Chúng sanh & Phiền não

Đã đọc: 946           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Chúng sanh tức là những dòng niệm của tâm thức nghĩ tưởng phan duyên theo bóng dáng trần tướng cảnh vật hiện tượng.., phân biệt chấp trước khởi sanh phiền não nhiễm ô tham đắm.

Phiển não gồm có 84. 000 tâm niệm chướng ngại (tham sân si ngã mạng nghi hoặc ác kiến...). Nguyên nhân chính  là do Vô minh vọng tưởng mê lầm khởi tạo nghiệp dẫn nhân quả rơi vào tam giới lục đạo sanh tử luân hồi. Trôi theo những dòng niệm của tâm thức nghiệp lực phân biệt so đo ngã  chấp và pháp chấp.
Trí bát nhã ( khổ, không, vô thường, vô ngã )
Thật tướng chính là Vô tướng, Vô tướng chính là chân tướng của muôn pháp.
Đời! Có những thứ cầu cũng không được muốn cũng không thành, ngược lại cũng có những thứ không cầu không mong muốn mà nó vẫn cứ đến đó là...! Vậy mới gọi là khổ tận cam lai (kiếp này và muôn kiếp sau nữa). Để chấm dứt sự Khổ thì cần có trí tuệ giác ngộ (trí bát nhã) mới nhận ra và diệt tận khổ đau phiền não, đi đến chổ an lạc an vui tự do tự tại bất sanh bất diệt, vãng sanh Tây phương cực lạc vĩnh hằng.
Phương pháp để chấm dứt phiền não khổ đau sanh tử luân hồi, đó là thông qua quá trình tu tập giữ gìn giới luật trong sạch, tĩnh lự Định tâm và phát khởi Tuệ giác đoạn trừ phiền não chướng ngại nhiễm ô.  (Giới đức, thiền định và tuệ linh)
Phiền não tức Bồ đề
Phiền não tức là tâm niệm sanh diệt vọng tưởng mê lầm, Bồ đề tức tâm Giác ngộ, Chân thật không sanh diệt, thanh tịnh sáng suốt. Phiền não tâm tịch diệt, Bồ đề tâm hiện tiền. Cho nên chúng sanh cũng là Phật sẽ thành.
Phật ví như vị Cha lành, vì đã giác ngộ và khai thị, diều dắt chúng sanh thấy được chân lý và đưa chúng sanh đến con đường giác ngộ giải thoát mọi phiền não khổ đau sanh tử luân hồi.
Như lai ví như là Mẹ nguồn cội của muôn pháp muôn loài chúng sanh, đó là bản thể chân như, Như lai tàng thức, hàm chứa mọi chuẩn tử thiện ác, sản sinh muôn hình vạn tướng vũ trụ hư không pháp giới.
Phật tử tức là con Phật, được sanh ra trong giáo pháp của Ngài, những ai thực hành không đúng với giáo pháp của Phật thì không xứng đáng là con của Phật.
A Di Đà Phật!
Sống có Đạo lý !?
Cuộc sống đối với tất cả: công việc kinh doanh mua bán, giảng dạy đào tạo, khám chữa bệnh,  sản xuất nuôi trồng đánh bắt, làm thuê, lảnh đạo địa phương đất nước, vui chơi ca  hát  du lịch giải trí, nghiên cứu phát minh...thảy đều do Tâm làm chủ tác động chủ ý hay vô ý thảy đều có nhân thiện hay ác hoặc không thiện cũng không ác. Vậy sống như thế nào là thiện hay ác tốt hay xấu đúng đắn hay sai trái thì phải soi lại chính tâm tánh mình căn cứ vào luật lệ đia phương gia đình nhà nước, luật pháp thế gian và luật nhân quả để xét. Đó là đạo lý!
Vậy sống và làm việc ở đời cần phải có Tâm: nhưng đó là tâm lương thiện đúng đắn chân thật ngay thẳng trong sạch hay là tâm gian ác sát sanh hại mạng hủy hoại trộm cướp tà dâm lừa gạt móc nối tham ô hối lộ dối lừa đâm chọt cờ bạc rượu thịt bê tha mất trí !!!?
 
Chuồn Chuồn

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập