LỜI CẦU NGUYỆN ĐỂ NGĂN NGỪA CHIẾN TRANH HẠT NHÂN

Đã đọc: 3309           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

A PRAYER TO AVERT NUCLEAR WAR BY CHATRAL RINPOCHE

CHATRAL RINPOCHE

 

NAMO GURU RATNA TRAYA

To the Teacher and the Three Jewels, I bow.

Con kính lễ Đạo sư và Tam Bảo.

 

KAL ZANG ZHING GI NAM DREN SHAKYAI TOK

True leader of the golden age – Crown of the Sakyas;

Vị lãnh đạo đích thực của thời đại hoàng kim – Vương miện của dòng Thích Ca;

 

SANG GYAY NYIY PA OR GYEN TSHO KYEY JÉ

Second Buddha, Prince of Oddiyana, Lake-Born Vajra;

Đức Phật Thứ Hai, Thái tử xứ Oddiyana, Kim Cương Sinh-Trong-Hồ (Đức Liên Hoa Sanh);

 

P’HAK CHHOK CHYEN RAY ZIK DANG JAM PAL YANG

Bodhisattvas – eight closest spiritual heirs – high Nobles, Avalokitesvara and Manjushri,

Chư vị Bồ Tát – tám vị thừa kế tâm linh thân thiết nhất - các đấng Tôn quý siêu việt, Đức Quán Thế Âm và Văn Thù,

 

CHHYAK DOR LA SOK JYANG SEM NYÉ SAY GYAY

Vajrapani and the rest;

Đức Kim Cương Thủ v.v..

 

DROL MA NYER CHIK NAY TEN P’HAK PAI TSHOK

Twenty-one Taras, host of Noble Elders;

Hai mươi mốt Đức Tara, tập hội các Trưởng lão Cao quý;

 

TSA GYÜ LA MA YI DAM ZHI T’HRÖ LHA

Root and lineage lamas, yidam deities, peaceful and wrathful deities;

Các Đạo sư gốc và Đạo sư dòng truyền thừa, các Bổn Tôn yidam, các Bổn Tôn an bình và phẫn nộ;

 

NAY SUM KHAN DRO YÉ SHEY LAY DRUB PAI

Dakinis in the three sacred places (the earth, the heavens, and the pure lands);

Các dakini ở ba chốn linh thiêng (trái đất, các cung trời, và các cõi tịnh độ);

 

CHHÖ SUNG CHHYOK KYONG PAL GÖN DUN CHU SOK

You who through wisdom or karma have become Defenders of the Doctrine; Guardians of the Directions;

Nhờ nghiệp hay trí tuệ, các ngài đã trở thành những Hộ Pháp; những đấng Bảo vệ các Giáo huấn;

 

NGÖN SHEY DZU T’HRUL T’HU TOB NGA WA NAM

Seventy-five Glorious Protectors; you who are clairvoyant, powerful, magical and mighty;

Bảy mươi lăm vị Bảo trợ Vinh quang; các ngài là những bậc thấu thị, uy dũng, huyền diệu và vĩ đại;

 

TSÖ DEN DRO LA JIK SHING GONG SU SOL

Behold and consider the beings of this age of turmoil!

Xin đoái tưởng và chiếu cố tới chúng sinh của thời đại hỗn loạn này!

 

KAL DEN DÜ T’HAI KYÉ DRO CHYI T’HUN GYI

We are beings born at the sorry end of time;

Chúng con là những kẻ sinh ra vào lúc kết thúc đáng thương của thời đại;

 

LAY NGEN DRAY BÜ TSHO CHHEN DOL WA LAY

An ocean of ill-effects overflows from our universally bad actions.

Một đại dương những hậu quả xấu do bởi ác hạnh của chúng con lan tràn khắp nơi.

 

KAR CHHYOK YEL ZHING NAK CHHYOK DÜ DÉ YIY

The forces of light flicker. The forces of darkness, a demon army,

Những thế lực của ánh sáng lung linh. Những thế lực của bóng tối, một đội quân quỷ ma,

 

KHA DRAK WANG TSEN MI CHHEN SEM TSA GUL

Inflames great and powerful men,

Khích động những người vĩ đại và có quyền lực,

 

DZAM LING P’HUNG JYÉ DUL TSHÖN MAK T’HRUK LANG

And they rise in conflict, armed with nuclear weapons that will disintegrate the earth.

Và họ nổi dậy trong sự xung đột, được trang bị vũ khí hạt nhân sẽ hủy hoại trái đất.

 

LOK MÖN T’HRUL GYI TSHÖN CHHAI T’HOR LUNG CHHEY

The weapon of perverse and errant intentions has unleashed the hurricane.

Vũ khí của những ý định ngoan cố và sai lầm đã gây nên trận cuồng phong.

 

NÖ CHÜ T’HAL WAI DUL DU KAY CHIK LA

Soon, in an instant, it will reduce the world

Chẳng bao lâu, trong chốc lát, nó sẽ làm suy yếu thế giới

 

LAK PAR GYUR NYEI TAY NGEN JYA MA TA

And all those in it to atoms of dust.

Và biến tất cả những gì ở trong đó thành những vi trần cát bụi.

 

NANG DRAK TOK PAI CHYÖ YUL NGÖN GYUR KYANG

Through this ill-omened devils’ tool, it is easy to see, to hear, and to think about,

Qua khí cụ của quỷ ma báo trước điều xấu này, thật dễ dàng thấy, nghe và nghĩ về,

 

MA RIK KYÉ WO MONG DANG T’HÉ TSHOM GYAR

Ignorant people, caught in a net of confusion and doubt,

Những kẻ ngu dốt, bị vướng kẹt trong mạng lưới vô minh và hoài nghi,

 

RAB T’HUM DA DUNG DRÉ DU CHANG MA TSHOR

Are obstinate and still refuse to understand.

Ngoan cố và vẫn không chịu thấu hiểu.

 

T’HÖ DANG DREN PA TSAM GYIY JIK KYÉ PAI

It terrifies us just to hear about or to recall

Điều đó làm chúng con khiếp hãi khi nghe nói hay nhớ lại

 

NGAR MA JYUNG WAI DZAM LING P’HO GYUR GANG

This unprecedented thing. The world is filled with uncertainty.

Điều chưa từng xảy ra này. Thế giới ngập tràn sự bất định.

 

DOK PAI T’HAB DANG RÉ SA ZHEN NI MÉ

But there is no means of stopping it, nor place of hope,

Nhưng không có cách nào làm điều đó ngừng lại, cũng chẳng có chút hy vọng nào,

 

LU MÉ KÖN CHHOK TSA SUM KHYÉ NAM LA

Other than you, undeceiving Three Jewels and Three Roots.

Ngoài các ngài, Tam Bảo và Ba Cội Gốc không dối gạt.

 

KHÉ-Ü P’HA MAR BÖ DRAI MÉ NGAK KYIY

If we cry to you like children calling their mother and father,

Nếu chúng con kêu khóc với các ngài như con cái gọi mẹ và cha,

 

SOL DEB O DÖ BÖ PA DI LAK NA

If we implore you with this prayer,

Nếu chúng con khẩn nài các ngài với lời cầu nguyện này,

 

KHYÉ NAM NGÖN GYI DAM CHA MA NYEL WAR

Do not falter in your ancient vows!

Xin đừng nao núng trong những giới nguyện xưa kia của các ngài!

 

LOK TAR NYUR WAI T’HUK JÉI CHHYAK KONG LA

Stretch out the lightning hand of compassion!

Xin mở rộng bàn tay bi mẫn nhanh như cắt của các ngài!

 

GÖN MÉ DRO DI SUNG KYOB JIK DROL DZÖ

Protect and shelter us defenseless beings, and free us from fear!

Xin bảo vệ và che chở chúng con, những chúng sinh không có khả năng tự bảo vệ, và giải thoát chúng con khỏi nỗi sợ hãi!

 

DZAM LING KYÉ DRÖ DÉ KYI T’HROK JYÉ PAI

When the mighty barbarians sit in council of war

Khi những kẻ man dã khổng lồ ngồi trong hội đồng chiến tranh

 

TOB CHHEN LA LO YUL GYÉ DRÖ SHAM TSHÉ

- barbarians who rob the earth of pleasure and happiness –

- những kẻ man dã cướp đoạt trái đất của niềm vui và hạnh phúc –

 

TSO WO NAM DANG DÉ YI KHA LO WA

– barbarians who have wrong, rough, poisonous thoughts –

-    những kẻ man dã có những tư tưởng sai lầm, thô bạo, hiểm độc –

 

MA RUNG DUK TSUB SAM NGEN CHHANG WA NAM

Bend their chiefs and their lieutenants

Xin buộc những kẻ chỉ huy và các phụ tá của họ

 

ZHI DÉ T’HUN PAI CHHYOK SU GYUR DU SOL

To the side of peace and happiness.

Đứng về phía an bình và hạnh phúc.

 

GAL KYEN MAK T’HRUK RANG SAR ZHI WA DANG

Pacify on the spot, the armed struggle that blocks us.

Xin làm yên dịu tức thì cuộc đấu tranh vũ trang làm trở ngại chúng con.

 

DÜ DÉI DUL TSHÖN DOK CHING ZHOM PAR DZÖD

Turn away and defeat the atomic weapons of the demons’ messengers,

Xin giải trừ và vô hiệu hóa vũ khí nguyên tử của sứ giả của các quỷ ma,

 

DÉ YI T’HU LAY DZAM LING SA CHHEN DIR

And by that power, make long the life of the righteous,

Và nhờ năng lực đó, xin kéo dài cuộc đời của những người công chính,

 

TEN DZIN ZHAB TEN SHAY DRUB CHHYOK KUN DAR

And spread the theory and practice of the doctrine to the four corners of this great world!

Và truyền bá lý thuyết và sự thực hành Giáo Pháp tới bốn phương của thế giới vĩ đại này!

 

TEN DROR TSHÉ JYÉ MI DANG MI MIN GYI

Eliminate root, branch and leaf – even the names –

Xin loại trừ gốc, cành và lá – ngay cả tên gọi –

 

NAK PÖ TSA LAK DER CHAY MING TSAM TONG

Of those dark forces, human and non-human,

Của những lực lượng tối ám đó, dù là người hay phi nhân,

 

JIK TEN KHAM SU DÉ LEK GYA CHHEN PÖ

Who harm others and the teaching.

Là những kẻ gây tác hại cho chúng sinh và Giáo pháp.

 

YONG KHYAB DÉ ZHI PAL LA LONG SU CHYÖ

Spread vast happiness and goodness over this fragile planet.

Xin làm cho hạnh phúc và điều tốt lành được lan truyền trên hành tinh mỏng manh này.

 

DZOK DEN DÜ ZHIN T’HAB T’HRUK TSHÉ MÉ PAR

Elevate it truly with the four kinds of glory. And as in the golden age, with all strife gone,

Xin làm hành tinh này thực sự phấn chấn với bốn loại vinh quang. Và như trong thời đại hoàng kim, với mọi xung đột không còn nữa,

 

KUN KYANG DÉ GAI GAR GYIY DREL GYUR CHIK

Let us be busy only with the dance of pleasure, the dance of joy!

Xin để cho chúng con chỉ bận rộn với vũ điệu vui thích, điệu vũ của niềm hỉ lạc!

 

KYAB NAY CHHOK SUM GYA TSHÖ T’HUK JÉ DANG

We pray with pure thoughts – by the compassion of that ocean, the three supreme refuges

Chúng con nguyện cầu với tư tưởng thuần tịnh – bởi lòng bi mẫn của đại dương đó, ba nơi nương tựa siêu việt

 

CHHÖ YING NAM KUN CHHOK DEN DEN TOB KYIY

And the power of the Realm of Truth, the completely sublime truth,

Và năng lực của Cõi Chân lý, chân lý hoàn toàn siêu việt,

 

DAK CHAK SAM PA DAK PAI SOL TAB DÖN

Achieve the goal of this, our prayer,

Xin thành tựu mục tiêu của điều này, lời cầu nguyện của chúng con,

 

JI ZHIN RÉ MÖN YI ZHIN DRUB GYUR CHIK

Magically, just as we have hoped and dreamed!

Một cách thần diệu, giống như chúng con đã hy vọng và mơ ước!

 

TAYATHA PENTSA DRIYA AWA BODHANIYÉ SOHA

 

Nguyên tác: A Prayer to Avert Nuclear War by Chatral Rinpoche”

 

http://www.vajrayana.org/retreats/rinpoche-s-advice-re-the-japan-tsunami-and-related-events-march-/

 

Richard Kohn và Lama Tsedrup Tharchin dịch từ Tạng ngữ sang Anh ngữ.

Nhà Xuất bản Bero Jeydren, Tổ chức Vajrayana (Kim Cương Thừa). In lại vào ngày 14 Tháng Ba năm 2011.

 

Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập