Nghi thức tụng kinh hàng ngày - Kinh người Phật tử tại gia (dành cho giới trẻ)

Đã đọc: 25644           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

( Chùa Thiên Khánh - Cao Lũng - Hà Dương - Hà Ngọc -Thanh Hóa )

Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh.O

Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh.O

Nam mô Bồ-tát Quán Thế Âm tác đại chứng minh.O
 
Nam mô Phật hoàng Trần Nhân Tông tác đại chứng minh.O
 
Chúng con….
Đốt nén tâm hương nguyện chí thành,
Nhất tâm cung kính Phật Bồ-tát
Nguyện cầu Tam bảo thường gia hộ,
Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.
Nam mô Bồ-tát hương cúng dường. (3 lần)OOO
 
Hôm nay là ngày … tất cả đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài tác lễ sám hối cầu an, tụng kinh Hạnh Nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm, cung kính bậc thầy ba cõi, chí tâm, chí thành cầu xin sám hối, tất cả tội lỗi cố ý hay vô tình đã tạo ra trong quá khứ cũng như hiện tại, hết thảy đều được tiêu trừ.
 
Cúi mong Tam Bảo thường ở mười phương quang giáng đạo tràng chứng minh cho lòng thành của chúng con, khiến chúng con oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng.
Nguyện cho chánh pháp được lan truyền khắp chốn, lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi, người người từ bỏ tham, giận, si mê, tưới tẩm từ bi, hạnh phúc, thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, làm lành lánh dữ, thế giới dứt nghiệp binh đao, muôn loài an vui giải thoát.
 
Tất cả đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài đồng sám hối cầu siêu, hồi hướng cho các hương linh, anh linh các oan hồn uổng tử, các chiến sĩ trận vong, các anh hùng nghĩa tử được thính pháp nghe kinh, được thừa tư công đức, phát tâm tỉnh giác, lìa khổ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ, tin sâu Tam Bảo, tin cõi Phật an vui.
Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.
Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.OOO
 
CA NGỢI TAM BẢO
 
Phật là đấng giác ngộ mình,
Độ người thoát khỏi, tử sinh bao đời.
Từ bi, trí tuệ rạng ngời,
Là thầy ba cõi, trời người xưa nay.
Pháp là phương thuốc diệu thay,
Chữa lành bệnh khổ, muôn loài chúng sinh.
Như vầng trăng sáng lung linh,
Soi đường ra khỏi, u minh mê mờ.
Tăng là những bậc chân tu,
Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi.
Thấm nhuần trí tuệ, từ bi,
Độ đời thoát khỏi tham si…. khổ sầu.
Nam mô hoan hỷ tạng Bồ-tát. (3 lần)OOO
 
TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP
 
Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy xin trì tụng
Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu
Nam mô khai pháp tạng Bồ-tát. (3 lần)OOO
 
TÁN PHẬT
 
Đại từ đại bi thương chúng sinh.
Đại hỷ đại xả cứu muôn loài.
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.OOO
 
ĐẢNH LỄ TAM BẢO
 
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời thường trú trong mười phương.  (Lạy một lạy) O
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chánh pháp ba đời thường trú trong mười phương.  (Lạy một lạy) O
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy) OOO 
( Bắt đầu vô chuông mõ )
Một tiếng chuông ba tiếng mõ.
Một tiếng chuông một tiếng mõ.
Một tiếng chuông một tiếng mõ.
Một tiếng chuông năm tiếng mõ.                   
 
SÁM CẦU NGUYỆN QUÁN THẾ ÂM
 
Con quỳ, lạy Phật, chứng minh,
Với lòng thành kính, tụng kinh nguyện cầu.
Cầu cho, người vật, hiện tiền,
Muôn loài thoát khổ, bình yên an lành.O
Mười hai, nguyện lớn, Quán Âm,
Phát tâm vào đời, để độ chúng sinh.
Lòng thành, tín nữ, thiện nam,
Cùng nhau niệm Phật, ăn chay làm lành.
Quán Âm, xem xét, lắng nghe,
Cứu người chìm nỗi, lênh đênh sông dài.
Hãy mau, niệm Đức Quán Âm,
Tai qua nạn khỏi, hiểm nguy không còn.
Người người, bị lửa đốt thiêu.
Niệm danh Bồ-tát, hóa ra sen vàng.
Biển to, sóng lớn, chìm thuyền,
Niệm danh Bồ-tát, sóng to hết liền.
Yêu tinh, ma mị, điên khùng,
Niệm danh Bồ-tát, bình yên cõi lòng.
Vào rừng, thú dữ, chực chờ,
Niệm danh Bồ-tát, chúng liền tránh xa.
Bị tù, bị tội, khảo tra,
Niệm danh Bồ-tát, hết cơn nguy nàn.O
Bị trù, bị yếm, mê man.
Niệm danh Bồ-tát, tâm thần sáng trong.
Quán Âm, nguyện lớn, vào đời,
Tùy duyên cứu khổ, rải ban phước lành.
Nương theo, Bồ-tát, Quán Âm,
Thấy mình thể nhập, cũng y như Ngài.
Tay cầm, bình nước, tịnh bình,
Tay cầm nhành liễu, ung dung vào đời.
Cam lồ, chan rải, khắp nơi,
Vui tươi mát mẻ, chúng sinh muôn loài.
Quán Âm, thị hiện, vào đời,
Giúp người thoát khổ, an vui lâu dài. OOO
 
PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH
 
Lạy đấng thầy ba cõi,
Quy mạng Phật mười phương,
Nay con phát nguyện lớn,
Thọ trì kinh cuối cùng,
Giáo huấn của đức Phật
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ muôn loài,
Nguyện cho người thấy nghe,
Đều phát tâm Bồ-đề,
Sống an vui giải thoát.
Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. (3 lần) OOO
 
KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG
 
Tôi nghe như vầy. Một thời đức Phật ở chùa Kỳ Viên do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. Vào sáng hôm nọ, ông Cấp Cô Độc cùng với năm trăm cư sĩ thuần thành viếng thăm, đảnh lễ ngài Xá-lợi-phất, rồi ngồi một bên. Ngài Xá-lợi-phất dùng nhiều phương tiện, thuyết pháp khai tâm cho các cư sĩ, mang lại niềm vui và sự khát ngưỡng đối với Tam bảo và sự thực tập con đường chuyển hóa.O  
Ngài Xá-lợi-phất hướng dẫn tất cả đến viếng đức Phật, đầu thành năm vóc, đảnh lễ chân Người, rồi ngồi một bên, an trú chính niệm. Thế Tôn ân cần dạy bảo mọi người những điều cốt lõi mà người tại gia cần siêng thực hành, để được an vui.    
 
Này các đệ tử, cư sĩ tại gia sống đời thanh cao, giữ gìn trọn vẹn năm điều đạo đức, tu tập đầy đủ bốn tâm cao thượng, có thể đạt được một cách dễ dàng phước và hạnh phúc ở trong hiện tại và biết chắc rằng không còn rơi rớt trong các nẻo ác: Địa ngục, ngạ quỷ và loài động vật trong kiếp tương lai. Đồng thời, người ấy đã được chắc chắn dự vào dòng thánh ở quả thứ nhất.O   
Đạo đức thứ nhất: Phật tử tại gia quyết tâm xa lìa mọi sự giết hại, buông bỏ vũ khí, chấm dứt bạo động, tu tập từ bi, thương xót mọi loài, bảo vệ thiên nhiên, biết sống hổ thẹn, lương tâm trong sáng. Nhờ thực tập đúng, Phật tử tại gia nhổ tận gốc rễ tâm niệm giết hại, sống trong hạnh phúc và sự an vui.O  
 
Đạo đức thứ hai: Phật tử tại gia quyết tâm xa lìa mọi sự trộm cắp, tôn trọng sở hữu hợp pháp của người, những gì không cho thì không được lấy; vui thích bố thí, cứu người giúp đời vượt qua nghèo khổ; lúc bố thí thì không cầu đền đáp. Nhờ thực tập này, Phật tử tại gia không bị tâm lý tham lam, bỏn sẻn, keo kiệt che lấp, sống trong liêm khiết, giàu lòng vị tha.O  
 
Đạo đức thứ ba: Phật tử tại gia quyết tâm xa lìa tà dâm ngoại tình, sống hạnh chung thủy, bảo vệ hạnh phúc tất cả mọi người trong sự bảo hộ của cha và mẹ, hoặc cả cha mẹ, hoặc anh chị em, hoặc bên sui gia, hoặc người đồng tính, hoặc vợ chồng con của mình và người, cả kẻ cuồng dâm, bạo lực gia đình, hoặc kẻ bán phấn. Nhờ thực tập này, Phật tử tại gia không bị tâm lý hưởng thụ thấp kém làm mất hạnh phúc.O      
 
Đạo đức thứ tư: Phật tử tại gia quyết tâm xa lìa những lời dối gạt, chấm dứt nói láo - tuyên bố sự thật, không nói chia rẽ - nói lời xây dựng, không nói thô tục - nói lời lịch sự, không nói tán gẫu - nói lời lợi lạc. Nhờ thực tập này, đệ tử áo trắng an trú chính niệm, đáng được tin cậy, uy tín tăng trưởng.O       
     
Đạo đức thứ năm: Phật tử tại gia quyết tâm xa lìa rượu và ma túy, các chất gây say; chấm dứt thói quen hưởng thụ độc tố; không tham gia sản xuất, buôn bán các độc tố này. Nhờ thực tập này, đệ tử áo trắng giữ gìn sức khỏe và sống hạnh phúc với người thân thương.O 
Này các đệ tử, làm người áo trắng, sống đời tại gia, hãy cố gắng giữ năm điều đạo đức vừa được tuyên thuyết, để sống hạnh phúc với nhiều phước báo trong hiện tại và mai sau.
Này các đệ tử, hãy lắng lòng nghe Như Lai giảng dạy phương pháp đạt được bốn tâm cao thượng trong hiện tại này, một cách dễ dàng với nhiều giá trị.    
 
Tâm cao thượng một: Phật tử tại gia quán niệm Như Lai là bậc Giác ngộ không còn dính mắc, bậc Minh Hạnh Túc, là bậc Thiện Thệ, bậc Thế Gian Giải, bậc Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, là Thiên Nhân Sư, là Phật, Thế Tôn. Nhờ quán niệm này, vọng tâm, dục niệm thảy đều tiêu diệt; không còn yếu tố bất thiện, uế nhiễm, sầu khổ, lo âu ảnh hưởng, chi phối. Nhờ quán tưởng Phật, tâm được lắng trong, đạt an vui lớn.O      
 
Tâm cao thượng hai: Phật tử tại gia quán niệm chính pháp được Phật giảng dạy tài tình dễ hiểu, có khả năng lớn đưa đến giải thoát mọi sự khổ đau và các phiền não; tâm được thư thái, không bị nóng bức, an vui lâu dài.O       
 
Tâm cao thượng ba: Phật tử tại gia quán niệm Tăng đoàn của đức Như Lai, đi trên nẻo thiện, thánh đạo chân chánh, hướng theo giáo pháp, thực tập giáo pháp, sống đúng giáo pháp. Có vị đã chứng quả A-la-hán, quả A-na-hàm, quả Tư-đà-hàm, quả Tu-đà-hoàn, hoặc đang trên đường đạt các quả ấy. Tăng đoàn gồm đủ bốn đôi, tám bậc, thành tựu đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát cũng như tri kiến giải thoát. Thánh chúng như thế đáng được tôn kính, phụng sự, cúng dường, là ruộng phước tốt cho đời gieo trồng.O   
  
Tâm cao thượng bốn: Phật tử tại gia quán niệm giới luật được Phật giảng dạy không có khuyết điểm, không bị tỳ vết, không bị nhơ uế, có khả năng lớn bảo hộ đạo đức, giúp người giữ giới an trú vững chãi trong cảnh giới Phật. Giới này thanh cao vốn được hiền trí khen ngợi, tiếp nhận, thực tập, truyền bá.O    
 
Này các đệ tử, nên ghi nhớ rằng khi thực tập được bốn tâm cao thượng một cách trọn vẹn là đã chấm dứt các nẻo xấu ác, không còn đọa lạc địa ngục, ngạ quỷ và loài súc sanh, hướng đến chứng đắc quả Tu-đà-hoàn, ngay trong hiện tại. Người đệ tử ấy đi về nẻo giác, chuyển hóa phiền não, thanh tịnh thân tâm; qua lại tối đa bảy lần sinh tử trong cõi trời người là có thể đạt giác ngộ, giải thoát, không còn khổ đau.
 
Sau khi tuyên thuyết năm điều đạo đức, bốn tâm cao thượng, Thế Tôn ân cần trùng tuyên tóm tắt bằng một bài kệ dễ hiểu sau đây:  
 
Người tại gia sáng suốt,
Sợ các cảnh giới xấu,
Siêng thực tập chính pháp,
Chuyển hóa mọi khổ đau.   
Giữ năm điều đạo đức:
Không giết hại sự sống,
Chân thật, không trộm cắp,
Chung thủy trong hôn nhân,
Không nói lời tổn hại,
Không rượu và ma túy.   
 
Người đệ tử áo trắng
Thường thực tập niệm Phật,
Thường thực tập niệm Pháp,
Thường thực tập niệm Tăng,
Thường quán niệm đạo đức,
Nhờ đó, tâm thảnh thơi.    
 
Người Phật tử tại gia
Hoan hỷ với bố thí,
Gieo trồng phước hiện tiền,
Khéo thực tập chính niệm,
Giác ngộ và giải thoát.     
Hãy quan sát đàn bò
Có con vàng, đỏ, trắng,
Một màu hoặc có đốm;
Dù bò màu sắc gì,
Hoặc xuất xứ từ đâu,
Giá trị thật của bò,
Là ở sức chuyên chở.
Là con bò hữu dụng
Phải có sức khỏe mạnh,
Kéo xe, chuyên chở nhiều,
Giúp chủ trong công việc. 
 
Trong thế giới con người
Dù xuất thân thế nào,
Già trẻ hay nam, nữ
Vua chúa hay thương gia
Tu sĩ hay thường dân,
Bất kỳ ai giữ giới,
Sống trong sạch, đứng đắn,
Trở thành người đạo đức,
Khéo vượt khổ, thảnh thơi,
Đạt được sự giác ngộ.
 
Cúng dường người như vậy
Sẽ được phước đức lớn.   
Như Lai không phân biệt
Giai cấp và nguồn gốc.
Kẻ không có tài đức
Không lợi lạc cho ai.
Cúng dường người như thế
Không có giá trị nhiều.   
                   
Phật tử siêng tu huệ,
Tâm hướng về Phật pháp,
Căn lành luôn tăng trưởng,
Hiện đời được hạnh phúc,
Khi chết tái sinh lành,
Qua lại trong trời người,
Nhiều nhất là bảy lần,
Tiếp tục tu nhân lành,
Đạt niết-bàn giải thoát. 
 
Nghe Phật dạy xong, ngài Xá-lợi-phất, Cấp Cô Độc và năm trăm cư sĩ cảm thấy hân hoan, phát nguyện làm theo những điều Phật dạy, đồng thời phát nguyện truyền bá lời Phật, đem lại lợi lạc cho khắp mọi người.OOO
 
KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA HÀNG BỒ-TÁT
 
Là người đệ tử Phật, ngày đêm nên chí thành, nhớ nghĩ và tư duy, về tám điều giác ngộ, của các bậc Bồ-tát.O
 
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NHẤT: Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, dần hồi lìa tử sinh.O
 
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ HAI: Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được an lành.O
 
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ BA: Tâm nếu không thỏa mãn, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, Bồ-tát hay quán xét, thường muốn ít biết đủ, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy trí tuệ làm đầu.O
 
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ TƯ: Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá trừ phiền não, nhiếp phục bốn chúng ma, xa lìa chốn tối tăm.O
 
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NĂM: Ngu si phải sinh tử, Bồ-tát thường nên nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, nhằm thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho mọi người.O
 
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ SÁU: Nghèo khổ hay oán giận, thường gieo nhiều tội lỗi, Bồ-tát luôn san sẻ, bình đẳng với mọi người, không nhớ đến quá khứ, không ghét bỏ một ai.O
 
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ BẢY: Tham muốn rất tai hại, tuy thân ở thế gian, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người tu hành, luôn giữ đạo trong sạch, thực hiện hạnh thanh tịnh, từ bi với muôn loài.O
 
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ TÁM: Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não vô cùng tận, nên phát tâm Bồ-đề, tu hành cầu giải thoát, độ hết thảy muôn loài, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu nhiều đau khổ, khiến cho muôn loài vật, đều bình an hạnh phúc.O
 
Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ-tát, đã tự mình giác ngộ, nhờ tinh tấn hành trì, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Bát-nhã, mau đến bờ giải thoát, rồi giáo hóa thế gian, độ tất cả chúng sinh, đem tám điều giác ngộ, chỉ dạy cho mọi người, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm dục lạc, tu theo Bát chính đạo. Này bốn chúng đệ tử, tư duy tám điều này, sẽ dễ dàng tỉnh giác, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến quả Bồ-đề, mau thành tựu Phật pháp, xa lìa đường sinh tử, thường an nhiên thanh nhàn.O
 
KỆ TÁN QUÁN ÂM
 
Cành dương liễu, nước tịnh nhiệm mầu.
Rưới tắt muôn vàn, cảnh khổ đau.
Chư thiên mát mẻ, tâm thanh tịnh.
Nhân thế vui tươi, cảnh an nhàn.
Cam lồ rưới khắp trần gian,
Não phiền dứt sạch, sen vàng nở hoa.OOO        
 
MƯỜI HAI NGUYỆN LỚN
 
Một nguyền khi hành Bồ-tát đạo,
Danh hiệu tôi Tự Tại Quán Âm.
Sáu căn thanh tịnh viên thông,
Chỗ nào khốn khổ liền tìm đến nơi.
Hai nguyền không sợ gian nan,
Vớt người chìm đắm, biển sông lâu dài.
 
Ba nguyền ứng hiện Ta Bà,
U minh đau khổ mau mau giải trừ.
Bốn nguyền ma quỷ yêu tinh,
Hãy mau thức tỉnh hồi quy Phật-đà.
Năm nguyền dương liễu tịnh bình,
Cam lồ rưới mát, nhân thiên an lành.
Sáu nguyền bình đẳng xót thương,
Không còn phân biệt, thân sơ mọi loài.
Bảy nguyền dứt khổ ba đường,
Chúng sinh thoát nạn, không còn trầm luân.
 
Tám nguyền cứu khổ tội tù,
Chúng sinh vui vẻ, an nhiên thanh nhàn.
Chín nguyền cứu khổ thế nhân,
Thảy đều thể nhập, Niết bàn vô sinh.
Mười nguyền hổ trợ Tây Phương,
Muốn cho tất cả, biết đường về Tây.
 
Mười một nguyền Di Đà thọ ký,
Cảnh Tây Phương tuổi thọ lâu dài,
Chúng sinh muốn sống an lành,
Niệm danh Bồ-tát, Tây Phương mau về.
Mười hai nguyền tinh tấn tu hành,
Dù thân này lao khổ trăm bề,
Thành tâm nỗ lực không ngừng,
Mười hai nguyện lớn độ sinh đời đời. OOO
 
KỆ SÁM HỐI
 
Con đã gây ra bao lầm lỗi
Khi nói khi làm khi tư duy
Tham lam hờn giận và ngu si
Nay con cúi đầu xin sám hối.
Một lòng con cầu Phật chứng tri
Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới
Nguyện sống đêm ngày trong tỉnh giác
Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa.
 
Cúi xin các Phật Thế-tôn,
Nhủ lòng thương xót chúng sinh mê mờ.
Hoặc tội ác tự tay tạo tác
Hoặc xúi bảo kẻ khác từng làm
Hoặc thấy việc ác không can
Lại còn hoan hỷ sinh tâm đồng tình.
Những tội ác tự mình trộm cướp
Của chùa chiền bảo tháp chư tăng
Tự tay mình lấy giả làm
Hoặc xui người lấy mừng vui trong lòng.
 
Hoặc tự tay gây tạo tham tàn
Làm mười điều ác lại coi thường
Hoặc dùng thế lực ép oan,
Đều sa địa ngục A-tỳ đáng khinh.
Làm quỷ đói súc sinh đau khổ
Hoặc giam mình nẻo dữ không thôi
Làm loài hèn hạ nhất đời
Nếu được làm người làm người thấp kém.
Nay con nguyện thật thà sám hối
Biết bao điều tội lỗi xưa nay
Cúi xin chư Phật chứng minh
Xót thương cho nỗi khốn cùng của con.
 
Xin chư Phật rủ lòng thương xót
Nay con xin quỳ trước Phật-đà
Phát tâm thệ nguyện thật thà
Đời đời kiếp kiếp trồng gieo căn lành.
Xin phát nguyện làm lành lánh dữ.
Kể từ đây muôn kiếp không thôi.
Con nhất tâm nguyện sống đời lành.
Đem thân mạng nương nhờ Tam bảo.
Lên thuyền từ vượt qua biển khổ.
 
Cầm đuốc tuệ ra khỏi rừng mê.
Thân miệng ý luôn luôn trong sạch.
Đi đứng nằm ngồi trong tỉnh giác.
Lạy Phật tổ soi đường chỉ lối.
Hôm nay đây khẩn thiết thề nguyền.
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm.
Không còn vương vấn chuyện xưa nay.
Nam mô cầu sám hối Bồ-tát.OOO
 
CHÚNG CON TỤNG TAM QUY  VÀ VÂNG GIỮ NĂM ĐIỀU ĐẠO ĐỨC.
TỤNG TAM QUY Y
 
Chúng con nguyện suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. (3 lần)
Quy y Phật, chúng con nguyện suốt đời tôn trọng kính thờ tu theo đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là vị thầy giác ngộ sáng suốt của chúng con. Quy y Phật rồi, chúng con không tu theo trời, thần, quỷ vật, nhưng vẫn tôn trọng bằng tình người trong cuộc sống.
Quy y Pháp, chúng con nguyện suốt đời tôn trọng, học hỏi và tu theo lời dạy của Phật. Quy y Pháp rồi, chúng con không tu theo ngoại đạo tà giáo, nhưng vẫn tôn trọng bằng tình người trong cuộc sống.
Quy y Tăng, chúng con nguyện suốt đời tôn trọng tu theo Tăng sĩ hướng dẫn đúng theo chánh pháp Như lai. Quy y Tăng rồi, chúng con không si mê làm thân với nhóm dữ bạn ác, nhưng vẫn tôn trọng bằng tình người trong cuộc sống.
 
TỤNG NGŨ GIỚI
 
Con nguyền từ bỏ sát sinh
Tôn trọng sự sống, rải ban tâm lành.
Thương yêu người vật môi sinh
Cho đời hạnh phúc, muôn loài an vui.
Con nguyền từ bỏ trộm gian
Mánh mung cướp của, tham lam xin chừa.
Sống chân thật chẳng lọc lừa
Cho tròn nhân nghĩa, cho vừa nhân sinh.
Con nguyền từ bỏ ngoại tình
Một chồng một vợ, tấm lòng trinh nguyên.
Thương yêu tôn trọng cảm thông
Ngọt bùi chia sẻ, thủy chung trọn đời.
 
Con nguyền từ bỏ nói sai
Bớt lời chửi tục, móc moi hai đầu.
Nói như chánh pháp cao sâu
Im như bậc thánh, nhiệm mầu thấy nghe.
Con nguyền từ bỏ rượu chè
Say sưa nghiện ngập, thân mê trí mờ.
Để không bệnh hoạn thẫn thờ
Để cho tâm trí lặng lờ sáng trong.
Từ nay con nguyện với lòng
Giữ gìn năm giới, quyết không phạm lầm.
Để cho con sống thanh cao
Để đời an lạc, dạt dào tình thương.OOO
 
Đi kinh hành niệm Quán Thế Âm Bồ-tát. ( Hoặc ngồi tại chỗ niệm.)
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát. (108 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần)
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát. (3 lần)
Nam mô Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. (3 lần)
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần )
Nam mô Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát. (3 lần)
 
SÁM MƯỜI NGUYỆN
 
Một nguyền kính lễ Như Lai.
Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn.
Ba nguyền tu phước cúng dường.
Bốn nguyền sám hối tiêu tan nghiệp trần.
Năm nguyền vui vẻ an lành.
Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ người.
Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời.
Tám nguyền học Phật sáng ngời tâm linh.
Chín nguyền hằng thuận chúng sinh.
Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi.OOO
 
HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC
 
Sám hối công đức khôn tính kể
Thắng phước vô biên đồng hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ tát đạo.
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Con và cha mẹ ông bà
Chúng sinh giác ngộ, cõi đời an vui.OOO
 
PHỤC NGUYỆN
 
Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh.O
Nam mô Phật bổn sư Thích ca Mâu Ni tác đại chứng minh.O
Nam mô Bồ-tát Quán Thế Âm tác đại chứng minh.O
Nam mô Phật hoàng Trần Nhân Tông tác đại chứng minh.O
Cửa thiền thường nghiêm tịnh
Toàn chúng mãi thuận hòa
Phật huệ chiếu sáng ngời
Mưa pháp hằng nhuần gội
Phật tử lòng tin sâu
Ruộng phước càng tăng trưởng
Chúng sinh sống an lạc
Vui hưởng cảnh thái bình
Nơi nơi dứt đao binh
Mỗi mỗi đều thành Phật.
Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.O
 
ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU
 
Con xin nương tựa Phật
Bậc phước trí vẹn toàn
Cầu tất cả chúng sinh
Giác ngộ, phát tâm lành. (một lạy)
Con xin nương tựa Pháp
Nguồn tuệ giác Từ bi
Cầu tất cả chúng sinh
Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (một lạy)
Con xin nương tựa Tăng
Đoàn thể sống an vui
Cầu tất cả chúng sinh
Hòa hợp, thương mến nhau. (một lạy)OOO
 
HỒI HƯỚNG
 
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Con và cha mẹ ông bà
Chúng sinh giác ngộ, cõi đời an vui.OOO
 
VĂN PHÁT NGUYỆN CHÙA THIÊN KHÁNH VỀ CHÙA TU HỌC
 
Về chùa kính Phật trọng Tăng
Cùng nhau học hỏi, trau dồi thân tâm.
Một lòng quyết chí tu hành
Thâm ân Phật tổ, ơn sâu khó đền.O
 
Đất nước Việt Nam trên bốn ngàn năm văn hiến, nhờ biết phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tôn trọng tự do dân chủ độc lập về kinh tế, chính trị và văn hóa đạo đức tâm linh. Hai triều đại Lý-Trần là nét son vàng sáng chói, đã mở ra trang sử mới nhờ biết đưa Phật pháp vào đời, giúp mọi người sống trong cơm no áo ấm, vui vẻ sống đoàn kết, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau bằng tình người trong cuộc sống với trái tim yêu thương và hiểu biết.
 
Thế cho nên:
“Tiên học đạo đức làm người, hậu học chữ nghĩa kiến thức”.
“PHẬT TỬ CHÙA THIÊN KHÁNH, NGUYỆN NOI GƯƠNG PHẬT THÍCH CA MÂU NI, DẤN THÂN TU HỌC PHƯỚC HUỆ TRANG NGHIÊM.
DÂN TỘC NƯỚC VIỆT NAM, PHÁT HUY TINH THẦN MANG ĐẠO VÀO ĐỜI, DO HAI TRIỀU ĐẠI LÝ-TRẦN SÁNG LẬP”.
“ ANH HÙNG LÝ THƯỜNG KIỆT KHƠI NGUỒN TÂM LINH, MỞ TRANG SỬ MỚI CHO NGƯỜI DÂN NƯỚC VIỆT.
PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG ĐƯA ĐẠO VÀO ĐỜI, PHÁ TRỪ MÊ TÍN LÀM RẠNG RỠ TỔ TIÊN ”.
Ngày hôm nay đất nước ta tiếp tục phát huy truyền thống “tốt đạo đẹp đời” mà ông cha ngày xưa đã dày công nuôi dưỡng, khuyên nhủ mọi người biết tin sâu nhân quả, gìn giữ năm điều đạo đức và tu mười điều thiện lành tốt đẹp, để dân chúng an cư lạc nghiệp theo lời Phật dạy.
 
Chúng con Phật tử Chùa Linh Xứng xin thành tâm phát nguyện, ngưỡng mong chư Phật, chư Bồ-tát, chư hiền Thánh tăng quang giáng đạo tràng từ bi gia hộ, chứng minh để cho chúng con tu học đến ngày thành tựu viên mãn mới thôi.OOO
 
MƯỜI HAI LỜI NGUYỆN
 
1-Chúng con kính lạy Phật-đà
Giúp người thoát khỏi, vô minh ưu phiền.
Nguyện cho cha mẹ ông bà
Được nhiều phước đức, sống lâu ở đời.O
 
2-Chúng con kính lạy Phật-đà
Nhờ ơn Tam bảo, sáng soi chỉ đường.
Nguyện cho tất cả thầy cô
Truyền trao giáo pháp, mỗi ngày tốt hơn.O
 
3-Chúng con kính lạy Phật-đà
Các vị Bồ-tát, chư Tăng thánh hiền.
Nguyện cho tất cả mọi người
Tin sâu nhân quả, cùng nhau làm lành.O
 
4-Chúng con kính lạy Phật-đà
Nhủ lòng thương xót, chúng sinh mê mờ.
Nguyện không ganh ghét oán hờn
Giữ tâm kiên cố, từ bi thương người.O
 
5-Chúng con kính lạy Phật-đà
Chia vui sớt khổ, rải ban tâm từ
Nguyện siêng tinh tấn tu hành
Cầu cho nhân loại, đừng thù hận nhau.O
 
6-Chúng con kính lạy Phật-đà
Đời đời kiếp kiếp, trồng gieo căn lành.
Nguyện lòng trong sạch sáng trong
Quyết tâm từ bỏ, tham si khổ sầu.O
 
7-Chúng con kính lạy Phật-đà
Cùng nhau vui sống, tràn đầy tình thương.
Nguyện cho tốt đạo đẹp đời 
Tràn đầy hạnh phúc, muôn nhà ấm êm.O
 
8-Chúng con kính lạy Phật-đà
Cầu cho nhân loại, sống đời vị tha.
Nguyện mau thành tựu đạo tâm
Giúp cho cuộc sống, an nhiên thanh nhàn.O
 
9-Chúng con kính lạy Phật-đà
Giữ gìn năm giới, quyết không phạm lầm.
Nguyện sống giúp ích nhân sinh
Sẻ chia vật chất, tâm linh sáng ngời.O
 
10-Chúng con kính lạy Phật-đà
Phát tâm vào đời, để độ chúng sinh.
Nguyện cầu Phật pháp chiếu soi
Trường tồn cõi thế, thấm sâu lòng người.O
 
...

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập