Tag: bố thí

tổng số: 66 | đang hiển thị: 1 - 66

Trái ớt cúng dường


Nhân - quả


Ăn mày cửa Phật


Phóng sinh nhiều cách !


Cúng Dường


Tụng kinh


Cuộc đời


tổng số: 66 | đang hiển thị: 1 - 66

Tác giả ngẫu nhiên

Bình luận cuối cùng

avatar trần thanh phong vào lúc 10/04/2020 19:26:06

Đăng nhập