bố thí

Ăn mày cửa Phật


Cúng Dường


Cuộc đời


Nhân - quả


Phóng sinh nhiều cách !


Trái ớt cúng dường


Tụng kinh


tổng số: 66 | đang hiển thị: 1 - 66

Bình luận cuối cùng

avatar trần thanh phong vào lúc 10/04/2020 19:26:06

Đăng nhập