Nghi thức tụng kinh từ tâm

Đã đọc: 3796           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

(Kinh Phật dành cho Phật tử tại gia - Đặc biệt giới trẻ)

NGUYỆN HƯƠNG

Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh.O
Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh.O
Nam mô Bồ-tát Quán Thế Âm tác đại chứng minh.O
Nam mô Phật hoàng Trần Nhân Tông tác đại chứng minh.OOO
 
Chúng con….
Đốt nén tâm hương nguyện chí thành,
Nhất tâm cung kính Phật Bồ-tát
Nguyện cầu Tam bảo thường gia hộ,
Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.
Nam mô Bồ-tát hương cúng dường. (3 lần)OOO
Hôm nay là ngày … tất cả đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài tác lễ sám hối tụng Kinh Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.O
 
Cúi mong Tam Bảo thường ở mười phương quang giáng đạo tràng chứng minh cho lòng thành của chúng con, khiến chúng con oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng. Nguyện cho chính pháp được lan truyền khắp chốn, lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi, người người từ bỏ tham, giận, si mê, tưới tẩm từ bi, hạnh phúc, thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, làm lành lánh dữ, thế giới dứt nghiệp binh đao, muôn loài an vui giải thoát.O
 
Tất cả đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài đồng sám hối cầu siêu, hồi hướng cho các hương linh, anh linh các oan hồn uổng tử, các chiến sĩ trận vong, các anh hùng nghĩa tử được thính pháp nghe kinh, được thừa tư công đức, phát tâm tỉnh giác, lìa khổ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ, tin sâu Tam Bảo, tin cõi Phật an vui.O
 
Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.O      Nam-mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni.OOO
 
CA NGỢI TAM BẢO
Phật là đấng giác ngộ mình,
Độ người thoát khỏi, tử sinh bao đời.
Từ bi, trí tuệ rạng ngời,
Là thầy ba cõi, trời người xưa nay.O
Pháp là phương thuốc diệu thay,
Chữa lành bệnh khổ, muôn loài chúng sinh.
Như vầng trăng sáng lung linh,
Soi đường ra khỏi, u minh mê mờ.O
Tăng là những bậc chân tu,
Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi.
Thấm nhuần trí tuệ, từ bi,
Độ đời thoát khỏi tham si…. khổ sầu.O
Nam mô hoan hỷ tạng Bồ-tát. (3 lần)OOO
 
TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP
Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy xin trì tụng
Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu
Nam mô khai pháp tạng Bồ-tát. (3 lần)OOO
 
TÁN PHẬT
Đại từ đại bi thương chúng sinh.
Đại hỷ đại xả cứu muôn loài.
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.OOO           

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời thường trú trong mười phương.  (Lạy một lạy) O
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chánh pháp ba đời thường trú trong mười phương.  (Lạy một lạy) O
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy) OOO
(Bắt đầu vô chuông mõ )
Một tiếng chuông ba tiếng mõ.
Một tiếng chuông một tiếng mõ.
Một tiếng chuông một tiếng mõ.
Một tiếng chuông năm tiếng mõ.
 
PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH
 
Lạy đấng thầy ba cõi,
Quy mạng Phật mười phương, 
Nay con phát nguyện lớn, 
Đồng tụng kinh Từ Tâm, 
Trên đền bốn ơn nặng, 
Dưới cứu khổ muôn loài, 
Nguyện cho người thấy nghe, 
Đều phát tâm Bồ-đề, 
Sống an vui giải thoát. O 
Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. (3 lần) OOO 
 
KINH TỪ TÂM
 
Một thời tôi đã nghe rằng, 
Tại thành Xá-vệ, ở nơi Kỳ Hoàn. 
Thế Tôn cho gọi chúng tăng, 
Các thầy cung kính thưa vâng đáp lời. 
Thế Tôn thuyết giảng pháp lành 
Khuyên người tu tập nên hành từ tâm. 
Là người nên tập bao dung 
Thương yêu trải khắp kẻ gần người xa. 
Tấm lòng từ ái bao la, 
Thật là trong sạch, thật là thâm sâu. 
Hướng về tất cả chúng sinh, 
Tâm từ tu tập thương yêu muôn loài.    
Không vì ái luyến vấn vương, 
Không vì mong đợi chút đường lợi danh, 
Không vì ân nghĩa riêng mình, 
Cũng đừng tính toán với người lạ quen. 
Thương người thân, lẽ tất nhiên, 
Cũng thương những kẻ chưa quen bao giờ 
Xoá đi ngăn cách thờ ơ, 
Xóa đi ngần ngại hững hờ bấy lâu. 
Tình thương lan tỏa khắp nơi, 
Giúp cho mát mẽ nhịp cầu yêu thương.
Người từ tâm đủ cảm thông 
Đủ lòng độ lượng, đủ lòng bao dung. 
Với người mưu hại đủ điều, 
Bất nhân ác cảm gây nhiều thương đau 
Người từ tâm thường thứ tha 
Trải lòng rộng khắp, thương yêu muôn loài. 
Với người oán ghét bao đời, 
Nguồn thương yêu ấy làm vơi tị hiềm. 
Chuyện không tốt, chẳng trách phiền, 
Để cho vơi bớt nghiệp duyên với đời. 
Người từ tâm trước muôn loài, 
Đem lòng thương xót cảnh đời không may. 
Thương người sống kiếp đọa đày, 
Làm thân cầm thú nghiệp gây chẳng lành.    
Hoặc loài ngạ quỷ vô hình, 
Hoặc trong địa ngục tội tình vương mang. 
Tâm từ như ánh trăng ngàn, 
Dịu dàng soi thấu khổ đau ở đời. 
Nơi nào có chúng hữu tình 
Thì ngay nơi ấy từ tâm hướng về.   
Như tàng lá mát rộng che, 
Chúng sinh vô lượng tâm từ vô biên. 
Tâm từ như suối ngọt ngào, 
Thấm vào mạch sống an vui lâu dài. 
Tâm từ làm gốc thiện lành, 
Cho người cao thượng cho đời yêu thương.   
Thấy người khổ nạn khó qua, 
Lòng mình đau xót như là mẹ cha. 
Thấy người hạnh phúc thành công, 
Lòng mình sung sướng để cùng vui theo. 
Thấy người lầm lỗi ít nhiều, 
Lòng mình tha thứ bao dung mọi điều. 
Người từ tâm, sống chân thành, 
Thương yêu bình đẳng, muôn loài như nhau. 
Cho dù không ước cao sang, 
Phước lành tự đến do công đức thành.   
Một là giấc ngủ an lành, 
Bởi lòng mình đã chân thành thương yêu, 
Bởi không lừa lọc dối gian, 
Bởi không toan tính hơn thua với người. 
Tâm từ không chút bợn nhơ, 
Nên lòng thanh thản thương yêu muôn loài. 
Từ sáng đến lúc tối mờ, 
Thân tâm an lạc, thảnh thơi nhiệm mầu.   
Hai là rời bước khỏi giường, 
Lòng mình một mực bình thường an vui. 
Khi đi đứng, lúc nằm ngồi 
Không còn tiếc nhớ đua đòi ước ao. 
Từ tâm chuyển hóa khổ đau,
Não phiền sân hận, tan vào hư không. 
Lòng mình luôn giữ trắng trong, 
Để nguồn an lạc dạt dào bao la. 
Ba là từ ái lan xa,    
Làm cho cuộc sống chan hòa cùng nhau. 
Mọi người cảm thấy mến thương, 
Đem lòng ngưỡng mộ tán dương tâm từ. 
Bốn là loài vật súc sinh,   
Một khi cảm nhận biết người từ tâm, 
Cũng dành cho những ân tình, 
Hộ trì người được công thành vẽ vang. 
Năm là thiên chúng cõi trời,    
Nhờ công tu tập nên người từ tâm. 
Thấy ai có tính thương người, 
Nên theo gia hộ để cùng tiến tu. 
Sáu là hiểm nạn đang chờ,    
Dầu sôi lửa bỏng chiến tranh mịt mờ, 
Cùng bao nhiêu thứ độc trùng 
Không sao xâm phạm đến người từ tâm. 
Bảy do huân tập thiện lành,   
Thác sinh Phạm Chúng, làm dân cõi trời, 
Được nhiều phước báo tuyệt vời, 
Nhờ tâm từ đã, trau dồi xưa nay. 
Tám là đầy đủ phước duyên,   
Người từ tâm biết thường xuyên chuyên cần. 
Làm cho đức hạnh thấm nhuần, 
Thành vườn ruộng tốt gieo trồng đại bi. 
Khéo an trú, khéo lắng lòng, 
Thân tâm an ổn, vững vàng khó lay.    
Tinh thần vô ngã, vị tha, 
Con đường giải thoát, an vui lâu dài. 
Khéo tu, sẽ được tâm từ 
Bao nhiêu oan nghiệt, nhiều đời tiêu tan.
Không còn dấu vết si mê, 
Niết-bàn hiển lộ ngay nơi thân này. 
Thế Tôn giảng dạy tỏ tường, 
Mọi người vui vẻ tin rồi làm theo. 
Nam-mô Phật bổn sư ThíchCa Mâu Ni. (3 lần) OOO                       

KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA HÀNG BỒ-TÁT 

Là người đệ tử Phật, ngày đêm nên chí thành, nhớ nghĩ và tư duy, về tám điều giác ngộ, của các bậc Bồ-tát.O 
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NHẤT: Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, dần hồi lìa tử sinh.O
 
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ HAI: Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được an lành.O
 
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ BA: Tâm nếu không thỏa mãn, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, Bồ-tát hay quán xét, thường muốn ít biết đủ, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy trí tuệ làm đầu.O
 
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ TƯ: Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá trừ phiền não, nhiếp phục bốn chúng ma, xa lìa chốn tối tăm.O
 
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NĂM: Ngu si phải sinh tử, Bồ-tát thường nên nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, nhằm thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho mọi người.O
 
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ SÁU: Nghèo khổ hay oán giận, thường gieo nhiều tội lỗi, Bồ-tát luôn san sẻ, bình đẳng với mọi người, không nhớ đến quá khứ, không ghét bỏ một ai.O
 
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ BẢY: Tham muốn rất tai hại, tuy thân ở thế gian, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người tu hành, luôn giữ đạo trong sạch, thực hiện hạnh thanh tịnh, từ bi với muôn loài.O
 
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ TÁM: Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não vô cùng tận, nên phát tâm Bồ-đề, tu hành cầu giải thoát, độ hết thảy muôn loài, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu nhiều đau khổ, khiến cho muôn loài vật, đều bình an hạnh phúc.O
 
Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ-tát, đã tự mình giác ngộ, nhờ tinh tấn hành trì, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Bát-nhã, mau đến bờ giải thoát, rồi giáo hóa thế gian, độ tất cả chúng sinh, đem tám điều giác ngộ, chỉ dạy cho mọi người, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm dục lạc, tu theo Bát chính đạo. Này bốn chúng đệ tử, tư duy tám điều này, sẽ dễ dàng tỉnh giác, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến quả Bồ-đề, mau thành tựu Phật pháp, xa lìa đường sinh tử, thường an nhiên thanh nhàn.OOO 
 
NGUYỆN CẦU AN LÀNH
 
Nguyện ngày an lành, đêm an lành, 
Đêm ngày sáu thời, đều an lành, 
Nguyện đức Từ Bi, thường gia hộ. 
Hết thảy sáu thời, đều an lành.  
Nguyện ngày an lành, đêm an lành, 
Đêm ngày sáu thời, đều an lành, 
Nguyện chư Tam Bảo, thường gia hộ.  
Hết thảy sáu thời, đều an lành. 
Nguyện ngày an lành, đêm an lành, 
Đêm ngày sáu thời, đều an lành, 
Nguyện chư hộ pháp, thường ủng hộ, 
Hết thảy sáu thời, đều an lành. 
Nam-mô Tiêu tai giáng cát tường Bồ-tát. OOO                

KỆ SÁM HỐI 

Con đã gây ra bao lầm lỗi 
Khi nói khi làm khi tư duy 
Tham lam hờn giận và ngu si 
Nay con cúi đầu xin sám hối. 
Một lòng con cầu Phật chứng tri 
Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới 
Nguyện sống đêm ngày trong tỉnh giác 
Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. 
Cúi xin các Phật Thế-tôn, 
Nhủ lòng thương xót chúng sinh mê mờ.O 
Hoặc tội ác tự tay tạo tác 
Hoặc xúi bảo kẻ khác từng làm 
Hoặc thấy việc ác không can 
Lại còn hoan hỷ sinh tâm đồng tình. 
Những tội ác tự mình trộm cướp 
Của chùa chiền bảo tháp chư tăng 
Tự tay mình lấy giả làm 
Hoặc xui người lấy mừng vui trong lòng.O 
Hoặc tự tay gây tạo tham tàn 
Làm mười điều ác lại coi thường 
Hoặc dùng thế lực ép oan, 
Đều sa địa ngục A-tỳ đáng khinh. 
Làm quỷ đói súc sinh đau khổ 
Hoặc giam mình nẻo dữ không thôi 
Làm loài hèn hạ nhất đời 
Nếu được làm người làm người thấp kém. 
Nay con nguyện thật thà sám hối 
Biết bao điều tội lỗi xưa nay 
Cúi xin chư Phật chứng minh 
Xót thương cho nỗi khốn cùng của con. 
Xin chư Phật rủ lòng thương xót 
Nay con xin quỳ trước Phật đà 
Phát tâm thệ nguyện thật thà 
Đời đời kiếp kiếp trồng gieo căn lành.O 
Xin phát nguyện làm lành lánh dữ. 
Kể từ đây muôn kiếp không thôi. 
Con nhất tâm nguyện sống đời lành. 
Đem thân mạng nương nhờ Tam Bảo. 
Lên thuyền từ vượt qua biển khổ. 
Cầm đuốc tuệ ra khỏi rừng mê. 
Thân miệng ý luôn luôn trong sạch. 
Đi đứng nằm ngồi trong tỉnh giác. 
Lạy Phật tổ soi đường chỉ lối. 
Hôm nay đây khẩn thiết thề nguyền. 
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. 
Không còn vương vấn chuyện xưa nay. 
Nam mô cầu sám hối Bồ-tát.OOO
 
CHÚNG CON TỤNG TAM QUY VÀ VÂNG GIỮ NĂM ĐIỀU ĐẠO ĐỨC.

TỤNG TAM QUY Y 

Chúng con nguyện suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. (3 lần)O
 
Quy y Phật, chúng con nguyện suốt đời tôn trọng kính thờ tu theo đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là vị thầy giác ngộ sáng suốt của chúng con. Quy y Phật rồi, chúng con không tu theo trời, thần, quỷ vật, nhưng vẫn tôn trọng bằng tình người trong cuộc sống.O
 
Quy y Pháp, chúng con nguyện suốt đời tôn trọng, học hỏi và tu theo lời dạy của Phật. Quy y Pháp rồi, chúng con không tu theo ngoại đạo tà giáo, nhưng vẫn tôn trọng bằng tình người trong cuộc sống.O
 
Quy y Tăng, chúng con nguyện suốt đời tôn trọng tu theo Tăng sĩ hướng dẫn đúng theo chánh pháp Như lai. Quy y Tăng rồi, chúng con không si mê làm thân với nhóm dữ bạn ác, nhưng vẫn tôn trọng bằng tình người trong cuộc sống.OOO 
 
TỤNG NGŨ GIỚI
 
Con nguyền từ bỏ sát sinh 
Tôn trọng sự sống, rải ban tâm lành. 
Thương yêu người vật môi sinh 
Cho đời hạnh phúc, muôn loài an vui.O 
Con nguyền từ bỏ trộm gian 
Mánh mung cướp của, tham lam xin chừa. 
Sống chân thật chẳng lọc lừa 
Cho tròn nhân nghĩa, cho vừa nhân sinh. 
Con nguyền từ bỏ ngoại tình 
Một chồng một vợ, tấm lòng trinh nguyên. 
Thương yêu tôn trọng cảm thông 
Ngọt bùi chia sẻ, thủy chung trọn đời. 
Con nguyền từ bỏ nói sai 
Bớt lời chửi tục, móc moi hai đầu. 
Nói như chánh pháp cao sâu 
Im như bậc thánh, nhiệm mầu thấy nghe.O 
Con nguyền từ bỏ rượu chè 
Say sưa nghiện ngập, thân mê trí mờ. 
Để không bệnh hoạn thẫn thờ 
Để cho tâm trí lặng lờ sáng trong. 
Từ nay con nguyện với lòng 
Giữ gìn năm giới, quyết không phạm lầm. 
Để cho con sống thanh cao 
Để đời an lạc, dạt dào tình thương.OOO 
Đi kinh hành niệm Phật Bồ-tát
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật(108 lần)O 
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát. (18 lần)O 
Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần)O 
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát. (3 lần)O 
Nam mô Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. (3 lần)O 
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần )O 
Nam mô Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát. (3 lần)OOO 
 
SÁM MƯỜI NGUYỆN
 
Một nguyền kính lễ Như Lai. 
Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn. 
Ba nguyền tu phước cúng dường. 
Bốn nguyền sám hối tiêu tan nghiệp trần. 
Năm nguyền vui vẻ an lành. 
Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ người. 
Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời. 
Tám nguyền học Phật sáng ngời tâm linh. 
Chín nguyền hằng thuận chúng sinh. 
Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi.OOO

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 

Tụng kinh công đức khôn tính kể 
Thắng phước vô biên đồng hướng về 
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh 
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. 
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não 
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời 
Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ 
Đời đời thường hành Bồ-tát đạo. 
Nguyện đem công đức tu hành này 
Chan rải mười phương khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sinh 
Đều trọn thành Phật đạo.OOO 
 
PHỤC NGUYỆN 
 
Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh.O 
Nam mô Phật bổn sư Thích ca Mâu Ni tác đại chứng minh.O 
Nam mô Bồ-tát Quán Thế Âm tác đại chứng minh.O 
Nam mô Phật hoàng Trần Nhân Tông tác đại chứng minh.O 
Cửa thiền thường nghiêm tịnh 
Toàn chúng mãi thuận hòa 
Phật huệ chiếu sáng ngời 
Mưa pháp hằng nhuần gội 
Phật tử lòng tin sâu 
Ruộng phước càng tăng trưởng 
Chúng sinh sống an lạc 
Vui hưởng cảnh thái bình 
Nơi nơi dứt đao binh 
Mỗi mỗi đều thành Phật.
Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.OOO

ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU 

Con xin nương tựa Phật 
Bậc phước trí vẹn toàn 
Cầu tất cả chúng sinh 
Giác ngộ, phát tâm lành. (một lạy)O 
Con xin nương tựa Pháp 
Nguồn tuệ giác Từ bi 
Cầu tất cả chúng sinh 
Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (một lạy)O 
Con xin nương tựa Tăng 
Đoàn thể sống an vui 
Cầu tất cả chúng sinh 
Hòa hợp, thương mến nhau. (một lạy)O 
 
HỒI HƯỚNG 
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ 
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 
Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sinh 
Đều trọn thành Phật đạo.OOO 
               
VĂN PHÁT NGUYỆN CHÙA THIÊN KHÁNH VỀ CHÙA TU HỌC
 
Về chùa kính Phật trọng Tăng 
Cùng nhau học hỏi, trau dồi thân tâm. 
Một lòng quyết chí tu hành 
Thâm ân Phật tổ, ơn sâu khó đền.O
 
Đất nước Việt Nam trên bốn ngàn năm văn hiến, nhờ biết phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tôn trọng tự do dân chủ độc lập về kinh tế, chính trị và văn hóa đạo đức tâm linh. Hai triều đại Lý-Trần là nét son vàng sáng chói, đã mở ra trang sử mới nhờ biết đưa Phật pháp vào đời, giúp mọi người sống trong cơm no áo ấm, vui vẻ sống đoàn kết, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau bằng tình người trong cuộc sống với trái tim yêu thương và hiểu biết. Thế cho nên: 
“Tiên học đạo đức làm người, hậu học chữ nghĩa kiến thức”. 
“PHẬT TỬ CHÙA THIÊN KHÁNH, NGUYỆN NOI GƯƠNG PHẬT THÍCH CA MÂU NI, DẤN THÂN TU HỌC PHƯỚC HUỆ TRANG NGHIÊM. 
DÂN TỘC NƯỚC VIỆT NAM, PHÁT HUY TINH THẦN MANG ĐẠO VÀO ĐỜI, DO HAI TRIỀU ĐẠI LÝ-TRẦN SÁNG LẬP”. 
“ ANH HÙNG LÝ THƯỜNG KIỆT KHƠI NGUỒN TÂM LINH, MỞ TRANG SỬ MỚI CHO NGƯỜI DÂN NƯỚC VIỆT. 
PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG ĐƯA ĐẠO VÀO ĐỜI, PHÁ TRỪ MÊ TÍN LÀM RẠNG RỠ TỔ TIÊN ”. 
Ngày hôm nay đất nước ta tiếp tục phát huy truyền thống “tốt đạo đẹp đời” mà ông cha ngày xưa đã dày công nuôi dưỡng, khuyên nhủ mọi người biết tin sâu nhân quả, gìn giữ năm điều đạo đức và tu mười điều thiện lành tốt đẹp, để dân chúng an cư lạc nghiệp theo lời Phật dạy. 
Chúng con Phật tử Chùa Linh Xứng xin thành tâm phát nguyện, ngưỡng mong chư Phật, chư Bồ-tát, chư hiền Thánh tăng quang giáng đạo tràng từ bi gia hộ, chứng minh để cho chúng con tu học đến ngày thành tựu viên mãn mới thôi.OOO

MƯỜI HAI LỜI NGUYỆN 

1-Chúng con kính lạy Phật-đà 
Giúp người thoát khỏi, vô minh ưu phiền. 
Nguyện cho cha mẹ ông bà 
Được nhiều phước đức, sống lâu ở đời.O 
2-Chúng con kính lạy Phật-đà 
Nhờ ơn Tam bảo, sáng soi chỉ đường. 
Nguyện cho tất cả thầy cô 
Truyền trao giáo pháp, mỗi ngày tốt hơn.O 
3-Chúng con kính lạy Phật-đà 
Các vị Bồ-tát, chư Tăng thánh hiền. 
Nguyện cho tất cả mọi người 
Tin sâu nhân quả, cùng nhau làm lành.O 
4-Chúng con kính lạy Phật-đà 
Nhủ lòng thương xót, chúng sinh mê mờ. 
Nguyện không ganh ghét oán hờn 
Giữ tâm kiên cố, từ bi thương người.O 
5-Chúng con kính lạy Phật-đà 
Chia vui sớt khổ, rải ban tâm từ 
Nguyện siêng tinh tấn tu hành 
Cầu cho nhân loại, đừng thù hận nhau.O 
6-Chúng con kính lạy Phật-đà 
Đời đời kiếp kiếp, trồng gieo căn lành. 
Nguyện lòng trong sạch sáng trong 
Quyết tâm từ bỏ, tham si khổ sầu.O 
7-Chúng con kính lạy Phật-đà 
Cùng nhau vui sống, tràn đầy tình thương. 
Nguyện cho tốt đạo đẹp đời  
Tràn đầy hạnh phúc, muôn nhà ấm êm.O 
8-Chúng con kính lạy Phật-đà 
Cầu cho nhân loại, sống đời vị tha. 
Nguyện mau thành tựu đạo tâm 
Giúp cho cuộc sống, an nhiên thanh nhàn.O 
9-Chúng con kính lạy Phật-đà 
Giữ gìn năm giới, quyết không phạm lầm. 
Nguyện sống giúp ích nhân sinh 
Sẻ chia vật chất, tâm linh sáng ngời.O 
10-Chúng con kính lạy Phật-đà 
Phát tâm vào đời, để độ chúng sinh. 
Nguyện cầu Phật pháp chiếu soi 
Trường tồn cõi thế, thấm sâu lòng người.O 
11-Chúng con kính lạy Phật-đà
Sống trong tỉnh giác, thương yêu muôn loài. 
Nguyện đem lời dạy Thế tôn 
Cùng nhau niệm Phật, ăn chay làm lành.O 
12-Chúng con kính lạy Phật-đà 
Tùy duyên cứu khổ, rải ban phước lành. 
Nguyện cho thế giới bình yên 
Giúp người thoát khổ, an vui lâu dài.OOO
 
CHÚNG CON THÀNH TÂM PHÁT NGUYỆN, GIỮ GIỚI TRONG SẠCH VÀ SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC 
Năm giới là nền tảng đạo đức căn bản của thế giới loài người, Phật chế ra vì lòng từ bi thương xót chúng sinh, giúp mọi người vượt qua cạm bẫy cuộc đời, để sống an vui hạnh phúc, ngay tại đây và bây giờ.O 
Giới như ngọn đèn sáng hay phá tan si mê, tối tăm, mờ mịt. Giới như sức mạnh hay dựng đứng những gì ngã xuống. Giới có công năng dứt ác làm lành. Giới như ánh sánh trí tuệ, từ bi hay chuyển hóa phiền não khổ đau thành an vui, hạnh phúc.O 
              “ Giới là phương thuốc nhiệm mầu, 
               Chữa lành các bệnh, khổ đau ở đời. ” 
Năm giới là con đường sáng, là niềm tin vững chắc cho mọi người trên bước đường thăng hoa cuộc sống, giới có công năng làm mới lại chính mình, giúp chúng ta không rơi vào hố sâu của tội lỗi mà hay sống đời đạo đức và vô ngã vị tha.O 
Người Phật tử chân chính phải sống có văn hóa, có đạo đức, có nhân cách, có hiểu biết, có yêu thương, có đức tính từ-bi-hỷ-xả, và biết tôn trọng bảo vệ sự sống của muôn loài.OOO
 
GIỚI THỨ NHẤT TÔN TRỌNG VÀ BẢO VỆ SỰ SỐNG 
 
Giới thứ nhất: Ý thức được khổ đau do sự giết hại gây ra chúng con nguyện không giết người và không giết hại các loài vật, bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, không khai thác, phá hủy bừa bãi làm ảnh hưởng chung cho thế giới loài người.O 
Chúng con nguyện không trực tiếp giết hại hay phá hủy môi trường, không xúi bảo người khác giết hại, không vui vẻ hay tán đồng khi thấy người giết hại, dù đó là trong tâm tưởng của chúng con.OOO
 
GIỚI THỨ HAI KHÔNG GIAN THAM TRỘM CƯỚP
 
Ý thức được những khổ đau do gian tham trộm cướp, lường gạt lấy của người dưới nhiều hình thức. Chúng con nguyện mở rộng tấm lòng thương xót để đem lại niềm vui sống đến với tất cả mọi người. Chúng con luôn ý thức rằng dù là một cây kim cọng chỉ, nếu không phải là của mình, nếu người không cho, chúng con không tự lấy làm của riêng mình.O 
Người Phật tử chân chính, ai cũng phải tin sâu nhân quả, tin mình làm lành được hưởng phước, làm ác chịu khổ đau, nhân trộm cướp là việc làm xấu ác, cả thế giới loài người đều không chấp nhận nên có luật pháp chế tài, huống hồ là luật nhân quả luôn âm thầm chi phối mọi việc xấu ác của con người.OOO
 
GIỚI THỨ BA BẢO VỆ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH MÌNH VÀ NGƯỜI KHÁC
 
Ý thức được những khổ đau do xâm phạm tiết hạnh của người khác, chúng con nguyện chỉ sống một vợ một chồng chung thủy có đôi, không dan díu ăn nằm với người khác, nếu không phải là vợ hoặc chồng.O 
Bản chất của chúng sinh là ái dục, ai ham hưởng thụ quá đáng vấn đề khoái lạc xác thịt và đi quá đà trong chừng mực cho phép, dễ bị mất nhân cách phẩm chất đạo đức. Thường như thế thì kéo theo sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình là ghen tuông, giận dỗi, mắng chửi và bạo hành.O 
Người Phật tử chân chính, nếu muốn có một nhân cách phẩm chất đạo đức tốt, để không rơi vào trường hợp ngoại tình và các quan hệ tình dục bất chính khác. Quả báo hiện đời không bao giờ có được mái ấm gia đình hạnh phúc, chính vì vậy chúng con quyết một lòng sống chung thủy một vợ một chồng, để không bị người khác phá hoại hạnh phúc gia đình mình.OOO
 
GIỚI THỨ TƯ KHÔNG NÓI DỐI VÀ BIẾT LẮNG NGHE
 
Bồ-tát Quán Thế Âm là một con người mẫu mực đã mở ra cánh cửa “Phổ Môn” rộng khắp thế giới Ta bà này để mang niềm vui, tình yêu thương chân thật và làm vơi đi biết bao nỗi khổ niềm đau, của tất cả chúng sinh với tấm lòng vô ngã vị tha rộng lớn, nhờ có nhiều phước báo và nhân từ đức độ.O 
Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu tỉnh giác gây ra, chúng con xin nguyện học và làm theo hạnh lắng nghe, cùng nói lời hòa nhã dễ thương để đem niềm vui chân thật và sẵn sàng chia vui sớt khổ để mình và người cùng sống trong an lạc thái bình.O 
Lời nói rất quan trọng có thể tác động tới tâm tư mọi người làm cho họ hạnh phúc hay khổ đau, thế cho nên chúng con nguyện sẽ nói lời chân thật hiền hòa và không nói dối để hại người vật.O
 
Người Phật tử chân chính nguyện không nói dối, chuyện có nói không, chuyện không nói có, hoặc hứa với người mà không giữ đúng, hoặc hứa rồi mà tráo trở lật lộng. Hoặc nói lời ly gián làm hai bên hiểu lầm nhau, nên sinh ra thù hận. Hoặc dùng lời nói thêu dệt nịnh hót làm xiêu lòng người, từ vua quan cho đến các thứ dân bần cùng cũng đều bị mê hoặc bởi lời nói nịnh hót tâng bốc. Và chính lời nói nịnh hót làm hại oan rất nhiều người. Hoặc dùng lời nói thô ác như là nói nặng, mắng nhiếc, chửi rủa dùng lời lẽ thô tục để lăng nhục người.O 
Chính vì vậy, chúng con quyết học theo hạnh nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm để lắng nghe và biết tha thứ cho nhau mà cùng nói lời hòa nhã, từ ái và luôn đem niềm an vui, hạnh phúc đến với mọi người.OOO
 
GIỚI THỨ NĂM GIỮ THÂN TÂM TRONG SÁNG LÀNH MẠNH
 
Xã hội ngày nay trên đà tiến bộ của nhân loại, con người càng ngày càng sa đọa hơn vì những thói quen hưởng thụ không lành mạnh gây ra như hút thuốc, uống rượu và dùng các chất kích thích độc hại như xì ke ma túy.O 
Quả báo của sự tiêu thụ các chất độc hại, hiện đời bị ngu si mê muội, thân tâm u tối, không làm chủ bản thân dễ dẫn đến phạm pháp gây ra nhiều tội lỗi và làm tổn hại cho mình và người khác.O 
Ý thức được sự khổ đau do uống rượu say sưa, tiêu thụ các chất kích thích như phim ảnh đời trụy, sách báo nhãm nhí, các chất độc hại như xì ke ma túy.O 
Chúng con nguyện không tiêu thụ các chất độc trên để thân tâm được trong sáng lành mạnh, sống đời đạo đức vị tha mà làm tròn trách nhiệm đối với gia đình người thân, đóng góp lợi ích xã hội, và hộ trì Tam bảo, để Phật pháp được trường tồn ở thế gian này, nhằm giúp tất cả chúng sinh được nhiều lợi lạc.O 
Chúng con từ nay về sau phát nguyện làm người Phật tử chân chính, gìn giữ năm giới pháp trong sạch, tu học theo lời Phật dạy để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ.O
 
Tóm lại: Người Phật tử chân chính có một nhân cách sống được người trí tán thán và khen ngợi, đó chính là biết từ bỏ sát sinh hại vật, trước tiên là không được giết người, kế đến là biết hạn chế giết hại từ con vật lớn cho đến các loài nhỏ nhít. Rồi chúng ta không gian tham trộm cướp hay lường gạt của ai, sống chung thủy một vợ một chồng, không nói dối hại người và không uống rượu say sưa và dùng các chất độc hại như xì ke ma túy.OOO
 
NGUYỆN CẦU AN LÀNH
 
Nguyện ngày an lành, đêm an lành, 
Đêm ngày sáu thời, đều an lành, 
Nguyện đức Từ Bi, thường gia hộ. 
Hết thảy sáu thời, đều an lành.  
Nguyện ngày an lành, đêm an lành, 
Đêm ngày sáu thời, đều an lành, 
Nguyện chư Tam Bảo, thường gia hộ.  
Hết thảy sáu thời, đều an lành. 
Nguyện ngày an lành, đêm an lành, 
Đêm ngày sáu thời, đều an lành, 
Nguyện chư hộ pháp, thường ủng hộ, 
Hết thảy sáu thời, đều an lành. 
Nam-mô Tiêu tai giáng cát tường Bồ-tát. OOO            

Hồi hướng công đức 

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ 
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 
Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sinh 
Đều trọn thành Phật đạo.OOO 
---
Trung tâm tu học Chùa Thiên Khánh Thôn Cao Lũng Xã Hà Dương Huyện Hà Trung Tỉnh Thanh Hóa 
Chủ nhiệm tủ sách duyên lành-Thích Đạt Ma Phổ Giác
Phó chủ nhiệm: 
Đt: 0906888575-01676888575

 

                             

 

 

 

                            

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập