Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Phổ Môn

Đã đọc: 3377           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Phải biết Quán Thế Âm Bồ-tát là dùng con mắt để nghe chứ không phải dùng lỗ tai, nếu chúng ta dùng con mắt nghe được mới là Quán Thế Âm, đạt đến cảnh giới này tất cả khổ đều được giải thoát.

Bồ Tát Quán Thế Âm là người đắc đạo và đã thành Phật trong quá khứ lâu xa, có tên là Chánh Pháp Minh Như Lai. Ngài vì tình thương và hạnh nguyện cứu khổ chúng sanh nên đời đời hóa hiện nhiều thân tướng khác nhau để ban vui, cứu khổ cho mọi loài.

Ðây tòa Diệu Pháp Liên Hoa

Phổ Môn một phẩm thơm lời kinh thi

Linh mầu pháp nhũ huyền vi

Hoa quang bủa khắp từ bi Mẹ Hiền

Ngài Vô Tận Ý khởi duyên

Cầu xin Phật nói lý huyền vô thâm

Nhân gì Bồ Tát Quán Âm

Ðẹp như tên gọi cõi trần lưu danh?

Thế Tôn từ mẫu giải rành

Chúng con được hiểu muôn sanh tỏ tường!

Phật nhìn đại chúng mắt thương

Nụ cười hoan hỷ tuyên dương pháp mầu:

"Quán Âm bi trí rộng sâu

Tùy hình ứng hiện khổ sầu nhẹ vơi.

Lắng nghe tiếng gọi muôn nơi

Tầm thanh thị hiện kịp thời cứu nguy

Xuống lên biến hóa tương tùy

Ðến đi vô ngại giữa dòng nhân gian.

Quán Âm diệu lực vô vàn

Niệm danh Bồ Tát thoát vòng tai ương

Lửa vây thiêu đốt phố phường

Niệm danh Bồ Tát lửa liền tắt ngay.

Nước ngập bão lụt đoanh vây

Niệm danh Bồ Tát có thuyền đến ngay.

Gặp quân bạo ác lưu đày

Niệm danh Bồ Tát ác kia hóa hiền

Gặp loài ác quỷ dạ xoa

Niệm danh Bồ Tát pháp mầu giải vây

Bị trù, bị ếm cuồng ngây

Niệm danh Bồ Tát gặp thầy chữa thương

Ði buôn gặp cướp đón đường

Niệm danh Bồ Tát khách thương an toàn

Dục lòng đắm sắc mê say

Niệm danh Bồ Tát tỉnh lòng hôm mai

Muốn cầu con gái, con trai

Niệm danh Bồ Tát gái trai phỉ nguyền." ©

 

Bồ Tát Vô Tận khởi duyên

Như Lai giải rõ diệu huyền cơ thâm

Quán Âm hạnh nguyện khôn lường

Hiển bày phương tiện độ trần mê say

Pháp hành lưu diễn đó đây

Ba hai thân tướng đổi thay diệu thường.

Thanh Văn, Bích Chi, Pháp Vương

Ðế Thích, Thiên Tướng, Phạm Vương, Thánh Hiền

Sa môn, trưởng giả, chư thiên

Quan dân, cư sĩ phước điền giàu sang.

Môn nhân quý tiện cơ hàn

Tỳ khưu nam, nữ loại hình khác nhau

Dạ Xoa, Càn thát, La Hầu

Ca Lâu, Khẩn Na, Ma Hầu, Già La

Kim Cang Bồ Tát, Thánh Phàm

Tùy hình hóa hiện độ hàm linh an

Pháp lành vô úy truyền ban

Quán Âm từ mẫu Mẹ Hiền nhân gian

Bồ Tát Vô Tận cùng hàng

Thiên Long, Tứ Chúng cúng tràng ngọc châu

Tỏ lòng tín nhiệm thâm sâu

Quán Âm Bồ Tát nhiệm mầu từ bi

Kính nhường tận lễ thiết thi

Quán Âm dâng cúng Mâu Ni nửa tràng

Nửa tràng đem để tháp tràng

Cúng Phật Ða Bảo đức lành niệm ân." ©

 

Vì Vô Tận Ý giải phân

Như Lai tóm lược kết phần kệ tuyên:

Người nghe hạnh Quán Âm

Ứng hiện khắp mọi nơi

Nguyện rộng sâu như biển

Không thể nghĩ luận bàn

Trải qua hằng sa kiếp

Phát nguyện lớn trong sạch

Nghe tên cùng thấy hình

Quán Âm thường nhớ nghĩ

Hay diệt mọi khổ não

Như có người muốn hại

Xô xuống hầm lửa thiêu

Nhờ sức niệm Quán Âm

Không mảy may nguy khốn

Hoặc bị kẻ thù đuổi

Ngã vấp nơi núi đá

Nhờ sức niệm Quán Âm

Không tổn hại thân thể

Hoặc gặp phải giặc vây

Dùng dao gậy toan giết

Nhờ sức niệm Quán Âm

Kẻ thù sanh tâm niệm

Hoặc bị nạn pháp luật

Tra hành hình sắp chết

Nhờ sức niệm Quán Âm

Ðao gươm gãy từng đoạn

Hoặc bị tù xiềng xích

Tay chân bị gông cùm

Nhờ sức niệm Quán Âm

Giải trừ mọi tai biến

Hoặc gặp quỷ La Sát

Nhờ sức niệm Quán Âm

Ác quỷ không dám gần

Gặp thù dữ vây quanh

Nhờ sức niệm Quán Âm

Thú dữ liền bỏ đi

Bị trùng độc tát hại

Nhờ sức niệm Quán Âm

Chất độc tự giải trừ. ©

 

Mây đen, mưa, sấm sét

Nhờ sức niệm Quán Âm

Mây tan trời quang tạnh

Chúng sanh bị khổ ách

Vô lượng khổ bức bách

Quán Âm diệu trí lực

Hay cứu người đau khổ

Ðầy đủ sức thần thông

Trí tuệ làm phương tiện

Khắp cõi nước mười phương

Quán Âm đều hiện thân

Vào ra trong đường ác

Ðịa ngục, quỷ, súc sanh

Khổ sinh, già, đau, chết

Không còn bị bức não

Thấy lẽ thật trong suốt

Ðèn tuệ lớn chiếu soi

Tâm từ bi vô lượng. ©

 

Thường nguyện, thường chiêm ngưỡng

Hào quang sáng trong ngần

Mặt trời xua bóng đêm

Cản ngăn nạn gió lửa

Sáng rỡ khắp thế gian

Tiếng lành vang sấm dậy

Ý lành tợ đường mây

Rưới mưa pháp cam lộ

Dập tắt lửa phiền não

Kiện tụng hầu cửa quan

Hoảng hốt nơi chiến địa

Nhờ sức niệm Quán Âm

Binh lửa đều dẹp trừ

Pháp huyền diệu Quán Âm

Chuyển động khắp trời đất

Vượt các tiếng thế gian

Khởi tín tâm thường niệm

Khi niệm lòng không nghi

Quán Âm bậc Từ Mẫu

Trừ khổ não tai ách.

Quán Âm chổ nương tựa

Ðầy đủ mọi công đức

Mắt thương nhìn cuộc đời

Phước rộng sâu như biển

Xin cúi đầu đảnh lễ. ©

 

Bấy giờ ngài Trì Ðịa

Ðứng dậy lễ Phật thưa:

"Hễ có chúng sanh nào

Nghe làm theo kinh dạy

Trí lực được tự tại

Sức thần thông ứng khắp

Công đức của người ấy

Thật khó nghĩ, khó lường."

Nhờ nghe lời Phật dạy

Trong đại chúng hôm đó

Tám muôn bốn ngàn người

Ðều phát tâm rộng lớn

Tu pháp môn vô lượng

Nguyện độ khắp mọi loài. ©

 

Nam mô Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần) ©

 

VĂN QUY NGUYỆN

 

Trầm hương xông ngát điện

Sen nở Phật hiện thân

Pháp giới thành thanh tịnh

Chúng sanh lắng nghiệp trần. ©

 

Ðệ tử tâm thành

Hướng về Tam Bảo

Phật là thầy chỉ đạo

Bậc tỉnh thức vẹn toàn

Tướng tốt đoan trang

Trí và bi viên mãn. ©

 

Pháp là con đường sáng

Dẫn người thoát cõi mê

Ðưa con trở về

Sống cuộc đời tỉnh thức. ©

 

Tăng là đoàn thể đẹp

Cùng đi trên đường vui

Tu tập giải thoát

Làm an lạc cuộc đời. ©

 

Ðệ tử nương nhờ Tam Bảo

Trên con đường học đạo

Biết Tam Bảo của tự tâm

Nguyện xin chuyên cần

Làm sáng lòng ba viên ngọc quý

Nguyện theo hơi thở

Nở nụ cười tươi

Nguyện học nhìn cuộc đời

Bằng con mắt quán chiếu

Nguyện xin tìm hiểu

Nổi khổ của mọi loài

Tập từ bi, hành hỷ xả

Sáng cho người thêm niềm vui

Chiều giúp người bớt khổ

Ðệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục

Nếp sống lành mạnh an hòa

Cho thân thể kiện khương

Nguyện rũ bỏ âu lo

Học tha thứ bao dung

Cho tâm tư nhẹ nhõm

Ðệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo

Ơn cha mẹ, ơn thầy

Ơn bạn bè chúng sanh

Nguyện tu học tinh chuyên

Cho cây bi trí nở hoa

Mong một ngày mai

Có khả năng cứu độ muôn loài

Vượt ra ngoài cõi khổ

Xin Phật Pháp Tăng chứng minh

Gia hộ cho đệ tử chúng con

Viên thành đại nguyện. (©©)

 

TRÌ NIỆM

 Nam mô Ðức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. (3 lần) ©

 

Nam mô Ðức Bồ Tát. Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi. (3 lần) ©

 

Nam mô Ðức Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền. (3 lần) ©

 

Nam mô Ðức Bồ Tát Ðại Bi Quán Thế Âm. (3 lần) ©

 

Nguyện ngày an lành đêm an lành

Ðêm ngày sáu thời đều an lành

An lành trong mỗi giây mỗi phút

Cầu ơn Tam Bảo luôn che chở

Bốn loài sinh lên đất tịnh

Ba cõi thoát hóa tòa sen

Hằng sa ngạ quỷ chứng tam hiền

Vạn loại hữu tình đăng thập địa. ©

 

Nam mô Ðăng Thập Ðịa Bồ Tát. (3 lần)

 

HỘ TRÌ PHẬT PHÁP

 Trời A Tu La và Dược Xoa

Ðến đây nghe pháp nên chí tâm

Ứng hộ Phật Pháp được thường còn

Xin nhớ làm theo lời Phật dạy

Tất cả đến đây cùng nghe pháp

Hoặc ở dưới đất hoặc trên không

Hãy nhìn muôn loài bằng mắt thương

Ngày đêm an trú trong chánh niệm

Nguyện cho thế giới thường an ổn

Vô biên phước trí ích quần sanh

Hết thảy tội chướng đều tiêu trừ

Xa lìa khổ não lòng an tịnh

Ðại chúng nhất tâm trì giới hạnh

Công phu thiền định gắn cần chuyên

Ðóa hoa tuệ giác nở trang nghiêm

Khắp nơi mọi loài đều an lạc.

 

QUAY VỀ NƯƠNG TỰA

 Con về nương tựa pháp,

Con đường của tình thương và sự hiểu biết.

Con về nương tựa Tăng,

Ðoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.

 

HỒI HƯỚNG

 Trì tụng kinh thâm diệu

Tạo công đức vô biên

Ðệ tử xin hồi hướng

Cho chúng sanh mọi miền

Pháp môn xin nguyện học

Ân nghĩa xin nguyện đền

Phiền não xin nguyện đoạn

Phật quả xin chứng nên. (©©)

 

(21) CA RA ÐẾ - (Kalati)

 Quán Âm hiện thân tướng

Vua Thần trong mười phương

Tùy loại tuơng cảm ứng

Cứu khổ giải ích nàn.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập