Tag: từ bi

tổng số: 81 | đang hiển thị: 1 - 81

Bánh gối nhân chay


Biệt nghiệp


Cuộc đời


Tâm từ


Nhớ Mãi Ơn Thầy


Dấn thân


Lời nói


Tri Ân Phụ Mẫu


Tu là sửa


Để ông đón


Chữ nhẫn


Ai cũng có thể thành Bụt ?


Sống


Xin cho con


Không thiện - không ác


Quán tưởng


Làm đẹp


Tu tập từ tâm


Nhân-Sanh


Phù du


Tâm từ


tổng số: 81 | đang hiển thị: 1 - 81

Bình luận cuối cùng

avatar Hoa Thiện vào lúc 02/06/2023 23:23:34

Đăng nhập