Những cánh hoa trí tuệ - Phần 03

Đã đọc: 6015           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Các câu Kinh Pháp Cú tiếng Việt trích từ bản dịch mang cùng tên của HT. Thích Minh Châu, các câu tiếng Anh trích từ The Dhammapada: Verses and Stories, translated by Daw Mya Tin.  Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 1990.


1

 

Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo;
Nếu với ý ô nhiễm,
Nói lên hay hành động,
Khổ não bước theo sau,
Như xe, chân vật kéo.
(Pháp Cú, kệ số 1)

 

All mental phenomena have mind as their fore-runner; they have mind as their chief; they are mind-made. If one speaks or acts with an evil mind, suffering (dukkha) follows him just as the wheel follows the hoof-print of the ox that draws the cart. (Dhammapada, v 1)

 

2

 

Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo;
Nếu với ý ô nhiễm,
Nói lên hay hành động,
An lạc bước theo sau,
Như bóng không rời hình.
(Pháp Cú, kệ số 2)

 

 

 

All mental phenomena have mind as their fore-runner; they have mind as their chief; they are mind-made. If one speaks or acts with a pure mind, happiness (sukha) follows him like a shadow that never leaves him. (Dhammapada, v 2)

 

 

 

3

Như mái nhà vụng lợp,
Mưa liền xâm nhập vào.
Cũng vậy tâm không tu,
Tham dục liền xâm nhập.
(Pháp Cú, kệ số 13)

 

Just as rain penetrates a badly-roofed house, so also, passion (raaga) penetrates a mind not cultivated in Tranquillity and Insight Development (Samatha and Vipassanaa). (Dhammapada, v 13)

 

 

 

4

 

Như mái nhà khéo lợp,
Mưa không xâm nhập vào.
Cũng vậy tâm khéo tu,
Tham dục không xâm nhập.
(Pháp Cú, kệ số 14)

 

Just as rain cannot penetrate a well-roofed house, so also, passion (raaga) cannot penetrate a mind well-cultivated in Tranquillity and Insight Development (Samatha and Vipassanaa). (Dhammapada, v 14)

 

 

 

5

 

Nay sầu, đời sau sầu,
Kẻ ác, hai đời sầu;
Nó sầu, nó ưu não,
Thấy nghiệp uế mình làm.
(Pháp Cú, kệ số 15)

 

Here he grieves, hereafter he grieves; the evil-doer grieves in both existences. He grieves and he suffers anguish when he sees the depravity of his own deeds. (Dhammapada, v 15)

 

 

6

 

Nay vui, đời sau vui,
Làm phước, hai đời vui;
Nó vui, nó an vui,
Thấy nghiệp tịnh mình làm.
(Pháp Cú, kệ số 16)

 

 

Here he rejoices, hereafter he rejoices; one who performs meritorious deeds rejoices in both existences. He rejoices and greatly rejoices when he sees the purity of his own deeds. (Dhammapada, v 16)

 

 

7

Chúng ngu si thiếu trí,
Chuyên sống đời phóng dật.
Người trí, không phóng dật,
Như giữ tài sản quý.
(Pháp Cú, kệ số 26)

 

 

 

The foolish and the ignorant give themselves over to negligence; whereas the wise treasures mindfulness as a precious jewel. (Dhammapada, v 26)

 

 

 

8

 

Chớ sống đời phóng dật,
Chớ mê say dục lạc.
Không phóng dật, thiền định,
Đạt được an lạc lớn.
(Pháp Cú, kệ số 27)

 

 

Therefore, one should not be negligent, nor be addicted to sensual pleasures; for he who is established in mindfulness, through cultivation of Tranquillity and Insight Development Practice, experiences supreme happiness (i.e., realizes Nibbaana). (Dhammapada, v 27)

 

 

9

 

Tinh cần giữa phóng dật,
Tỉnh thức giữa quần mê.
Người trí như ngựa phi,
Bỏ sau con ngựa hèn.
(Pháp Cú, kệ số 29)

 

 

Mindful amongst the negligent, highly vigilant amongst the drowsy, the man of wisdom advances like a race-horse, leaving the jade behind. (Dhammapada, v 29).

 

 

10

 

Tâm khó thấy, tế nhị,
Theo các dục quay cuổng.
Người trí phòng hộ tâm,
Tâm hộ, an lạc đến.
(Pháp Cú, kệ số 36)

 

The mind is very difficult to see, very delicate and subtle; it moves and lands wherever it pleases. The wise one should guard his mind, for a guarded mind brings happiness. (Dhammapada, v 36)

 

 

 

11

 

Không bao lâu thân này,
Sẽ nằm dài trên đất,
Bị vất bỏ, vô thức,
Như khúc cây vô dụng.
(Pháp Cú, kệ số 41)

 

 

Before long, alas this body, deprived of consciousness, will lie on the earth, discarded like a useless log. (Dhammapada, v 41)

 

 

 

12

 

Không nên nhìn lỗi người,
Người làm hay không làm.
Nên nhìn tự chính mình,
Có làm hay không làm.
(Pháp Cú, kệ số 50)

 

One should not consider the faults of others, nor their doing or not doing good or bad deeds. One should only consider whether one has done or not done good or bad deeds. (Dhammapada, v 50)

 

 

 

13

 

Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc nhưng không hương.
Cũng vậy, lời khéo nói,
Không làm, không kết quả.
(Pháp Cú, kệ số 51)

 

Just as a beautiful flower, lacking in scent, cannot give the wearer the benefit of its scent, so also, the well-preached words of the Buddha cannot benefit one who does not practise the Dhamma. (Dhammapada, v 51).

 

 

 

14

 

Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc lại thêm hương.
Cũng vậy, lời khéo nói,
Có làm, có kết quả.
(Pháp Cú, kệ số 52)

 

Just as a flower, beautiful as well as fragrant, will give the wearer the benefit of its scent, so also, the well-preached words of the Buddha will benefit one who practises the Dhamma. (Dhammapada, v 52)

 

 

 

15

 

Như từ một đống hoa,
Nhiều tràng hoa được làm.
Cũng vậy, thân sanh tử,
Làm được nhiều thiện sự.
(Pháp Cú, kệ số 53)

 

As from a collection of flowers many a garland can be made by an expert florist, so also, much good can be done (with wealth, out of faith and generosity,) by one subject to birth and death. (Dhammapada, v 53)

 

 

 

16

 

Hương các loại hoa thơm
Không ngược bay chiều gió
Nhưng hương người đức hạnh
Ngược gió khắp tung bay
Chỉ có bậc chân nhân
Tỏa khắp mọi phương trời.
(Pháp Cú, kệ số 54)

The scent of flowers cannot go against the wind; nor the scent of sandalwood, nor of rhododendron (tagara), nor of jasmin (mallikaa); only the reputation of good people can go against the wind. The reputation of the virtuous ones (sappurisa) is wafted abroad in all directions. (Dhammapada, v 54).

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập