Trung đạo đệ nhất nghĩa đế

Đã đọc: 3542           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

“Tướng do Tâm tạo, Tướng cũng do Tâm diệt”, Duyên sanh như huyễn. Sanh-sanh diệt-diệt, sanh-diệt diệt tịch diệt hiện tiền.

 

Trung đạo đệ nhất nghĩa đế: Nghĩa là con đường giữa chân lý tuyệt đối và tương đối, là diệu pháp, nghĩa lý vô lượng, không vướng mắt, không kẹt giữa hai bên, không đây cũng không kia, không ở chổ có không ở chổ không, không ở trong ở ngoài và cũng không ở  giữa, không ở chổ động cũng không ở chổ tĩnh, thường hay vô thường, chơn hay vọng, năng giác sở giác cũng phải lìa. “Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp” “Thấy biết mà không lập tướng thấy biết” đó là cái thấy biết siêu việt vượt thoát tất cả mọi thời gian không gian, không chướng ngại, không ngằn mé cũng không có khuôn khổ nhất định… đó là từ một pháp “Vô tướng” vô tướng nghĩa là không có tướng nào mà chẳng có tướng, chẳng có tướng nào là Không tướng chính là Thật tướng, (tất cả mọi nguyên nhân hiện tượng con người, vật chất, hư không pháp giới Tam giới lục đạo.vv..đều trong các tướng Ngã, Nhân, Chúnh sinh, Thọ giả, Tướng pháp và Tướng phi pháp).

 

 Diệu pháp này đưa đến chổ giác ngộ cùng tột tuyệt đối, thấu suốt thật thể của vạn pháp muôn loài muôn vật, bất khả tư nghì, lìa tướng ngôn thuyết, tâm hành diệt, giải thoát và giải thoát tri kiến, vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở nguyện và vô sở sợ. Đó chính là Bản giác minh diệu, Diệu giác minh tâm hay Pháp thân Phật Tỳ lô giá na thường hằng bất biến, bất sanh bất diệt, cùng khắp mười phương hư không pháp giới Phật và Chúng sinh.

 

Nhưng vì muốn cứu vớt chúng sinh thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi khổ đau ràng buộc mê lầm không có lối thoát nên Phật khởi lòng Từ Bi dùng phương tiện nói pháp có chổ đắc (Tu đà hoàn, tư đà hàm, A na hàm và A la hán), cầu vãng sanh về Tây phương tịnh độ A Di Đà, đồng thời cũng phát 49 lời thệ nguyện và cũng không có chút lo âu sợ hải, làm những việc khó làm, nói những lời khó nói khó tin.

 

“Tướng do Tâm tạo, Tướng cũng do Tâm diệt”, Duyên sanh như huyễn. Sanh-sanh diệt-diệt, sanh-diệt diệt tịch diệt hiện tiền.

 

 

 

Phàm sở hữu Tướng giai thị hư vọng, những gì có Tướng đều là hư vọng, chuyển biến  vô thường, sanh diệt, không bền chắc.

 

Thấy ta bằng sắc tướng

 

Nghe ta bằng âm thanh

 

Người ấy tu đạo tà

 

Không thấy được Như lai

 

(Kinh Kim Cang)

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

3.50

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập