Verse 3 & 4 – Kệ Ngôn 3 và 4 (Kinh Pháp Cú - Song Ngữ)

Đã đọc: 2162           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

The Story of Thera Tissa (Tissattheravatthu) Tích truyện Trưởng lão Tissa

 

 

 

3. akkocchi maṃ, avadhi maṃ, ajini maṃ, ahāsi me,

ye taṃ upanayhanti veraṃ tesaṃ na sammati 

 

 

 

 

 

               Nó mắng tôi, đánh tôi

              Nó thắng tôi, cướp tôi

                   Ai ôm niềm hận ấy

         Hận thù không thể nguôi.

  (He) abused me, struck me,

  conquered me, took away mine,

  who bind themselves to it

  their hatred is not appeased.

 

 

4. akkocchi ma avadhi maajini ma ahāsi me,”

ye ta na upanayhanti veraṃ tesūpasammati 

 

 

              Nó mắng tôi, đánh tôi,

              Nó thắng tôi, cướp tôi

            Không ôm niềm hận ấy

             Hận thù được tự nguôi.

(He) abused me, struck me,

conquered me, took away mine,

who do not bind themselves to it

their hatred is appeased.

               ( TK Thích Minh Châu)

Story                                                           Tích truyện

While residing at the Jetavana monastery in Sāvatthi, the Buddha uttered Verses 3 and 4 , with reference to Thera Tissa.

 

Tissa, son the Buddha’s maternal aunt, was at one time staying with the Buddha. He had become a bhikkhu only in his old age, but he posed as a senior bhikkhu  and was very pleased when visiting bhikkhu asked his permission to do some service for him.

 

On the other hand,  he failed to perform the duties expected of junior bhikkhus; besides, he often quarrelled with the younger bhikkhus. Should anyone rebuke him on account of his behavior he would go complaining to the Buddha, weeping, very much dissatisfied and very upset. The others also followed him to the presence of the Buddha and said that Thera Tissa was an obstinacy monk.

 

After having heard the matter,  The Buddha told them the previous existence of the Thera Tissa who used to be obstinacy like that.

 

Then He said to them not to harbor thoughts of enmity, for enmity could only be appeased by not harboring enmity.

 

Then the Buddha spoke in verses as mentioned above.

 

At the end of the discourse, one hundred thousand bhikkhus attained Sotāpatti Fruition.

Khi đang ngụ tại tịnh xá Jetavana ở thành Sāvatthi, Đức Phật đã nói lên câu Kệ Pháp Cú 3 và 4 , liên quan đến Trưởng lão Tissa.

 

Tissa đã từng ở cùng với Đức Phật, là con trai của người dì Đức Phật. Ông xuất gia nhập đạo lúc tuổi đã cao, nhưng bộ tịch giảnhư một bhikkhu lớn hạ và rất vui thích khi khách Tăng từ phương xa đến xin phép hầu hạ ông.

 

Mặt khác, ông không làm tròn nhiệm vụ một Tỳ khưu nhỏ hạ. Ngoài ra, ông lại thường tranh cãi với các Tỳ khưu nhỏ tuổi hơn. Nếu ai trách mắng hành vi của ông , ông sẽ phàn nàn than khóc với Đức Phật , nhiều uất ức sầu khổ. Mọi người cũng theo ông diện kiến Đức Phật và thưa rằng Trưởng Lão Tissa là một Tỳ khưu bướng bĩnh.

 

 

Sau khi nghe vấn đề, Đức Phật kể họ nghe câu chuyện tiền nghiệp của Trưởng lão Tissa đã từng bướng bĩnh như thế.

 

Ngài dạy họ không chấp giữ ý niệm thù hận và do không chấp giữ hận thù thì nỗi oán giận được nguôi ngoai.

 

Đức Phật đã xướng lên bài kệ như đã đề cập ở trên.

 

Thời pháp vừa dứt, một trăm ngàn vị Tỳ khưu đắc Thánh quả Tu Đà hườn (Nhập lưu)

Vocabulary

1

2

3

 

4

5

 

6

7

8

9

10

 

11

12

13

14

15

 

 

16

 

Tissavatthu

abuse (v/n)

to strike –struck –

stricken

to conquer

to bind –bound-

bound (oneself)

to appease

maternal aunt

a senior bhikkhu

a junior bhikkhu

the younger

bhikkhu

to rebuke

on account of 

On the other hand

to harbor

to harbor thoughts

of enmity

 

Sotāpatti Fruition

 

[ə’bju:z

[straik-strᴧk-

‘strikən]

 [‘kɔηkə]

[baind baund]

 

 [ə’pi:z]

 

[mə’tə:nəl a:nt]

[‘si:niə]

[‘ʤu:nijə]

 

 [ri’bju:k]

[ə’kaunt]

 

[‘ha:bə]

 

[‘enmiti]

 

[fru:’iʃn]

 

Tích Trưởng lão Tissa

mắng, lăng mạ

đánh đập

 

chinh phục, xâm lược

ràng buộc, cố chấp

 

làm cho nguôi

vị tỳ khưu cao hạ

vị tỳ khưu nhỏ hạ

vị tỳ khưu trẻ tuổi (hơn)

 

khiển trách

do, vì lý do

Nói cách khác

nuôi dưỡng

nuôi dưỡng ý nghĩ thù

hận/cố chấp ý niệm hận

thù

 Quả Tu đà hườn

Quả Nhập lưu/ Dự lưu

(Lê Thị Kim Dung. Email: kimdungav1@gmail.com )

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập