Verse 15 – Kệ Ngôn 15 (Kinh Pháp Cú - Song Ngữ)

Đã đọc: 1572           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

The Story of Cundasūkarika (Cundasūkarikavatthu) Tích truyện đồ tể Cunda

 

 

 

idha socati pecca socati  pāpakārī ubhayattha socati

so socati so vihaññati  disvā kammakiliṭṭhamattano//

 

 

Nay sầu, đời sau sầu Grieves here (in this world)
  grieves after death;
Kẻ ác, hai đời sầu in both cases the wrongdoer grieves.
Nó sầu, nó ưu não He grieves, he is vexed
Thấy uế nghiệp mình làm having seen his own evil kamma.
(TK Thích Minh Châu(  

 

 

Story Tích truyện
While residing at the Veluvana monastery in Rājagaha, the Buddha uttered Verse 15, with reference to Cunda, the pork-butcher. Khi đang ngụ ở Veluvana tịnh xá tại Rājagaha, Đức Phật nói lên bài Kệ 15, liên quan đến Cunda, một tên đồ tể giết heo

 

Once, in a village not far away from the Veluvana monastery, there lived a very cruel and hard-hearted pork-butcher, by the name of Cunda.

Một lần, tại một ngôi làng gần Veluvana tịnh xá, có một gã đồ tể độc ác và nhẫn tâm, tên Cund
Cunda was a pork-butcher for over fifty-five years; all this time he had not done a single meritorious deed. Cunda làm nghề đồ tể hơn năm mươi lăm năm; hầu như cả đời hắn chưa từng làm một việc thiện lành.

Before he died, he was in such great pain and agony that he was grunting and squealing and kept on moving about on his hands and knees like a pig for seven whole days.

Trước khi chết, hắn phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp và nỗi thống khổ, hắn liên tục bò lê lết quanh nhà kêu ủn ỉn và rống en éc giống như con heo suốt bảy ngày.

In fact, even before he died, he was suffering as if he were in Niraya! On the seventh day, the pork-butcher died and was reborn in Avīci Niraya. Thật vậy, ngay cả trước khi chết, hắn chịu đau đớn cứ như hắn đang thọ hình trong cõi địa ngục! Vào ngày thứ bảy, gã đồ tể chết đi và rơi xuống địa ngục A tỳ.
Thus, the evil-doer must always suffer for the evil deeds done by him; he suffers on this world as well as in the next. Như thế, kẻ độc ác phải luôn luôn khổ đau do nghiệp ác mình làm, hắn khổ đau ngay trong kiếp sống này cũng như kiếp sau.
In this connection, the Buddha spoke in verse as above. Liên quan đến câu chuyện này, Đức Phật nói lên câu kệ trên.

 (Lê Thị Kim Dung. Email: kimdungav1@gmail.com )

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập