Sa Chu Me Lung

Đã đọc: 2195           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

A prayer to Guru Rinpoche and his retinue of the four elemental dakinis to remove all obstacles caused by the four elements of fire, earth, water and wind. Lời cầu nguyện Guru Rinpoche và đoàn tùy tùng của ngài gồm những dakini bốn yếu tố để giải trừ mọi chướng ngại do bốn yếu tố (tứ đại) đất, nước, gió và lửa.

Pho tượng Đức Liên Hoa Sanh “Trông Giống Ta”

 

SA CHHU MÉ LUNG JYUNG WAI BAR CHHAY KYIY

When obstacles of the elements—earth, water, fire, or wind—

Khi những chướng ngại do các đại – đất, nước, gió và lửa –

 

GYU LÜ NYEN CHING JIK PAI DÜ JYUNG TSHÉ

Threaten to destroy this illusory body of mine,

Đe dọa hủy diệt thân thể huyễn hóa này của con,

 

YI NYIY T’HÉ TSHOM MÉ PAR SOL WA DEB

To you I pray with no doubt or hesitation:

Con khẩn cầu các ngài không chút hoài nghi hay do dự:

 

OR GYEN JYUNG WA ZHI YI LHA MOR CHAY

Master from Oddiyana, with the four elements' gods,

Đạo sư xứ Oddiyana (Đức Liên Hoa Sanh), với các vị trời của bốn yếu tố,

 

JYUNG WA RANG SAR ZHI WAR T’HÉ TSHOM MÉ

You'll surely calm the elements within themselves.

Chắc chắn là các ngài sẽ làm an dịu các yếu tố trong chính chúng.

 

OR GYEN PEMA JYUNG NAY LA SOL WA DEB

Master Lotus-Born, please bless me—

Đạo sư Liên Hoa Sanh, xin gia hộ cho con –

 

SAM PA LHUN GYIY DRUB PAR JYIN GYIY LOB

Grant my wish spontaneously.

Xin chấp nhận ước nguyện của con một cách tự nhiên.

 

 

Nguyên tác: “Sa Chu Me Lung

 

http://www.vajrayana.org/retreats/rinpoche-s-advice-re-the-japan-tsunami-and-related-events-march-/

 

Excerpted from the Sampa Nyur Drupma, Dudjom Sung Bum, Vol. TSHA (18), pp 102-112.

Trích từ Sampa Nyur Drupma, Dudjom Sung Bum, Quyển TSHA (18), trang 102-112.

2005 Bero Jeydren Publications. Translation by Ngawang Zangpo.

Nhà Xuất bản Bero Jeydren – 2005

Bản dịch Anh ngữ của Ngawang Zangpo.

 

Thanh Liên dịch sang Việt ngữ.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập