Giải thoát

Đã đọc: 554           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Giải thoát là cởi bỏ sự trói buộc của phiền não, ràng buộc bởi sắc, ràng buộc của ý niệm sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não. Biết rằng sanh là khổ, lão là khổ, bệnh là khổ, tử là khổ. Khi tâm không còn ý niệm khổ bởi sanh, lão, bệnh, tử thì tâm đạt được trạng thái giải thoát.

Bài Kinh thứ mười, trong Tạp A Hàm Kinh có tên là Giải thoát (解脫). Kinh Giải Thoát liền sau Kinh Yếm Ly. Nội dung chỉ khác ở đoạn kinh văn:

“Thánh đệ tử quán sát như vậy, giải thoát khỏi sắc, giải thoát khỏi thọ, tưởng, hành, thức. Ta nói, đó cũng là sự giải thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não.” (聖弟子!如是觀者,於色解脫,於受、想、行、識解脫。我說是等解脫於生、老、病、死、憂、悲、苦、惱- Thánh Đệ tử! Như thị quán giả, ư sắc giải thoát, ư thọ, tưởng, hành, thức giải thoát. Ngã thuyết thị đẵng giải thoát ư sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não)[1].

Phật dạy, sự giải thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não xảy ra khi và chỉ khi vị tỳ kheo đó hành trì chân thật chánh quán về sắc (真實正觀). Thực hành chân thật chánh quán sẽ nhàm tởm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Do nhàm tởm nên không ham muốn, vì không ham muốn nên được giải thoát. Giải thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não.

Giải thoát là cởi bỏ sự trói buộc của phiền não, ràng buộc bởi sắc, ràng buộc của ý niệm sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não. Biết rằng sanh là khổ, lão là khổ, bệnh là khổ, tử là khổ. Khi tâm không còn ý niệm khổ bởi sanh, lão, bệnh, tử thì tâm đạt được trạng thái giải thoát.

Để đạt được trạng thái giải thoát, người học Phật cần tuệ giác. Tuệ  giác giúp vị ấy soi sáng con đường hành trì giáo lý Vô thường, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bến Tre, ngày 12 tháng 09 năm 2021

                           Hoàng Phước Đại – Đồng An

 

Dưới đây là bài Kinh Giải Thoát trong Tạp A Hàm Kinh

 

KINH 10. GIẢI THOÁT[2]

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Sắc là vô thường. Vô thường tức là khổ. Khổ tức là chẳng phải ta. Cái gì chẳng phải ta thì cũng chẳng phải sở hữu của ta. Quán sát như vậy gọi là chân thật chánh quán.

“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Vô thường tức là khổ. Khổ tức chẳng phải ta. Chẳng phải ta tức chẳng phải sở hữu của ta. Quán sát như vậy gọi là chân thật chánh quán.

“Thánh đệ tử quán sát như vậy giải thoát khỏi sắc, giải thoát khỏi thọ, tưởng, hành, thức. Ta nói, đó cũng là sự giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

 [1] Kinh Yếm ly, Tạp A Hàm, https://legacy.suttacentral.net/lzh/sa9

[2] https://legacy.suttacentral.net/lzh/sa10

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập