Tag: Tâm từ

tổng số: 14 | đang hiển thị: 1 - 14

Tâm từ


Tâm từ


Tứ Tâm vô lượng


Giác Bản


Nhân-Sanh


Tâm từ


tổng số: 14 | đang hiển thị: 1 - 14

Bình luận cuối cùng

avatar Hoa Thiện vào lúc 02/06/2023 23:23:34

Đăng nhập