Hành Trạng Chư Vị Tổ Sư Việt Nam (81 đến 100)

Đã đọc: 823           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

81/Thuỷ Nguyệt-Thông Giác Thiền Sư Hạnh
 
Thuở nhỏ theo nho chăm học chuyên 
Chán đời dâu bể hướng quy thiền 
Xuất gia dưỡng chí dồi kinh sách 
Học đạo tham phương thoả ước nguyền
Dạo khắp tòng lâm tìm lẽ diệu 
Du cùng Phật tự hướng nguồn thiêng 
Vượt qua gian khó rèn tâm đức 
Mang ánh từ quang rọi khắp miền 
 
Khắp miền Nam Bắc mở cơ duyên 
Quét sạch trần ai phủi sạch phiền 
Trên đỉnh cô phong thiền mạch thấm
Giữa lòng nhân thế đức tâm viên
Độ người quá cố hoa sen nở 
Dắt kẻ mê luân hương tuệ truyền 
Mãn nguyện thong dong tìm cảnh vắng
Kiết già phu tọa tịch an nhiên 
 
82/ Tông Diễn-Chân Dung Thiền Sư Hạnh
 
Thương cua thả nó trở về ao
Mẹ đánh ra đi tìm nẻo vào
Cửa Phật tu hành rèn chí cả
Thiền môn tham học mở cơ đầu
Hồi hương thỉnh mẹ nương thiền đạo
Báo nghĩa đền ân toả bóng nâu
Khắp chốn danh thơm người tán thưởng
Thần thông diệu dụng đáp ân mầu
 
Ân mầu rạng chiếu ánh từ quang
Phương tiện khai thông độ thế gian
Dâng sớ giúp vua hành thiện nghiệp 
Giảng kinh dìu chúng chuyển mê trần 
Thơ văn uyên áo thơm vườn đạo
Đức tuệ châu viên sáng cõi tâm
Đời đạo chan hoà trăng chiếu sáng 
Giường thiền tĩnh tọa tịch nhiên an 
 
83/Thanh Nguyên Thiền Sư Hạnh
 
Thanh Nguyên xuất kệ tán kinh mầu
Học đạo chuyên cần đức hạnh cao
Thấu tỏ chơn tâm dìu kẻ tục 
Tinh thông diệu chỉ dắt người đau
Pháp Hoa đề tựa truyền tâm ấn
Thiền đạo khai nguồn chuyển nghiệp sầu
Vượt thoát bờ mê về bến giác 
Thiền quang rạng chiếu mãi ngàn sau
 
 
84/Thanh Đàm-Nguyên Chánh Thiền Sư Hạnh
 
Xuất gia học đạo hỏi tìm tâm
Chẳng ở bên ngoài chẳng ở thân
Chặng giữa cũng không đâu hướng đến
Bên trong nào có há truy tầm?!
Đạo Nguyên xoa đảnh truyền trao kệ
Nguyên Chánh tường tâm đáp lễ ân 
Giới thể viên dung khai pháp hoá 
Pháp Hoa yếu chỉ vượt siêu phàm
 
Siêu phàm lý sự mở cơ duyên 
Hoá độ nhân sinh hướng đạo thiền 
Khai mở chơn tâm quy bến giác 
Truyền trao diệu tánh khải nguồn thiêng 
Tâm Kinh trực giải thông tâm yếu 
Diệu Pháp đề cương thấu nghĩa huyền 
Bích Động thiền môn rền tiếng pháp
Thanh Đàm thạch trụ sáng thiền viên 
 
85/ Như Như Thiền Sư Hạnh
 
Dân gian ca tụng bậc thiền tăng 
Thanh đạm thong dong giữa thế trần 
Hỷ xả bao dung cùng chúng quạ
Từ bi độ lượng với dân làng
Như nhiên tự tại qua chướng ngại 
Thanh thản an bình vượt khó khăn
Dìu dắt trẻ thơ vui nhật nguyệt 
Nhân sinh tán đức tổ soi đàng 
 
Soi đàng đức tổ mở cơ duyên 
Thắp sáng nguồn tâm chuyển muộn phiền 
Đạo nghiệp rạng ngời xua túc trái
Đèn thiền sáng tỏ giải oan khiên
Tiêu trừ ách chướng tan u nghiệp 
Xây đắp niềm tin kết thiện miền 
Đoạn sạch trần lao thao pháp diễn
Như Như hạnh nguyện tỏa ngời thiêng
 
86/An Thiền Thiền Sư Hạnh
 
Đạo Giáo Nguyên Lưu biên tập nên
An Thiền vững chải hoá duyên thiền 
Lời vàng diễn ngữ soi kim cổ 
Kệ ngọc trao tâm sáng đạo huyền 
Thiền học tông phong lưu hậu thế
Cao tăng hành trạng rạng chân miền 
Đạo đời tương hợp chan tam giáo 
Bát sử thông kinh lưu sử thiêng
 
Sử thiêng ghi dấu bậc chân tăng
Đức tuệ viên dung lý sự thông
Quảng lãm thiền kinh hoằng chánh đạo
Chuyên tu phạm hạnh độ phàm nhân
Xa lìa biển khổ lên bờ giác
Gần gũi thiền thiêng lánh bụi trần 
Mở cửa từ bi truyền pháp Phật
Một đời đạo nghiệp sáng huyền trăng
 
87/ Chuyết Công Hoà Thượng Thiền Sư Hạnh
 
Thân mẫu nằm mơ thấy mộng lành
Từ thân bỗng mọc đoá sen linh
Sanh ra quý tử tâm đoan chánh 
Hiển hiện con hiền tướng đẹp xinh
Dáng mạo khôi ngô thêm đĩnh ngộ 
Tinh thần khoáng đạt lại thông minh 
Xuất gia học đạo thông tam tạng
Thế học tinh tường thấu ngũ kinh
 
Ngũ kinh tam tạng thắp thiền tâm
Hoá độ chúng sanh thoát nghiệp trần
Yếu chỉ chơn thừa  tuôn suối tuệ
Huyền môn diệu nghĩa mở nguồn ân
Vân du hoá độ khai tâm ấn
Thuỷ ngoạn truyền trao trải đạo vàng
Tự tại ung dung ngời đức tướng 
Chuyết Công Hoà Thượng rạng thiền tăng 
 
88/ Minh Hành Thiền Sư
 
Minh Hành-Tự Tại chí cao thâm 
Trợ giúp thiền tăng giáo hoá nhân 
Trí tuệ tinh tường thông Phật điển
Từ bi rộng lượng độ duyên trần 
Chuyển mê hướng giác khơi nguồn đức
Khai ngộ quy chơn mở tuệ tâm
Biển tánh tỳ lô hằng chiếu sáng
Chân không tỏ rõ sạch mê lầm
 
89/Minh Lương Thiền Sư Hạnh
 
Minh Lương thạch trụ nối đèn thiền 
Thắp sáng trần gian thắp tuệ thiêng
Dẫn dắt sinh linh về chánh đạo
Khai thông Phật Pháp chuyển mê phiền
Thừa đương ấn tổ khai thiền mạch
Kế thế tông phong độ chúng duyên 
Pháp hoá hưng long tâm tuệ sáng 
Thiền thi sử sách mãi lưu truyền 
 
90/Chân Nguyên-Tuệ Đăng Thiền Sư Hạnh
 
Thông minh hạ bút bỗng thành văn
Thực Lục khai thông sáng cõi tâm
Xả tục tầm sư tham vấn đạo
Xuất gia học pháp quyết tầm chân
Đêm ngày tinh tấn rèn tâm trí
Năm tháng siêng năng đáp nghĩa ân
Tuệ Nguyệt, Minh Lương truyền lẽ diệu 
Chân Nguyên đạo nghiệp sáng thiền tăng
 
Thiền tăng rực sáng áng thơ thiền 
Bản Hạnh Thiền Tông rạng ánh thiêng
Ngộ Đạo Nhân Duyên dìu kẻ tục 
Đạt Na Thái Tử nối tâm huyền 
Hồng Mông Thiền Tịch Long Thư độ
Nam Hải Quan Âm Bản Hạnh truyền 
Kiến Tánh minh tâm ‘thiền-tịnh’ chiếu
Tôn Sư Pháp Sách Đăng Đàn tuyên 
 
91/Như Hiện-Nguyệt Quang Thiền Sư Hạnh
 
Như Hiện thiền tăng rạng Nguyệt Quang 
Thiền môn Long Động sáng trăng ngàn
Kinh vàng sớm tối ngân nga vọng
Kệ ngọc mai chiều trầm bổng vang
Yếu chỉ thiền na từng thấu đạt
Chân tông mật pháp đã dung thông
Hiến Tông phong sắc Tăng Cang chức
Tăng Thống thừa đương nối tổ tông
 
Tổ tông nối nghiệp độ quần sinh 
Giáo hoá hàm linh dắt hữu tình
Vượt thoát trần lao về bến giác 
Lìa xa não chướng hướng nguồn linh
Thong dong thưởng ngoạn miền sơn dã
Tự tại ngoa du chốn thị thành 
Như Hiện-Nguyệt Quang gương đạo sáng
Quỳnh Lâm, Long Động suối thiền thanh
 
92/Như Trừng Lân Giác Thiền Sư Hạnh
 
Sống đời vui đạo sáng gương tâm
Gặp phải sen linh quyết chuyển trần 
Xả tục xuất gia tham học pháp 
Cải gia vi tự nối thừa ân
Liên Tông thanh tịnh thiền trăng sáng
Ly Cấu trang nghiêm ánh đạo vàng 
Long Động già lam nghiên bối diệp 
Chân Nguyên tổ ấn tỏa trùng quang 
 
Trùng quang tỏa chiếu sáng nơi nơi
Pháp hoá hưng long rạng đất trời 
Bến giác rừng thiền hoa đạo nở
Bờ mê cõi tục não phiền rơi
Chuông khuya thức tĩnh lay hồn mộng
Mõ sớm ngân vang chuyển nghiệp đời 
Lân Giác thiền tăng gương đạo sáng 
Liên Tông thạch trụ độ trần vơi
 
93/Tính Tĩnh Thiền Sư Hạnh
 
Thọ giáo xuất gia với Nguyệt Quang 
Thiền cơ yếu chỉ tỏ soi đàng
Tâm tông thấu đạt ly trần cấu
Tổ nghiệp thừa đương tỏa đạo vàng 
Pháp hoá hưng long truyền diệu chỉ
Thiền kinh sáng rạng mở huyền trang
Quỳnh Lâm Long Động tăng tục đến
Tham học đông đầy ánh tuệ lan
 
Tuệ lan chiếu tỏ khắp nhân gian 
Chuyển hoá sầu đau hướng đạo vàng 
Bỏ tục tìm chơn an trú pháp
Lìa mê khai ngộ tỉnh tu tâm 
Hoa từ nở rộ thơm dương thế
Đền tuệ soi chung lắng nghiệp trần
Sanh tử bì lao đều rũ sạch
Thiền sàng tĩnh tọa tịch nhiên an
 
94/Tính Tuyền Thiền Sư Hạnh
 
Tính Tuyền tuổi trẻ nguyện làm tăng
Thế phát xuất gia trưởng dưỡng tâm 
Chăm chỉ hầu thầy không chểnh mảng 
Tinh cần học pháp chẳng mơ màng
Vâng lời Thượng Sĩ tầm kinh luật
Y giáo Thiền Tăng đáp nghĩa ân
Vững tiến truy chơn khai mối đạo
Trung Hoa cất bước nguyện suy tầm
 
Suy tầm chánh pháp thắp tâm nguyền 
Vượt mọi gian lao chẳng ngại duyên 
Đảnh lễ chân sư nương đức sáng
Nghiên tầm bối diệp mở cơ huyền 
Trang nghiêm giới thể hoằng khai luật 
Thanh tịnh tăng nhân giảng đáp thiền 
Cố quốc quay về truyền đạo nghiệp 
Tâm thành nguyện mãn tịch an yên 
 
95/Hải Quýnh- Từ Phong Thiền Sư Hạnh
 
Liên Tông cổ tự kết duyên thiền 
Mong mỏi nương Thầy học đạo huyền 
Hải Quýnh Từ Phong xin thế độ
Bảo Sơn Tính Dược thử cơ truyền 
Thầy trò hỏi đáp tâm tương hợp 
Tổ đạo khai thông ý thoả nguyền 
Thế phát tinh chuyên càng tấn tiến
Đạo cao đức trọng nối thiền nguyên 
 
Thiền nguyên tỏ rạng sáng gương tâm
Tăng tục nương theo học đạo nhân
Pháp hoá hưng long ngời ánh tuệ 
Thiền môn vĩnh chấn toả nguồn ân
Ngày ngày tự tại trao đèn pháp
Năm tháng thong dong độ thế trần 
Nguyện mãn tiêu dao về cảnh Phật 
Kiết già phu tọa tịch nhiên an
 
96/Kim Liên Tịch Truyền Đại Sư Hạnh
 
Thuở bé xuất gia học đạo thiền 
Vân Trai cổ tự mở cơ duyên 
Ngày ngày kệ ngọc soi nguồn diệu 
Năm tháng kinh vàng dưỡng tánh thiêng
Hải Quýnh thiền sư truyền ấn tổ
Tịch Truyền nhân giả nối hương nguyền
Trang nghiêm giới đức dìu sanh chúng 
Đạo nghiệp chu toàn đức hạnh viên 
 
 
97/Tường Quang Chiếu Khoang Đại Sư Hạnh
 
Vân Trai cổ tự hướng tâm nguyền 
Thế phát xuất gia hướng thiện duyên 
Đảnh lễ minh sư nương pháp diệu 
Thừa đương thánh giáo mở cơ huyền 
Tinh cần sớm tối khơi đèn tuệ 
Thúc liễm đêm ngày học đạo thiêng 
Khiêm hạ đầu đà tu mật tấn
Thong dong tự tại nối thiền nguyên 
 
98/Phúc Điền Thiền Sư Hạnh
 
Thiếu thời mộ Phật hướng chơn miền 
Nương cửa Đại Bi học đạo thiêng 
Mõ sớm kinh khuya nuôi trí sáng 
Chuông chiều kệ tối dưỡng tâm nguyền 
Pháp Vân trụ pháp trì kinh tạng
Đại Giác khai sơn mở mạch thiền 
Viết sách ấn kinh hoằng chánh đạo
Xây chùa đúc tượng độ trần duyên 
 
99/Phổ Tịnh Đại Sư Hạnh
 
Thuở nhỏ xuất gia học đạo thiền 
Trao dồi giới hạnh gắng tinh chuyên 
Vân Trai cổ tự thơm hương đức 
Phổ Tịnh thiền tăng rạng ước nguyền 
Kinh luật nghiêm tầm không chểnh mảng 
Thiền tâm vững trụ chẳng chao nghiêng
Hoằng dương chánh pháp bồi công hạnh
Thiền mạch châu lưu toả khắp miền 
 
100/Vinh Thông Đại Sư Hạnh
 
Hàm Long cổ tự kết duyên thiền 
Thế độ xuất gia nhập Phật duyên
Mõ sớm chuông khuya nuôi ước nguyện 
Kinh vàng kệ ngọc thỏa tâm nguyền 
Thiền-na khai mở nguồn an lạc 
Bát- nhã truyền lưu suối diệu thiêng
Đức hạnh ngời soi tăng tục hướng 
Vinh Thông đạo nghiệp sử lưu truyền 
 
California, 6-12-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền ( Kính đề)

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập