Verse 2 – Kệ Ngôn 2 (Kinh Pháp Cú - Song Ngữ)

Đã đọc: 2248           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

The Story of Maṭṭhakuṇḍalī (Maṭṭhakuṇḍalīvatthu) Tích truyện Maṭṭhakuṇḍalī

 

 

manopubbagamā dhammā manoseṭṭhā  manomayā,

manasā ce pasannena bhāsati vā karoti vā

tato naṃ sukhamanveti chāyā va anapāyinī

 

 

 

 

 

 

 

                       Ý dẫn đầu các pháp

                        Ý làm chủ, ý tạo

 

                     Nếu với ý thanh tịnh,

                  Nói lên hay hành động,

                    An lạc bước theo sau,

            Như bóng, không rời hình.                

               (TK Thích Minh Châu)

Mental phenomena (are) preceded by

mind, (have) mind as a master, (are)

produced by mind.

 If (one) either speaks or acts with a

virtuous mind, then

happiness follows him,

like one’s shadow never departing.

Story                                                               Tích truyện

While residing at the Jetavana  monastery in Sāvatthi, the Buddha uttered Verse 2, with reference to Maṭṭhakuṇḍalī, a young brahmin.

 

Maṭṭhakuṇḍalī was a young brahmin, whose father,  Adinna- pubbaka, was very stingy and never gave anything in charity. Even the gold ornaments for his only son were made by himself to save pay-ment for workmanship

 

When his son fell ill, no physician was consulted, until it was too late. When he realized that his son was dying, he had the youth carried outside onto the verandah, so that people coming to his house would not see his possessions.

 

On that morning, the Buddha arising early from his deep meditation of Compassion, he surveyed the universe with the Eye of the Buddha, spreading the Net of his Knowledge over the ten Cakkavāla Worlds. The image of Maṭṭhakuṇḍali was lying outside on the verandah appeared within the Net of his Knowledge.

 

So when entering Sāvatthi for alms-food with his disciples, the Buddha stood near the door of the brahmin Adinnapubbaka. The Buddha sent forth a ray of light to attract the attention of the youth, who was facing the interior of the house.

 

The youth saw the Buddha; and as he was very weak he could only profess his faith mentally. But that was enough. When he passed away with his heart in devotion to the Buddha, he was reborn in the Tāvatiṁsa celestial world.

 

From his celestial abode the young Maṭṭakuṇḍali seeing his father mourning over him at the cemetery, appeared to the old man in the likeness of his old self. He told his father about his rebirth in the Tāvatiṁsa world and also urged him to approach and invite the Buddha to a meal.

 

 

At the house of Adinnapubbaka the question of whether one could or could not be reborn in a celestial world simply  by mentally professing profound faith in the Buddha, without giving in charity or observing the moral precepts, was brought up.

 

So the Buddha willed that Maṭṭakuṇḍali should appear in person;   Maṭṭhakuṇḍali soon appeared fully decked with celestial ornaments and told them about his rebirth in the Tāvatiṁsa world. Then only, the audience became convinced that the son of the Brahmin Adinapubbaka by simply devoting his mind to the Buddha had attained much glory.

 

Then the Buddha spoke in verse as mentioned above.

 

At the end of the discourse Maṭṭhakuṇḍalī and his father Adinnapubbaka attained Sotāpatti Magga and Phala. Adinnapubbaka also donated almost all his wealth to the cause of the Buddha’s Teaching.

Khi đang ngụ tại tịnh xá Jetavana ở thành Sāvatthi, Đức Phật đã nói lên bài kệ Pháp Cú 2, nội dung liên quan đến Maṭṭhakuṇḍalī, một thanh niên Bà la môn.

 

Maṭṭhakuṇḍalī là một thanh niên Bà la môn, cha là Adinnapubbaka, ông rất keo kiệt và chưa hề bố thí cho ai bất cứ cái gì. Ngay cả những món đồ trang sức cho đứa con trai duy nhất ông cũng tự mình làm để tiết kiệm tiền công trả cho thợ.

 

Khi cậu con trai ngã bệnh, ông không mời lương y, đến khi mọi việc quá trễ. Khi ông nhận ra con trai sắp chết, ông sai người khiêng chàng trai đặt nằm ngoài mái hiên để mọi người đến thăm không nhìn thấy của cải của ông.

 

Ngày ấy, vào buổi sáng tinh sương,  Đức Phật xuất định Đại bi , Ngài dùng Phật nhãn quán sát thế gian, bủa Lưới Chánh giác bao trùm mười ngàn cõi Ta bà . Hình ảnh Maṭṭhakuṇḍali đang nằm ngoài hiên lọt vào Lưới của Ngài.

 

 

Thế nên khi Đức Phật cùng với chư Tăng vào thành Sāvatthi khất thực,  Ngài đến trước cửa nhà Bà la môn Adinnapubbaka. Đức Phật phóng hào quang để thu hút sự chú ý của chàng trai đang nằm quay mặt vào trong nhà.

 

Chàng trai nhìn thấy Đức Phật nhưng vì quá yếu nên cậu chỉ có thể biểu hiện niềm tin tín thành trong tâm của mình. Nhưng điều đó đã đầy đủ. Khi chàng trai qua đời với niềm tin  sâu sắc hướng về Đức Phật, cậu sanh lên cõi trời Tāvatiṁsa (Đao Lợi).

 

Từ cõi thiên giới, chàng thanh niên  Maṭṭakuṇḍali nhìn thấy cha mình đang than khóc nơi nghĩa trang, hiện trước mặt ông lão với hình dáng giống như  chàng trước kia. Chàng nói cho cha biết mình đã tái sanh lên cõi Tāvatiṁsa và giục cha tìm đến Đức Phật và thỉnh Ngài trai Tăng.

 

 

Tại nhà của Adinnapubbaka,  một  câu hỏi được nêu ra rằng liệu có người nào có thể tái sanh lên cõi thiên giới chỉ vì có tâm chí thành đối với Đức Phật mà không cần cúng dường hay giữ giới hạnh không.

 

 

Thế nên Đức Phật chú nguyện  rằng Maṭṭakuṇḍali hãy xuất hiện ; Maṭṭakuṇḍali xuất hiện ngay lập tức trên người đầy những đồ trang sức thiên giới và nói với quần chúng về việc chàng tái sanh lên cõi Tāvatiṁsa. Chỉ khi ấy, quần chúng được thuyết phục rằng con trai của Bà la môn Adinapubbaka đạt được vinh quang chỉ nhờ lòng tin tín thành vào Đức Phật.

 

Đức Phật đã nói lên bài kệ như đã đề cập ở trên.

 

Kệ ngôn vừa dứt, Maṭṭhakuṇḍalī và cha là Bà la môn Adinnapubbaka  chứng Đạo Quả Nhập Lưu, Adinnapubbaka cũng đem cả gia sản gieo trồng vào phước điền của Giáo pháp của Đức Phật.

Vocabulary

1.

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

 8.

9.

10.

11.

12.

 

13.

 

14.

15.

16. 

Maṭṭhakuṇḍalī

vatthu

Brahmin

stingy (a)

charity (n)

ornament (n)

verandah (n)

the Buddha arose

early from his deep

meditation of Compassion

Net of Knowledge

Cakkavāla Worlds

alms-food (n)

disciple (n)

send forth a

ray of light

the Tāvatiṁsa

celestial world

the likeness of his

old self

the moral precepts

profound faith

glory

 

 

 

['stindʒi]

[‘t∫ærəti]

['ɔnəmənt]

[və’rændə]

 

 

 

 

 

 

[a:mz fu:d]

[di’saipl]

[sent  fɔ:θ  ə  rei əf  lait]

[si’lestjəl wə:ld]

 

 

[pri’sept]

[prə’faund]

[‘glɔ:ri]         

Tích truyện

Maṭṭhakuṇḍalī

bà la môn

keo kiệt , bủn xỉn

từ thiện, bố thí

trang sức

mái hiên nhà

.. sáng tinh sương, Đức

Thế Tôn xuất định

Đại bi

 Lưới Chánh giác

Cõi Ta bà

việc khất thực

đệ tử

phóng hào quang

 

cõi Trời Đao Lợi

 

giống như cậu trước

kia

giới hạnh

đức tin sâu sắc

vinh quang

  • Sotāpatti Magga and Phala : Sotāpatti Magga is the first Magga, attained by one who had entered the current of emancipation. This is followed immediately by Sotāpatti  Phala, ‘the fruit’ or ‘fruition’ of streaming-entering.
  • Sotāpatti Magga and Phala: Thánh Đạo Nhập Lưu là Thánh Đạo được    chứng đắc đầu tiên khi hành giả nhập vào dòng giải thoát. Thánh Quả xuất hiện ngay sau Thánh Đạo, ‘Quả” của dòng Thánh Nhập lưu.

Lê Thị Kim Dung

kimdungav1@gmail.com

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập