Ba mươi bảy phẩm trợ Đạo giác ngộ

Đã đọc: 10891           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

“Ba mươi bảy phẩm trợ đạo giác ngộ” là tuyển tập các bài giảng của đức Dalai Lama do Nyima Tsering dịch tiếng Anh và Tuệ Uyển - Thích Từ Đức dịch tiếng Việt, được xem là cẩm nang tu tập hướng đến sự giác ngộ theo tinh thần Phật giáo Tây Tạng.

***

 MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Lời người dịch

Lời nhà xuất bản

Ba mươi bảy phẩm trợ đạo giác ngộ

     Ngày thứ nhất

          Mở đầu

          Ba mươi bảy phẩm trợ đạo giác ngộ

          Điều thứ nhất

          Điều thứ hai

          Điều thứ ba

          Điều thứ tư

          Điều thứ năm

          Điểu thứ sáu

     Ngày thứ hai

          Mở đầu

          Điều thứ bảy

          Điều thứ tám

          Điều thứ chín

          Điều thứ mười

          Điều thứ mười một

     Ngày thứ ba

          Mở đầu

          Điều thứ mười hai

          Điều thứ mười ba

          Điều thứ mười bốn

          Điều thứ mười lăm

          Điều thứ mười sáu

          Điều thứ mười bảy

          Điều thứ mười tám

          Điều thứ mười chín

          Điều thứ hai mươi

          Điều thứ hai mươi mốt

          Điều thứ hai mươi hai

          Điều thứ hai mươi ba

          Điều thứ hai mươi bốn

          Điều thứ hai mươi lăm: Bố thí toàn thiện

          Điều thứ hai mươi sáu: Trì giới toàn thiện

          Điều thứ hai mươi bảy: Nhẫn nhục toàn thiện

          Điều thứ hai mươi tám: Tinh tấn toàn thiện

          Điều thứ hai mươi chín: Thiền tập toàn thiện

          Điều thứ ba mươi: Tuệ trí toàn thiện

          Điều thứ ba mươi mốt

          Điều thứ ba mươi hai

          Điều thứ ba mươi ba

          Điều thứ ba mươi bốn

          Điều thứ ba mươi lăm

          Điều thứ ba mươi sáu

          Điều thứ ba mươi bảy

          Kết luận

     37 Pháp hành Bồ tát đạo

Ba phương diện chính của con đường giác ngộ

     1- Giới thiệu

     2- Hãy là một người ân cần và tế nhị

     3- Những đặc trưng của luận giải

     4- Kệ tán dương, nguyện ước trước tác, và khuyến khích lắng nghe tốt

     5- Sự liên hệ giữa ba con đường

     6- Viễn ly

     7- Tâm giác ngộ

     8- Một quan điểm đúng đắn về tính không

     9- Huấn thị để thực tập

     Kết luận lưu ý trên chủ trương không tông phái

Tổng quan những con đường của Phật giáo Tây Tạng

     Lời giới thiệu

     Lời tựa

      Tổng quan những con đường của Phật giáo Tây Tạng

          Giới thiệu

          Chuyển pháp luân lần thứ nhất

          Đạo đức

          Tập trung

          Ba mươi bảy phẩm trợ đạo truyền thống

          Chuyển pháp luân lần thứ hai

          Chuyển pháp luân lần thứ ba

          Những giải thích khác nhau về vô ngã

          Bốn pháp ấn

          Giới thiệu Mật điển Tantra

          Bốn thứ lớp của Mật thừa Tantra

          Truyền lực gia trì

          Chuẩn bị cho sự truyền lực gia trì - quán đảnh - khai tâm

          Duy trì những thệ nguyện

          Nữ nhân và đạo Phật

          Những con đường thật sự của việc thực hành Tantra – Tantra hoạt động

          Hiện thực Phật thân

          Bổn tôn du già

          Sự quan trọng cuả việc thân chứng tính không

          Hiện thực tâm thức của Phật quả

          Tantra hành tướng (Tantra tiến hành)

          Tantra yoga (Tantra du già)

          Tantra yoga tối thượng

          Diệu lạc và tính không

          Chết, trung ấm thân và tái sinh

          Thời điểm trụ thiền

          Tầng bậc hoàn thành

     Những từ ngữ chân thành

     Lời tri ân và hồi hướng


 LỜI GIỚI THIỆU

Ba mươi bảy phẩm trợ đạo giác ngộ” là tuyển tập các bài giảng của đức Dalai Lama do Nyima Tsering dịch tiếng Anh và Tuệ Uyển - Thích Từ Đức dịch tiếng Việt, được xem là cẩm nang tu tập hướng đến sự giác ngộ theo tinh thần Phật giáo Tây Tạng.

Tác phẩm gồm ba phần như sau: Phần đầu gồm 37 phẩm trợ đạo, thường được biết đến là Con đường tiệm tiến (Lam Rim) vốn là cẩm nang luyện tâm, chuyển hóa tâm trong tâm lý học Phật giáo Tây Tạng. Khác với 37 phẩm trợ đạo được đức Phật giảng dạy trong kinh điển Pali, 37 phẩm trợ đạo giác ngộ này thực chất là 37 điều tâm niệm, theo đó đức Dalai Lama phân tích ứng dụng cho người tu học Phật. Lời chú giải của đức Dalai Lama rất gần gũi với đời sống thực tiễn, nhờ đó, người học có thể ứng dụng Phật pháp hiệu quả, nhằm vượt qua các bế tắc và khổ đau. Mỗi ngày trải nghiệm một điều trợ đạo giác ngộ, người đọc sẽ thấy tâm mình nhẹ nhõm, thư thái, sáng suốt, điềm tĩnh và tìm ra giải pháp vượt qua các bất hạnh.

Ba phương diện của con đường giác ngộ là nội dung cốt lõi của phần hai được đức Dalai Lama thuyết giảng từ tác phẩm của Tổ sư Tông Khách Ba bao gồm thái độ viễn ly, bồ đề tâm và tánh không. Nếu sự viễn ly là một nhu cầu, theo đó ta xả bỏ mọi chấp trước về khổ đau thì tâm bồ đề là quyết định và khuynh hướng trải nghiệm sự giác ngộ bây giờ và tại đây. Để đạt được tâm viễn ly và tâm giác ngộ, ngài Tông Khách Ba khuyên chúng ta cần thẩm thấu mọi sự vật hiện tượng trên đời vốn không có thực thể từ đó làm chủ được tâm trong các biến cố thăng trầm, duy trì được hạnh phúc. Đức Dalai Lama, với vai trò là nhà sớ giải phân tích ứng dụng luận phẩm này, người đọc sẽ bị cuốn hút vào nội dung luận phẩm với sự khéo léo giải thích của đức Dalai Lama như vị đại hành giả của truyền thống Mật tông Tây Tạng.

Phần 3 “Tổng quan những con đường của Phật giáo Tây Tạng” được đức Dalai Lama giảng giải vào năm 1988 tại Luân Đôn như bức tranh giới thiệu về các trường phái và bản chất của Phật giáo Tây Tạng. Đi từ việc giới thiệu các giáo pháp căn bản của đức Phật như tứ diệu đế, tam vô lậu học, bốn pháp ấn, đức Dalai Lama giới thiệu về các mật điển Tantra. Bốn thứ lớp của mật thừa Tantra gồm Tantra hoạt động, Tantra tiến hành, Tantra yoga và Tantra tối thượng được giới thiệu trong tác phẩm này như nền tảng để đạt được sự cảm thông về phương pháp tu “quán bản chất tham ái” để vượt qua tham ái. Phương pháp truyền lực gia trì, quán đảnh, khai tâm, phát nguyện của Phật giáo Tây Tạng được giới thiệu khá khái quát. Các phương pháp thực tập tâm thức, cái chết và tái sanh, thân trung ấm được Dalai Lama giới thiệu theo hướng ứng dụng. Đây là cách tu chuyển hóa cảm xúc có phối hợp giữa kinh điển Hiển giáo và Mật điển Tantra trong Phật giáo Tây Tạng.

Gộp ba tác phẩm như trên vào tác phẩm này, chúng tôi có dụng ý giúp độc giả có cái nhìn bao quát về các pháp tu và hành trì của Phật giáo Tây Tạng như một chi nhánh của Phật giáo Đại thừa qua lăng kính của Dalai Lama. Tác phẩm không chỉ cung cấp cẩm nang hướng đến sự giác ngộ, trải nghiệm sự giác ngộ mà còn cung cấp các kiến thức căn bản về Mật tông Tây Tạng. Đọc tác phẩm này, độc giả sẽ có cái nhìn bao quát về Phật giáo Tây Tạng theo đó có thể có những cảm thông về mật pháp tantra vốn là yếu tố tiếp biến văn hóa của Phật giáo Tây Tạng. Giải thoát có thể thực hiện từ nhiều con đường, Phật giáo có thể được hiểu qua sự đa dạng của các nền văn hóa và tác phẩm này chính là nhịp cầu giúp ta hiểu được nhiều con đường Phật pháp và sự đa dạng văn hóa đó.

                                     Giác Ngộ, ngày 16-6-2012

                                           TT. Thích Nhật Từ

                                               Tổng Biên tập

                            Tạp chí và Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay


 LỜI NGƯỜI DỊCH

Khi mới đọc tựa đề quyển sách này “Commentary on The Thirty Seven Practices of a Bodhisattva” tôi cứ nghĩ là tác phẩm 37 Phẩm Trợ Đạo Bồ Đề chúng ta thường gặp với tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, mà lại được đức Đạt Lai Lạt Ma giảng giải nên tôi cố gắng đi tìm để đọc cho được. Nhưng rồi kiếm  mãi không thấy các nhà sách có quyển sách này, nên tôi lại phải lùng kiếm trên mạng và thấy chỉ ở tận Thư Viện Lưu Trữ & Hoạt Động của Tây Tạng ở Dharamsala, Ấn Độ mới có nên tôi phải đặt mua tận bên ấy. Nhưng khi sách gửi đến, mã số bưu điện của tôi là 95038 thì bên gởi lại thêm một số 0, tức là 9503890, nên bưu phẩm phải đi vòng vòng lên tận tiểu bang Washington rồi mới đến tay tôi. Và rồi khi đọc ra lại thấy không phải là Ba Mươi Phẩm Trợ Đạo Bồ Đề như chúng ta thường biết đến. Sau này tôi lại thấy trên trang Amazon.com có quyển này, và trang web của giáo sư Berzin cũng có quyển này, và nhờ thế tôi lại tìm ra bản tiếng Anh “Ba Phương Diện Chính của Con Đường Giác Ngộ” trên trang của giáo sư Berzin.

Tôi vẫn muốn để tựa đề của tác phẩm này là Ba Mươi Phẩm Trợ Đạo nhưng thay chữ Bồ Đề bằng chữ Giác Ngộ tức là Ba Mươi Phẩm Trợ Đạo Giác Ngộ, có người đã nói với tôi là tựa đề này không thích hợp, mặc dù người ấy không nói, nhưng tôi biết ẩn ý là không muốn trùng hợp với tác phẩm Ba Mươi Phẩm Trợ Đạo Bồ Đề với tứ niệm xứ, v.v... Nhưng tôi nói lại là tại sao tác phẩm này lại không có 36, hay 38 phần mà lại có đúng 37 phần nếu dịch sát nghĩa là ‘Ba mươi bảy điều thực hành của Bồ Tát’, nên tôi nói là bồ tát thì cầu sự giác ngộ nên tôi để tựa là Ba Mươi Phẩm Trợ Đạo Giác Ngộ nên không trùng hợp với Ba Mươi Phẩm Trợ Đạo Bồ Đề dù chữ bồ đề có nghĩa là giác ngộ, nếu thắc mắc hay tò mò thì cứ đọc Ba Mươi Phẩm Trợ Đạo Giác Ngộ do đức Đạt Lai Lạt Ma giảng và Tuệ Uyển chuyển ngữ thì rõ, như tôi cũng từng tò mò vì số 37 của một tác phẩm Phật giáo.

Và với tác phẩm “Ba Phương Diện Chính Yếu của Con Đường Giác Ngộ” một bản luận rất ngắn của ngài Tông Khách Ba sơ tổ tông Hoàng Mạo, nhưng tôi rất tâm đắc, tôi nghĩ đây chính là cách mà tôi đặt nền tảng tu học, với ba phương châm, mà tôi nghĩ một Phật tử Đại thừa dù Hiển giáo hay Mật giáo đều dựa trên nền tảng này, đấy là:

- Thứ nhất là phát nguyện viễn ly: Một chí nguyện chân thành xa lìa sinh tử, thoát ly tam giới, để đạt đến quả vị giải thoát, hay niết bàn, tự lợi toàn triệt.

- Thứ hai là thấu triệt tánh không, vì có thấu triệt tánh không mới có thể tiêu trừ tất cả phiền não để đạt đến sự giải thoát.

- Thứ ba là phát tâm bồ đề, một nguyện ước tu đạt đạo quả giác ngộ vô thượng vì lợi ích của tất cả chúng sanh, lợi tha hoàn toàn.

Tuy thế, tôi nghĩ nhiều người thường bị lấn cấn trong phát nguyện viễn ly và phát tâm bồ đề, và nghĩ rằng hai thứ này không thể đi đôi với nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng chí nguyện giải thoát chính là nền tảng của giác ngộ. Hay nếu một vị bồ tát nếu không hoàn toàn diệt trừ ngã chấp, quét sạch luyến ái thì không thể làm việc lợi tha chân thành.

Và phần cuối trong quyển sách này là tìm hiểu tổng quát về những phương pháp tu học của Phật giáo Tây Tạng.

Mong rằng quyển sách và những lời vàng ngọc của đức Đạt Lai Lạt Ma được đến với những người yêu mến đạo giải thoát, từ bi và giác ngộ.

Nam mô A Di Đà Phật.

                                              Ẩn Tâm Lộ, ngày 29-4-2012

                                                            Tuệ Uyển


 LỜI NHÀ XUẤT BẢN

(In lần đầu)

Tác phẩm Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo Giác Ngộ của Ngulchu Gyalsas Thogmed Zangpo là một trong những luận bản phổ biến nhất của Phật giáo Tây Tạng, hợp thành hệ thống trong luận bản Luyện Tâm và cũng có thể được giải thích theo truyền thống Con Đường Tiệm Tiến Lam Rim. Những lời chỉ dẫn trong ấy là vượt thời gian và những liên hệ của nó là phổ quát.

Luận giải này của đức Đạt Lai Lạt Ma thứ mười bốn, như được phổ biến trong thời gian truyền giảng giáo lý Thời Luân (Kalachakra) tại Đạo Tràng Giác Ngộ, Ấn Độ, là đặc biệt bởi sự trong sáng, thực tiễn và thâm thúy của nó. Mỗi đoạn kệ của tác phẩm được giải thích một cách chính xác và trong một ngôn ngữ thấu đạt.

Hơn nữa, đức Đạt Lai Lạt Ma đã ban cho những lời giới thiệu trong mỗi ngày của khóa giảng mà trong ấy Ngài đã liên hệ đến mỗi khía cạnh của đời sống hàng ngày của chúng ta. Học hỏi luận giải này chúng ta cảm thấy rằng đức Đạt Lai Lạt Ma đang nói chuyện trực tiếp đến mỗi chúng ta, và nó là phổ quát trong sự áp dụng.

Khi chúng ta áp dụng và thực tập một cách chân thành, giáo huấn này sẽ phát triển một lòng từ bi yêu thương ấm áp đặc biệt. Do thế, những điều chứa đựng trong tác phẩm này sẽ lợi ích cho những học giả Phật giáo lẫn những độc giả thông thường.

LIBRARY OF TIBETAN WORKS AND ARCHIVES

 

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.50

Đăng nhập