Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Tịnh độ vấn đáp

Đã đọc: 4183           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Câu hỏi 1: Buổi tối niệm Phật, có lúc phát hiện có một số hiện tượng kỳ quái, hoặc giả một số hiện tượng kỳ quái, xin hỏi đó là do nguyên nhân gì?

Có rất nhiều chúng sinh đang tồn tại mà mắt thịt chúng ta không thể nhìn thấy. Chúng sinh ở đường ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh; chư thiên cũng thuộc chúng sinh,… Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, hay nói cách khác, tất cả chúng sinh trong vô lượng kiếp ở quá khứ hầu như đều đã từng tiếp xúc với Phật pháp. Vậy đã tiếp xúc Phật pháp, tại sao còn có thể đọa lạc vào ác đạo? Vấn đề này mỗi chúng ta hãy tự hỏi chính mình. Gặp Phật pháp nhưng không cố gắng tu hành, đời sau vẫn đọa. Ngạn ngữ có câu “Trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều”, đã tiếp xúc Phật pháp, cho dù hiểu lý, nhưng không tu hành vẫn không thể kháng lại nghiệp lực, vẫn bị nghiệp lực lôi kéo. Cho nên khi chúng ta niệm Phật hay giảng kinh, có rất nhiều chúng sinh mà mắt thịt không thể nhìn thấy, đều đang ở xung quanh. Số lượng của họ vượt hơn nhiều đại chúng hiện tiền. Người thần khí mạnh sẽ không có cảm giác, vì khi đó vượng khí vượt qua họ. Thế nhưng khi thần khí chúng ta suy, thần khí của họ sẽ vượt qua, chúng ta liền có cảm giác. Cảm giác đó cho biết những người này không phải là ác quỷ, tuyệt đối không làm ác, chúng sinh ác không thể đến được chỗ này. Đạo tràng có long thần hộ pháp, đều rất lương thiện, cùng tham gia tu học với chúng ta. Cho nên chúng ta cảm giác có một số quỷ quái đang tồn tại, chúng ta niệm Phật hồi hướng cho họ đồng thời nhắc nhở chính mình. Nếu không cố gắng tu học, tương lai cũng sẽ giống họ. Thực tế quỷ quái hiện tại cũng đang nghe kinh, cũng đang học Phật. Một số Phật tử đến Trung Quốc thọ giới, sau khi trở về kể với chúng tôi, đã gặp quỷ quái nhập thân, nói rõ họ hiện tại ở một số người này đang cùng học Phật, cùng tụng kinh Vô Lượng Thọ.

Câu hỏi 2: Lần chuỗi niệm Phật mỗi khi nghe giảng pháp hay khi trò chuyện. Làm như vậy có đúng không?

Trong kinh không hề nói không được lần chuỗi niệm Phật khi nói chuyện. Phật không hề nói như vậy. Lần chuỗi hay không đều tốt cả. Lần chuỗi là nhắc nhở chính mình niệm Phật, cầm chuỗi cũng có thể độ được rất nhiều chúng sinh. Chúng tôi thường khuyên người học Phật, hay các tín đồ Phật giáo tay cầm tràng hạt khi đi trên đường dù niệm hay không niệm. Người khác nhìn thấy sẽ có ấn tượng chúng ta đang niệm Phật. Ấn tượng đó thâm nhập vào A lại da thức của họ, trồng vào A lại da thức họ một hạt giống Phật. Đó là việc tốt tuy không phải là một vấn đề lớn.

Câu hỏi 3: Trong nhà tu Tịnh độ có thể cúng tờ phướng Án Ma Ni Bát Di Hồng hay không?

Việc này không quan trọng nhưng phải nên biết ý nghĩa của câu chú này. Đây là Lục tự đại minh chú của Bồ tát Quan Thế Âm. Ý nghĩa chú này rất hay, dạy chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều phải chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. “Án” là thân bao gồm cả pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. “Ma ni” tiếng Phạn gọi là hoa sen. “Bát di” là giữ gìn. “Hồng” là ý. Chiếu theo ý tứ của mặt chữ mà giảng giải là “Gìn giữ thân tâm mình như đóa hoa sen”. Hoa sen thanh tịnh tuy sinh ra từ bùn nhưng không bị ô nhiễm. Cho nên khi cúng dường, chúng ta cần hiểu ý này, nhắc nhở chính mình thân tâm thanh tịnh, không nhiễm bụi trần mới có thể cúng.

Câu hỏi 4: Quy y Tam bảo thay cho người thân có được không?

Không thể được. Quy y phải do chính mình phát tâm, không thể làm thay. Nếu ở nơi hẻo lánh, không có tự viện, không có pháp sư, chính mình phải chân thật phát tâm quy y, thọ năm giới, mười giới đều có thể ở trước tượng Phật, tự mình tuyên thệ. Quy y nhất định phải hiểu đạo lý của quy y. Từ chỗ nào mà quy, y theo cái gì? Phải thật rõ ràng, thông suốt thì việc phát tâm liền có hiệu quả. Mơ mơ hồ hồ quyết định quy y, việc quy y này không có lợi ích. Chúng tôi có một quyển sách nhỏ “Truyền thọ Tam quy” và đĩa VCD nói rõ nội dung này. Tóm lại, nếu chân thật phát tâm quy y thì ở trước hình tượng Phật Bồ tát tự mình cũng có thể tuyên thệ quy y.

Câu hỏi 5: Cách thức lần chuỗi hạt thế nào cho đúng, lần đến đầu Phật thì phải làm sao?

Đó là nơi tiếp nối của đầu chuỗi mà nhiều người gọi là đầu Phật. Khi lần đến đây thì cứ thế mà lần qua. Thế nhưng có một sốngười cho rằng không nên lần qua hoặc sờ qua đầu Phật. Lời nói này cũng có đạo lý. Nhiều chuỗi hạt, hạt đầu có tượng Phật, cho nên không nên lần tay qua tượng Phật. Còn những loại chuỗi hạt thông thường không có tượng Phật, thì có thể lần qua. Hạt chuỗi đầu có tượng Phật, khi niệm đến đây thì chuyển tay để biểu thị cung kính.

Câu hỏi 6: Có phải tất cả thương tích bên ngoài đều do nghiệp nhân chiêu cảm? Mỗi lần nhiếp tâm niệm Phật thì chướng ngại xuất hiện rất nhiều. Có người khuyên không nên phát tâm mà hãy tùy duyên, nên hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ. Vậy nên làm thế nào để có thể thành tựu?

Thương tích bên ngoài đôi khi do chúng ta không cẩn thận, chưa hẳn là nhân quả báo ứng. Người Trung Quốc xưa giảng hiếu đạo, hiếu thân không nên làm cho cha mẹ lo lắng. Tất cả hành động cẩn thận tỉ mỉ, không để thân thể chính mình bị tổn thương gây lo buồn cho cha mẹ.

Oan gia trái chủ, mỗi người đều có, hơn nữa còn có vô sốkể từ nhiều kiếp trong quá khứ. Đức Phật dạy chúng ta phương pháp rất hay, chúng ta tu hành không phải vì chính mình. Nếu tu vì chính mình, oan gia trái chủ vẫn tìm đến gây phiền phức. Vì chúng ta còn mang tâm tự tư tự lợi. Tu vì tất cả chúng sinh bao gồm các oan gia trái chủ, oan nghiệp này lập tức liền được hóa giải. Chúng ta đoạn ác không vì chính mình mà đoạn ác; tu thiện không vì chính mình mà tu thiện; phá mê không vì chính mình mà phá mê, khai ngộ không vì chính mình mà khai ngộ; thành Phật cũng không vì chính mình mà thành Phật. Chỉ cần có tâm muốn độ tất cả chúng sinh, thì hiệu quả của việc hồi hướng này sẽ rất rõ ràng trong đời sống chúng ta.

Cho nên tâm lượng phải lớn, lượng lớn phước lớn. Tâm lượng nhỏ, phước báu sẽ nhỏ. Phải hiểu rõ đạo lý này để mở rộng tâm lượng giống như chư Phật, Bồ-tát, tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới.

Câu hỏi 7: Đạo tràng khoảng 700 m2 mới khi đưa vào sử dụng có cần phải làm tịnh đàn hay không? Nếu có, nên mời người như thế nào, hoặc cần tụng bộ kinh nào?

Khi bắt đầu sử dụng đạo tràng mới, chỉ nên cử hành nghi thức sái tịnh là được. Thỉnh pháp sư càng tốt, nếu không, cư sĩ cũng có thể làm. Đạo lý then chốt nhất là “Tâm tịnh thời cõi Phật tịnh”. Phải dùng tâm thanh tịnh để thực hiện nghi thức này thì mới có hiệu quả. Tâm lượng không thanh tịnh, có làm nghi thức này vẫn không hữu dụng. Đạo tràng mới xây, phải nên giảng một bộ kinh Địa Tạng, bởi vì đất này hàm chứa bảo tạng vô tận. Đối với chúng tôi, bất cứ đạo tràng mới xây nào, bộ kinh thứ nhất nhất định phải giảng là Địa Tạng bồ tát bổn nguyện kinh. Trong pháp thế gian, kinh Địa Tạng chủ trương xây dựng tâm lý, nền tảng.

Câu hỏi 8: Nạo phá thai, tụng kinh Địa Tạng như thế nào để hồi hướng?

Nạo phá thai là vấn đề nghiêm trọng, là nghiệp chướng. Trong kinh Phật nói, con cái và cha mẹ là cái duyên rất sâu dày. Nếu không có duyên sẽ không cùng sống chung một nhà. Trong cái duyên này có hai loại.

- Có báo ân mà đến: ngày trước chúng ta có ân đức với họ, đời này họ đến trở thành hiếu tử hiền tôn. Nạo thai là đem giết họ đi, ân lập tức biến thành thù. Không những ân không còn, lại kết thêm oán thù, khi lần sau gặp lại, họ sẽ báo thù.

- Đến để báo oán: nếu đem giết chết họ, oán kia lại chồng thêm oán, oán thù này càng kết càng sâu, đời đời kiếp kiếp, tương báo lẫn nhau không hề ngừng dứt.

Thông thường người trong xã hội không tin tưởng đạo lý này, vậy không còn cách nào. Không phải nói không tin thì không có thật, nếu “không tin thì không có”, chúng tôi cũng sẽ không tin. Dù không tin, nhưng sự thật vẫn là sự thật, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn trọng. Phải rất tốn sức nếu muốn giải mở oan kết này. Cách nêu trong kinh Địa Tạng rất có hiệu quả, không phải tụng vài bộ kinh Địa Tạng là xong. Xem cách thức siêu độ người thân của nữ Quang Mục và nữ Bà La Môn. Sau khi người nhà của họ chết đọa vào địa ngục, họ đã dốc sức tu học dũng mãnh tinh tấn, oan kết liền được khai mở. Khi giảng kinh Địa Tạng, chúng tôi đã nói rất rõ ràng tường tận, nữ Bà La Môn niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, rồi dùng công đức hồi hướng cho người thân. Nếu không có công phu, làm thế nào siêu độ cho họ.

Khi niệm Phật đến công phu thành khối, nữ Bà La Môn đạt cảnh giới trong định, không phải trong mộng, cô liền đến địa ngục. Có hai loại người có thể thấy được địa ngục. Thứ nhất là người tạo ác nghiệp, phải đọa vào địa ngục để chịu quả báo. Loại người thứ hai là Bồ-tát, Bồ-tát có thể vào điạ ngục để tham quan, hóa độ chúng sinh. Nữ Bà La Môn niệm đến nhất tâm bất loạn liền có năng lực đi tham quan địa ngục, quỷ vương nhìn thấy gọi cô là Bồ tát. Như vậy, không phải chỉ đọc qua loa kinh Địa Tạng là được, mà phải y theo đạo lý của kinh điển tu hành, nâng cảnh giới của chính mình từ phàm phu lên thành Bồ tát, oan gia trái chủ liền thảy đều được độ.

Nữ Quang Mục đạt cảnh giới trong mộng, tuy thấp hơn một bậc, chưa đạt đến nhất tâm bất loạn nhưng có thể nói công phu của cô cũng đã thành khối, cũng đạt cảm ứng thù thắng. Do đây có thể biết, phương pháp lý luận kinh điển nói đều không sai. Chúng ta lơ là qua loa, luôn xem kinh điển là sai. “Thọ trì đọc tụng vì người diễn nói”. Thọ là đem lý luận phương pháp trong kinh điển để tiếp nhận, y giáo phụng hành. Không áp dụng trong cuộc sống thường ngày của chính mình thì không gọi là thọ trì. Mỗi ngày đọc tụng một hai bộ kinh, thọ trì là tự lợi, diễn nói là lợi tha. Tự độ độ người, công phu chân thật ngay nơi đó, sau đó hồi hướng. Lúc đó quỷthần cầu giúp đỡ, chúng ta mới có thể giúp được. Bằng không, việc giải oan kết không thể được tiếp nhận. Cho nên khi gặp người muốn nạo thai thì hãy khuyên họ nhất định đừng tạo oan nghiệp này, vì sẽ vô cùng phiền phức.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)