Đạo Phật : là đạo gì ? (Bằng 3 thứ tiếng: Anh - Pháp - Việt)

Đã đọc: 14939           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Đạo Phật ra đời ở Ấn độ vào thế kỷ thứ sáu trước Chúa giáng sinh. Theo cái nhìn chung trong truyền thống, đạo Phật được xem như một triết lý, một tinh thần tín ngưỡng, một tôn giáo, hay một cách sống đơn giản. Sự tu tập thực hành của nó, tùy theo nguyện vọng, sự chờ đợi và lòng thúc đẩy của từng cá nhân.

Le bouddhisme: qu’est-ce que c’est, (partie une)? Đạo Phật : là đạo gì ? The Buddhism: what it is (party one)? Đây là bài học Phật bằng tam ngữ , (phần một).

Siddhārtha Gautama | Siddhartha Gautama | Tất-đạt-đa Cồ-đàm là tên phiên âm tiếng Phạn từ chữ सिद्धार्थगौतम. Siddhārtha, Pali: Siddhattha Gotama. (Ca. 563 - ca. 483 BC | Environ. 563 - environ. 483 av. J.-C.| Khoản. 563 - khoản. 483 trước Chúa giáng sinh)

The Buddhism: what it is?

The Buddhism was established in India, in 5th century BC. According to the traditional points of view, it is considered as a philosophy, a spirituality, a religion or simply a way to live. Its practice depends on aspiration of people, their waits and their motivation.

563 BC

His founder is the prince Siddharta Gautama, was born approximately 2500 years ago in " the wood Lumbini ", near the city of Kapilavastu,  he was named Buddha : "awakened one" or "the enlightened one.", in Sanskrit and this term is not a proper noun, but a title which we gave him, after his illumination. Siddharta means : "the one who obtains success and prosperity".

Root

His father is the king Suddhodana, son of the king Sihahanu and queen Kaccana from Koliya clan. He had four brothers: Dhotodana, Sakkodana, Sukkodana, Amitodana, and two sisters Amita, Pamita.

His mother  is the Queen Mahamaya, or Mayadevi. Daughter of the king Anjana and queen Yasodhara. Maya had one sister and two brothers whose names are : Prajapati, Dandapani, Suppabuddha and Maya dies 7 days after the birth of his son.

 

 


 

 

Le bouddhisme: qu’est-ce que c’est?

Le bouddhisme fut fondé en Inde au Ve siècle av. J.-C.  Selon les points de vue traditionnels, il est considèré comme une philosophie, une spiritualité, une religion ou tout simplement une façon de vivre. Sa pratique dépend des aspirations des gens, leurs attentes et leur motivation.

563 av JC

Son fondateur est le prince Siddharta Gautama, né il y a environ 2500 ans dans "le bois Lumbini", près de la ville de Kapilavastu, surnommé le Bouddha "Éveillé", en sanskrit et ce terme n’est pas un nom propre, mais un titre que l’on lui a donné, après son illumination. Siddharta signifie "celui qui obtient le succès et la prospérité".

Racine

Son père est le roi Suddhodana, fils du roi Sihahanu et de la reine Kaccana du clan Koliya. Il avait quatre frères : Dhotodana, Sakkodana, Sukkodana, Amitodana, et deux sœurs Amita, Pamita.

Sa mère est  la reine Mahamaya, ou on l’appele encore Mayadevi. Fille du roi Anjana et de la reine Yasodhara. Maya aurait une sœur et deux frères dont leurs noms sont  Prajapati, Dandapani, Suppabuddha et elle meurt 7 jours après la naissance de son fils.

 

 


 

 

Đạo Phật : là gì đạo gì?

Đạo Phật ra đời ở Ấn độ vào thế kỷ thứ sáu trước Chúa giáng sinh. Theo cái nhìn chung trong truyền thống, đạo Phật được xem như một triết lý, một tinh thần tín ngưỡng, một tôn giáo, hay một cách sống đơn giản. Sự tu tập thực hành của nó, tùy theo nguyện vọng, sự chờ đợi và lòng thúc đẩy của từng cá nhân.

563 trước Chúa giáng sinh.

Thái tử Siddharta Gautama là người sáng lập ra đạo Phật, khoản 2500 năm về trước, Ngài được sanh ra tại vườn Lumbini, gần thành phố Kapilavastu, danh hiệu của Ngài là Phật đà, chữ  Phật đà trong Phạn ngữ có nghĩa là : Tỉnh thức hoàn toàn hay hoàn toàn Giác ngộ. Thuật ngữ Phật đà là danh hiệu của người ta đặt để ca tụng Ngài sau khi thành đạo, không phải là tên riêng. Siddharta có nghĩa là Người đã hoàn tất.

Nguồn gốc

Cha của Đức Phật là vua Suddhodana, con trai của vua Sihahanu và hoàng hậu Kaccana. Vua Suddhodana có 4 người em trai và 2 người em gái. Tên của họ là : Dhotodana, Sakkodana, Sukkodana, Amitodana, Amita, Pamita.

Mẹ Ngài là hoàng hậu Mahamaya hay còn được gọi là Mayadevi. Bà là con gái của vua Anjana và Yasodhara. Bà có một cô em gái và hai em trai. Tên của họ là : Prajapati, Dandapani, Suppabuddha. Sau khi sanh Siddharta Gautama, 7 ngày sau Hoàng hậu Mahamaya qua đời.

 


 

 

Exercises |Bài tập  (do TS Thanh Bình và NTS Nguyệt Thanh soạn)

1) What is Buddhism, according to you? | Qu’est-ce que c’est le bouddhisme, selon vous ? | Theo bạn, đạo Phật là gì ?

2) Where and when was the Buddhism established ? | Où et quand le Bouddhisme a-t-il été établi ? | Đạo Phật đã được thành lập ở đâu và thời đại nào?

3)  Who is the founder of buddhism ? | Qui est le fondateur de bouddhisme ? | Ai là người sáng lập ra đạo Phật?

4) Where was the Buddha born ? | Où Bouddha a-t-il été né ? | Đức Phật đản sinh nơi nào ?

5) What does the word ‘Bouddha’ mean? | Que veut dire le mot ‘Bouddha’ ? | Chữ ‘Bouddha’  có nghĩa là gì ?

6) Is Bouddha a proper noun of the prince Siddharta Gautama ? | Est-ce que Bouddha est un nom propre du prince Siddharta Gautama ? | Có phải Bouddha là tên riêng của Thái tử Siddharta Gautama ?

7)  Who is the father of the prince Siddharta Gautama ? | Qui est la père du prince Siddharta Gautama ? Ai là cha của Thái tử Siddharta Gautama ?

8)  How many uncles and aunt does the prince Siddharta Gautama have in the paternal side and the maternal side ? and who are they ? | À côté parternel et celui de maternel. Combien d'oncles et de tantes que le prince Siddharta Gautama a-t-il  ?  et Qui sont ils ? | Bên nội và bên ngoại. Thái tử Siddharta Gautama có bao nhiều cậu và cô. ?  và Họ là ai ?

9) What is the mother ‘s name of the prince Siddharta Gautama ?  | Quel est le nom de la mere du prince Siddharta Gautama ?

10) How many days was the queen Mahamaya died, after giving birth to his son ? | Combien de jours que la reine Mahamaya est-t-elle morte, après avoir donner naissance à son fils ? | Sau khi sanh Thái tử, bao nhi êu ngày sau hoàng hậu Mahamaya mất ?

Còn tiếp

Kính bút

TS Huệ Dân

PS : Nếu qúy bạn nào muốn làm bài và xem kết qủa của việc sửa bài . Xin vui lòng vào mạng của chùa Phước Bình : http://chua-phuoc-binh.com/. Bài vở, thường xuyên cập nhật ở đây, vì chương trình này đang là đề án đang thực hiện .

Liên lạc : tshuedan@yahoo.com

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

3.80

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập