Verse 7 & 8 – Kệ Ngôn 7 và 8 (Kinh Pháp Cú - Song Ngữ)

Đã đọc: 1951           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

The Story of Mahākāḷa and Cūḷakāḷa (Cūḷakāḷamahākāḷa vatthu)

 

 

 

7. subhānupassiviharanta indriyesu asaṃvutaṃ

bhojanamhi cāmattaññuṃ kusītaṃ hīnavīriyaṃ

taṃ ve pasahatī  māro vāto rukkhaṃ va dubbalaṃ

 

 

 

     Ai sống nhìn tịnh tướng

          Không hộ trì các căn

         Ăn uống thiếu tiết độ

Biếng nhác, chẳng tinh cần

                Ma uy hiếp kẻ ấy

       Như cây yếu trước gió.

Contemplating pleasant (things),

living unrestrained in senses,

not knowing moderation in food,

indolent, lacking in energy,

him indeed Māra overcomes,

like the wind (overcomes) a weak tree

 

 

8. asubhānupassi viharanta  indriyesu susaṃvutaṃ

bhojanamhi camattaññuṃ saddhaṃ āraddhavīriyaṃ

taṃ ve nappasahatī māro  vāto selaṃ va pabbataṃ

 

 

         Ai sống quán bất tịnh

 

        Khéo hộ trì các căn

         Ăn uống có tiết độ

      Có lòng tin, tinh cần

     Ma không uy hiếp được

        Như núi đá, trước gió.

Contemplating unpleasant (things),

living well-restrained in senses,

knowing moderation in food,

trusting, energetic,

him indeed Māra cannot overcome,

like the wind (cannot overcome) a

rocky mountain.

                  ( TK Thích Minh Châu)

 

Story                                                        Tích truyện

While residing in the neighborhood of the town of Setabya, the Buddha uttered Verses 7 and 8 with reference to Mahākāḷa and his brother Cūḷakāḷa

 

Mahākāḷa and Cūḷakāḷa were two merchant brothers from the town of Setabya. While traveling about with their merchandise on one occasion, they had a chance to listen to a religious discourse given by the Buddha. After hearing the discourse Mahākāḷa asked the Buddha for admission to the Order of the bhikkhus. Cūḷakāḷa also joined the Order but with the intention of coming out of the Order and to bring out his brother along with him.

 

Mahākāḷa seriously practiced the Subject of Meditation on Death Recollection and diligently meditated on decay and impermanence. He finally gained Spiritual Insight and attained Arahatship.

 

 Later, the Buddha and his disciples, including the brothers, happened to be staying in the forest of Siṁsapa near Setabya. While staying there, the former wives of Cūḷakāḷa invited the Buddha and his disciples to their house. Cūḷakāḷa himself went ahead to prepare seating arrangements for the Buddha and his disciples. Once there, the former wives of Cūḷakāḷa made him change into lay clothes.

 

The next day, the wives of Mahākāḷa invited the Buddha and his disciples to their house hoping to do the same with Mahākāḷa as the wives of Cūḷakāḷa had done to Cūḷakāḷa. After the meal they requested the Buddha to let Mahākāḷa remain to  ‘express appreciation’ (anumodanā). So the Buddha and the other disciples left.

 

Arriving at the village gate the bhikkhus expressed their dissatisfaction and apprehension. They were dissatisfied because Mahākāḷa was permitted to stay behind and they were afraid that, like Cūḷakāḷa - his brother, Mahākāḷa, too would be made to leave the Order by his former wives. To this, the Buddha replied that the two brothers were not alike.

 

Cūḷakāḷa indulged in sensual pleasures and was lazy and weak; he was just like a weak tree. Mahākāḷa, on the other hand, was diligent, steadfast and strong in his faith of the Buddha, the Dhamma and the Saṅgha; he was like a mountain of rock.

 

Then the Buddha spoke in verses as mentioned above.

 

Meanwhile, the former wives of Mahākāḷa surrounded him and tried to remove his yellow robes. The Thera, sensing their attitude, stood up and rising up into the air by his supernormal powers passed through the roof of the house into the sky. He descended to the ground and paid obeisance at the feet of the Tathāgata at the very moment the master was coming to the end of his utterance of the above two stanzas.

 

At the same time, all the bhikkhus assembled there were established in Sotāpatti Fruition.

Đức Bổn Sư đã thuyết kệ Pháp Cú 7 và 8 này khi Ngài ngự ở ngoại ô thành phố Setabya, nội dung liên quan đến hai anh em Mahākāḷa và Cūḷakāḷa.

 

Mahākāḷa và Cūḷakāḷa là hai anh em thương buôn ở thành Setabya. Một hôm, khi trên đường mua bán hàng hóa, họ có cơ hội nghe Đức Phật thuyết pháp. Sau khi nghe pháp, Mahākāḷa thỉnh cầu Đức Thế Tôn xin gia nhập Tăng đoàn. Cūḷakāḷa cũng xin xuất gia nhưng với ý định khihoàn tục sẽ mang anh trai cùng đi.

 

 

 

Mahākāḷa tu tập nghiêm túc đề mục Niệm Sự Chết và tinh tấn thiền định về sự hoại diệt và vô thường. Cuối cùng ngài đạt được Tuệ phân tích và chứng đắc A la hán quả.

 

 

Sau đó, Đức Phật và chư Tăng, gồm cả hai anh em, tình cờ tịnh cư trong rừng Siṁsapa gần Setabya.  Trong khi ở nơi đấy, những người vợ cũ của Cūḷakāḷa thỉnh Đức Phật và chư Tăng đến nhà trai Tăng. Cūḷakāḷa đến trước để chuẩn bị sắp xếp chỗ ngồi cho Đức Phật và chư Tăng. Khi đó, những người vợ cũ của Cūḷakāḷa buộc ông thay đổi y trắng (y cư sĩ).

 

Ngày hôm sau, những người vợ của Mahākāḷa thỉnh Đức Phật và chư Tăng đến nhà với hy vọng sẽ hành xử với Mahākāḷa giống như các bà vợ của Cūḷakāḷa đã cư xử với Cūḷakāḷa. Sau bữa trai Tăng, họ thỉnh cầu Đức Phật để Mahākāḷa ở lại để “tụng kinh hồi hướng phước báu”. Vì thế, Đức Phật và chư Tăng ra về.

 

Đến cổng làng, chư Tăng lên tiếng than phiền và lo ngại. Họ bất mãn vì Mahākāḷa được phép ở lại và e ngại ông sẽ giống như Cūḷakāḷa - người em trai, Mahākāḷa cũng bị hoàn tục do các bà vợ cũ. Nghe điều này, Đức Bổn Sư dạy rằng hai anh em không giống nhau.

 

 

 Cūḷakāḷa chìm đắm trong dục lạc, biếng nhác và yếu hèn giống như cái cây yếu ớt. Trái lại, Mahākāḷa thì tinh tấn, vững vàng và niềm tin Phật, Pháp và Tăng mạnh mẽ;  Mahākāḷa giống như ngọn núi đá kiên cố.

 

 

Đức Phật nói lên bài kệ được đề cập ở trên.

 

Trong khi ấy, những người vợ cũ của Mahākāḷa vây quanh ông và cố  lột bộ y vàng của ông.  Cảm nhận được thái độ của họ, Trưởng lão đứng lên và sử dụng thần thông bay lên không xuyên qua mái nhà. Ngay lúc sát na bậc Đạo sư vừa đọc dứt hai câu kệ, ông đáp xuống đất và đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn.

 

 

 

 Cùng lúc ấy, tất cả các Tỳ khưu có mặt nơi đó đều chứng đắc Tu đà hườn quả.

 

Vocabulary

1

 

2

3

4

5

6

 

7

 

8

9

10

11

 

12

13

14

 

15

 

16

 

17

18

 

 19

unrestrained (a)

≠  well- restrained

sense (n)

moderation (n)

indolent (a)

trusting (a)

energy (n)

energetic (a)

merchant (n)

merchandise (n)

decay (n)

impermanence (n)

steadfast (a)

supernormal

powers

to be established in

at the very moment

the Order of the

bhikkhus

ascetic practice

 

to express

appreciation

apprehension (n)

to indulge

in sensual pleasure

a weak tree

≠ a mountain of rock

[,ənris’treind]

 

[sens]

[,mɔdə’reiʃn]

[‘indələnt]

[‘trʌstiŋ]

[‘enəʤi]

[,enə’ʤetik]

[‘mə:t∫ənt]

[‘mə:t∫əndaiz]

[di’kei]

[im’pəmənəns]

[‘stedfast]

[,su:pə’nɔ:məl 

‘pauə]

is’tæbliʃ]

 

 

 

[ə’setik

‘præktis]

 

[,əpri:ʃi’eiʃn]

[əpri‘henʃn]

[in’dʌlʤ]

 

không kiềm chế, hộ trì

khéo kiềm chế

căn

tiết chế, điều độ

biếng nhác

trustful; tin cậy

năng lực

 

thương gia

goods; hàng hóa

tàn úa, hư hỏng

vô thường

kiên cố

thần thông

 

an trú vào

ngay vào sát na

Tăng đoàn

 

hành khổ hạnh

 

anumodanā; tán thán

phước báu

e ngại, lo ngại

đắm chìm trong dục

lạc ngũ trần

cái cây mềm yếu

ngọn núi đá kiên cố

(Lê Thị Kim Dung. Email: kimdungav1@gmail.com )

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập