Tag: tham sân si

tổng số: 20 | đang hiển thị: 1 - 20

Lòng Tham Tai Hại


Ai cũng có thể thành Bụt ?


Mê lầm


Nhìn rõ lẽ thật


Miệng đời


tổng số: 20 | đang hiển thị: 1 - 20

Tác giả ngẫu nhiên

Bình luận cuối cùng

avatar trần thanh phong vào lúc 10/04/2020 19:26:06

Đăng nhập