Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9

Đã đọc: 4029           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

(Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9)

44. Khi Đức Phật có sáu mươi nhà sư là đệ tử của ngài, ngài đã tổ chức một cuộc hội họp. Ngài nói với họ: "Các ông hãy đi đến những nơi khác để hoằng pháp, để giúp cho nhiều người có cơ hội thoát ra khỏi sự đau khổ. Hoằng Pháp để làm cho cuộc sống của con người trở nên trong sạch, và tỏa sáng. Có nhiều người sẵn sàng học hỏi Phật Pháp. Họ có thể hiểu biết được Phật Pháp. Chính ta sẽ đến Uruvela để giảng dạy."

41) ĐỨC PHẬT THUYẾT PHỤC CÁC NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA NGÀI 

41. Sau khi ngồi xuống, Đức Phật nói với họ rằng: "Nầy các Tỳ Kheo, ta đã tìm ra chân lý để chấm dứt sự đau khổ (là Niết Bàn), và con đường để chấm dứt sự đau khổ. Nếu các ông học hỏi và thực hành con đường nầy, các ông sẽ mau chóng trở nên giác ngộ. Các ông khi làm việc phải có trách nhiệm, để hiểu biết các điều nầy." Lúc đầu, năm nhà sư nghi ngờ các lời nói của Đức Phật, và hỏi ngài nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, cuối cùng họ bắt đầu tin tưởng ngài, và họ muốn nghe các lời giảng dạy của ngài. Và như thế, bài giảng dạy đầu tiên của Đức Phật là cho năm nhà sư ở Sarnath. 

 

42) ĐỨC PHẬT GIẢNG DẠY VỀ BỐN SỰ THẬT CAO QUÝ 

42. Đức Phật dạy cho họ về Bốn Sự Thật Cao Quý. Sự Thật Cao Quý thứ nhất nói về sự đau khổ có mặt là sự thật. Sự Thật Cao Quý thứ nhì nói về nguyên nhân của sự đau khổ; Sự Thật Cao Quý thứ ba nói về chấm dứt sự đau khổ là điều chúng ta có thể làm được; và Sự Thật Cao Quý thứ tư giải thích về con đường chúng ta đi theo để chấm dứt sự đau khổ. Trong bài giảng dạy đầu tiên nầy, ông Kondanna hiểu biết tất cả mọi điều, và ông đã đạt được giai đoạn đầu tiên của sự giác ngộ. Sau đó, ông xin Đức Phật cho ông xuất gia để trở thành một nhà sư. Sau đó không lâu, bốn người kia cũng xin Đức Phật cho họ gia nhập vào tăng đoàn. Tất cả năm nhà sư thực hành siêng năng, cùng với sự giúp đỡ của Đức Phật, họ nhanh chóng trở thành các bậc hoàn toàn giác ngộ, nghĩa là các vị A La Hán. 

43) ĐỨC PHẬT HƯỚNG DẪN YASA 

43. Đức Phật tiếp tục giảng dạy tại Vườn Nai (Lộc Uyển, Deer Park) ở Sarnath. Sau khi nghe các bài giảng dạy, một thanh niên trẻ tên là Yasa đến từ một gia đình giàu có, và các người bạn thân của anh xuất gia và trở thành các nhà sư. Sau đó, năm mươi thanh niên trẻ đến từ các gia đình thuộc gia cấp cao cũng đã rời nhà, và gia nhập vào Tăng Đoàn, để họ có một cuộc sống thực hành các lời giảng dạy của Đức Phật.

 

44) TRUYỀN BÁ PHẬT PHÁP

44. Khi Đức Phật có sáu mươi nhà sư là đệ tử của ngài, ngài đã tổ chức một cuộc hội họp. Ngài nói với họ: "Các ông hãy đi đến những nơi khác để hoằng pháp, để giúp cho nhiều người có cơ hội thoát ra khỏi sự đau khổ. Hoằng Pháp để làm cho cuộc sống của con người trở nên trong sạch, và tỏa sáng. Có nhiều người sẵn sàng học hỏi Phật Pháp. Họ có thể hiểu biết được Phật Pháp. Chính ta sẽ đến Uruvela để giảng dạy."  

 

 45) ĐỨC PHẬT ĐẾN LÀNG URUVELA 

45. Sau khi Đức Phật gửi 60 vị đệ tử A La Hán của ngài đi hoằng pháp lần đầu tiên, ngài du hành đến Magadha (Ma Kiệt Đà) ở phía đông nam, rồi đến làng Uruvela. Sau khi nghe lời giảng dạy của Đức Phật, nhiều người đàn ông rời nhà của họ, và trở thành các nhà sư. Sau đó, trong số người đó có hơn 1000 người trở thành các vị A La Hán, là các bậc hoàn toàn giác ngộ.

 

46) ĐỨC PHẬT ĐẾN THÀNH PHỐ RAJAGAHA (VƯƠNG XÁ) 

46. ​​Sau đó, Đức Phật đưa các vị đệ tử A La Hán của ngài đến thành phố Rajagaha. Ngài đến để giảng dạy và soi sáng cho vua Bimbisara (Tần Bà Sa La), và các người dân của ông, theo đúng lời hứa trước đây của ngài. Sau khi nghe xong Phật Pháp, vua Bimbisara quy y Đức Phật (mong được ngài bảo vệ và giúp đỡ), và ông trở thành đệ tử của ngài. Sau đó, ông cúng dường Công Viên Veluvana cho Đức Phật cùng Tăng Đoàn làm nơi cư trú. Công Viên Veluvana (Tu Viện Trúc Lâm) trở thành tu viện đầu tiên của Phật Giáo.

  

47) SIGALA (THI-CA-LA-VIỆT) CÚI LẠY SÁU PHƯƠNG HƯỚNG 

47. Vào một buổi sáng từ Veluvana, Đức Phật trên đường đi khất thực hàng ngày, ngài đi ngang qua một người thanh niên trẻ tuổi tên là Sigala. Thanh niền nầy đang cúi lạy hướng đông, nam, tây và bắc. Sau đó, anh ta cúi lạy trên trời, và dưới đất. Sau khi lạy xong, anh ta rải hạt giống về sáu hướng. Đức Phật hỏi anh ta tại sao lại làm như thế. Sigala trả lời rằng bố anh trước khi ông mất, bảo anh hãy làm nghi lễ nầy mỗi ngày, để giúp cho anh tránh được những chuyện xấu xa có thể xảy đến cho anh.

 

48) ĐỨC PHẬT TRUYỀN NĂM GIỚI CHO SIGALA (THI-CA-LA-VIỆT) 

48. Đức Phật sau đó giải thích cho Sigala biết, lời nói của bố anh thật sự có ý nghĩa gì. Khi bố anh bảo anh cúi lạy sáu hướng, bố anh thật sự muốn anh nhớ rằng, anh nên tôn trọng và đối xử tử tế với tất cả chúng sinh trong tất cả sáu hướng. Bằng cách nầy, anh sẽ tạo nghiệp tốt, và vì thế anh sẽ được bảo vệ. Cuối cùng, Đức Phật dạy Sigala không sát sanh, không trộm cắp, chung thủy với vợ mình, không nói dối, và không uống rượu. Đây là các quy tắc huấn luyện được gọi là Năm Giới.

  

49) UPATISSA VÀ KOLITA 

49. Trong thời gian Đức Phật ở gần Rajagaha, có một vị thầy nổi tiếng, thuộc về các trường phái truyền thống. Thầy có khoảng hai trăm học viên, và trong số đó có Upatissa và Kolita. Hai học viên nầy là hai người bạn thân. Họ muốn học hỏi thêm về cuộc sống và cái chết, mà thầy họ không thể dạy cho họ được. Vì vậy, họ đồng ý với nhau rằng, họ sẽ đi tìm sự hiểu biết cao tột nhất, và ngay khi một người nào tìm thấy, người đó sẽ chia sẻ với người kia.

 

50) CUỘC GẶP GỠ VỚI A-LA-HÁN ASSAJI 

50. Một buổi sáng kia, Upatissa đi bộ về phía Rajagaha. Trên đường đi, anh đã gặp một nhà sư trông rất an lạc, và dường như ông đã vượt thoát ra khỏi mọi điều sợ hãi. Nhà sư nầy là Assaji, một vị A La Hán, một trong số năm nhà sư tu khổ hạnh trước kia. Upatissa đi về phía nhà sư và nói rằng: "Thưa Đại Đức, ai là thầy của Đại Đức, và ông đã dạy Đại Đức điều gì?" Nhà sư trả lời với nụ cười: Thầy của tôi là một bậc giác ngộ, thuộc bộ tộc Sakya (Thích Ca). Ngài là Đức Phật, và tôi đang thực hành theo lời giảng dạy của ngài."

-----------------------------------

Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm 

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9 - Source-Nguồn: buddhanet.net 

41) THE BUDDHA CONVINCES HIS COMPANIONS 

41. After sitting down, the Buddha told them: "Monks! I have realised the truth of the end of suffering (nirvana), and the way to end suffering. If you learn and practice it, you will soon become enlightened. You must take responsibility for working to understand these things." At first, the five monks doubted his words and asked him many questions. But finally they began to trust him and wanted to hear his teaching. And so the Buddha gave his first teaching to the five monks at Sarnath. 

42) TEACHING THE FOUR NOBLE TRUTHS 

42. The Buddha taught them the Four Noble Truths. The first Noble Truth was about the fact that suffering exists. The second was about the cause of suffering; the third was that it is possible to end suffering; and the fourth explained the path to be followed if you want to end suffering. During this first teaching, Kondanna understood everything and attained the first stage of enlightenment. Then he asked the Buddha to ordain him as a monk. Soon the other four also joined the Buddha's order. All five monks practiced diligently and with the help of the Buddha they soon became fully enlightened ones, or arahants. 

43) INSTRUCTING YASA 

43. The Buddha continued teaching at the Deer Park in Sarnath. After hearing the teachings Yasa, a young man from a wealthy family, and his best friends left home and became monks. Later, fifty young men from high-caste families also left their homes and joined the community of monks to spend their lives practising the Buddha's teachings. 

44) SPREADING THE DHARMA

44. When the Buddha had sixty monks as his disciples (students) he held a meeting. He told them: "Go and spread the Dharma to other places, to give more people the chance of gaining freedom from suffering. Spread the Dharma so that human lives may be purified and brightened. There are people ready for the Dharma. They will be able to understand it. I myself will go to teach at Uruvela."

45) GOING TO URUVELA VILLAGE

45. After the Buddha sent out his sixty-arahant disciples for the first time, he travelled to Magadha in the southeast, to Uruvela village. After hearing the Buddha's teaching, many men left their homes and became monks. Later, more than 1,000 of them became fully enlightened arahants.

46) GOING TO THE CITY OF RAJAGAHA

46. Then the Buddha took his arahant disciples to Rajagaha. He went to teach and enlighten King Bimbisara and his people, as he had previously promised the king he would. After hearing the Dharma, King Bimbisara took refuge (look for protection and help) in the Buddha and became his follower. Later, he donated Veluvana Park as a residence for the Buddha and the monks. Veluvana became the first Buddhist monastery.

 47) SIGALA WORSHIPS IN THE SIX DIRECTIONS

47. One morning, on his way from Veluvana to beg for his daily alms food, the Buddha came across a young man named Sigala. The man was bowing to the east, south, west and north. Then he saluted the sky above and the earth below. He finished by scattering seeds in these six directions. The Buddha asked him why he did such things. Sigala replied that his father, before he died, asked him to do this ritual daily, to protect himself from any evil that might happen to him.

48) GIVING THE FIVE PRECEPTS TO SIGALA

48. The Buddha then explained to Sigala what his father had really meant. By asking him to bow in the six directions, his father really wanted him to remember, respect and be kind to all living beings in all directions. By doing this he would create good karma and he would be protected. Finally, the Buddha instructed Sigala not to kill, steal, be unfaithful to his wife, lie or take intoxicants. These are the training rules known as the Five Precepts.

49) UPATISSA AND KOLITA

49. During the Buddha's stay near Rajagaha, there was a well-known teacher of one of the traditional schools. He had about two hundred students, and among them were Upatissa and Kolita. These two students were best friends. They wanted to learn more about life and death than their teacher had been able to teach them. So they agreed with each other that they would search for the highest knowledge, and as soon as one of them found it, he would share it with the other.

50) MEETING THE ARAHANT ASSAJI

50. One morning Upatissa was walking towards Rajagaha. On the way there he met a monk who looked very peaceful and seemed to be free from all fear. This monk was the arahant Assaji, one of the five former ascetics. Upatissa went towards him and said: "Venerable master! Who is your teacher and what did he teach you?" The monk replied with a smile: "My teacher is a great sage of the Sakya clan. He is the Buddha, and I practice according to his teaching."

-------------------------

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập