Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9

Đã đọc: 2832           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

(Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9)

51) LỜI HƯỚNG DẪN CỦA ASSAJI 

51. Sau đó Upatissa hỏi Đại Đức Assaji: "Thưa Đại Đức, Đức Phật giảng dạy điều gì?" Assaji trả lời: "Tôi cho ông biết ý nghĩa của lời Phật dạy một cách rất ngắn gọn. Đức Phật nói rằng mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, và ngài cũng giảng dạy mọi sự vật sẽ bị hủy diệt như thế nào." Upatissa rất thông minh, khi ông nghe điều nầy ông đã hiểu rằng mọi sự vật sinh ra rồi sẽ bị hủy diệt, và ông đã đạt được giai đoạn đầu tiên của sự giác ngộ. Sau đó, ông cảm ơn Đại Đức Assaji, và ông hỏi Đại Đức là Đức Phật đang ở đâu, rồi ông ra đi.

 

52) UPATISSA VÀ KOLITA TRỞ THÀNH CÁC VỊ ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC PHẬT 

52. Sau cuộc gặp gỡ nầy, Upatissa cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, ông đi thẳng về gặp Kolita. Ông nói với Kolita những gì nhà sư cao quý Assaji đã nói với ông. Ngay lập tức, Kolita cũng hiểu lời dạy của Đức Phật, và ông đạt được giai đoạn đầu của sự giác ngộ. Cuối cùng, hai người bạn đến gặp Đức Phật. Họ xin ngài nhận họ trở thành các nhà sư, và Đức Phật đồng ý. Sau khi thực hành siêng năng, cả hai vị đều chứng quả A La Hán. Sau đó, họ trở thành hai vị đệ tử chính yếu của Đức Phật, và họ được biết dưới pháp danh là Tôn Giả Sariputta (Xá Lợi Phất), và Tôn Giả Moggallana (Mục Kiền Liên).

53) CUỘC HỘI HỌP Ở VELUVANA 

53. Lúc Đức Phật còn đang sống ở Rajagaha (Vương Xá), có một cuộc hội họp ở Veluvana vào ngày trăng tròn của tháng thứ ba trong năm. Một ngàn hai trăm năm mươi nhà sư tham dự buổi họp. Tất cả mọi người là các vị A La Hán, và mọi người đều đến cùng một ngày.

 

54) LỜI CHỈ DẪN CỦA ĐỨC PHẬT TRONG BUỔI HỌP VỚI CÁC VỊ A LA HÁN 

54. Nhân dịp đặc biệt nầy, Đức Phật dạy bảo các đệ tử của ngài hãy thực hành và giảng dạy theo các nguyên tắc căn bản giống nhau. Bản chất của lời giảng dạy nầy là: đừng làm điều xấu ác, nên làm điều tốt lành, và giữ tâm ý trong sạch. 

55) ĐỨC PHẬT TRỞ LẠI KAPILAVATTHU (CA TỲ LA VỆ)

55. Khi Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) biết rằng con trai của ông đã trở thành Đức Phật, và ngài đang ở tại Rajagaha (Vương Xá), ông đã gửi một vị quan tới mời Đức Phật đến Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ). Đức Phật hứa sẽ trở về thăm gia đình ngài. Thế nên, vào một ngày nọ Đức Phật dẫn các vị đệ tử của ngài về Kapilavatthu. Họ đến nơi vào buổi chiều, và họ cư trú trong một ngôi vườn bên ngoài thành phố. Sáng hôm sau, Đức Phật và các đệ tử của ngài đi đến thành phố để khất thực.  

56) VUA SUDDHODANA (TỊNH PHẠN) GIẬN DỮ VỚI ĐỨC PHẬT

56. Khi nhà vua biết rằng Thái Tử (Đức Phật) đi khất thực, ông cảm thấy rất giận dữ và thất vọng. Ông bảo người cỡi xe đưa ông đi thẳng đến gặp Đức Phật. Khi ông nhìn thấy Đức Phật, ông nói với ngài một cách giận dữ: "Con của ta ơi! Hôm nay con đã làm một điều xấu hổ nhất cho bố và hoàng gia. Tổ tiên của con có bao giờ làm điều gì như thế nầy không? Họ có bao giờ chấp nhận thức ăn giống như những người ăn xin không?" 

57) ĐỨC PHẬT THUYẾT PHỤC VUA SUDDHODANA (TỊNH PHẠN)

57. Đức Phật bình tĩnh trả lời ông bố đang giận dữ: "Bố ơi! Con không theo phong tục tổ tiên của thế gian. Con theo phong tục của chư Phật trong quá khứ. Trong quá khứ, tất cả các chư Phật đều đi khất thực, để truyền cảm hứng cho mọi người theo học Phật Pháp. Rồi, Đức Phật giải thích một số điều căn bản về Phật Pháp cho nhà vua nghe. Sau đó, Vua Suddhodana bình tĩnh lại, và ông mong Đức Phật cùng các đệ tử của ngài chấp nhận thực phẩm ông cúng dường tại hoàng cung." 

58) ĐỨC PHẬT GIẢNG DẠY PHẬT PHÁP CHO GIA ĐÌNH NGÀI

58. Trong hoàng cung, sau khi ăn xong một bữa ăn ngon miệng, Đức Phật giảng dạy Phật Pháp cho nhà vua, các hoàng thân của ngài, và các người khác. Sau đó, Đức Phật cùng hai người đệ tử lớn của ngài đi gặp Công Chúa Yasodhara (Da Du Đà La), người em bà con mà ngài đã thành hôn ở tuổi mười sáu, và Rahula (La Hầu La) con trai của ngài. Công Chúa Yasodhara rất buồn. Đức Phật có thể nhìn thấy được các tiền kiếp, và ngài từ bi nói với cô về các hành động tốt lành mà cô đã làm trong quá khứ, và giải thích Phật Pháp cho cô nghe.

 

59) CON TRAI CỦA ĐỨC PHẬT, HOÀNG TỬ RAHULA (LA HẦU LA)

59. Sau đó Rahula, cậu bé bảy tuổi, được xuất gia bởi Đức Phật, và cậu trở thành chú tiểu đầu tiên trong truyền thống Phật Giáo. (Chú tiểu là người mới bắt đầu đi tu, nhưng chưa nhận giới đầy đủ của một vị tăng ni.) Bên cạnh Rahula, Đức Phật cũng đã nhận người em khác mẹ Nanda, và một số hoàng tử trong bộ tộc Sakya (Thích Ca) xuất gia. Trong số đó có các người em họ của ngài là Ananda (A Nan) và Devadatta (Đề Bà Đạt Ta).  

60) CÁI CHẾT CỦA VUA SUDDHODANA (TỊNH PHẠN)

60. Nhiều năm sau khi Đức Phật rời Kapilavatthu, ngài trở về thăm vua cha Suddhodana, khi ông đang bị bệnh rất nặng. Nhà vua rất vui mừng khi nhìn thấy Đức Phật một lần nữa, và ông cảm thấy khỏe hơn. Tuy nhiên, bởi vì ông rất già, cho nên thân thể ông không thể nào chống lại được bệnh tật, vì thế hai hoặc ba ngày sau đó ông qua đời. Mọi người cảm thấy rất buồn. 

-----------------------------------

Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9 - Source-Nguồn: buddhanet.net

51) ASSAJI'S INSTRUCTIONS

51. Then Upatissa asked Venerable Assaji: "What is the teaching of the Buddha?" Assaji replied: "I will tell you the meaning of the Buddha's teaching very briefly. The Buddha said that there is a cause for everything and he also taught how things decay." Upatissa was so clever that when he heard this he understood that whatever comes into existence will also decay, and he attained the first stage of enlightenment. Then he thanked Assaji, asked him where he might find the Buddha, and left.

52) UPATISSA AND KOLITA BECOME DISCIPLES

52. After this encounter Upatissa was filled with happiness, and went straight to see Kolita. He told Kolita what the noble monk Assaji had told him. Instantly, Kolita also understood the Buddha's teaching and attained the first stage of enlightenment. Finally, the two friends went to see the Buddha. They asked him to accept them as monks and the Buddha agreed. After practicing diligently, they both attained arahantship. Later, they became the Buddha's chief disciples and were known under their monks' names as Sariputta and Moggallana.

53) THE CONFERENCE AT VELUVANA

53. When the Buddha was living at Rajagaha, a conference was held at Veluvana on the full moon of the third month of the year. One thousand two hundred and fifty monks attended the meeting. They were all arahants and all of them arrived on the same day.

54) INSTRUCTING THE ASSEMBLY OF ARAHANTS

54. On this special occasion, the Buddha told his disciples to practice and teach following the same basic principles. The essence of this teaching was: do not do anything bad, do good and purify your mind.

55) RETURNING TO KAPILAVATTHU

55. When King Suddhodana learned that his son had become a Buddha and was staying at Rajagaha, he sent an officer to invite the Buddha to Kapilavatthu. The Buddha promised to visit his family. So one day the Buddha took his disciples to Kapilavatthu. They arrived in the evening and stayed in a garden outside the city. The next morning, the Buddha and his disciples went to the city to beg for alms food.

56) SUDDHODANA IS UPSET WITH THE BUDDHA

56. When the king found out that the prince was begging for food, he felt very angry and disappointed. He asked his driver to take him straight to the Buddha. When he saw the Buddha, he spoke to him in an angry way: "My son! Today you have done a most disgraceful thing to the royal family and me. Have your ancestors ever done such a thing? Have they ever accepted food like beggars?"

57) THE BUDDHA CONVINCES SUDDHODANA

57. The Buddha spoke calmly to his angry father: "Father! I am not following the custom of my worldly ancestors. I am following the tradition of the Buddhas of the past. All past Buddhas begged for food, to inspire people to follow the teachings. Then the Buddha explained some basics of the Dharma to the king. Then King Suddhodana calmed down and asked the Buddha and his disciples to accept food at the palace.

58) TEACHING THE DHARMA TO HIS FAMILY 

58. In the palace, after finishing a delicious meal, the Buddha taught the Dharma to the king, his relatives, and other people. Then he took two of his senior disciples to see Yasodhara, the cousin he had married at the age of sixteen, and Rahula, his son. Yasodhara was very sad. The Buddha could see past lives, and he compassionately told her about the good actions she had done in the past and explained the Dharma to her.

59) THE BUDDHA'S SON, PRINCE RAHULA

59. Later Rahula, who was seven years old, was ordained by the Buddha and became the first novice in the Buddhist tradition. (A novice is someone who is in training but has not yet taken the full vows of a monk or nun.) Besides Rahula, the Buddha also converted his step-brother Nanda and several princes of the Sakya clan. Among them were his cousins Ananda and Devadatta.

60) KING SUDDHODANA'S DEATH

60. Many years after he left Kapilavatthu, the Buddha went back to visit his father King Suddhodana, who was very ill. The king was very happy to see the Buddha again and felt better. But because he was very old, he could no longer resist the illness, and two or three days later he passed away. Everyone felt very sad.

-----------------------------

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập