồi!

Bình bát ở đó,

Tích trượng còn đây.

Thế nhưng,

Trang kinh đã khép

Tràng hạt thôi lần.

 

Kính lạy Giác linh Ôn!

 

Từ đây đâu còn nữa:

Bóng áo nâu sòng nơi Thiền thất, sớm chuông chiều mõ sáng ánh Lăng Già.

Dáng y hoàng sắc chốn Tổ đường, ngày kinh tháng kệ rực màu Diệu Pháp.

 

Viết về Ôn,

Bút – chẻ tre Lĩnh Nam nhưng chữ thừa, lời thiếu;

Mực – nước đong Nam Hải cũng giấy thảm, nghiên sầu.

Ân đức Ôn không ngôn từ diễn tả;

Công lao Thầy chẳng chương pháp trình bày.

 

Kính bạch Giác linh Ôn!

Quảng Nam mưa buồn tiễn Người đi,

Đạo Nguyên lệ đổ phút biệt ly.

Nhớ Ôn tròn hạnh gìn nhẫn nhục,

Thương Thầy gương sáng đức từ bi.

Dép cỏ lối về nhập Bát-nhã,

Hoa đàm rụng cánh chứng Vô Vi.

Sanh tử tử sanh không phân biệt,

Đi ở ở đi vướng bận chi?

 

Chín bốn xuân thu, Ôn một pháp một duyên vì đại nguyện vân du giáo hóa

Sáu lăm hạ lạp, Thầy ba y một bát thương mê nhân phổ tế quần sinh.

 

Thừa Như Lai sứ,

Hành Như Lai sự.

 

THIỆN tâm thiện nghiệp, hoa đàm ngào ngạt ướp xông tam giới.

DUYÊN hợp duyên tan, trăng từ lồng lộng thấm nhuận nhân thiên.

 

Khế Kinh Phật dạy:

Sinh nhi bất sinh, Thích tôn thượng song lâm thị tịch;

Diệt nhi bất diệt, Đạt-Ma tằng chích lý Tây quy.

 

Chúng con:

Mắt lệ rưng rưng, phủ phục sàng tiền, kính lễ Tôn Sư, kính lạy Thầy xót thương tứ chúng;

Tang sầu nghèn nghẹn, bái vọng linh đường, khấn nguyện Hòa Thượng, kính thỉnh Ôn lân mẫn hữu tình.

 

Ta Bà hội nhập

Hóa độ tùy duyên.

 

QUẢNG thệ hoằng thâm rất rộng sâu

THÀNH toàn sự nghiệp vốn đã lâu

QUÁN chiếu Tử - Sanh đều huyễn mộng

NGÔN tại phi ngôn Giới thể châu.

 

Ngưỡng bái bạch niệm ân Giác linh Hòa Thượng Ân Sư nghê tòa án tiền minh chứng.

Hàng đệ tử thất chúng nhất tâm khể thủ đảnh lễ bái biệt Ân Sư.

 

Ngưỡng mong trên Giác linh Hòa Thượng thùy từ chứng giám.

 

Ô hô!

Ai tai!

Phục duy, thượng hưởng.

 

Nam mô từ Lâm Tế chánh tông, Tứ thập ngũ thế, Việt Nam Phật Giáo Giáo Hội, Chứng Minh Trung Ương Hội đồng Phó Pháp Chủ Bảo vị, Khai kiến Đạo Nguyên Tổ đình, Húy thượng QUẢNG hạ THÀNH, Tự THIỆN DUYÊN, Hiệu QUÁN NGÔN Trưởng lão Hòa Thượng Giác Linh thùy từ chứng minh.

 

Đệ tử: Pháp danh TUỆ QUÝ – Pháp tự PHƯỚC CHÂU thành tâm phụng soạn.

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập