Tưởng Niêm Ân Sư Thượng Đỗng Hạ Tuyên

Đã đọc: 188           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

“Từ bi, Trí tuệ là hai đặc tính cơ bản, đặc biệt của Phật giáo. Muốn có hai đặc tính này, người Phật tử cần thực tập Tam vô lậu học: Giới, Định, Tuệ, được xây dựng trên Bồ đề tâm. Bồ đề tâm là tâm Bồ tát. Tâm Bồ tát là tâm đã hoàn thiện tư cách làm người, phẩm hạnh và đạo đức đã đầy đủ, không những thế mà còn lăn xả giúp đời, cứu chúng sanh. Nói cách khác, tâm Bồ tát là tâm Sáu ba la mật, tâm Bốn vô lượng, tâm Rỗng không, tâm Không ngại, tâm Không trú.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Nhị vị Hòa thượng Chứng minh,

Kính bạch Chư tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni,

Thưa quý Phật tử,

Hôm nay là Chủ nhật 17/3/2024, ngày lễ Đại tường Ân sư chúng con là Cố Hòa thượng thượng Thị hạ Đạt, tự Hạnh Hưng, hiệu Đỗng Tuyên Hòa thượng Giác Linh, được tổ chức trang nghiêm tại Tinh xá Thiền Lâm, thành phố Winchester, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

          Cung thừa ủy nhiệm của chư Sư huynh, Sư tỷ đồng môn, con là đệ tử út của Ân sư, xin được dâng lên lời tưởng niệm về hành trạng của bậc Tôn sư, mà chúng con xin gọi bằng Ôn, đã khai sinh cho chúng con Pháp thân Huệ mạng.

          Ôn của chúng con đã giã từ nhân thế để về cõi Phật 2 năm trước. Giờ đây, chúng con tin rằng Ôn đang trở lại thế gian để tiếp tục hành trình Bồ Tát đạo, “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”.

Bằng chứng thứ nhất của xác tín này là LỜI NGUYỆN của Ôn sau khi Ôn dịch “Kinh Phật Dạy Cách Phát Tâm Bồ Đề” ra tiếng Việt, vào năm 2010, tại Viện Phật học Quốc tế, thành phố Northhill, California. Nguyên văn LỜI NGUYỆN như sau:

“Từ bi, Trí tuệ là hai đặc tính cơ bản, đặc biệt của Phật giáo. Muốn có hai đặc tính này, người Phật tử cần thực tập Tam vô lậu học: Giới, Định, Tuệ, được xây dựng trên Bồ đề tâm. Bồ đề tâm là tâm Bồ tát. Tâm Bồ tát là tâm đã hoàn thiện tư cách làm người, phẩm hạnh và đạo đức đã đầy đủ, không những thế mà còn lăn xả giúp đời, cứu chúng sanh. Nói cách khác, tâm Bồ tát là tâm Sáu ba la mật, tâm Bốn vô lượng, tâm Rỗng không, tâm Không ngại, tâm Không trú.

         Hạnh nguyện Bồ tát là hạnh nguyện vô cầu, vô ngã, nên Bồ tát ra, vào những vực thẳm tội lỗi, cùng cực khổ đau của hằng sa chúng sanh. Nơi mà không còn chút gì gọi là hạnh phúc, là hy vọng mà chỉ đầy ắp sự bạo tàn, thù hận; nơi mà lương tri, đạo nghĩa, tình người đã khô cạn, để khơi dậy lòng yêu thương và hiểu biết.

         Thực hành đạo Bồ tát thật đầy chông gai và thử thách. Càng cực khổ, càng nguy hiểm, càng khó khăn bao nhiêu thì tâm Bồ tát càng yêu thương, càng hy sinh, càng tinh tấn… thì càng đến gần Giác ngộ, giải thoát”.

Bằng chứng thứ hai là lời kể của Hòa thượng thượng Giác hạ Nguyên. Ôn nói với Hòa thượng: “Giáo dục là ngành tôi yêu thích nhất. Tôi luôn cố gắng nghiên cứu Phật pháp và học hỏi với tất cả mọi tầng lớp trong xã hội, để ứng dụng vào đời sống tâm linh cho chính mình, cho Tăng đoàn và cộng đồng Phật tử tại gia. Dù một mai tôi có chết đi, cũng nguyện trở lại cõi này làm thân Tu sĩ Phật giáo, chuyên ngành giáo dục mà thôi”.

         Sau khi Ôn viên tịch, chúng con tìm thấy trên bàn viết của Ôn tập di cảo VÔ BIÊN PHÁP LẠC, Tập 2, gồm 9 bài Kinh dịch từ chữ Hán ra chữ Việt hoàn chỉnh, do Ôn viết tay, chữ viết rất đẹp, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 lan tràn khắp Hoa Kỳ.

Thập đệ tử xuất gia của Ôn là chư Tỳ kheo Thông Lý, Thông Hạnh, Thông Hoằng, Thông Định, Thông Tạng, Thông Đạo và chư Tỳ kheo ni Thông Tâm, Thông Niệm, Thông Độ, Thông Hòa. Thầy Thông Tạng về cõi Phật sớm, còn 9 Huynh, Tỷ, Đệ, Muội tiếp nối con đường tu tập của Ôn là làm lợi ích cho chúng sanh. Đồng thời tùy duyên hoằng Pháp mỗi người một nơi theo lời Chư Tổ dạy: “Tiếp dẫn hậu lai là báo Phật ân đức”.

Hướng đến lễ Đại tường của Ôn, chư đệ tử và Phật tử tổ chức nhiều nơi. Huynh, Tỷ, Đệ, Muội chúng con còn giúp nhau thực hiện 4 tác phẩm liên hệ đến di nguyện của Ôn:

- Thứ nhất: 500 LẠY BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM, tái bản và thêm phần giải thích, do Ôn khuyến tấn chuyển sang Việt ngữ, nhuận sắc văn bản và đặt đầu đề.

- Thứ hai, chuyển ngữ luận án Tiến sĩ Luật học tại Ấn Độ năm 2002 của Ôn sang tiếng Việt, đầu đề: SO SÁNH GIỚI BỔN TỲ KHEO GIỮA CÁC BỘ PHÁI CHÍNH PHẬT GIÁO. Nhà xuất bản Hồng Đức đã hoàn tất in màu offset 1.550 cuốn. Trên 1,000 cuốn đã cúng dường đến chư Học Tăng trẻ tại 3 Học viện Phật giáo, 35 trường Trung cấp Phật học, 5 trường dạy Luật và 56 Ban Trị sự Tỉnh hội Phật  giáo tại Việt Nam. Hiện nay mới chuyển về Mỹ 50 cuốn, vừa đúng ngày lễ Đại tường của Ôn.

- Thứ ba, đang layout bản thảo 1.000 cuốn VÔ BIÊN PHÁP LẠC, Tập 2.

- Thứ tư, đang thực hiện 500 cuốn kỷ yếu tưởng niệm về Ôn, mà Đại đệ tử của Ôn là TT Thích Thông Lý kính cẩn gọi là DẤU ẤN ÂN SƯ, dự trù hoàn tất trong vòng 10 ngày nữa.

Chúng con có phước duyên hạnh ngộ với Ôn trong cuộc đời này, xin nguyện thực hành theo các hạnh đức của Ôn như: Không ngừng nghiên cứu học hỏi, lòng khiêm cung, tôn kính Tam Bảo, hài hòa với đại chúng, làm việc từ thiện, nếp sống đơn giản, không bao giờ bỏ qua bất cứ thời công phu sáng nào: Lạy 70 danh hiệu Phật, Bồ Tát, tụng chú Lăng Nghiêm và Thập chú ở độ tuổi 78! Nhiều lần xướng danh hiệu Phật mà Ôn cảm ứng rơi lệ, giọng run run làm chúng con nổi da gà, tăng thêm lòng tôn kính Tam Bảo.

Ai cũng công nhận rằng Ôn đã đóng góp rất nhiều cho nền giáo dục Phật giáo. Trong lời Niệm ân Luận án Tiến sĩ Luật học, Ôn viết: “Mục đích cuối cùng của giáo dục Phật giáo là (1) Làm thế nào để dạy cho mọi người thấy được con đường Giác ngộ. (2) Làm thế nào để đắc Thánh quả ngay trong đời này. (3) Làm sao trở lại trong thế giới này để giúp chúng sanh thoát khổ. (4) Làm sao đạt được tâm an lạc”. Ôn là một hành giả “Tứ Niệm xứ”, chắc chắn, Ôn đã thường xuyên đạt được Thân, Thọ, Tâm, Pháp cùng lặng yên mà biết rõ, ngay tại đây và bây giờ.

Ôn dịch Vãng sanh Tịnh độ Thần chú từ chữ Phạn ra tiếng Việt như sau:

“Kính lạy Đức Phật A Di Đà, liền nói bài chú:

chất ngọt ngào sanh ra, chất ngọt ngào thành tựu,

chất ngọt ngào làm cho hạnh phúc,

chất ngọt ngào làm cho an lạc, bất cứ ở đâu cũng đều thành tựu”.

Vì vậy, Ôn nói tụng thần chú này trong các lễ cầu an rất hay, chứ không phải chỉ tụng trong lễ cầu siêu mà thôi. Với Ý NGHĨA MỚI của bản dịch Vãng sanh Tịnh độ Thần chú, chúng con kính chúc lễ Đại tường Ân sư thành tựu viên mãn.

Nam mô Thế độ Phú pháp Tôn sư thượng Thị hạ Đạt, tự Hạnh Hưng, hiệu Đỗng Tuyên Hòa thượng Giác Linh Thùy từ Chứng giám.

Tinh xá Thiền Lâm, 17/3/2024

Con Tỳ kheo Thích Thông Đạo cẩn bạch

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập