Hiếu dưỡng cha mẹ

Đã đọc: 1533           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image


QUẢ BÁO LỚN
SINH
THIÊN
hoặc
HiẾU
SINH VỀ
TỊNH Đ

DƯỠNG
CHA MẸ

LỢI ÍCH CỦA HIẾU DƯỠNG CHA MẸ
Được công đức lớn
Thành quả báo lớn
Được vị cam lồ
Đến chỗ vô vi
Được chư hiền trí tán thán
(Kinh Tăng Nhất A Hàm, phẩm Thiện tri thức &
Tương Ưng Bộ I, phẩm Cư sĩ, phần
Màtaposaka)

LỢI ÍCH CỦA HIẾU DƯỠNG CHA MẸ
• Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc.
Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
- Có hai pháp dành cho người phàm phu, được công đức lớn,
thành quả báo lớn, được vị cam-lồ, đến chỗ vô vi. Thế nào là
hai pháp? Là cúng dường cha, mẹ. Ðó là hai người được
công đức lớn, thành quả báo lớn.
Lại nữa, nếu cúng dường Bồ-tát một đời bổ xứ, được công đức
lớn, được quả báo lớn. Ðó là, này Tỳ-kheo! Bố thí hai người
này được công đức lớn, hưởng quả báo lớn, được vị cam-lồ,
đến chỗ vô vi. Thế nên, các Tỳ-kheo, hãy thường nhớ hiếu
thuận, cúng dường cha mẹ. Như vậy, này các Tỳ-kheo, nên
học điều này!
Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm”.
(Kinh Tăng nhất A-hàm, tập I, phẩm Thiện tri thức, VNCPHVN
ấn hành, 1997, tr.348)

LỢI ÍCH CỦA HIẾU DƯỠNG CHA MẸ
Được chư thần, chư thiên bảo hộ và che chỡ
Được sinh lên thiên giới
Được tái sanh về Tịnh độ (Như Cực Lạc Thế
Giới)
(Tiểu Bộ Kinh, chuyện Tiền Thân của Đức Phật
như Hiếu tử Sàma; Tương Ưng Bộ, chương 7,
phẩm Cư sĩ và Quán Vô Lượng Thọ Kinh)

CHƯ THẦN, CHƯ THIÊN BẢO H
Các thế nhân theo Pháp chánh chân,
Chăm nuôi cha mẹ lúc gian truân,
Chư thiên nhìn thấy lòng con hiếu,
Và đến chữa lành các bệnh luôn.
Các thế nhân theo Pháp chánh chân,
Chăm nuôi cha mẹ lúc gian truân,
Chư thiên thế giới này ca tụng,
Đời kế cõi thiên hưởng phước phần.
• Vua nghe vậy nghĩ thầm: "Thật kỳ diệu thay, ngay cả các
thiên thần cũng xuống trần chữa lành bệnh cho người phụng
thờ cha mẹ, khi kẻ này bị bệnh hoạn, chàng Sà-ma này thật
vinh quang vượt bậc".
(Tiểu Bộ Kinh 540 chuyện hiếu tử Sàma)

CHƯ THẦN, CHƯ THIÊN BẢO H
Một nữ thần tên là Mani-Mekkhalà, nghĩa là Ngọc
Ðới, đã được lệnh của Tứ Thiên vương: "Nếu gặp tàu
chìm, và tai họa xảy đến cho người đã quy y Tam Bảo,
hoặc đầy đủ giới đức, hoặc
phụng thờ cha mẹ, thì
nàng phải lo cứu độ". Và để bảo vệ cho các người
như vậy, nữ thần an trụ trên mặt biển. Nhờ thần lực
của bà, bà không cần canh phòng trong suốt bảy ngày
ấy, song đến ngày thứ bảy, nhìn lướt trên mặt biển, bà
thấy vị Bà-la-môn Sankha đức độ kia, nên suy nghĩ:
"Kẻ đằng kia đã bị rớt xuống biển, đến nay là ngày thứ
bảy rồi, nếu ông chết đi thì ta mắc phải tội nặng lắm.“
(Tiểu Bộ Kinh- Tiền Thân Đức Phật, 442 chuyện Bà-la-môn
Sankha)

PHƯỚC BÁO HIẾU DƯỠNG
Người nào theo thường pháp
Nuôi dưỡng mẹ và cha
Chính nhờ công hạnh này
Đối với cha với mẹ
Vì vậy bậc hiền thánh
Trong đời này tán thán
Sau khi chết được sanh
Hưởng an lạc chư thiên.
(Tương Ưng Bộ I, phẩm Cư sĩ, phần Màtaposaka)

PHƯỚC BÁO HIẾU DƯỠNG
• Những gia đình nào, trong ấy các con cái kính lễ cha mẹ, những gia đình ấy
được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên, được chấp nhận là đáng
được cúng dường
Mẹ cha gọi Phạm Thiên,
Bậc Ðạo sư thời trước
Xứng đáng được cúng dường
Vì thương đến con cháu
Do vậy, bậc Hiền triết
Ðảnh lễ và tôn trọng
Dâng đồ ăn đồ uống
Vải mặc và giường nằm
Thoa bóp (cả thân mình)
Tắm rửa cả tay chân
Với sở hành như vậy,
Ðối với mẹ
với cha
Ðời này người Hiền khen
Ðời sau hưởng Thiên lạc
(Tăng Chi Bộ chương 3 Ba Pháp, phẩm sứ giả của trời)
PHƯỚC BÁO HIẾU DƯỠNG
• Nếu có thiện nam, thiện nữ hiếu dưỡng cha mẹ,
làm việc nhơn từ thế gian. Người này lúc lâm
chung, gặp thiện tri thức vì họ mà nói rộng những
sự vui nơi quốc độ Phật A Di Ðà, cùng nói bốn
mươi tám nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo, nghe
rồi liền chết. Ví như khoảng thời gian tráng sĩ co
duỗi chân tay, liền được vãng sanh Tây Phương
Cực Lạc thế giới. Qua bảy ngày, gặp Quán Thế
Âm và Ðại Thế Chí Bồ Tát, nghe pháp hoan hỉ
được quả Tu Ðà Hoàn. Qua một tiểu kiếp thành A
La Hán. Ðây gọi là người Trung Phẩm Hạ Sanh
vậy.“
(Quán Vô Lượng Thọ Kinh)
NÊN HÃY TỰ MÌNH PHỤNG DƯỠNG
CHA MẸ
Khi Di mẫu của Phật, tức Đại Ái Đạo Tỳ kheo ni nhập Niết
bàn, chư Thiên, Trời, Rồng… muốn thay Phật thực hiện nghi
lễ trà tỳ, nhưng Phật không cho phép
như được mô tả trong
đoạn kinh sau
• Ngài nói: “Cha mẹ sinh con, cho con nhiều lợi ích, ân trọng
dưỡng nuôi, bú mớm ẵm bồng, cần phải báo ân, không được
không báo ân. Chư Thiên nên biết, chư Phật quá khứ, thân
mẫu sinh thành đều diệt độ trước, sau đó chư Phật Thế Tôn
đều tự cúng dường trà tỳ xá lợi. Giả sử chư Phật Thế Tôn ở
tương lai, thân mẫu sinh thành cũng diệt độ trước, sau đó
chư Phật đều tự cúng dường. Do phương tiện này biết Như
Lai nên tự cúng dường cha mẹ, chẳng phải Trời, Rồng, Quỷ
thần làm được”.
(Tăng Nhất A Hàm – 52. Phẩm Đại Ái Đạo Nhập
Niết Bàn)

CHĂM SÓC TÌNH THÂN
Mong cho tất cả mọi người
Ngày đêm kính ái cúng dường song thân!
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Đăng nhập