B. Phần chánh kinh - Các kinh về tịnh độ: 62. Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn

Đã đọc: 3176           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 62. PHẬT NÓI KINH VU LAN BỒN

HT. Thích Huệ Đăng dịch

***

Ta từng nghe lời dạy như vầy:

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ,

Xá-vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Mục-liên mới đặng lục thông,

Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân.

Công dưỡng dục thâm ân dốc trả,

Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền,

Làm con hiếu hạnh trước tiên,

Bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm. O

Thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỷ,

Không uống ăn tiều tụy hình hài,

Mục-liên thấy vậy bi ai,

Biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm

Lo phẩm vật đem dâng từ mẫu

Đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu

Thấy cơm, mẹ rất lo âu

       Tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn.    O

Lòng bỏn xẻn tiền căn chưa dứt

Sợ chúng ma cướp giựt của bà,

Cơm chưa đưa đến miệng đà,

Hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu.

Thấy như vậy âu sầu thê thảm,

Mục-kiền-liên bi cảm xót thương,

Mau mau về chốn giảng đường,

Bạch cùng Sư phụ tìm phương giải nàn.

Phật mới bảo rõ ràng căn cội,

Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu,

Dẫu ông thần lực nhiệm mầu,

Một mình không thể ai cầu đặng đâu.

Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn,

Tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên,

Cùng là các bậc thần kỳ,

Tà ma ngoại đạo, bốn vì Thiên vương.

Cộng ba cõi sáu phương tu tập,

  Cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. O

Muốn cho cứu được mạng người,

Phải nhờ thần lực của mười phương Tăng.

Pháp cứu tế Ta toan giảng nói,

Cho mọi người thoát khỏi ách nàn,

Bèn kêu Mục thị đến gần,

Truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi

Rằm tháng bảy là ngày Tự tứ,

Mười phương Tăng đều dự lễ này,

Phải toan sắm sửa chớ chầy,

Thức ăn trăm món, trái cây năm màu.

Lại phải sắm giường nằm nệm lót,

Cùng thau, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu,

Món ăn tinh sạch báu mầu,

Đựng trong bình bát vọng cầu kính dâng.

Chư Đại đức mười phương thọ thực,

Trong bảy đời sẽ được siêu thăng,

Lại thêm cha mẹ hiện tiền,

Đặng nhờ phước đức tiêu khiên ách nàn.

Vì ngày ấy thánh Tăng đều đủ,

Dầu ở đâu cũng tụ hội về

Như người thiền định sơn khê,

Tránh điều phiền não chăm về thiền na. O

Hoặc người đặng bốn tòa đạo quả,

Công tu hành nguyện thỏa vô sanh,

Hoặc người núi thẳm kinh hành,

Chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng.

Hoặc người đặng lục thông tấn phát,

Và những hàng Duyên Giác, Thinh Văn

Hoặc chư Bồ-tát mười phương,

Hiện hình làm sãi ở gần chúng sanh.

Đều trì giới rất thanh rất tịnh,

Đạo đức dày chánh định chơn tâm,

Tất cả các bực Thánh phàm,

Đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa. 

Người nào có sắm ra vật thực,

Đặng cúng dường Tự tứ Tăng thời,

Hiện tiền phụ mẫu của người,

Bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn.

Ba đường khổ chắc rằng ra khỏi,

Cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên,

Như còn cha mẹ hiện tiền,

  Nhờ đó cũng đặng bá niên thọ trường. O

Như cha mẹ bảy đời quá vãng,

Sẽ hóa sanh về cõi thiên cung,

Người thời tuấn tú hình dung,

Hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân

Phật dạy bảo mười phương Tăng chúng,

Phải tuân theo thể thức sau này,

Trước khi thọ thực đàn chay,

Phải cầu chú nguyện cho người tín gia.

Cầu thất thế mẹ cha thí chủ,

Định tâm thần quán đủ đừng quên,

Cho xong định ý hành thiền,

Mới dùng phẩm vật đàng tiền hiến dâng.

Khi thọ dụng nên an vật thực,

Trước Phật đài hoặc tự tháp trung,

Chư Tăng chú nguyện viên dung,

Sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa.

Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt,

Mục-liên cùng Bồ-tát chư Tăng,

Đồng nhau tỏ dạ vui mừng.

Mục-liên cũng hết khóc than rầu buồn.

Mục-liên mẫu cũng trong ngày ấy,

Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan,

Mục-liên bạch với Phật rằng:

 Mẹ con nhờ sức Thánh Tăng khỏi nàn. O

Lại cũng nhờ oai thần Tam bảo,

Bằng chẳng thì nạn khổ khó ra,

Như sau đệ tử xuất gia,

Vu-lan-bồn pháp dùng mà độ sanh.

Độ cha mẹ còn đang tại thế,

Hoặc bảy đời có thể đặng không?

Phật rằng: Lời hỏi rất thông,

Ta vừa muốn nói con liền hỏi theo,

Thiện nam tử, Tỳ-kheo nam nữ,

Cùng Quốc vương, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng, bá quan,

Cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần.

Như chí muốn đền ơn cha mẹ,

Hiện tại cùng thất thế tình thâm,

Đến rằm tháng bảy mỗi năm,

Sau khi kiết hạ chư Tăng tựu về

Chính ngày ấy Phật đà hoan hỷ,

Phải sắm sanh đủ vị cơm canh,

Đựng trong bình bát tinh anh,

 Chờ giờ Tự Tứ chúng Tăng cúng dường. O

Đặng cầu nguyện song đường trường thọ,

Chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi,

Cùng cầu thất thế đồng thì,

Lìa nơi ngạ quỷ sanh về nhơn thiên,

Đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp

Lại xa lìa nạn khổ cực thân,

Môn sanh Phật tử ân cần,

Hạnh tu hiếu thuận phải cần phải chuyên.

Thường cầu nguyện cha mẹ an ổn,

Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sinh,

Ngày rằm tháng bảy mỗi năm,

Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền.

Lễ cứu tế chí thành sắp đặt,

Để cúng dường chư Phật chư Tăng,

Ấy là báo đáp thù ân,

Sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu O

Đệ tử Phật lo âu gìn giữ,

Mới phải là Thích tử Thiền môn,

Vừa nghe dứt pháp Lan-bồn,

Môn sanh tứ chúng thảy đều hỷ hoan,

Mục-liên với bốn ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành,

Trước là trả nghĩa sanh thành,

Sau là cứu giúp chúng sanh muôn loài.

                       Nam mô Đại hiếu Mục-kiền-liên Bồ-tát.           (3 lần)

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
07/08/2017 16:44:11
Nam mô Dai Hiêu Muc Kiên Liên Bo Tat
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập