Nghi Thức Tụng Niệm Lễ Giao Thừa

Đã đọc: 7166           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Nghi Thức

 

Tụng Niệm

 

LỄ GIAO THỪA

 

 

 

CHÙA PHÁP QUANG

Trụ trì: TT Thích Nhật Tân

12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Austrlia

Tel: 61.7.33721113 ; 0402.442431

Website: www.phapquang.com.au ; Email: thnhattan@yahoo.com.au

&

TU VIỆN QUẢNG ĐỨC

Viện chủ: TT Thích Tâm Phương

Trụ trì: TT Thích Nguyên Tạng

105 Lynch Rd, Fawkner, VIC 3060, Australia

Tel: 61.3.93573544 ; 0450.378867 ; 0412.794254

 Website: www.quangduc.com ; Email: quangduc@quangduc.com

 

 

 

Ấn hành Tết Ất Mùi 2015

Phật Lịch 2559 - Việt Lịch 4884

***

 

NIỆM HƯƠNG

 

Nguyện đem lòng thành kính

Gởi theo Pháp mây hương

Ngát tỏa khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tánh làm lành

Cùng pháp giới chúng sinh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ đề kiên cố

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ Giác.

  

 

KỲ NGUYỆN

 

Tư thời đệ tử chúng đẳng, nhất tâm quy hướng Phật tiền, chân thành thiết lễ Giao Thừa Nguyên Đán Minh Niên, phủ phục thành tâm đảnh lễ cúng dường Thập Phương Chư Phật, vô lượng Bồ Tát Thánh Hiền, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Tôn Thần, Già Lam Thánh Chúng, thùy từ lân mẫn, chứng minh gia hộ: Pháp âm phổ chiếu, Phật Pháp thân truyền, Thiền môn nghiêm tịnh, Hải Chúng an hòa, Bách gia hộ Đạo, Trăm họ quy y, Phước duyên tăng trưởng, Hạnh nguyện viên dung.

 

Ngưỡng nguyện: Thượng chúc Phật nhựt tăng huy, Pháp luân thường chuyển, Thượng hoằng Phật đạo, Hạ hóa chúng sanh, Hiển phát Như Lai, Hưng long Tam Bảo, phong điều vũ thuận, Quốc thới Dân an.

 

Phổ nguyện:

Chư Thiện nam Tín nữ Phật tử, bá gia bá tánh, thân tâm thường lạc, tứ đại điều hòa, gia đình hưng thạnh, bửu quyến đoàn viên, Bồ Đề tâm tăng trưởng, Đạo nghiệp viên thành.

 

Âm siêu dương thới, Pháp giới chúng sinh, Tình dữ vô tình, Giai cộng thành Phật Đạo. 

 

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

 

 

TÁN PHẬT

 

Ðấng Pháp Vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp trời người

Cha lành chung bốn loài

Quy y tròn một niệm

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận.

 

Phật, chúng sinh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới đế châu ví Đạo tràng

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin đảnh lễ quy y.

 

 

ĐẢNH LỄ

 

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

 

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Ðiều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ðương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

 

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Ðà Phật, Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Ðại Thế Chí Bồ Tát, Ðại Nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

 

 

TÁN LƯ HƯƠNG

 

Lư hương vừa nhóm Chiên đàn

Khắp xông pháp giới muôn ngàn cõi xa

Lòng con kính ngưỡng thiết tha

Ngưỡng mong Chư Phật thương mà chứng minh.

 

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

 

 

Bài tựa CHÚ LĂNG NGHIÊM

 

Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

 

Tâm chánh định như như bất động

Phật Ba Thân nhân thế khó tìm

Trăm ngàn muôn kiếp đảo điên

Vô minh dứt sạch chứng liền Pháp Thân

Nay con nguyền chứng ngôi Chánh Giác

Độ chúng sinh như cát Sông Hằng

Thân tâm này nát như trần

Hồng Ân Chư Phật chút phần báo ân

Cung thỉnh Thế Tôn lại chứng minh

Đời năm trược con xin vào trước

Một chúng sinh quả Phật chưa thành

Con nguyền không chứng Vô Sanh Niết Bàn

Đại hùng Đại lực Đại từ bi

Giúp con dứt sạch si mê buồn phiền

Để sớm được lên miền Thượng giác

Ngồi Đạo tràng bát ngát Mười phương

Hư không có thể tiêu tan

Nguyện con kiên cố không hề lung lay

 

Nam Mô Thường Trụ mười phương Phật

Nam Mô Thường Trụ mười phương Pháp

Nam Mô Thường Trụ mười phương Tăng

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát

 

Lúc bây giờ từ nhục kế của Phật, phóng ra một đạo hào quang trăm báu, với hoa sen ngàn cánh, trong mỗi hoa sen, có hóa Phật ngồi, từ đảnh Hóa Phật, phóng ra mười đạo hào quang trăm báu, mỗi đạo hào quang, hiện ra nhiều Thần Kim Cang Mật Tích, ông bưng núi, ông cầm sử, biến khắp cõi hư không, đại chúng trông thấy, vừa mừng vừa sợ, đều cầu Phật thương xót che chở, một lòng lắng nghe Phật nói Thần chú:

 

Án, a na lệ, tỳ xá đề, bệ ra bạt xà ra đà rị, bàn đà bàn đà nể, bạt xà ra bàn ni phấn. Hổ hồng, đo lô ung phấn, ta bà ha. (3 lần)

 

 

CHÚ ĐẠI BI

 

Nam Mô Đại  Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

 

Thiên thủ, thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra, đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bát ra da, Bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.

 

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.

 

Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, đồ lô đồ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô rô hô rô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha, Ta bà ma ha, a tất đà dạ, Ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

 

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ gia. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bàn ra da dạ ta bà ha.

 

Án tất điện đô mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.(3 lần)

 

 

NIỆM DANH HIỆU PHẬT

 

Đại Từ Đại Bi thương chúng sinh

Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài

Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm

Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

 

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (3 lần)

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật (3 lần)

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

 

 

S ÁM NGUYỆN GIAO THỪA

 

Giao Thừa giây phút uy linh

Nguyện cầu Chư Phật chứng minh hộ trì

Nhân loại thấm nhuận từ bi

Thế giới hòa ái thiết thi Đạo mầu   

Trên thời đền đáp Ân sâu  

Dưới thời tế độ hàm thâu muôn loài

Tiễn đưa năm cũ qua rồi

Đón mừng năm mới rạng soi gương lành

Thiện nghiệp nỗ lực tri hành

Ác nghiệp đoạn tuyệt tơ mành không vương

Giao Thừa Nguyên Đán niêm hương

Nguyện cầu muôn hướng ngàn phương thanh bình

Không còn khói lửa đao binh

Tiêu tan cừu hận bất bình can qua

Bất luận chủng tộc quốc gia

Bất luận oán kết trầm kha não lòng

Hận thù thù hận chất chồng

Từ Bi xóa sạch đẹp trong chan hòa

Bắc cầu Đạo Lý giao thoa

Chúng sinh thân thiện kết tòa sen tươi

Vị tha chín bỏ làm mười

Tự tu tự độ thời thời an khương

Thôn quê thành thị phố phường

Người người hoan hỷ thanh lương đậm đà

Chúc Mừng Năm Mới hoan ca

Tân Xuân Vạn Hạnh nhà nhà thơm hoa

Cầu cho mưa thuận gió hòa

Thu, Đông, Xuân, Hạ bốn mùa an vui

Thiên tai chấm dứt lở bồi  

Hạn hán kết thúc, không thời nhiễu nhương

Cơm ngon gạo trắng ngát hương

Ấm no hạnh phúc tư lường muôn dân

Giàu nghèo san sẻ tương lân

Tình người nhân loại lượng phần thắm tô

Phân chia kỳ thị cuốn cờ

Văn minh chậm tiến trôi bờ cách ngăn

Nơi đâu cũng có trăng rằm

Đẩy đưa nguyệt khuyết nặng oằn mà chi

Đời người ngắn ngủi qua đi

Trăm năm thử hỏi đáng gì hay sao

Sống cho đạo đức thanh cao

Xấu xa ích kỷ đổ vào hố sâu

Lục độ vạn hạnh làm đầu

Cứu nhân độ thế là câu trau mình

Sống đời cống hiến hy sinh

Sống đời phụng sự quang minh tuyệt vời

Bảo ban con cháu nên người

Lục thân quyến thuộc mỉm cười an nhiên

Giao Thừa Nguyên Đán minh niên

Phật Từ gia hộ mọi miền trần gian

Năm châu bốn biển hòa vang

Chúng sinh quy hướng Đạo Vàng Pháp Vương

Nam Mô Tam Bảo mười phương

Chứng minh gia hộ cát tường lạc bang.

Nam Mô Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật

Nam Mô Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật

Nam Mô Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật.

 

 

GIAO THỪA QUY NGUYỆN

 

Đệ tử chúng con lòng thành kính

Trước Phật đài thiết lễ trang nghiêm

Cúng Giao Thừa Nguyên Đán minh niên

Nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ

Nén tâm hương chí thành hiển lộ

Dâng cúng dường Chư Phật mười phương

Chư Bồ Tát Thánh Chúng Long Thiên

Ứng Hóa Thân lai lâm chứng giám

Cõi Ta Bà trầm luân khổ nạn

Đã từ lâu vất vưởng lang thang

Nay chúng con nương Ánh Đạo Vàng

Nguyện Chư Phật thùy từ lân mẫn

Nước cành dương xóa tan nghiệp chướng

Thuyền Bát Nhã chuyên chở thanh lương

Vượt Lục Đạo chìm đắm tang thương

Thoát Tam Đồ hồi đầu Bỉ Ngạn

Một năm cũ oan khiên ta thán

Chất chồng cùng phiền trược đã qua

Vụng tu trì bỉ thử trầm kha

Vô minh phủ lầm đường lạc lối

Năm Mới đến cải tà quy hối

Thức tỉnh mau lửa cháy trên đầu

Kiếp con người cửa sổ bóng câu

Dìu dắt nhau trên đường hóa độ

Ta Bà khổ nguyền xin cứu khổ

Cứu chúng sinh thoát cảnh điêu linh

Hạnh Độ tha phụng hiến quên mình 

Nguyện Tự độ chuyên cần tinh tấn

Phút thiêng liêng Giao Thừa Nguyên Đán

Xin kiền thiền đảnh lễ thập phương

Đấng Từ Nghiêm vô thượng Pháp Vương

Chư Bồ Tát Thánh Hiền vô lượng

Gia hộ cho muôn phương ngàn hướng

Khắp năm châu bốn biển an lành

Không nhiễu nhương tao loạn chiến tranh

Dứt nghiệt ngã thiên tai hạn hán

Xin trời yên mưa hòa gió thuận

Xin biển lặng sóng nước reo vang 

Nơi nơi đều thịnh vượng an khang 

Đâu đâu cũng no cơm ấm áo

Hỡi nhân loại sống trên thế giới

Biết thương yêu mở cửa từ tâm

Lấp hố thẳm phân biệt cách ngăn

Bắc nhịp cầu giao hòa thiện mỹ

Mọi quốc gia thông thương hiệp ý

Mọi chủng tộc thân ái tuyệt vời

Trao tin yêu trân trọng tình người

Hòa điệu sống cùng nhau xây dựng

Giao Thừa tất nhất tâm hồi hướng

Phật thân truyền nhựt nhựt tăng huy

Đại hải Chúng đức độ từ bi

Chúng sinh nhuận thanh lương pháp vũ

Hồi hướng khắp tứ sanh vạn loại

Đều hưởng nhờ vô lượng Phật ân

Phát Bồ Đề dưỡng tánh tu tâm

Tịnh giới đức tăng long phước huệ

Đoạn phàm trược hòa chơn tánh thể

Nhập Thánh Lưu độ tận chúng sinh

Phật Pháp Âm vô thượng uy linh 

Đồng Giác ngộ chứng thành Phật quả.

 

 

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA TÂM KINH

Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử ! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề Tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha. (3 lần) 

 

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ

Nam mô tam mãn đa mẫu đà nẫm, a bát ra để hạ đa xá, ta nẵng nẫm, đát điệt tha, án khư khư, khư hê khư hê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắt sá để sắt sá, sắt trí rị, sắt trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất dị duệ, ta phạ ha. (3 lần)

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện Từ Bi thường gia hộ
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện Hộ Pháp thường ủng hộ.

Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát. (3 lần)

 

HỒI HƯỚNG

 

Giao Thừa công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện Pháp giới chư chúng sinh

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ

Thế thế thường hành Bồ Tát đạo

Nguyện sinh Tây phương Tịnh độ trung

Cửu phẩm Liên hoa vi Phụ Mẫu

Hoa khai kiến Phật ngộ Vô Sinh

Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ

Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập ư nhứt thiết

Ngã đẳng dữ chúng sinh

Giai cộng thành Phật Đạo.

 

 

PHỤC NGUYỆN

 

Giao Thừa năm mới, Nghinh tiếp Tân xuân, Lễ Phật đầu năm, Cung đón Bố Đại Hòa Thượng, Đức Phật Di Lặc hóa thân. Đệ tử chúng con một dạ chí thành quỳ trước Phật đài, kiền thiền dâng nén tâm hương cúng dường ba ngôi Tam Bảo.

 

Ngưỡng nguyện: Cửa thiền thường nghiêm tịnh, tứ Chúng mãi thuận hòa, Phật huệ chiếu sáng ngời, mưa Pháp nhuần thắm gội, Phật tử lòng tin sâu, ruộng phước càng tăng trưởng. Chúng sanh sống an lạc, vui hưởng cảnh thái bình, Phước huệ trang nghiêm, phúc thọ tăng long, sở nguyện tùy tâm kiết tường như ý.

 

Phổ nguyện: Gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, Hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, Pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật đạo.

 

 

TAM TỰ QUY

 

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo Đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)

 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lạy)

 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Chơn Lý Cẩm Nang Khất Sĩ Chơn Lý Cẩm Nang Khất Sĩ
28/10/2010 06:29:00
Next

Đăng nhập