Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm Hộ Quốc Tai Nạn

Đã đọc: 26271           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, hiếu thân tôn sư, đây là những gì Phật dạy. Nếu dùng giáo nghĩa của Tịnh Tông, cơ sở tu học của Tịnh Tông là lời đức Phật dạy "Tịnh Nghiệp Tam Phước" trong Quán Kinh, khi chưa tu pháp môn niệm Phật thì phải củng cố cơ sở này, Tịnh Tông được xây dựng trên cơ sở này.

Kính thưa chư vị đồng tu:
 
Hôm nay không biết được ngày mai, những nguyên nhân này đều là Phật ở trong kinh Luận lập đi lập lại, ai biết được cái việc này, ai có thể hết lòng nổ lực không nghỉ ngơi đang gánh vác công việc này, duy chỉ có chư Phật, Bồ Tát họ biết được, hiểu được và kế đến chỉ có các Thánh của thế gian, người Trung Quốc quen gọi là "Cổ Thánh Tiên Hiền" và họ đã minh bạch, cho nên cái việc quan trọng nhất của thế gian là phá mê khai ngộ, đây là đại thiện.

Nếu họ mê hoặc điên đảo, tâm không giác ngộ thì hậu quả không tốt, dùng tâm không tốt làm ra những việc hại chúng sanh, đây là không trí huệ. Không liễu giải chân tướng của vũ trụ nhân sanh, không hiểu được sự thật của nghiệp nhân quả báo, nên mới tạo thành rất nhiều tai họa.

Trí huệ là từ chỗ nào đến? là từ trong tâm thanh tịnh sanh ra, tâm thanh tịnh tức là Thiền định, sự tu học của Phật pháp bất luận là Đại Thừa, Tiểu Thừa đều là lấy Thiền định làm then chốt. Nên giáo học của Phật pháp là trí huệ, mà trí huệ phải từ trong định sanh ra, nên mới gọi là Tam Vô Lậu Học- Giới- Định- Huệ.

Khoái lạc của người thế gian đều là do ngũ dục kích thích, tức là khoái lạc từ bên ngoài đến, cái lạc đó ở trong Phật pháp gọi là khổ, pháp hỷ mới là chân lạc.

Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh, từ từ mới hiểu rõ và thế nhập vào, những người ở trong Niệm Phật Đường được pháp hỷ không ít, đây tức là quý vị tu học đã có thành tựu, do đây có thể biết đạo tràng đối với sự tu hành của chúng ta có tính chất quan trọng, có công phu chắc chắn, đạo tràng giúp cho thân tâm bạn an ổn, tất cả mọi ác duyên đều buông xuống.


Tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, hiếu thân tôn sư, đây là những gì Phật dạy. Nếu dùng giáo nghĩa của Tịnh Tông, cơ sở tu học của Tịnh Tông là lời đức Phật dạy "Tịnh Nghiệp Tam Phước" trong Quán Kinh, khi chưa tu pháp môn niệm Phật thì phải củng cố cơ sở này, Tịnh Tông được xây dựng trên cơ sở này.

Điều thứ nhất trong đó là "Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng sát hại, tu thập thiện nghiệp".

Điều thứ hai "Thọ trì Tam Quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi".

Điều thứ ba "Phát tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả", không những là cơ sở của Tịnh Tông, mà trong Phật pháp bất luận Đại Thừa, Tiểu Thừa, bất luận Tông Môn Giáo Hạ, Hiển Giáo Mật Giáo đều được xây dựng trên cơ sở này.

Lúc đức Phật không còn tại thế, chẳng có người hoằng pháp, giáo huấn, chúng ta có thể duy trì bảo hộ cơ sở này là được rồi, duy trì bảo hộ cơ sở này sẽ có thể cứu vớt hết thảy chúng sanh đang chịu tội khổ trong lục đạo.

Cho nên thời Mạt pháp kiên quyết củng cố cơ sở này, khuyên người thật thà niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ thì sẽ thành công, đây thật sự là việc chẳng thể nghĩ bàn.

Chúng ta muốn hoằng dương kinh luận khác, tự mình chưa khai ngộ, chưa kiến tánh sợ nói sai, rất khó được thọ dụng chân thật. Duy chỉ có kiên quyết giữ gìn cơ sở này, thật thà niệm Phật thì nhất định là chẳng sai, cho dù ngày nay chư Phật Như Lai thị hiện giáo hóa chúng sanh cũng nhất định phải làm như vậy.


Chúng ta phải quan sát trong thế gian hiện nay nguy cấp đến cùng cực. Mục đích của Bồ Tát trụ trong thế gian là giúp con người phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui.

Mỗi một dấu hiệu, thái độ chuyển biến của người trong thế gian dù nhỏ cách mấy chúng ta cũng phải nhận biết, nếu không nhận biết thì bạn làm sao dạy người ta? Do đó khi lục căn chúng ta tiếp xúc với sáu trần đều phải quán chiếu. 

Hiện nay là thế giới như thế nào?  Dân chủ tự do mở rộng, khuynh hướng tương lai nhất định sẽ dân chủ, tự do, mở rộng tới mức không hạn chế, chuyện này rất phiền phức.

Tại sao vậy? Chúng ta là phàm phu chứ chẳng là thánh nhân. Mức thấp nhất trong Phật pháp là Tứ Thánh Pháp Giới: A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, Phật, các ngài mới là thật sự dân chủ, tự do, mở rộng, các ngài có đức hạnh, có trí định, có đức năng, như vậy mới được, mới được thọ dụng chánh đáng, đúng mức! 

Trong Nhất Chân pháp giới đạt tới mức mở rộng rốt ráo, thật sự chẳng có giới hạn, kinh Hoa Nghiêm gọi đó là "lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại", ở đó thì dân chủ, tự do, mở rộng đạt tới mức cứu cánh viên mãn.

Nhưng nếu phàm phu làm như vậy thì sẽ tùy thuận phiền não, một khi phiền não được mở rộng thì chịu sao nổi!  Phật, Bồ Tát có trí huệ, trí huệ mở rộng thì rất tốt!

Còn phiền não thì không thể mở rộng, phiền não nhất định phải được thu hẹp, ngăn chận không cho nó vượt ra ngoài giới hạn, như vậy mới có thể duy trì cho xã hội được an toàn, an định, chúng ta phải hiểu việc này.


Ngày nay xã hội động loạn, nguyên do của sự động loạn này là ở chỗ nào? Ở chỗ mê mờ, chẳng biết hiếu thân tôn sư. Do đó cội rễ của sự an nguy, trị an, họa hại của xã hội ở tại gia đình, cội rễ của gia đình ở tại vợ chồng.

Giáo học thế gian và xuất thế gian đều biết đạo lý này, đều tốn rất nhiều tâm huyết để giáo huấn vun bồi cội rễ này, hy vọng mọi người giác ngộ. Hai người kết hợp thành vợ chồng chẳng phải là chuyện của hai người, mà đối với xã hội cả hai đều có trách nhiệm.

Hai vợ chồng chẳng hòa hợp thì gia đình sẽ rạn nứt, gia đình đổ vỡ thì xã hội sẽ động loạn, người trên toàn thế giới sẽ chịu ảnh hưởng, sẽ chịu vạ lây, có ai hiểu được đạo lý này? Giáo dục của nhà Phật rất coi trọng gia đình, giáo học nhà Nho dạy "Giữ vẹn luân thường, làm tròn trách nhiệm".

Ngày nay xã hội động loạn, mọi người đều sơ ý giáo dục gia đình, cho nên nếu bạn không biết nguyên do gây ra động loạn, gây ra tai họa từ nơi nào thì bạn làm sao phòng ngừa? Bạn làm sao có thể cứu vãn?

Người trong một nhà tụ hội với nhau đương nhiên đều có nguyên nhân, trong kinh đức Phật dạy con người tụ hội với nhau có bốn nguyên nhân: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Ân ân oán oán chẳng bao giờ dứt, đây là chân tướng sự thật.


Gần đây ở toàn thế giới phát sinh ra đủ loại tai nạn khủng khiếp. Hết thảy các nạn nước, lửa, trộm cắp, nạn lớn, nạn nhỏ, hết thảy các việc ác đều bị tiêu diệt’, những việc ác này là do ác nghiệp của bạn tạo từ đời trước, đời này chiêu cảm, bạn vốn sẽ bị, nhưng vì bạn có thể y giáo phụng hành, bố thí, cúng dường, niệm Phật tinh tấn, làm pháp sự Tam Thời hồi hướng viên mãn, nhất định chư Phật, chư Bồ Tát sẽ hộ trì bạn, tuy trong số mạng bạn sẽ gặp nạn, nhưng bạn đều có thể tránh khỏi.

Bạn thấy đó, Loại cúm độc dịch tại Mễ Tây Cơ, các chuyên gia tuyên bố tỷ lệ khống chế rất thấp. Gần đây thì các nơi trong Úc Châu xảy ra những tai nạn cháy rừng, gió bão không khác gì cảnh địa ngục.

Rồi tảng băng ở hai miền Nam Bắc Cực tăng tốc độ tan hóa, quả địa cầu đang nóng lên, việc này chẳng còn là tin tức mới mẻ nữa. Viện nghiên cứu Mỹ báo cáo “Mực nước của những dòng sông lớn trên thế giới đã hạ thấp một cách rõ rệt”. Sự khủng hoảng kinh tế đang phủ trùm toàn cầu, nguy cơ về tài nguyên năng lượng, lương thực cũng đang cao trào.


Những lời tiên đoán về Nhật Bổn và Indonesia sẽ phát sinh cuộc động đất dữ dội, rất nhiều thành phố của Mỹ sẽ bị gió xoáy, bão táp, giông gió phủ trùm, tuyết lạnh bao phủ khắp nơi.

Và Indonesia, Nhật Bổn, Đại Hàn, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan sẽ bùng phát trận dịch cúm một cách hoành tráng, sóng thần, động đất liên tiếp sẽ nhận chìm rất nhiều thành phố ven biển của toàn thế giới. Thượng Đế sẽ quét sạch hết những nghiệp chướng của chúng sanh, để phục hưng chánh giáo.

Thế giới sau này chỉ còn lại hơn khoảng 1 tỷ người mà thôi, thiên tai, đại hồng thủy, động đất, binh đao sắp tới nơi, ai cũng đã có trong danh sách những cuộc tử nạn sắp tới, thật là khủng khiếp, chúng ta phải càng ly những vọng nghiệp, dứt trừ những việc không lành, chí tâm niệm Phật.

Chúng sanh tạo tác những việc quá ác, phá hoại thiên nhiên, dùng bom nguyên tử một cách quy mô, nghiệp sát dẫy đầy, tiếng than oán, hận thù của chúng sanh thấu Thiên Địa, tạo ra từ trường khủng khiếp cho quả địa cầu, tâm linh đen tối...

Không còn thời gian nữa, những chuyện đã xảy ra hoặc chưa xảy ra thì với đại trí tuệ của Phật đà nhìn thấu ngọn nguồn cùng với sự khai thị của các kinh điển Đại thừa:

“Tất cả các tai nạn đều do khí lượng phiền não, tham, sân, si, ngã mạn chiêu cảm, do những ác nghiệp sát, tà dâm, vọng tưởng rất mạnh tạo thành". Nên ban muốn mau chóng hóa giải những nguy cơ tai nạn, chỉ một điều duy nhất là triệt để buông bỏ cái tâm vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, cùng nhau chí thành sám trừ nghiệp chướng, đoạn ác tu thiện, nhất tâm niệm Phật, giải trừ thù hận.


Nếu muốn hóa giải những thù hận oán kết giữa người âm, kẻ dương thì các bạn nên tổ chức Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự là tốt đẹp vô cùng. Cho nên trong năm vừa qua, tôi đi khuyến khích tất cả các Pháp sư trẻ phát bồ đề tâm tổ chức "“Pháp hội Tam thời hệ niệm Hộ quốc tức tai 100 thất”. Mỗi ngày tụng niệm trọn bộ liên tiếp 100 thất (trong 2 năm).

Chuyên vì khuyến hóa chúng sanh cõi âm, tin sâu, nguyện thiết pháp môn Niệm Phật, phát tâm cầu sanh Cực lạc tịnh độ, giải trừ những khổ đau, phiền trược của lục đạo. Chư vị nhân giả nếu thực sự phát tâm, ổn định thân tâm để tùy văn nhập quán, chắc chắn trong 100 thất sẽ đạt nhiều lợi ích thâm diệu, rất thù thắng, không thể nghĩ bàn.


Tịnh Không nay 83 tuổi đã già, chí thành tha thiết, cung thỉnh Tịnh Tông học viện Úc châu và các đoàn thể Phật giáo trên toàn thế giới, chư vị nhân giả phát bồ đề tâm, tổ chức “Pháp hội Tam thời hệ niệm Hộ quốc tức tai 100 thất”, chí thành hồi hướng cho chúng sanh trên toàn cầu được tiêu tai miễn nạn, âm dương lưỡng lợi. Dù là đọc tụng hoặc làm pháp hội, điều quan trọng là phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh, trọng thực chất chứ không trọng hình thức.

Phật nói: “Thân an đạo hưng”. Thế giới quả có thể an định hài hòa, đây chính là điều trợ duyên giúp người học Phật nâng cao cảnh giới, giúp quảng đại chúng sanh học tập giáo dục của thánh hiền, cho nên chớ có xem thường. Người chân tu thật sự thực hành, chắc chắn được chư Phật, Thiên thần hộ pháp độ trì.


Tịnh Không cũng xin cúi đầu đảnh lễ tán thán.


Một lần nữa kính mong mọi người cùng nhau thực hiện.

Hòa Thượng Tịnh Không 

Thuyết giảng Học Viện Úc Châu.

Hòa Nam 2010

PS Thông Đạt dịch giải

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (2 đã gửi)

avatar
Phạm Thị Liên Hương pháp danh TỊNH HẢI 13/03/2011 00:24:32
Hôm nay, con đã đọc bài Pháp Sư Tịnh Không kính mong mọi người cứu lấy thế giới, Ngài kêu gọi phải nhất tâm tổ chức "Pháp hội Tam Thời hệ Niệm Hộ quốc tức tai 100 Thất"...Hiện nay, con đang ở Úc Châu thăm mẹ già, con muốn hướng dẩn cho bà cách tụng niệm này, nhưng không biết làm sao? Nếu con biết được, khi con trở về Pháp, con sẻ cố gắng tổ chức nơi con ở. Kính mong các chư vị đồng tu dẩn giải cho con. NAMMO A MI TA BHA BOUDDHA
avatar
Thanh Thuy 14/03/2011 00:27:36
Bạn hãy vào trang web tinhthuquan.com và tinhtonghochoi.net trong mục liên lạc để được hướng dẫn.
tổng số: 2 | đang hiển thị: 1 - 2

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.44

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập