Chuyên Tu Vô Gián hay Tịnh Độ Thuần Chánh của Tổ Sư Thiện Đạo

Đã đọc: 718           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Thiên Như Đại Sư khai thị trích từ đường link:

 

https://thuvienhoasen.org/a8016/thien-nhu-dai-su

 

*(1):” Có kẻ hỏi: - Phương tu viên quán, pháp niệm duy tâm, dường như là hành môn của bậc thượng căn. Còn mười nguyện trong kinh Hoa Nghiêm, mười tâm trong kinh Bảo Tích, cũng là công dụng của bậc đại trí. Trên đường tu, nếu căn cơ cùng giáo pháp không hợp, e cho công hạnh khó thành. Nay tôi xét lại căn tánh mình, chỉ nên chuyên trì danh hiệu, thêm lễ Phật sám hối mà thôi, chẳng hay tôn ý thế nào?

 

Đại sư đáp: - Tốt lắm! Người biết tự lượng đó! Lời ngươi nói hợp với thuyết Chuyên Tu Vô Gián của ngài Thiện Đạo. Vô Gián Tu là thân chuyên lễ Phật A Di Đà không lễ tạp, miệng chuyên xưng hiệu A Di Đà không xưng tạp, ý chuyên tưởng Phật A Di Đà không tưởng tạp.”

 

Xin mời quý vị đọc phần tóm tắt bằng thơ 7 chữ:

 

Chuyên Tu Vô Gián, thực hành sao?

Thiện Đạo Tổ Sư bảo thuộc làu:

Niệm Phật Mi Đà cùng lạy Phật.

Không xenvô vị Phật nào đâu.

Rồi thêm cả ý: tưởng không tạp.

Có vậy lâu ngày tâm trụ sâu.

Cận tử gần kề, luôn niệm Phật.

Tây Phương Cực Lạc thỏa mong cầu.

 

Chính chúng tôi và có lẽ có nhiều Phật tử tu Tịnh độ còn xen tạp tu đủ thứ: nào là tụng kinh, niệm chú, ngồi thiền,... Có người nói đùa đó là cách tu Đa khoa. Còn bây giờ sau khi đọc bài Chuyên Tu Vô Gián hay Tịnh Độ Thuần Chánh của Tổ Sư Thiện Đạo, chúng tôi kính mong quý vị quay về chỉ tu Niệm Phật và lạy Phật A Mi Đà thôi.

 

Xin Đề Nghị Nên Niệm A MI ĐÀ PHẬT

 

Theo Wikipedia.org qua đường link: https://en.wikipedia.org/wiki/Amit%C4%81bha

 

Những nước có áp dụng pháp môn Tịnh độ đều dùng MI như các thứ tiếng sau: (xin mở link trên và đọc khung chữ nhật bên phải sẽ thấy chi tiết sau)

 

Sanskrit: đọc là :Amitābha

Bermese: đọc là :Amitarba Buddha (Burmese:Miến Điện)

Chinese: đọc là: A-mi-tʻuo Fo

Japanese: đọc là: Amida Butsu

Khmer: đọc là :a-mi-daa-pheak

Korean: đọc là Amita Bul

Mongolian: đọc là: Amindavar

Thai: Phra Amitabha Phuttha

Tiếng Anh cũng gọi tên vị giáo chủ cõi Cực Lạc là Amitabha Buddha.

Chỉ có tiếng Việt: đọc là A Di Đà Phật.

 

Ngoài ra khi quý vị niệm nhiều A Di Đà Phật sẽ rất mau mệt vì khi đọc tới chữ DI mình phải uốn lưỡi. Còn niệm A MI ĐÀ PHẬT thì lưỡi không uốn.

 

Thiên Như Đại Sư khai thị tiếp theo:

 

*(2):“Niệm Phật, hoặc duyên tưởng 32 tướng, buộc tâm cho định khi mắt mở nhắm đều thấy Phật. Hoặc có kẻ chuyên xưng danh hiệu, giữ không tán loạn, trong hiện đời cũng được thấy. Trong hai điều trên đây, muốn được thấy Phật, phần nhiều pháp xưng danh hiệu là hơn. Pháp xưng danh, cần phải buộc lòng đừng cho tán loạn, mỗi niệm nối nhau duyên theo hiệu Phật, từng câu, từng chữ rõ ràng. Lại xưng danh hiệu Phật, chớ quản nhiều ít, một tâm một ý, niệm niệm nối nhau. Như thế mới diệt được tội nặng sanh tử trong tám mươi ức kiếp, nếu chẳng vậy, rất khó tiêu tội.”

 

Xin mời quý vị đọc những câu tóm tắt sau đây:

 

Trước kia, niệm Phật ngày đêm,

Miệng trì, tâm loạn chẳng đem lợi gì.

Từ nay Ký Số hành trì,

Tai nghe, miệng niệm, tâm ghi rõ ràng.

                                               

Mười câu đúng cả hoàn toàn.

Tam độc, Ngũ dục,... “đầu hàng”, lánh xa.

Muốn nên vậy, phải nhớ là:

Giữ cho Tâm Tịnh là ta đạt rồi.

***

Hoặc nhớ phần sau:

 

Tội tiêu, niệm Phật đêm ngày,

Nằm, ngồi, đi, đứng, ăn, thay áo quần.

Niệm nho nhỏ hoặc niệm thầm.

Chánh niệm, vọng tưởng khó thâm nhập vào.

 

Nhiếp tâm trì niệm thật sâu.

Nhận ra từng tiếng, từng câu hàng đầu.

Lại thêm ký số đúng vào,

Não phiền,... biến mất, nhiệm mầu làm sao!

 

Xin mời đọc phần dưới đây để thấy NIỆM PHẬT mang lại Phước lớn vô cùng:

 

Trong sách “PHÁT BỒ ĐỀ TÂM tác giả Đại Sư Thật Hiền, Dịch Giả Hòa Thượng Thích Trí Quang xuất bản Phật Lịch 2547 ( dương lịch 2003) ở trang 37 có ghi:

 

“Cái Phước mang tính chất lớn thì không chi bằng sự chấp trì danh hiệu, điều lành hàm tính chất to thì không chi bằng sự phát tâm rộng lớn.

 

Nên nhất tâm chấp trì danh hiệu của Phật hơn cả sự bố thí đến trăm năm.

Nhất niệm phát tâm bồ đề rộng lớn vượt cả sự tu hành trong nhiều kiếp.”

 

Xin được ghi lại bằng những câu thơ 8 chữ cho dễ nhớ:

 

Không Phước nào lớn bằng niệm Hồng Danh,

Nên chi cố gắng thực hành thật chăm.

Chấp trì A Mi Đà Phật nhất tâm.

Hơn cả bố thí trăm năm đời người.

 

Điều lành hàm tính chất to, nhớ đời:

Phát tâm quảng đại chẳng nơi nào bằng.

Bồ Đề rộng lớn, nhất niệm phát tâm.

Vượt xa cả sự tu hành vạn năm.  

 

Thiên Như Đại Sư khai thị tiếp theo:

 

*(3): “Có kẻ hỏi: - Một đời tàn ác, khi lâm chung dùng mười niệm cũng được vãng sanh. Vậy thì bây giờ tôi buông theo duyên đời đợi lúc sắp chết sẽ niệm Phật, có được chăng?

 

* Đại sư đáp: - Khổ thay! Lời này đã hại chính mình, lại hại cho hàng tăng, tục, nam, nữ trong đời nữa! Phải biết kẻ phàm phu nghịch ác khi lâm chung niệm Phật được là do kiếp trước có căn lành, khiến cho gặp bậc thiện tri thức chỉ bảo mà được sự may mắn trong muôn một ấy. Luận Quần Nghi nói: “Có mười hạng khi lâm chung không niệm Phật được:

 

1) Khó gặp bạn lành, nên không người khuyên niệm.

2) Bịnh khổ buộc thân, không rỗi rảnh để niệm Phật.

3) Trúng phong cứng họng, nói không ra tiếng.

4) Cuồng loạn mất sự sáng suốt.

5)Thình lình gặp tai nạn nước lửa.

6) Thoạt bị hùm sói ăn thịt.

7) Bị bạn ác phá hoại lòng tin.

8) Hôn mê mà chết.

9)Thoạt chết giữa quân trận.

10) Từ nơi chỗ cao té xuống”.

 

Những việc trên đây ở trong đời thường có, đó là do túc nghiệp hoặc hiện nghiệp chiêu cảm, bỗng nhiên xảy ra, không kịp trốn tránh. Khi gặp một việc không may, bất cập, trong mười việc trên đây, thì làm sao niệm Phật được? Giả sử không bị những ác duyên như trên, thọ bịnh sơ sài mà qua đời, e cho lâm chung, khi thân tứ đại sắp ly tán, bị sự đau đớn dường như dao cắt, như con cua bị rớt vào nước sôi trong lúc thống khổ bức bách, bối rối kinh hoàng ấy, đâu có rỗi rảnh để niệm Phật? Giả sử không bị bịnh mạng chung, lại e duyên đời chưa dứt, niệm tục khó quên, tham sống sợ chết, tấm lòng rối loạn không yên. Thêm vào đó, việc nhà chưa phân minh, chuyện sau chưa sắp đặt, vợ con khóc lóc kêu gọi, trăm mối lo sợ, thương sầu, như thế làm sao niệm Phật được? Giả sử lúc chưa chết, thì lại bịnh khổ, đau đớn rên la, tìm thuốc tìm thầy, lo việc khẩn cầu cúng tế, tạp niệm rối ren, vị tất đã niệm Phật được? Giả sử trước khi chưa bịnh, thì lại bi sự già khổ, suy lờ, lụm khụm, buồn rầu, ảo não, e cho lo những việc cái thân già yếu chưa xong, đâu rỗi để niệm Phật. Giả sử trước khi chưa già, còn đang trẻ trung khỏe mạnh, hoặc như tâm cao vọng chưa dứt, việc thế tục còn buộc ràng, rong ruổi đông tây, suy thế này tính thế khác, nghiệp thức mơ màng, cũng không niệm Phật được! Giả sử kẻ được an nhàn thong thả, có chí tu hành, nhưng nếu không nhìn thấu cảnh đời là giả mộng, thân tuy được yên, tâm còn bấn loạn, không thể buông bỏ muôn duyên, khi gặp việc đến, không thể tự chủ, theo cảnh mà điên đảo, cũng không niệm Phật được! Ngươi thử xét lại, đừng nói già bịnh, trong lúc còn trẻ trung nhàn nhã, nếu có một việc đeo đẳng nơi lòng, còn không niệm Phật được thay, huống chi là đợi đến lâm chung?

 

Vậy muốn cho khi sắp chết được chánh niệm vãng sanh, thì ngay bây giờ phải xét rõ việc đời là huyễn mộng, tùy duyên an phận qua ngày, không còn tham luyến, được rỗi rảnh lúc nào thì niệm Phật lúc ấy, đừng hẹn chờ lần lựa, hoặc để hư phí thời giờ. Như thế thì tư lương ta đã dự bị xong, lúc ra đi mới không điều chi chướng ngại.”

 

Xin có mấy câu thơ 8 chữ để tóm tắt như sau:

 

Muốn khi sắp chết chánh niệm vãng sanh,

Từ nay biết rõ ngọn ngành đời ta:

Tất cả đều là huyễn mộng thôi mà.

Tùy duyên an phận sống qua từng ngày.

 

Cứ lúc nào rảnh rỗi phải nhớ ngay:

Niệm Phật liên tục từng giây chẳng rời.

Tư lương sẵn có để lúc qua đời.

Nhớ Phật, niệm Phật về nơi Non Bồng.

 

Kính mong quý bạn đọc cùng chúng tôi cố gắng ghi nhớ thật kỹ bài viết ở trên để hằng ngày tu tập, nguyện cầu khi lâm chung được Phật và Thánh Chúng đón về Tây Phương Cực Lạc.                                                                             

Nếu có nhiều bạn đạo hữu duyên hưởng ứng thực hành, chúng tôi xin được đem công đức này hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh tương lai đồng sanh về Tịnh Độ.

 

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đọc bài viết và thực hành./.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập