New Zealland: Bắc đảo Phật Quang Sơn tổ chức Pháp hội Vu Lan Hiếu thân Báo ân Địa Tạng

Đã đọc: 1139           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

New Zealland : Hôm chủ nhật ngày 27 tháng 7 năm 2014, Bắc đảo Phật Quang Sơn tổ chức: “Vu Lan Hiếu thân Báo ân Địa Tạng Pháp hội, khai phát Ma ni Bảo châu chiếu phá san hà vạn đóa” (盂蘭盆孝親報恩地藏法會開發摩尼寶珠照破山河萬朵), theo Âm lịch ngày mồng 01 tháng 7, Bổn tự khai kinh Địa Tạng (地藏菩薩本願經), Pháp sư Mãn Tín (滿信法師), Trụ trì chủ lễ, cùng 200 chúng đọc tụng thụ trì, lễ bái xưng dương Thánh hiệu Nam mô Đại nguyện Địa Tạng vương Bồ tát (南無大願地藏王菩薩).

 

Pháp sư Mãn Tín (滿信法師) Trụ trì thuyết minh khai thị hàm nghĩa Địa Tạng Bồ tát:

“Danh hiệu của đức Địa tạng.- Theo nghĩa đen, Địa (地) là đất, Tạng (藏) là kho tàng: kho tàng đất, gọi là Địa Tạng. Đại nhật kinh sớ nói Địa Tạng Bồ tát chủ trì kho báu vô biên công đức phát khởi từ bản tính của Tâm địa. Định nghĩa này thành định nghĩa mà khoa nghi thường nói "khể thủ bản nhiên tịnh tâm địa, vô tận Phật tạng đại từ tôn".

 

 Kinh Đại thừa Đại tập Địa Tạng Bồ Tát Thập Luân (大乘大集地藏十輪經-Daśa-cakra-Kṣitigarbha-sūtra) thuyết nguồn gốc của danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát rằng: “An nhẫn chẳng động giống như đại địa, lặng lẽ suy nghĩ ngầm biết kho tàng bí mật (Bí Tạng) cho nên gọi là Địa Tạng”, “An nhẫn chẳng động giống như đại địa” là nói Nhẫn Ba la mật bậc nhất của Địa Tạng Bồ tát, giống như đại địa (đất đai) hay chịu đựng chuyên chở mọi loại nghiệp tội của tất cả chúng sinh. An nhẫn thì vững như cõi đất to lớn, định thì sâu như kho tàng bí mật.

 

“Lặng lẽ suy nghĩ” trong câu “Lặng lẽ suy nghĩ ngầm biết kho tàng bí mật” là hiển rõ sự chẳng thể luận bàn của Trí Tuệ Thiền Định vậy”.

 

Kinh Đại Phương Quảng Thập Luân (大方廣十輪經), quyển một nói rằng: "Địa Tạng có ý  nghĩa là ẩn chứa (kho báu bị che dấu trong lòng đất)" tức là nói tất cả kho báu ngầm dấu kín trong lòng đất đều là Địa Tạng.

 

Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tính Luận (究竟一乘寶性論), quyển 4 ghi rằng: "Dùng kho tàng ẩn chứa trong lòng đất ví như hiển bày Như Lai Tạng (Tathāgata-garbha). Nhưng kho báu này, một phương diện là đại biểu cho Phật Tính (Buddhatā) thanh tịnh của chúng sinh, hay khiến cho chúng sinh thành tựu viên mãn Phật Quả.

 Một phương diện khác là đại biểu cho Phước Đức, Trí Tuệ, Tài Bảo vô tận của sinh mệnh, cho nên Địa Tạng đại biểu cho tất cả kho tàng ẩn chứa Công Đức chẳng thể nghĩ bàn”.

 

Địa (地-đất) còn có bảy ý nghĩa đặc trưng là:

1. Đất hay sinh ra vạn vật

2. Đất thu nhiếp vạn vật

3. Đất chuyên chở vạn vật

4. Đất cất giữ nhiều kho tàng của cải vật chất

5. Đất hay nuôi dưỡng giúp cho vạn vật tăng trưởng

6. Đất hay nâng đỡ, là chỗ dựa của vạn vật

7. Đất bền chắc vững vàng, chẳng động

 

Do đó dùng hình dạng cụ thể của Đất (地-địa) để biểu thị cho Phước Đức có được của Địa Tạng Bồ Tát là:

 

1. Địa Tạng Bồ Tát hay sinh ra mọi Pháp lành

2. Địa Tạng Bồ Tát hay thâu nhiếp mọi Pháp lành trong Tâm Đại Giác

3. Địa Tạng Bồ Tát hay gánh vác tất cả chúng sinh, dìu dắt họ tiến dần trên con đường giác ngộ.

4. Địa Tạng Bồ Tát hay cất giữ mọi Pháp mầu nhiệm

5. Địa Tạng Bồ Tát hay dùng mọi Pháp lành bình đẳng giúp cho mọi chúng sinh tăng trưởng Chính Pháp giải thoát.

6. Địa Tạng Bồ Tát là chỗ dựa vững chắc của tất cả chúng sinh.

7. Địa Tạng Bồ Tát hay hiển hiện sự mầu nhiệm tâm Bồ Đề, kiên cố như Kim Cương chẳng thể phá hoại.

 

Trong Kinh lại ghi rằng: "Địa Tạng Bồ Tát trụ ở Kim Cương Bất Khả Hoại Hạnh Cảnh Giới Tam Muội, giống như Kim Cương Địa Luân thật kiên cố chẳng thể phá hoại, cho nên hay trụ giữ vạn vật khiến cho chẳng lay động. Lại giống như trái đất hay ẩn chứa các loại kho tàng quý báu vô cùng tận, hàm chứa tất cả hạt giống, khiến cho chẳng hư hoại, dần dần tươi tốt thêm.

 

Địa Tạng hay khiến cho đầy đủ tất cả Tâm Nguyện của chúng sinh thuộc Thế Gian và Xuất Thế Gian, là thai mẹ (Mẫu Thai) hay sinh ra chúng sinh để thành Phật.

 

Đại Địa ở ý nghĩa hiện tượng cụ thể trên, có đầy đủ tính chất đặc biệt là: Sinh trưởng, kiên cố, trụ giữ vạn vật, chẳng động, rộng lớn, cùng với thai mẹ có đầy đủ khả năng sinh ra tất cả kho báu. Do Địa Tạng Bồ Tát cũng có đầy đủ Phúc Đức như vậy, cho nên dùng Địa Tạng để tác thành danh hiệu cao quý đó".

 

Chữ Tạng (藏) đủ nghĩa là hàm tàng, bởi Địa Tạng Bồ tát tiêu biểu cho Pháp thân thường trú, đầy đủ Trí tuệ Bát Nhã, Giải thoát . . . Tam đức Bí tạng. Chúng sinh vì bất giác nên không biết Tự tính vốn sẵn (Như Lai tạng-如來藏). Như kho báu ẩn náu nơi nhà, Địa Tạng Bồ tát đã chứng đắc tam đức Bí tạng.

 

"Vị Bồ tát này, bằng định lực, làm cho tất cả hạt giống, hoa quả phong phú. Tại sao, vì vị Bồ tát này đã qua vô số kiếp, nơi vô số Phật, phát đại nguyện cực kỳ tinh tiến và kiên cố; do năng lực của đại nguyện, để hóa độ chúng sinh, ngài giữ gìn tất cả đất đai và mầm giống cho chúng sinh tùy ý hưởng dụng. Chính năng lực của Ngài đã làm cho cả cõi đất to lớn này cỏ cây rau lá sinh trưởng tốt tươi, thóc lúa hoa quả đầy đủ chất lượng".

 

Pháp sư Mãn Tín (滿信法師) nói tiếp: “Bồ tát tay cầm hạt Bảo châu Ma ni, với ý nghĩa trừ bệnh khổ cho chúng sinh, tất cả mọi người đều có hạt Bảo châu Ma ni mà không tự biết, không chịu vận dụng nó để chi dụng theo nhu cầu. Lục Tổ Huệ Năng thuyết rằng:

 

“Ðâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh,

Ðâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt,

Ðâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ,

Ðâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay động,

Ðâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp!”

 

(何其自性本自清淨,

何其自性本不生滅,

何其自性本自具足,

何其自性本無動搖,

何其自性能生萬法)

 

Mong Đại chúng học tập theo gương hạnh Bổn nguyện Địa Tạng Bồ tát, siêng tu sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng phiền não, tinh tấn tu tập để khai thác năng lượng, tiềm năng Chân Tâm, Phật tính của mình và tu hành thành tựu viên mãn quả Vô thượng Bồ đề.

 

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.

 Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập