Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9

Đã đọc: 2885           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

(Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9)

61) HOÀNG HẬU PRAJAPATI GOTAMI XIN XUẤT GIA

61. Khi Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) qua đời, Hoàng Hậu Prajapati Gotami cảm thấy rất buồn. Bà và một số phụ nữ khác quyết định rời bỏ cuộc sống thế gian, và gia nhập vào tăng đoàn của Đức Phật để thực hành Phật Pháp. Vì thế, bà dẫn theo các phụ nữ đến gặp Đức Phật. Bà xin ngài chấp nhận họ là những sư cô, tuy nhiên, Đức Phật từ chối. Các phụ nữ cảm thấy rất thất vọng, rồi họ khóc. Tuy nhiên, họ vẫn không từ bỏ ý định trở thành các sư cô.

62) HOÀNG HẬU PRAJAPATI GOTAMI NHỜ TÔN GIẢ ANANDA (A NAN) GIÚP ĐỠ

62. Khi Đức Phật đang cư trú tại Tu Viện Mahavaha, Hoàng Hậu Prajapati Gotami và nhóm phụ nữ theo bà đến tu viện, và bà kể cho Tôn Giả Ananda (A Nan) câu chuyện đã xảy ra. Tôn Giả Ananda cảm thấy lòng từ bi đối với họ, và ông hứa sẽ giúp họ. Tôn Giả đến gặp Đức Phật, rồi ông xin ngài thương xót họ, và cho phép họ vào tăng đoàn. Tuy nhiên, một lần nữa Đức Phật từ chối.

 

63) TÔN GIẢ ANANDA (A NAN) THUYẾT PHỤC ĐỨC PHẬT

63. Rồi Tôn Giả Ananda nói rằng: "Bạch Thế Tôn, con xin ngài cho Hoàng Hậu Prajapati Gotami và các phụ nữ một ơn huệ để được trở thành các sư cô, bởi vì bà đã cho ngài nhiều ơn huệ lớn lao trong quá khứ. Bà đã nuôi nấng ngài như con đẻ của bà." Vì thế, cuối cùng Đức Phật nói rằng: "Được rồi, nếu họ sẵn sàng tuân theo các quy tắc của tu viện mà ta đưa ra, thì họ có thể rời khỏi nhà, để trở thành các sư cô, và thực hành Phật Pháp."

64) HOÀNG HẬU PRAJAPATI GOTAMI TRỞ THÀNH VỊ SƯ CÔ ĐẦU TIÊN

64. Sau khi từ giã Đức Phật, Tôn Giả Ananda đến gặp Hoàng Hậu Prajapati Gotami để báo cho bà tin mừng. Tất cả các phụ nữ đều rất vui vẻ, và họ hứa sẽ tuân theo tám quy tắc đạo đức mà Đức Phật đã đưa ra. Sau đó, Tôn Giả Ananda quay trở lại gặp Đức Phật, rồi ông nói với ngài là các phụ nữ vui vẻ tuân theo các quy tắc của ngài. Do đó, Hoàng Hậu Prajapati Gotami trở thành vị nữ tu Phật Giáo đầu tiên.

65) DEVADATTA (ĐỀ BÀ ĐẠT TA) CHỐNG ĐỐI ĐỨC PHẬT

65. Trong tất cả các đệ tử của Đức Phật, thì người em họ của Đức Phật là Tôn Giả Ananda, là người hết lòng nhất đối với ngài. Vì vậy, Đức Phật chọn Tôn Giả là vị thị giả thân thiết của ngài. Một người em họ khác của Đức Phật cũng trở thành một nhà sư. Tên của ông là Devadatta. Tuy nhiên, ông ghen ghét Đức Phật, cạnh tranh với ngài, và ông muốn chiếm lấy quyền lãnh đạo tăng đoàn. 

66) ÂM MƯU GIAN ÁC CỦA DEVADATTA (ĐỀ BÀ ĐẠT TA)

66. Devadatta có tính rất tự phụ, và ông ghen tị với hai vị đệ tử chính yếu của Đức Phật. Vì thế, Devadatta từ bỏ Tăng Đoàn (cộng đồng của các nhà sư và sư cô), và ông làm bạn với Thái Tử Ajatasattu (A Xà Thế), con trai của Vua Bimbisara (Tần Bà Sa La). Thái Tử đã xây một tu viện riêng cho Devadatta. Sau đó, Devadatta thuyết phục Thái Tử giết bố, là Vua Bimbisara, để lên làm vua. Thái Tử theo âm mưu gian ác của Devadatta, bỏ đói nhà vua cho đến chết, để tự mình lên làm vua.

67) DEVADATTA (ĐỀ BÀ ĐẠT TA) CỐ SỨC GIẾT HẠI ĐỨC PHẬT

67. Bấy giờ Devadatta cảm thấy rất có uy quyền, bởi một vị vua mới là bạn của ông, và cũng là người ủng hộ ông. Vì thế, ông quyết định giết chết Đức Phật. Một buổi tối nọ, trong khi Đức Phật đang đi bộ ngang qua một ngọn đồi đá, Devadatta đẩy một tảng đá lớn xuống đồi, với ý định giết chết Đức Phật. Tuy nhiên, tảng đá đột nhiên vỡ thành nhiều mảnh, và chỉ có một mảnh nhọn rơi trúng vào chân của Đức Phật. Đức Phật trở về tu viện, và ngài được điều trị bởi một bác sĩ nổi tiếng Jivaka.

68) MỘT CON VOI ĐIÊN CUỒNG ĐƯỢC THUẦN HÓA BỞI LÒNG TỪ BI

68. Mặc dù âm mưu gian ác của Devadatta đã thất bại, ông vẫn cố gắng giết Đức Phật một lần nữa. Trong khi Đức Phật hàng ngày đi khất thực ở Rajagaha (Vương Xá), Devadatta thả ra một con voi hoang dã, điên cuồng. Nhưng khi con voi hoang dã chạy về phía Đức Phật, con voi trở nên bình tĩnh bởi vì lòng từ bi rộng lớn của Đức Phật. Sau biến cố nầy, Devadatta đã từ bỏ ý định giết Đức Phật, tuy nhiên, ông hãy còn muốn phá hoại Tăng Đoàn.

69) ĐỨC PHẬT CẢNH CÁO DEVADATTA (ĐỀ BÀ ĐẠT TA)

69. Để gây ấn tượng với các nhà sư và các sư cô khác, và để phá hoại Tăng Đoàn, Devadatta yêu cầu Đức Phật tạo ra các giới luật nghiêm khắc hơn cho Tăng Đoàn. Devadatta yêu cầu các nhà sư không được phép ngủ trong nhà, hoặc là ăn thịt. Nhưng Đức Phật từ chối các đề nghị của Devadatta. Ngài nói rằng: "Nếu một số nhà sư muốn ngủ ngoài trời hoặc là không muốn ăn thịt, thì họ được tự do để làm như thế. Tuy nhiên, nếu họ không muốn sống theo cách nầy, thì họ không phải làm như thế." Cuối cùng, Đức Phật nói rằng: "Devadatta, nếu ông muốn phá hoại Tăng Đoàn, thì ông sẽ gặt quả xấu ác."

70) NHÓM NHÀ SƯ THEO DEVADATTA (ĐỀ BÀ ĐẠT TA) CẠNH TRANH VỚI ĐỨC PHẬT

70. Devadatta không chú ý đến lời cảnh báo của Đức Phật, ông dẫn một số nhà sư đi theo ông, và ông tự mình lãnh đạo họ. Một ngày kia, khi Devadatta còn đang ngủ, một vị đệ tử chính yếu của Đức Phật là Tôn Giả Sariputta (Xá Lợi Phất) đến nơi, và cảnh báo cho các nhà sư biết về các hậu quả của các hành động xấu ác. Các nhà sư nhận ra sự sai lầm của họ, và họ trở về với Đức Phật. Khi Devadatta thức dậy, ông quá tức giận đến sinh bệnh. Cuối cùng, ông bắt đầu hối hận về các việc làm của mình, và ông sai các người phục vụ đưa ông đến gặp Đức Phật. Tuy nhiên, ông bất ngờ qua đời, trên con đường đi tới đó.

-----------------------------------

Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9 - Source-Nguồn: buddhanet.net

61) PRAJAPATI GOTAMI REQUESTS ORDINATION

61. When King Suddhodana died, Lady Prajapati Gotami felt very sad. She and several other women decided to leave the worldly life and join the Buddha's group of monks to practice the Dharma. So she led the women to see the Buddha. She asked him to accept them as nuns, but the Buddha refused. The women felt very disappointed and cried. But they did not give up their wish to become nuns.

62) PRAJAPATI GOTAMI ASKS ANANDA TO HELP

62. When the Buddha was residing at the Mahavaha Monastery, Lady Prajapati Gotami and her group of women went to the monastery and told Ananda what had happened. Ananda felt compassion for them and promised to help them. He went to see the Buddha to ask him to be merciful and let the women join the monastic order. But the Buddha refused again.

63) ANANDA PERSUADES THE BUDDHA

63. Ananda then said: "I beg you, Lord Buddha, please do a favour to Prajapati Gotami and accept her and other women as nuns, because she has done you great favours in the past. She brought you up as her own son." So finally the Buddha said: "Alright, if they are willing to follow the monastic rules I give them, they can leave home and become nuns and practise the Dharma."

64) PRAJAPATI GOTAMI BECOMES THE FIRST NUN

64. After leaving the Buddha, Ananda went to tell Lady Prajapati Gotami the good news. All the women were very happy and promised to observe the eight rules of conduct that the Buddha gave them. Ananda then went back to the Buddha and told him that the women were happy to follow the rules. So Prajapati Gotami became the first Buddhist nun.

65) DEVADATTA OPPOSES THE BUDDHA

65. Of all the disciples of the Buddha, his cousin Ananda, was the most devoted to him. So the Buddha selected him to be his close attendant. Another of the Buddha's cousins also became a monk. His name was Devadatta. But he was envious of the Buddha and competed with him, trying to take over the leadership.

66) DEVADATTA'S EVIL SCHEME

66. Devadatta was very conceited, and was jealous of the two chief disciples of the Buddha. So he left the Sangha (the community of monks and nuns) and made friends with the crown-prince Ajatasattu, son of King Bimbisara. The prince built a private monastery for Devadatta. Devadatta then persuaded the prince to kill his father, King Bimbisara, and make himself king. The prince followed Devadatta's evil scheme and starved his father to death so he could become king.

67) DEVADATTA ATTEMPTS TO KILL THE BUDDHA

67. Now Devadatta felt very powerful, because the new king was his friend and supporter. So he decided to kill the Buddha. One evening, while the Buddha was walking past a rocky hill, Devadatta pushed a huge stone down the hillside, intending to kill the Buddha. But the rock suddenly broke into many pieces and only one sharp piece hit the Buddha, on his foot. The Buddha returned to the monastery and was treated by the famous physician Jivaka.

68) A WILD ELEPHANT TAMED BY LOVING-KINDNESS

68. Although his evil plot had failed, Devadatta tried to kill the Buddha again. When the Buddha was on his daily alms-round at Rajagaha, Devadatta set loose a wild elephant. But as the wild elephant ran towards the Buddha, it became calm because of the Buddha's enormous loving-kindness. After this incident, Devadatta gave up trying to kill the Buddha, but he still wanted to break up the Sangha.

69) THE BUDDHA CAUTIONS DEVADATTA

69. To impress the other monks and nuns and disrupt the Sangha, Devadatta asked the Buddha to make stricter rules of conduct for the Sangha. He asked that monks not be allowed to sleep in houses or eat any meat. But the Buddha refused Devadatta's proposal. He said: "If some monks prefer to sleep in the open or not eat meat, they are free to do so. But if they do not wish to live this way they do not have to." Finally, the Buddha said: "Devadatta, if you try to break up the Sangha you will reap the evil fruits."

70) DEVADATTA'S RIVAL GROUP OF MONKS

70. Devadatta ignored the Buddha's warning, led away a group of monks and made himself their leader. One day, when Devadatta was asleep, the Buddha's chief disciple Sariputta came and warned the monks about the consequences of evil actions. The monks realised their mistake and returned to the Buddha. When Devadatta woke up he was so angry that he became ill. Eventually, he began to regret his actions, and he asked his servants to take him to see the Buddha. But he died unexpectedly on the way there.

-----------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập