Đại Giới Đàn Cam Lộ Nhất Tâm Đảnh Lễ Tri Ân

Đã đọc: 7641           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Những giọt mưa thu cuối mùa theo gió nhẹ rơi trong khoảng trời phố núi, những ánh dương cuối cùng rồi cũng theo đêm tối nghĩ ngơi, một tuần trôi qua Đại Giới Đàn Cam Lộ cũng đến hồi bế mạc, mỗi hướng, nhiều phương, kẻ đưa người đón, khách trần về miền quê cũ, Thượng sĩ thêm bước hoằng dương.

Pháp Hội Linh Sơn theo tường vân trở về Linh Thứu, Thiên Phật Giới Đàn cùng Đức Lô Xá về Phạm Thiên cung. Tường Vân mật bố, thiên vạn Phật Quang, Thiên hiện đoan tướng như tùy hỷ gởi lời tán thán, Đất nhận điềm lành tâm ân cảm vô biên, Lòng người con phật Gia Lai hòa chung trong tâm hồn vô lượng vô biên người con Phật trong và ngoài nước, phát tâm tùy hỷ kết thành hào quang trí tuệ, thân an lạc hóa hiện đại cát tường vân, trời người hoan hỷ, phổ thiên đồng khánh, mừng những vị Phật tương lai từ nhân lành trọn thành Giới thể, khánh chúc Tăng già thêm một lần thành tựu Phật sự kế vãng khai lai.

Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ nhất tâm đảnh lễ Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật, nương theo Pháp Thân thanh tịnh của ngài mà Giới Đàn trong năm ngày diễn ra Trời Đất an hòa thanh tịnh, phong điều vũ thuận, thanh thiên hảo khí. Nương theo thể tánh thanh tịnh của Ngài trong suốt thời gian Giới Đàn khai diễn, người người chung một niệm thanh tịnh tùy hỷ, nhơn nhơn không một niệm phiền lo, đồng nhất tận tâm, chung sức chung lòng để nguyện cầu Giới Đàn thanh tịnh viên mãn. Đảnh lễ Thanh Tịnh Pháp Thân Ân.

Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ nhất tâm đảnh lễ Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật, nương theo phước báo viên mãn của Ngài mà Giới Đàn trong suốt thời gian khai diễn, y thực sung túc, tài vật cụ bị, sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý. Đảnh lễ Viên Mãn Báo Thân Ân.

Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ nhất tâm đảnh lễ, Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Nương theo bổn nguyện của Ngài Giới Đàn khải kiến, thiên Tăng hộ trì, lớp lớp Giới tử hồ quỳ biểu thị dòng họ Thích ngày thêm hưng thịnh, Tăng Tăng hộ niệm nói lên ý Thiên Phật hộ đàn, pháp giới Thánh Phàm vân lai tập hội, thật đúng câu “Nhất Phật xuất thế thiên Phật hộ trì”. Đảnh lễ Thiên Bá ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ân

Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ nhất tâm đảnh lễ Đàn Đầu Hòa Thượng Đại Trí Xá Lợi Phất Tôn Giả, từ thuở Đức Thích Tôn giáo ngài làm đàn đầu Hòa Thượng truyền giới cho tôn giả La Hầu La, trãi qua hơn 2500 năm truyền thừa và phát triển, Giới Đàn luôn là nơi truyền trì Tăng mạng, tục Phật huệ căn, nơi Thích Tử tiếp nối Phật mạng, nơi Tăng già thị tướng Thượng sĩ xuất trần , ngưỡng Cam lộ Giới Đàn Thập Sư Hòa Thượng đăng đàn truyền giới,  có cảm giác như Kỳ Viên Hội Thượng Giới Đàn vẫn còn hiện diện nơi đây. Hình ảnh tôn giả Xá Lợi Phất như quyện vào trong Thập Sư Hòa Thượng, tâm thành cầu giới của Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ như thể nhập vào giới thể của tôn giả La Hầu La, phước trí viên mãn, giới thể đủ đầy. Đảnh lễ Tây Thiên Thủy Tổ Đàn Đầu Hòa Thượng, Tây Thiên Thủy Tổ Giới Tử Ân.  

Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Luật Tông Thủy Tổ Ưu Ba Ly Tôn Giả. Linh Sơn Hội Thượng, Ngũ Bách Kết Tập, trùng tuyên Luật Tạng, Ngài vì chúng con mà kết tập Luật Tạng, để hàng hậu học chúng con sinh ra đời cách Phật rất xa nhưng hôm nay trọn đủ duyên lành được hành trì Giới Pháp, thính thọ Giới Kinh, âu cũng là đại duyên đại phước và cũng nhờ thuở ấy Ngài tuyên tụng, Mộc Xoa ứng thế, Phật pháp trường hưng. Đảnh lễ Tây Thiên Truyền Giới Tổ Sư Ân.

Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ nhất tâm đảnh lễ Đông độ Luật Tông, lập tông khải giáo, Chung Nam Sơn Tịnh Nghiệp Tự Đường Đạo Tuyên Luật Tổ, tập san truyền giới nghi thức, định chế hình thức Giới Đài, Đông Độ truyền giới chánh phạm từ Ngài mà có, Giới đàn lễ nghi quỹ phạm, cách thức trân trọng trang nghiêm, khởi Giới sư từ tâm vô hạn, dẫn giới tử nhập thánh đạo tràng, tuyển người làm Phật, Y Vô Thượng Giác, Dĩ Giới Vi Sư, Vô Lượng Bà Tâm, kết thành Giới thể. Đảnh lễ Đông Độ Truyền Giới Tổ Sư Ân.

Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ nhất tâm đảnh lễ Việt Nam Truyền Giáo Truyền Giới Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư, đảnh lễ Việt Nam Luật Tông Trung Hưng Pháp Chuyên Luật Truyền Tổ Sư. Cam Lộ Đại Giới Đàn y theo Sách Đại Học Hoằng Giới của Ngài biên soạn mà cử hành truyền giới chánh phạm, nhứt cử nhất động, không sai một ly, không lìa một chữ. Thiết nghĩ Luật Tông thủy ư Tây Trúc, lập Tôn ư Đông Thiên, hành ư Nam Việt, Đại Học Hoằng Giới cũng từ gốc đến ngọn không lìa Tây Thiên, chẳng xa Đông Độ, nay Việt Nam san định truyền thừa nỡ nào quên cội nguồn căn bổn. Đảnh Lễ Việt Nam Truyền Giới Tổ Sư Ân.

Đại Giới Đàn nơi tuyển người làm Phật, Thọ mạng Tăng Già được tiếp nối nơi đây. Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Gia Lai được sự cho phép của Trung Ương Giáo Hội và sự quan tâm gúp đỡ tận tình của Đảng các cấp chính quyền tỉnh, Thành phố và địa phương sở tại đã tổ chức thành công viên mãn Đại Giới Đàn Cam Lộ, một Phật sự quan trọng của Phật Giáo lần đầu tiên được tổ chức ở Tây Nguyên. Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ Đảnh Lễ Tổ Quốc Ân.

Đại vị chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ nhất tâm đảnh lễ chư Tôn tịnh đức trong Ban Chứng Minh, Ban Kiến Đàn, vì đàn hậu học chúng con mà không quản gian lao, không từ khó nhọc, tuổi cao sức yếu kiến lập Giới Đàn tiếp dẫn hậu lai, truyền trì mạng mạch, nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ quí Ngài pháp thể khinh an cửu trụ ta bà dìu dắt chúng sanh đến bờ giải thoát. Đảnh Lễ Kiến Đàn Ân.

Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ nhất tâm đảnh lễ Cam Lộ Giới Đàn Thập Sư Phương Trượng Hòa Thượng, Tứ Vị Dẫn Thỉnh, Tứ Vị Giám Đàn, vì chúng con mà thí Giới Cam Lộ. Đãnh lễ Đàn Đầu Đắc Giới Hòa Thượng tuy niên cao lạp trưởng nhưng không ngại đường xá xa xôi, chấn tích quan lâm đến đạo tràng nhất tâm thí giới, chúng con thiết nghĩ với công hạnh của Ngài và sự hòa hợp thanh giới tịnh minh của Thập Sư Hòa Thượng, Giới tử của  Đại Giới Đàn Cam Lộ nhất tề đắc giới, kết thành Phật chủng, tục Phật huệ mạng, đó cũng là phước duyên ngàn năm có một vậy. Đãnh Lễ Truyền Giới Ân.

Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ nhất tâm đảnh lễ đa văn A Nan Tôn giả, nương theo nguyện lực trí tuệ đa văn của Ngài, chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ban Giám Khảo, Ban Kỷ Yếu, Ban Nhiếp ảnh Quay Phim, website truyền tải thông tin giới đàn đã hết tâm lo việc thi tuyển, chọn giống lành để gieo mầm trí tuệ, tuyển nhân tài để gánh vác trọng trách Phật Tổ mai sau. Tập san nội dung giới đàn thành chương thành sách, kết tập hình ảnh giới đàn thành kỷ yếu làm kỷ niệm ngàn sau. Đảnh lễ Tuyển Phật Trường Ân.

Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ nhất tâm đảnh lễ Già Lam chơn tể chư vị Thiện Thần, nương theo nguyện lực của quý Ngài, chư Tôn Đức trong Ban Quản Giới Tử, Ban Kinh Sư, Ban Công Văn Giới Đàn thực hiện đàn nghi, nhất tâm coi sóc, sách tấn đàn hậu học như cha hiền quản giáo con thơ, nghiêm trong tình linh sơn cốt nhục, quản theo hạnh đại đức Phổ Hiền. Đãnh Lễ Nghiêm Thân Hành Lễ Quản Chúng Sư Ân. 

Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ nhất tâm đảnh lễ Giám trai Sứ Giả, nương theo nguyện lực của Ngài Phật tử chùa Minh Thành, chùa Bửu Sơn, chùa Phổ Đà, chùa Liên Trì cùng hết thảy Phật tử trong  mười phương phát tâm hộ trì Giới đàn lo phần trai soạn, cơm Hương Tích, rau Tào Khê mỗi ngày phổ cúng, canh Cam Lộ, bánh Thiên Trù hằng bữa kính đâng, cúng dường Như Lai chánh chân huệ mạng, dưỡng dục Tăng Già sứ giả mai sau, có những người con của Giám Trai sứ giả nên Cam Lộ Giới Đàn trong năm ngày Pháp thực sung túc, pháp hỷ vô biên. Đảnh Lễ Thiền Duyệt Ân.

Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ nhất tâm đảnh lễ Ngài Dược Vương Bồ tát, nương theo nguyện lực của Ngài, cho nên đội y tế bệnh viện thành phố Pleiku đêm ngày túc trực lo cho giới đàn sức khỏe mọi điều, Giới Sư an hảo mới đủ duyên truyền trao giới pháp, Giới tử khỏe mạnh mới tinh tấn thọ lãnh Đại Giới, Luật Nghi. Sự chú nguyện của Dược Vương Bồ Tát cùng với tấm lòng lo lắng của chư vị Y sư, trong thời gian Giới đàn diễn ra mọi người đều khỏe mạnh, không bệnh không phiền, cầu giới nhất tâm. Đảnh Lễ Y Dược Ân.

Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ nhất tâm đảnh lễ Hộ Pháp Chư Thiên, Vệ Pháp Thần Vương chấn giữ Giới Đàn ngày đêm nghiêm tịnh, nương theo hạnh nguyện của quý Ngài,  bên ngoài Giới Đàn đội dân phòng phát tâm giữ gìn trật tự, bên trong Giới Trường đoàn gia đình Phật tử tỉnh nhà ngày đêm hết lòng túc trực trông coi, ba cõi Thiên Ma không khởi tâm quấy nhiễu, tứ chúng Phàm Tình chẳng động niệm làm phiền, Giới Trường một màu tịch tĩnh, Già Lam nhất cảnh tịnh không, khác chi cõi Phật chốn Diêm Phù, tương ưng cảnh Thánh nơi trần thế, Phật tử mười phương phát tâm cúng dường tịnh tài tịnh vật, lo cho Giới Đàn viên mãn trọn đầy. Đảnh Lễ Hộ Pháp, Hộ Giới Ân.

Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ nhất tâm đảnh lễ báo đài  đưa tin, các website đăng tải tin tức Đại Giới Đàn Cam Lộ, cùng mười phương chư thiện hữu tri thức vì Giới Đàn mà góp ý dựng xây, người yêu văn hóa Việt Nam nên muốn Giới Đàn giữ nguyên truyền thống. Người sợ mai một tính truyền thống dân tộc Việt trong Phật Giáo nên răn dạy chúng con, có người sợ con quên đi cội nguồn nên nhắc nhở, con chớ dại mà làm người vong bổn, nhiều và nhiều lắm sự góp ý xây dựng của các Ngài. Vì muốn đánh thức con cho nên các Ngài dùng lời nhiều khi có phần khô cứng, nhưng con nghĩ tất cả đều phát xuất từ tấm lòng lo lắng cho ngôi nhà Phật Giáo Việt Tộc mai sau, con là đối tượng để các Ngài nêu lên răn dạy, nhưng con hiểu thâm ý của quý Ngài đâu chỉ dừng tại nơi đây. Nói cho hết tâm hồn người Việt, dạy cho đủ tính nết người Kinh. Giới Đàn Cam Lộ khai diễn đúng như pháp theo sự chỉ dạy của các Ngài. Đảnh Lễ Thiện Tri Thức Ân.

Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ nhất tâm đảnh lễ Thường Bất Khinh Bồ Tát, nương theo hạnh nguyện của Ngài, trời người tùy hỷ tán thán công đức Đại Giới Đàn, một niệm tùy hỷ công đức vô biên, chúng sanh làm điều ác người học Phật khởi tâm lo lắng thương sót, tìm mọi cách để đưa họ về với chánh đạo. Chúng sanh làm điều thiện người học Phật phát tâm tùy hỷ mừng vui tán thán làm cho họ sanh tâm vui mừng, phát tâm kính tin Tam Bảo. Đại Giới Đàn nơi tuyển người làm Phật nếu ai phát tâm tùy hỷ công đức có khác nào như đang tự mình ươm trồng hạt giống Phật cho mai sau. Đảnh Lễ Tùy Hỷ Công Đức Ân.

Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, Chư Tôn Pháp, Chư Hiền Thánh Tăng. Đảnh lễ Tứ Ân, đảnh lễ Cam Lộ Giới Đàn nội đàn ngoại hộ nhất thiết Thánh Phàm đẳng chúng. Đảnh lễ Pháp Giới Hộ Giới Hộ Giáo Chư Vị Thiện Thần. Đảnh lễ mười phương thiện hữu tri thức hộ đàn đảnh lễ nhất thiết pháp giới Thánh Phàm hộ đại giới đàn viên mãn công đức. Đảnh Lễ Công Đức Lâm Ân.

Cúi đầu đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ nhất tâm đảnh lễ sám hối vì lần đầu tổ chức chưa có kinh nghiệm nên còn nhiều thiếu sót, trong khi hành nghi cũng như cung đón chư Tôn Tịnh Đức Tăng già, mặc dầu hết tâm lo lắng cung kính có thừa, nhưng những thiếu sót thì không cách nào tránh khỏi, Ngưỡng mong chư Tôn Tịnh Đức dũ lòng thương sót ai mẫn thứ tha cho chúng con được ân triêm công đức. ngưỡng nguyện từ mẫn cố đại từ mẫn cố.

Nguyện đem công đức này

hướng về khắp tất cả

đệ tử và chúng sanh

đều trọn thành Phật Đạo.

Đại Giới Đàn Cam Lộ Đương Đàn Hóa Chủ Hậu Học Tỳ Kheo Tâm Mãn Đảnh Lễ Tri Ân. 

Đàn Đầu Đắc Giới Đại Trưởng Lão thượng Tắc hạ An - Hiệu Lãng Thiện Hòa Thượng
Hòa Thượng Đàn Đầu Xúc Động rơi lệ khi nhìn thấy Giới tử tấn hươngHuê Nghiêm Tự thượng Trí hạ Quảng Trưởng Lão Hòa Thượng Đại Pháp Sư
Thiên Đức Tự Chứng Minh Sư thượng Thiện hạ Nhơn Trưởng Lão Hòa Thượng
Yết Ma A Xà Lê Sư thượng Từ hạ Hương - Hiệu Chánh Nhơn Trưởng Lão Hòa ThượngGiáo Thọ A Xà Lê Sư thượng Viên hạ Quán - Hiệu Hải Giác Hòa Thượng

Đệ Nhất Tôn Chứng Sư thượng Chơn hạ Lạc - Hiệu Nhật Thiện Hòa Thượng


Đệ Nhị Tôn Chứng Sư thượng Quảng hạ Xã - Hiệu Minh Hạnh Hòa Thượng


Đệ Tam Tôn Chứng Sư thượng Ngộ hạ Tánh - Hiệu Hồng Đức Thượng TọaĐệ Tứ Tôn Chứng Sư thượng Quảng hạ Bửu - Hiệu Minh Trí Thượng Tọa


Đệ Ngũ Tôn Chứng Sư thượng Minh hạ Thông - Hiệu Nguyên Huệ Thượng TọaĐệ Lục Tôn Chứng Sư thượng Thanh hạ Tùng - hiệu Minh An Thượng Tọa


Đệ Thất Tôn Chứng Sư thượng Đồng hạ Tịnh - Hiệu Liễu Ngộ Thượng TọaChư Tôn Trưởng Lão Hội Đồng Thập Sư Đảnh Lễ Tam Bảo Truyền Giới


Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
Hoa Duc Hoa Tien 07/11/2010 10:19:23
Detu rat nho HoaThuong TriQuang nhin ton anh cua ngai qua Website tu nhien nuoc mat con tuong trao.Nguyen cau muoi phuong Chu Phat gia ho cho thay duoc truong tho suc khoe de chung con nuong theo anh sang tubi tritue ma thay da gieo rac trong hang Phattu chung con tien tam tu hoc. Nammo BonSu ThichCa MauNi Phat.Nammo PhapHoa HoiThuong Phat BoTat chung minh .
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập