Trưởng Giả Duy Ma Cật

Đã đọc: 1136           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ở nơi thành lớn Tỳ Da Ly

Có người trưởng giả Duy Ma Cật

Người đã từng cúng dường

vô lượng chư Phật

vào Vô Sanh Nhẫn

Biện tài vô ngại,  du hí thần thông

Nắm vững tổng trì,  thu hoạch Vô Úy

Hàng phục các ma,  an ủi kẻ oán hờn

Giỏi về trí độ,  viên thành nguyện lớn

Thị hiện có vợ con,  quyến thuộc

Người thường tu Phạm hạnh

Thích cuộc viễn ly

Vào nơi sinh tử,  giử lấy Tịnh Quốc

An vui  Niết Bàn

Rộng lòng bố thí kẻ nguy nan

Nương vào của cải nơi gian trần

Vận dụng chánh pháp thật vi diệu, thần kỳ

Cứu độ chúng sanh

Các loài chúng sanh là cõi Phật

của Bồ Tát

 

           Khánh Hoàng

        Plano _ November, 2004

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập