Tag: vô ngã

tổng số: 32 | đang hiển thị: 1 - 32

Nấm tro tàn


Con thuyền đời


Ai cũng có thể thành Bụt ?


Thân - Tâm


Nỗi niềm


Nhìn rõ lẽ thật


Cảm tác cõi tạm


Tự độ


Chân thường


Thu Phong


Phù du


tổng số: 32 | đang hiển thị: 1 - 32

Bình luận cuối cùng

avatar trần thanh phong vào lúc 10/04/2020 19:26:06

Đăng nhập