Bản dịch Kinh Phật thuyết báo ân phụng bồn (Đại thừa Ngũ kinh, tập 39, trang 575)

Đã đọc: 1214           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Kinh Phật thuyết báo ân phụng bồn (Đại thừa Ngũ kinh, tập 39, trang 575) nói về công đức của phật tử trong việc cúng dường chúng tăng vào ngày Rằm tháng Bảy âm lịch. Nội dung kinh ngắn hơn với Kinh Phật Thuyết Vu Lan Bồn. Điểm khác biệt so với Kinh Phật thuyết Vu Lan Bồn là kinh không đề cập đến chúng tăng ở mười phương (thập phương chúng tăng - 十方眾僧), mà đề cập chúng tăng đang tu (đương tu chúng tăng - 當須眾僧).

Bản Nôm
 
Phật thuyết báo ân phụng bồn Kinh (diệc vân báo tượng công đức Kinh)
Khuyết dịch phụ Đông Tấn lục 
 
Văn như thị, nhất thời Phật tại Xá Vệ quốc Kì Thụ Cấp Cô Độc viên. Đại Mục Kiền Liên thủy đắc lục thông, dục độ phụ mẫu, báo nhũ bộ chi ân, tức dĩ đạo nhãn quán thị thế giới, kiến kỳ vong mẫu sinh ngạ quỷ trung, bất kiến ẩm thực, bì cốt tướng liên trụ. Mục Liên bi ai, tức bát thịnh phạn vãng hướng kỳ mẫu, mẫu đắc bát phạn, tiện dĩ tả thủ chướng phạn, hữu thủ bác thực. Thực vị nhập khẩu hóa thành hỏa thán, toại bất đắc thực. Mục Liên trì hoàn bạch Phật, cụ trần như thử. Phật cáo Mục Liên, nhữ mẫu tội căn thâm kết, phi nhữ nhất nhân lực sở nại hà. Đương tu chúng tăng uy thần chi lực, nãi đắc giải thoát. Ngô kim, đương thuyết cứu tế chi Pháp, lệnh nhất thiết nạn giai ly ưu khổ. 
 
Phật cáo Mục Liên, thất nguyệt thập ngũ nhật đương vi thất thế phụ mẫu tại ách nạn trung giả, cụ xiểu phạn ngũ quả cấp quán khí, hương du đình chúc sàng tháp ngọa cụ, tận thế cam mỹ dĩ cúng dường chúng tăng. Đương thử chi nhật, nhất thiết thánh chúng hoặc tại sơn gian thiền định, hoặc đắc tứ đạo quả, hoặc thụ hạ kinh hành, hoặc đắc lục thông phi hạnh, giáo hóa Thanh văn Duyên giác, Bồ Tát đại nhân, quyền thị tỳ kheo tại đại chúng trung, giai cộng đồng tâm thụ bát hòa la, cụ thanh tịnh giới thánh chúng chi đạo kỳ đức uông dương, kỳ hữu cúng dường thử đẳng chi chúng, thất thế phụ mẫu ngũ chủng thân chúc, đắc xuất tam đồ ưng thời giải thoát y thực tự nhiên. Phật sắc chúng tăng, đương vi thí chủ gia thất thế phụ mẫu hành Thiền định ý nhiên hậu thực thử cúng. Mục liên Tỳ kheo cập nhất thiết chúng hoan hỉ phụng hành.
 
Bản Việt dịch
Kinh Phật thuyết báo ân phụng bồn
Nghe như vầy, một thời Phật ở nước Xá Vệ, trong khu vườn Cấp Cô Độc. Đại Mục Kiền Liên, mới đắc sáu thần thông, muốn cứu cha mẹ, đền đáp ân dưỡng dục, liền dùng đạo nhãn quan sát thế giới, nhìn thấy mẹ chết đọa trong ngạ quỉ, không thấy được ăn uống, hình dáng chỉ có da liền với xương. Mục Liên thương xót, tức lấy bát đựng cơm đầy, đem đến chỗ mẹ. Mẹ nhận bát cơm, tiện dùng tay trái che bát, tay phải bốc cơm, cơm vừa vào miệng, hóa thành than lửa, không ăn được cơm.
 
Mục Liên khóc lớn, xót xa chảy lệ, tức tốc bạch Phật, tường tận trình bày. Phật dạy, mẹ con tạo tội chướng sâu dày, một mình con không đủ sức. Tăng chúng đang tu tập mới có uy lực, giải thoát được. Hôm nay, ta chỉ dạy Pháp cứu vớt, để tất cả đều lìa bỏ ưu khổ. Phật bảo Mục Liên, ngày Rằm tháng Bảy, hãy vì cha mẹ bảy đời, đang trong ách nạn, mà bày soạn cơm trăm vị, ngũ quả, nước uống, hương dầu, đèn nến, giường khăn ngọa cụ, hết thảy đồ ngon vật đẹp, đặt vào trong bồn, hiến cúng chúng tăng. 
 
Chính trong ngày này, các hiền thánh chúng hoặc tu thiền định ở trên núi, hoặc đắc tứ đạo quả, hoặc kinh hành dưới cây, hoặc đạt sáu thần thông, giáo hóa thanh văn, duyên giác, Bồ tát đại nhân, ứng hiện tướng tỳ kheo, ở trong đại chúng, cùng đồng nhất tâm, thọ bát cơm, có đầy đủ giới thanh tịnh, thánh chúng hành đạo, đức độ như biển sâu. Ai biết cúng dường tăng chúng, thì tất cả cha mẹ và quyến thuộc đời hiện tại, tức thì thoát được thống khổ của ba ác đạo, tự nhiên có cơm áo; Thế tôn dạy thập phương tăng chúng, trước hết chú nguyện cho gia đình thí chủ và cha mẹ bảy đời của họ. Hành thiền định rồi mới thọ thực. Lúc bấy giờ Mục Liên tỳ kheo, cùng tứ chúng đệ tử, hoan hỷ thực hành theo.
----------------------------------------------------
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! 
 
Kinh Phật thuyết báo ân phụng bồn (Đại thừa Ngũ kinh, tập 39, trang 575) nói về công đức của phật tử trong việc cúng dường chúng tăng vào ngày Rằm tháng Bảy âm lịch. Nội dung kinh ngắn hơn với Kinh Phật Thuyết Vu Lan Bồn. Điểm khác biệt so với Kinh Phật thuyết Vu Lan Bồn là kinh không đề cập đến chúng tăng ở mười phương (thập phương chúng tăng - 十方眾僧), mà đề cập chúng tăng đang tu (đương tu chúng tăng - 當須眾僧). 
 
Đồng thời kinh không đề cập đến uy lực của thần trời đất, tà ma ngoại đạo, đạo sĩ, bốn thiên vương (thiên địa thần kỳ, tà ma ngoại đạo, đạo sĩ, tứ thiên vương thần - 天 地 神祇, 邪 魔 外 道, 道 士, 四 天 王 神). Về lễ vật cúng dường, kinh không ghi mâm cơm có đủ trăm vị (bách vị - 百 味) như Kinh Vu Lan Bồn. 
 
Cuối cùng kinh không đề cập đến hình ảnh Mục Liên khóc than (đại khiếu bi hào đề khấp - 大 叫,悲 號 涕 泣) khi thấy mẹ không ăn được, cũng như “Tiếng khóc bi thảm của Mục Liên tức thì tan biến và “thân mẫu của ngài Mục Liên ngay sau buổi lễ Vu Lan thoát được tất cả thống khổ loài ngạ quỉ” không đề cập ở Kinh Phật Thuyết Báo Ân Phụng Bồn.
 
Trên đây là một vài nhận xét về Kinh Phật thuyết báo ân phụng bồn (Đại thừa Ngũ kinh, tập 39, trang 575). 
 
_Nguồn: phatgiao.org.vn_
 
 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập