Lời Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Giác Dũng Của Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Đã đọc: 3496           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Tại lễ Truy điệu và Cung tống kim quan Cố HT Thích Giác Dũng về đài hỏa tang, thay mặt HĐCM, HĐTS TƯ GHPGVN, HT Thích Thiện Nhơn Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS TƯ GHPGVN đã đối trước kim quan Cố Hòa thượng tân viên tịch có đôi lời cảm niệm.

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch…..

 

Kính thưa….

 

Kính bạch Giác linh Hòa Thượng

 

Trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt, trước kim cử hành Lễ cung tống kim quan Hòa thượng đến đài hỏa táng, trà tỳ. Chúng tôi xin được thay mặt HĐCM, HĐTS, BTS  và Tăng Ni, Phật tử GHPGVN có đôi lời tưởng niệm.

 

Kính bạch Giác linh Hòa Thượng,

 

Từ vùng đất địa linh nhân kiệt, áo vải cờ đào, thành Đồ bàn một thưở vang danh, đất Hoàng đế một thời lập nghiệp, xứ An Nhơn một đời thọ mạng, Hòa thượng đã hiện thân hiền sĩ, giữa phàm trần không nhiễm hồng trần. Nước song Côn thao thao dòng Phật thủy. Rồi đến độ nhân duyên hội đủ, tình Thầy Trò khế hợp cơ duyên, trong sắc thắm Hùynh y giải thoát, quyết chí xuất trần, thực hành phạm hạnh. Quả thật: “Gương xưa biết mấy nhiêu đàng. Bây giờ xem lại rõ ràng là đây”.

 

Kể từ đó, mảnh Cà sa bình bát một thân, hành trì hạnh Du Tăng Khất sĩ, Tăng vô nhất vật, hạnh nguyện ba đời, pháp giới là nhà, chúng sanh là quyến thuộc. Quyết chí nêu cao gương xả kỷ, thực hành hạnh nguyện lợi tha. Tháng lại ngày qua, hòa mình cùng vũ trụ. Muôn phương cất bước, tung rãi trăm hoa, giáo pháp Thích Ca, hoằng truyền nhân thế. Đạo vàng một thưở, kế tiếp truyền thừa, phụng mệnh Tổ sư truyền trì Tổ Đạo, làm cho Tăng đoàn hòa hợp, Hệ phái tăng huy, Đạo vàng xán lạng, tứ chúng đồng tu, lục hòa cộng trụ, một cây sáu nhánh, bong trái sum suê.

 

Hơn một nữa miền Nam đất Việt, giáo pháp hoằng truyền, chúng sanh an lạc, đạo thể vuông tròn, tâm hồn vô ngã, từ bi hỷ xả, nhiếp hóa chúng sanh. Một đời giữ vững chữ lành. Trọn kiếp duy trì chữ nhẫn, thể nhập Chân như, ban rãi lòng từ, nhiếp Tăng độ chúng, lợi lạc vô cùng, an lành trong Chánh pháp, giải thoát trong việc làm, vô vi tự tại. Từ đó, Hòa thượng đã làm cho những Tăng Ni, Phật tử hữu duyên phát khởi tín tâm, tu hành tinh tấn, vững bền đạo nghiệp, tiến bước trên đường giải thoát, làm cho tốt đạo đẹp đời.

 

Trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, tứ chúng đồng tu, như nước với sửa, cố Hòa thượng đã cùng các tổ chức Giáo hội, Hệ phái, hòa hợp cùng nhau xây dựng thành công ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo tỉnh ĐăkLăk trong lòng dân tộc.

 

Trên cương vị là những vị giáo phẩm tiêu biểu lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhà và Hệ phái, bằng tinh thần phụng sự chúng sanh là cúng dường Chư Phật, hạnh nguyện vô ngã vị tha, hơn 40 năm Hoằng dương Chánh pháp, Hòa thượng đã nổ lực tham gia công tác Phật sự của Giáo hội từ trung ương đến địa phương trong các cương vị Ủy viên HĐTS, trưởng BTS, rồi cao hơn là thành viên Ban Thường trực HĐCM, CM BTS GHPGVN.

 

Đối với Hệ phái Khất sĩ, với Giáo đoàn, Hòa thượng là một trong những thành viên ưu tú, là hàng giáo phẩm tiêu biểu của Hệ phái, Trị sự Trưởng giáo đoàn III, Hòa thượng đã tiếp tục tâm nguyện của Quý Hòa thượng tiền nhiệm, khuyến hóa Tăng Ni, Phật tử tăng cường đạo lực, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, làm mô phạm cho Tăng Ni, Phật tử; phát triển Giáo hội, Hệ phái ngày càng vẫn mạnh, trang nghiêm trong lòng dân tộc.

 

Đối với xã hội, Hòa thượng đã nổ lực tham gia công tác từ thiện xã hội một cách không mệt mỏi, nhất là đối với đồng bào dân tộc các tỉnh Tây Nguyên. Là tu sĩ cũng là công dân đất nước, trong tinh thần Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, Hòa thượng đã tích cực tham gia công tác Mặt trận, đặt biệt là công tác Đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Hòa thượng góp phần công đức lớn trong việc phục vụ nhân sinh, phát triển xã hội phồn vinh văn minh hạnh phúc, xây dựng trang nghiêm Tịnh độ tại thế gian. Vì thế, Hòa thượng đã được TƯ GHPGVN tặng bằng tuyên dương công đức,Nhà nước tặng Huân chương, Huy chương, Kỷ niệm chương và nhiều bằng khen cao quý khác.

 

Dù ở cương vị nào, Hòa thượng cũng luôn luôn thể hiện tinh thần Đạo pháp, nghĩa đồng đạo, đồng môn, đoàn kết hòa hợp trong tinh thần người con Phật, góp phần phụng sự nhân sinh, phát triển xã hội phồn vinh văn minh hạnh phúc, xây dựng và trang nghiêm Tịnh độ tại thế gian.

 

Trên ý nghĩa trang nghiêm ngôi Tam Bảo là trang nghiêm Tịnh độ tại thế gian, với trách nhiệm của vị trụ trì, Hòa thượng đã duy trì và trang nghiêm ngôi Tam Bảo Tịnh Xá Ngọc Quang trang nghiêm, tố hảo, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung, Hệ phái Khất sĩ nói riêng.

 

Thế nhưng tưởng trên bước đường Du Tăng Khất Sĩ, thừa hành Phật tại nhân gian, Hòa thượng còn thác tích lâu hơn nữa, để cùng chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội, Hệ phái làm hải đăng định hướng cho Tăng Ni, Phật tử dõi bước noi theo, làm bóng cây che mát Tăng Ni, Phật tử giữa trời nắng hạ trên đường về bến Giác. Nào ngờ đâu, một phút vô thường, huyễn thân tạm xả, Ta bà hóa mãn, Tịnh độ Hoa khai, tuỳ duyên ứng hiện, đến đi vô ngại, như những cánh nhạn giữa trời không, bóng trăng in đáy nước, Hòa thượng đã an nhiên thâu thần thị tịch, để lại cho đời tấm gương đạo hạnh sang ngời. Quả thật: “Sắc tướng vốn không, mượn cảnh huyễn độ người như huyễn. Tử sinh nào có, nương thuyền từ độ kẻ trong mê”.

 

Nhưng sự ra đi vĩnh viễn của cố Hòa thượng là một mất mát lớn lao cho Giáo hội PGVN cũng như Tăng Ni, Phật tử Hệ phái Khất sĩ nói riêng. Sự mất mát này, chúng tôi cũng như Tăng Ni, Phật tử không sao tìm lại được trong cuộc đời nhân thế của kiếp hiện tại. Hỡi ơi! “Người xưa  nay đã còn đâu. Chỉ còn bóng hạc lòng sầu tiếc thương. Ra vào lòng dạ vấn vương. Bóng hình Hiền sĩ du phương vô cầu.”, Song, công đức và đạo hạnh của cố Hòa thượng đối với đạo pháp, chúng sinh vẫn còn sống mãi trong tâm tư của người con Phật và trong trang sử muôn màu của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại.

 

Hôm nay, trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt này, chúng tôi xin thay mặt HĐCM, HĐTS GHPGVN, đốt nén hương lòng kính dâng lên cúng dường Giác linh Hòa thượng, để gọi là thể hiện mối tâm giao, tình Pháp lữ đời đời trong Chánh pháp. Xin Giác linh Hòa thượng hãy từ bi gia hộ cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam nói chung, Tăng Ni, Phật tử Hệ phái Khất sĩ – Thành viên thống nhất trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng, tín tâm kiên cố, đạo hạnh vuông tròn, nối chí Tổ sư, truyền thừa đạo mạch, làm tốt Đạo đẹp Đời.

 

Thôi, nơi thế giới Niết Bàn vô tung bất diệt, Pháp thân Hòa thượng hãy ngao du tự tại, vận thần thông an trụ Cửu Liên đài, chứng Pháp thân thể nhập Ta bà, tiếp tục tu hành hạnh Du Tăng Khất sĩ trong những kiếp lai sinh của trần thế, trên đường hóa đạo thong dong tự tại, như Đức Thế Tôn đã dạy:

 

                   “Hữu vi là pháp vô thường

 

Sớm còn tối mất vô phương vẫn bền

 

Một khi sinh diệt đã xong

 

Niết bàn an lạc thong long tháng ngày”.

 

Kính mong Giác linh Hòa thượng mật thùy chứng giám.

 

Xin bái biệt Hòa thượng

 

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát

 

 
____Xin cám ơn đạo hữu Nhuận Nguyên đã gởi bài.

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

2.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập