Nghi Thức Tụng Kinh - Lời Giáo Huấn Cuối Cùng Của Đức Phật (Kinh Phật Dành Cho Người Tại Gia)

Đã đọc: 9912           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 
                            NGUYỆN HƯƠNG
Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh.O
Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh.O
Nam mô Bồ-tát Quán Thế Âm tác đại chứng minh.O
Nam mô Phật hoàng Trần Nhân Tông tác đại chứng minh.O
Chúng con….
Đốt nén tâm hương nguyện chí thành,
Nhất tâm cung kính Phật Bồ-tát
nguyện cầu Tam bảo thường gia hộ,
Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.
Nam mô Bồ-tát hương cúng dường. (3 lần)OOO
Hôm nay là ngày … tất cả đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài tác lễ sám hối cầu an, tụng kinh Hạnh nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm, cung kính bậc thầy ba cõi, chí tâm, chí thành cầu xin sám hối, tất cả tội lỗi cố ý hay vô tình đã tạo ra trong quá khứ cũng như hiện tại, hết thảy đều được tiêu trừ.
Cúi mong Tam Bảo thường ở mười phương quang giáng đạo tràng chứng minh cho lòng thành của chúng con, khiến chúng con oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng.
nguyện cho chánh pháp được lan truyền khắp chốn, lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi, người người từ bỏ tham, giận, si mê, tưới tẩm từ bi, hạnh phúc, thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, làm lành lánh dữ, thế giới dứt nghiệp binh đao, muôn loài an vui giải thoát.
Tất cả đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài đồng sám hối cầu siêu, hồi hướng cho các hương linh, anh linh các oan hồn uổng tử, các chiến sĩ trận vong, các anh hùng nghĩa tử được thính pháp nghe kinh, được thừa tư công đức, phát tâm tỉnh giác, lìa khổ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ, tin sâu Tam Bảo, tin cõi Phật an vui.
Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.
Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.OOO
                      CA NGỢI TAM BẢO
Phật là đấng giác ngộ mình,
Độ người thoát khỏi, tử sinh bao đời.
Từ bi, trí tuệ rạng ngời,
Là thầy ba cõi, trời người xưa nay.
Pháp là phương thuốc diệu thay,
Chữa lành bệnh khổ, muôn loài chúng sinh.
Như vầng trăng sáng lung linh,
Soi đường ra khỏi, u minh mê mờ.
Tăng là những bậc chân tu,
Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi.
Thấm nhuần trí tuệ, từ bi,
Độ đời thoát khỏi tham si…. khổ sầu.
Nam mô hoan hỷ tạng Bồ-tát. (3 lần)OOO
TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP
Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy xin trì tụng
nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu
Nam mô khai pháp tạng Bồ-tát. (3 lần)OOO
 
                         TÁN PHẬT
Đại từ đại bi thương chúng sinh.
Đại hỷ đại xả cứu muôn loài.
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.OOO
                      ĐẢNH LỄ TAM BẢO
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời thường trú trong mười phương.  (Lạy một lạy) O
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chánh pháp ba đời thường trú trong mười phương.  (Lạy một lạy) O
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy) OOO 
( Bắt đầu vô chuông mõ )
Một tiếng chuông ba tiếng mõ.
Một tiếng chuông một tiếng mõ.
Một tiếng chuông một tiếng mõ.
Một tiếng chuông năm tiếng mõ.                   
 
                  SÁM CẦU NGUYỆN QUÁN THẾ ÂM
Con quỳ, lạy Phật, chứng minh,
Với lòng thành kính, tụng kinh nguyện cầu.
Cầu cho, người vật, hiện tiền,
Muôn loài thoát khổ, bình yên an lành.O
Mười hai, nguyện lớn, Quán Âm,
Phát tâm vào đời, để độ chúng sinh.
Lòng thành, tín nữ, thiện nam,
Cùng nhau niệm Phật, ăn chay làm lành.
Quán Âm, xem xét, lắng nghe,
Cứu người chìm nỗi, lênh đênh sông dài.
Hãy mau, niệm Đức Quán Âm,
Tai qua nạn khỏi, hiểm nguy không còn.
Người người, bị lửa đốt thiêu.
Niệm danh Bồ-tát, hóa ra sen vàng.
Biển to, sóng lớn, chìm thuyền,
Niệm danh Bồ-tát, sóng to hết liền.
Yêu tinh, ma mị, điên khùng,
Niệm danh Bồ-tát, bình yên cõi lòng.
Vào rừng, thú dữ, chực chờ,
Niệm danh Bồ-tát, chúng liền tránh xa.
Bị tù, bị tội, khảo tra,
Niệm danh Bồ-tát, hết cơn nguy nàn.O
Bị trù, bị yếm, mê man.
Niệm danh Bồ-tát, tâm thần sáng trong.
Quán Âm, nguyện lớn, vào đời,
Tùy duyên cứu khổ, rải ban phước lành.
Nương theo, Bồ-tát, Quán Âm,
Thấy mình thể nhập, cũng y như Ngài.
Tay cầm, bình nước, tịnh bình,
Tay cầm nhành liễu, ung dung vào đời.
Cam lồ, chan rải, khắp nơi,
Vui tươi mát mẻ, chúng sinh muôn loài.
Quán Âm, thị hiện, vào đời,
Giúp người thoát khổ, an vui lâu dài. OOO
 
                       PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH
Lạy đấng thầy ba cõi,
Quy mạng Phật mười phương,
Nay con phát nguyện lớn,
Thọ trì kinh cuối cùng,
Giáo huấn của đức Phật
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ muôn loài,
nguyện cho người thấy nghe,
Đều phát tâm Bồ-đề,
Sống an vui giải thoát.
Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. (3 lần) OOO
                     KINH LỜI DẠY CUỐI CÙNG
                                CỦA ĐỨC PHẬT
Chính tôi được nghe: lần chuyển bánh xe chánh pháp đầu tiên, Đức Thế Tôn độ tôn giả Kiều-trần-như và lần thuyết pháp sau cùng, Ngài độ tôn giả Tu-bạt-đà-la. Những người có thể hóa độ, Ngài đã hóa độ tất cả. Vào đêm cuối trước ngày Niết-bàn vô dư, giữa rừng Sa-la, dưới cây song thọ, không gian thật vắng lặng, yên tĩnh, Đức Phật đã nhắn nhủ những điều cốt lõi của chánh pháp như sau. O
1- Này các đệ tử, sau khi Như Lai qua đời, các vị phải trân trọng, cung kính giới luật như kẻ nghèo hèn được giàu có, như kẻ đui mù được sáng mắt. Phải biết rằng giới luật là bậc Thầy tối thượng. Dẫu có sống thêm ở đời bao nhiêu năm nữa, Như Lai cũng không ngoài mục đích răn dạy các vị về giới luật ấy thôi. O
Người giữ giới thì không được kinh doanh, thương mại, xây dựng nhà cửa, cày cấy ruộng vườn, đầu tư nông nghiệp, thuê người giúp việc, theo kiểu thế tục. Không được chặt đốn cây cối, đào đất, móc hang, điều chế dược liệu, đoán quẻ tốt xấu, xem sao đoán mạng, nghiên cứu địa lý, tìm tòi hưng suy, hay coi lịch đoán số. O
Các vị nên sống tiết chế thân mạng, ăn uống điều độ, duy trì nếp sống thanh cao, giải thoát. Không tham dự chính trị, lãnh sứ mạng liên lạc, thông tin. Không được luyện bùa chú, chế linh dược, giao hảo người quyền quý, kết thân kẻ ngạo mạn. Cần phải giữ tâm chân thật, sống chánh niệm và tỉnh thức trong từng phút giây, mong cầu đạo quả giải thoát. Không được che dấu lỗi lầm, bày điều mê hoặc để thu hút quần chúng. Phải sống ít muốn, biết đủ đối với bốn phẩm vật cúng dường. Sống vừa đủ để hành đạo, không cất chứa tài sản và tiền bạc. O
Như Lai vừa nói tóm tắt về sự giữ giới. Giới luật đó là căn bản, là gốc rễ của giải thoát. Nhờ giữ giới trang nghiêm, thiền định và trí tuệ phát sanh, có thể tiêu diệt sự đau khổ. Thế nên các vị hãy giữ gìn giới luật một cách trọn vẹn. Người giữ giới thanh tịnh sẽ nuôi lớn pháp lành. Người thiếu mất giới thì không thể phát sinh công đức. O
2. Này các đệ tử, các vị phải chế ngự năm giác quan không để chúng dong ruổi theo trần cảnh, dục lạc. Người tu phải như chú mục đồng cầm roi chăn, không để trâu dẫm đạp lúa mạ của người. Một khi các vị buông lung năm giác quan, không những các vị không chế ngự được năm thứ dục lạc, mà các vị cũng không thể dừng được vòng cương toả của phóng túng, như con ngựa chứng nếu không dây cương, nó sẽ lao xuống hầm hố. Nạn khổ của giặc cướp chỉ có một đời, trong khi nạn giặc giác quan làm chúng sanh đau khổ nhiều kiếp. Tai họa của nó vô cùng nguy hiểm. Các vị phải cẩn thận. O
Thế nên, người có trí cần phải chế ngự các giác quan chứ không phục tùng nó; giữ gìn chúng như là canh chừng giặc cướp, không để chúng hoành hành, thao túng.
Này các đệ tử, trong các giác quan của con người, ý là quan trọng nhất. Các vị phải thận trọng chế ngự tâm ý mình. Tâm ý rất đáng sợ, nguy hiểm còn hơn thú dữ, rắn độc, thậm chí nguy hại hơn cả nạn hỏa hoạn. Cũng như có người mải mê cầm giữ chén mật trên tay và quên đi hầm hố trên đường, sẽ bị vấp ngã. Cũng như voi say mà không có móc sắt; như khỉ vượn gặp được cây rừng tha hồ mà chuyền nhảy, muốn chế ngự chúng thì thật là khó. Vì vậy các vị siêng năng chế ngự tâm mình, để giữ gìn tất cả các pháp thiện. Khi tâm được chế ngự một chỗ thì không việc gì không thành. O
3. Này các đệ tử, khi thọ dụng phẩm vật cúng dường, các vị nên quan niệm như uống thuốc. Ngon không ham, dở không chê. Ăn uống chỉ để cho khỏi đói khát. Như ong hút mật trong hoa, chỉ lấy mùi vị, không làm tổn thương hương sắc. Người xuất gia cũng vậy: thọ dụng sự cúng dường để đủ sức khoẻ tu tập, không được ham cầu quá nhiều, làm tổn thất tín tâm của tín thí. Hãy như người trí biết lượng sức kéo và chịu đựng của trâu, không nên dùng trâu quá sức, đến nỗi kiệt lực. O
4. Này các đệ tử, ban ngày thì nỗ lực tu tập pháp lành, không để thời gian trôi qua uổng phí. Đầu hôm, cuối đêm cũng không luống bỏ. Giữa đêm tụng niệm, tu trì. Đừng vì chuyện ngủ nghỉ mà để cuộc đời trôi qua vô ích. Hãy tâm niệm rằng ngọn lửa vô thường đang đốt cháy thế gian, để tự tinh tấn độ mình, khắc phục sự lười biếng, ngủ nghỉ. Giặc phiền não luôn rình rập giết các vị, còn nguy hiểm hơn kẻ thù, làm sao các vị có thể mặc tình ngủ nghỉ mà không cảnh giác ! Phiền não ngủ trong tâm người cũng như rắn độc nằm trong nhà, phải dùng móc sắt giới hạnh mà lôi kéo nó ra gấp. Rắn độc ra rồi ta mới an tâm ngủ nghỉ. Rắn độc chưa ra mà mải mê ngủ nghỉ thì thật là người không biết hổ thẹn. O
Này các đệ tử, sự hổ thẹn là trang sức đẹp nhất trong mọi trang sức. Sự hổ thẹn có khả năng chế ngự mọi thứ bất thiện và phi pháp của con người. Thế nên hãy sống với tâm niệm hổ thẹn, đừng bao giờ lãng quên đức tính ấy. Mất tâm hổ thẹn là mất tất cả công đức. Có hổ thẹn là có tất cả thiện pháp. Không hổ thẹn thì có khác chi loài cầm thú. O
5. Này các đệ tử, nếu có ai xúc phạm, thương tổn thân thể các vị, các vị nên kiềm chế tâm mình, đừng để lửa sân hận thiêu đốt. Lại phải giữ lời ăn, tiếng nói, đừng buông lời ác độc để trả đũa ai. Tâm sân hận trỗi dạy sẽ làm băng hoại đạo nghiệp, cháy hết công đức tu tập. Đức tánh của kham nhẫn thì giữ giới và khổ hạnh cũng không thể sánh bằng. Thực hành đức nhẫn mới xứng danh là bậc Thượng Nhân có sức mạnh. Người nào chưa có thể chịu đựng sự nhục mạ một cách hoan hỷ, như uống cam lộ, thì chưa thể xứng danh là người vào đạo có trí. Sự sân hận sẽ thiêu hủy tất cả pháp lành, nó nguy hiểm hơn lửa dữ. Các vị phải canh phòng cẩn mật, đừng cho sân hận xâm nhập. Trong các loại giặc cướp công đức thì sân hận là nguy hiểm bậc nhất. Người thế gian sống thọ hưởng dục lạc, thiếu phương pháp chế ngự, nếu có sân hận còn có thể tha thứ được. Người xuất gia hành đạo loại bỏ mọi thứ vui của đời mà không loại bỏ được sân hận thì thật đáng trách, cũng giống như bầu trời quang đãng mà có sấm sét nổi lên là điều không thích hợp. O
6. Này các đệ tử, các vị hãy tự xoa đầu mình và ghi nhớ rằng: các vị đã bỏ tất cả các mỹ phẩm và trang sức của thế gian, khoác trên mình chiếc áo cà-sa hoại sắc, sống bằng cách khất thực. Khi nào tâm lý kiêu mạn, cao ngạo nổi lên thì lập tức chế ngự nó. Kiêu ngạo là tánh xấu mà thế nhân còn không nên có, huống chi là người xuất gia vì đạo giải thoát, sống bằng khất thực hay sao! O
7. Này các đệ tử, tâm lý dua nịnh trái ngược hoàn toàn với đạo giải thoát. Thế nên, các vị hãy huấn luyện tâm cho thật chất trực. Nên biết rằng: Dua nịnh là điều dối trá mà người xuất gia không nên có. Phải làm cho tâm ý đoan chánh, phát huy đức tánh trung trực. Đó là con đường vào đạo. O
8. Này các đệ tử, các vị nên biết rằng người nào tham muốn nhiều thì nhu cầu lợi dưỡng cũng nhiều, do vậy mà đau khổ càng tăng. Người ít muốn thì không ham cầu, không đắm nhiễm nên không có tệ hại ấy. Chỉ với lợi ích ấy thôi cũng đủ để các vị phải trau dồi, thực tập, huống là khi hạnh này còn có công năng phát triển các công đức ! Người ít muốn thì không lấy lòng người bằng cách dua nịnh, lòn cúi và cũng không bị các giác quan sai sử, thao túng. Hành giả ít muốn, tâm ý được thanh thản, không còn những ưu tư, phiền muộn, gặp việc thì đủ nghị lực để ứng phó, không việc gì không làm được. Nói chung, sống hạnh ít muốn tất gần Niết-bàn. O
9. Này các đệ tử, nếu các vị muốn giải thoát mọi đau khổ thì nên thường xuyên tu tập quán biết đủ. Pháp biết đủ là cơ sở của sự an lạc, hạnh phúc và sung mãn. Người biết đủ dẫu nằm trên đất vẫn thấy an lạc. Người không biết đủ dẫu sống ở thiên đường vẫn chưa thấy toại nguyện. Không biết đủ tuy giàu mà rất nghèo. Biết đủ thì tuy nghèo nhưng rất giàu có. Người không biết đủ là kẻ nô lệ của năm thứ dục lạc thấp kém và còn là tấm bia đời đáng thương xót đối với hành giả biết đủ. O
10. Này các đệ tử, muốn đạt đạo tịch tịnh, vô vi, an lạc, các vị phải xa lìa những chốn huyên náo, sống một mình ở những nơi an nhàn, thanh vắng. Người ở chỗ yên tĩnh thì trời Đế-thích và chư Thiên đều kính trọng. Vì thế, các vị nên xa lìa hội chúng, sống đơn độc thư thái và cắt đứt gốc rễ đau khổ bằng tư duy trí tuệ. Người thích hội chúng thì bị hội chúng nhiễu loạn, như cây cổ thụ mà có nhiều chim tụ tập thì có thể bị hư cành. Thế gian trói buộc con người trong đau khổ cũng giống như con voi già bị sa lầy, khó mong thoát khỏi. Đó là hạnh siêu thoát, các vị cần ghi tâm. O
11- Này các đệ tử, nỗ lực tinh tấn thì không việc gì khó khăn. Thế nên các vị phải siêng năng, tinh tấn như giọt nước thường nhỏ có thể xuyên thủng đá. Người tu hành mà biếng nhác thì khác nào như người cọ cây lấy lửa, cây chưa kịp nóng đã nghỉ, dầu tha thiết được lửa, lửa cũng không vì thế mà có được. Hãy siêng năng tinh tấn không dừng. O
12- Này các đệ tử, thực ra cầu cạnh thiện tri thức hay người trợ lực không bằng tự mình đề cao chánh niệm, tỉnh thức. Có chánh niệm thì giặc phiền não không thể xâm nhập được.
Thế nên các vị phải sống trong sự nhiếp niệm. Mất chánh niệm là đồng nghĩa với mất công đức. Có được chánh niệm bền vững thì dù sống trong môi trường ngũ dục cũng chẳng hề gì, như người chiến sĩ vào trận có mặc áo giáp thì không còn sợ gì nữa. O
13- Này các đệ tử, nhiếp phục được tâm ý là làm cho tâm an trụ vào định. Tâm trụ thiền định thì sẽ thấu triệt được trạng thái sinh diệt, chuyển biến của thế giới. Các vị phải tinh tấn tu tập thiền định. Tâm định thì trạng thái chao động, tán loạn sẽ tiêu mất cũng như người biết cách giữ nước thì phải bảo vệ tốt đê điều. Cũng vậy, muốn có nước trí tuệ, các vị phải khéo tu tập thiền định, không để cho rỉ chảy. O
14- Này các đệ tử, có trí tuệ thì không có tham trước, luôn luôn tự tỉnh thức và tự dò xét, nhờ đó người ấy có khả năng giải thoát trong giáo pháp của Như Lai. Nếu không có trí tuệ thì không xứng danh là bậc xuất gia. Trí tuệ là chiếc thuyền vững chắc vượt qua biển sanh tử, là ngọn đèn sáng chói trong hắc ám vô minh, là dược liệu thần y của mọi bịnh tật và là lưỡi búa bén chặt đứt cây phiền não. Vì thế, các vị cần trau dồi tuệ giác “văn, tư, tu” để tăng trưởng lợi ích. Người có trí tuệ soi chiếu thì dẫu là mắt thịt vẫn là người chánh kiến, thấy rõ bản chất mọi vật. O
15. Này các đệ tử, hý luận chỉ làm cho tâm trí rối loạn. Người xuất gia mà sống hý luận thì không thể đạt được tuệ giác giải thoát. Vì thế các vị phải nhanh chóng từ bỏ vĩnh viễn tâm lý hý luận, vô ích. Diệt trừ các hý luận tạp loạn mới có thể đạt được an lạc tịch diệt. O
16. Này các đệ tử, hãy thường xuyên nhớ đến các công đức để từ bỏ tất cả mọi phóng dật, như là tránh xa bọn giặc cướp tài sản thánh. Thể hiện lòng đại bi, Như Lai đã tuyên nói chánh pháp lợi ích rốt ráo. Về phần mình, các vị hãy nỗ lực tinh tấn thường xuyên, đừng để cuộc đời trôi qua vô ích, sau này ăn năn, hối hận đã muộn. Như Lai như là vị lương y, rõ biết bịnh lý, cho toa thuốc hợp bịnh trạng từng người. Uống hay không uống không phải là lỗi của lương y. Như Lai lại cũng như người chỉ đường, chỉ rõ đâu là con đường nên đi và hướng đến giải thoát. Biết rõ đường lành mà không chịu cất bước lên đường không phải là lỗi của vị đạo sư! O
17. “Này các đệ tử, đối với bốn chân lý thánh, nếu có chỗ nào chưa thấu đáo, thì nên thưa hỏi, Như Lai sẽ chỉ bày cho các con.” Thế Tôn khuyên nhắc ba lần như vậy, bốn chúng đều im lặng, không ai còn thắc mắc. O
Lúc ấy, tôn giả A-nậu-lâu-đà bạch Phật rằng:
- Bạch Thế Tôn, dù cho mặt trăng có thể trở nên nóng, mặt trời có trở nên lạnh, nhưng Bốn Chân Lý Thánh mà Như Lai đã dạy không thể nào thay đổi được. Khổ đế là thực trạng đau khổ của cuộc đời: sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thù ghét mà phải gặp mặt là khổ, thương yêu mà phải chia lìa là khổ, chấp vào năm nhóm nhân thể là khổ. Diệt đế là trạng thái hết sạch mọi đau khổ và nguyện nhân đau khổ, là an lạc, Niết-bàn. Đạo đế là con đường dẫn đến an lạc, là tám chánh đạo, là trung đạo, không có con đường nào khác. Bạch Thế Tôn, cả bốn chúng đều không còn thắc mắc gì về bốn chân lý cao thượng nầy nữa. O
18. Lúc bấy giờ trong chúng, hàng đệ tử hữu học phải đối diện sự kiện Đức Phật sẽ vô dư Niết-bàn, đều bi cảm, đau xót. Hàng đệ tử mới vào đạo nghe những lời dạy cuối cùng đều được hóa độ, như trong đêm tối nhờ có ánh sáng, nên thấy đường đi. Các hàng đệ tử vô học đã dứt sạch các phiền não, vượt ra khỏi sanh tử, vẫn không ngăn được sự ngậm ngùi: “Tại sao Đức Thế Tôn vô dư Niết-bàn quá sớm ! Lúc đó, Đức Phật vì thương bốn chúng nên dạy thêm rằng: O
- Này các đệ tử, chớ có thảm sầu, đau xót. Dẫu Như Lai có sống thêm ở đời một kiếp nữa, rồi cũng phải đến ngày Niết-bàn. Hội ngộ mà không chia tay; kết hợp mà không tan rã là điều không thể có được. O
Đối với Như Lai, kinh nghiệm và pháp thức lợi mình, lợi người, Như Lai đều đã tuyên bố. Thật chẳng có lợi ích gì, nếu Như Lai sống lâu nơi đời mà các vị không thực hành chánh pháp. Những chúng sanh đáng độ, Như Lai đã độ hết. Những chúng sanh chưa được độ, Như Lai cũng đã tạo nhân duyên để họ được hóa độ. Từ nay trở đi, đệ tử của Như Lai hãy noi theo truyền thống chánh pháp mà thực hành. Đó là cách làm cho pháp thân Như Lai thường còn, và mãi mãi bất diệt ở thế gian. Như Lai vô dư Niết-bàn hay không, việc đó không quan trọng. O
Này các đệ tử, các vị nên nhận thức rằng mọi vật thể, hiện tượng trên thế gian này đều chuyển biến, vô thường, có kết hợp thì phải có tan rã, chẳng có gì để quyến luyến, thương tâm. Cuộc đời là như thế, các vị phải nỗ lực tinh tấn để tự giải thoát. Dùng ánh sáng trí tuệ để tiêu diệt bóng tối si mê. Đời là một sự vận hành không kiên định. Như Lai vô dư Niết-bàn như bỏ đi một căn bệnh dữ. Đó là năm nhóm nhân tính, mang tính tội lỗi, tạm gọi là thân, vì thế, nó phải chịu sự chi phối không thương tiếc của già, bệnh và chết. Bậc tuệ trí khi thoát khỏi nó có cảm tưởng như là dẹp xong được bọn cướp. Như vậy, chết không đáng để hoan hỷ, an lạc hay sao ? O
Này các đệ tử, các vị phải tha thiết tìm kiếm con đường giải thoát. Toàn thể thế giới từ những vật thể đang vận động cho đến các vật thể không vận động cũng đều không thường còn, và không có thực thể, rồi phải đến lúc hoại diệt.
Thôi, các vị hãy yên lặng, đừng nói thêm lời nào nữa! Đã đến lúc Như Lai vô dư Niết-bàn. Đó là những lời dạy cuối cùng của Như Lai. (Bản dịch Thích Nhật Từ)
                Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. (3 lần) OOO
                     
   
                           KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ
                                 CỦA HÀNG BỒ-TÁT
Là người đệ tử Phật, ngày đêm nên chí thành, nhớ nghĩ và tư duy, về tám điều giác ngộ, của các bậc Bồ-tát.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NHẤT: Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, dần hồi lìa tử sinh.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ HAI: Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được an lành.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ BA: Tâm nếu không thỏa mãn, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, Bồ-tát hay quán xét, thường muốn ít biết đủ, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy trí tuệ làm đầu.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ TƯ: Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá trừ phiền não, nhiếp phục bốn chúng ma, xa lìa chốn tối tăm.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NĂM: Ngu si phải sinh tử, Bồ-tát thường nên nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, nhằm thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho mọi người.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ SÁU: Nghèo khổ hay oán giận, thường gieo nhiều tội lỗi, Bồ-tát luôn san sẻ, bình đẳng với mọi người, không nhớ đến quá khứ, không ghét bỏ một ai.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ BẢY: Tham muốn rất tai hại, tuy thân ở thế gian, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người tu hành, luôn giữ đạo trong sạch, thực hiện hạnh thanh tịnh, từ bi với muôn loài.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ TÁM: Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não vô cùng tận, nên phát tâm Bồ-đề, tu hành cầu giải thoát, độ hết thảy muôn loài, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu nhiều đau khổ, khiến cho muôn loài vật, đều bình an hạnh phúc.O
Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ-tát, đã tự mình giác ngộ, nhờ tinh tấn hành trì, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Bát-nhã, mau đến bờ giải thoát, rồi giáo hóa thế gian, độ tất cả chúng sinh, đem tám điều giác ngộ, chỉ dạy cho mọi người, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm dục lạc, tu theo Bát chính đạo. Này bốn chúng đệ tử, tư duy tám điều này, sẽ dễ dàng tỉnh giác, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến quả Bồ-đề, mau thành tựu Phật pháp, xa lìa đường sinh tử, thường an nhiên thanh nhàn.O
 
                         KỆ TÁN QUÁN ÂM
Cành dương liễu, nước tịnh nhiệm mầu.
Rưới tắt muôn vàn, cảnh khổ đau.
Chư thiên mát mẻ, tâm thanh tịnh.
Nhân thế vui tươi, cảnh an nhàn.
Cam lồ rưới khắp trần gian,
Não phiền dứt sạch, sen vàng nở hoa.OOO        
 
                     MƯỜI HAI NGUYỆN LỚN
Một nguyện khi hành Bồ-tát đạo,
Danh hiệu tôi Tự Tại Quán Âm.
Sáu căn thanh tịnh viên thông,
Chỗ nào khốn khổ liền tìm đến nơi.
Hai nguyện không sợ gian nan,
Vớt người chìm đắm, biển sông lâu dài.
Ba nguyện ứng hiện Ta Bà,
U minh đau khổ mau mau giải trừ.
Bốn nguyện ma quỷ yêu tinh,
Hãy mau thức tỉnh hồi quy Phật-đà.
Năm nguyện dương liễu tịnh bình,
Cam lồ rưới mát, nhân thiên an lành.
Sáu nguyện bình đẳng xót thương,
Không còn phân biệt, thân sơ mọi loài.
Bảy nguyện dứt khổ ba đường,
Chúng sinh thoát nạn, không còn trầm luân.
Tám nguyện cứu khổ tội tù,
Chúng sinh vui vẻ, an nhiên thanh nhàn.
Chín nguyện cứu khổ thế nhân,
Thảy đều thể nhập, Niết bàn vô sinh.
Mười nguyện hổ trợ Tây Phương,
Muốn cho tất cả, biết đường về Tây.
Mười một nguyện Di Đà thọ ký,
Cảnh Tây Phương tuổi thọ lâu dài,
Chúng sinh muốn sống an lành,
Niệm danh Bồ-tát, Tây Phương mau về.
Mười hai nguyện tinh tấn tu hành,
Dù thân này lao khổ trăm bề,
Thành tâm nỗ lực không ngừng,
Mười hai nguyện lớn độ sinh đời đời. OOO
                         KỆ SÁM HỐI
Con đã gây ra bao lầm lỗi
Khi nói khi làm khi tư duy
Tham lam hờn giận và ngu si
Nay con cúi đầu xin sám hối.
Một lòng con cầu Phật chứng tri
Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới
nguyện sống đêm ngày trong tỉnh giác
nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa.
Cúi xin các Phật Thế-tôn,
Nhủ lòng thương xót chúng sinh mê mờ.
Hoặc tội ác tự tay tạo tác
Hoặc xúi bảo kẻ khác từng làm
Hoặc thấy việc ác không can
Lại còn hoan hỷ sinh tâm đồng tình.
Những tội ác tự mình trộm cướp
Của chùa chiền bảo tháp chư tăng
Tự tay mình lấy giả làm
Hoặc xui người lấy mừng vui trong lòng.
Hoặc tự tay gây tạo tham tàn
Làm mười điều ác lại coi thường
Hoặc dùng thế lực ép oan,
Đều sa địa ngục A-tỳ đáng khinh.
Làm quỷ đói súc sinh đau khổ
Hoặc giam mình nẻo dữ không thôi
Làm loài hèn hạ nhất đời
Nếu được làm người làm người thấp kém.
Nay con nguyện thật thà sám hối
Biết bao điều tội lỗi xưa nay
Cúi xin chư Phật chứng minh
Xót thương cho nỗi khốn cùng của con.
Xin chư Phật rủ lòng thương xót
Nay con xin quỳ trước Phật-đà
Phát tâm thệ nguyện thật thà
Đời đời kiếp kiếp trồng gieo căn lành.
Xin phát nguyện làm lành lánh dữ.
Kể từ đây muôn kiếp không thôi.
Con nhất tâm nguyện sống đời lành.
Đem thân mạng nương nhờ Tam bảo.
Lên thuyền từ vượt qua biển khổ.
Cầm đuốc tuệ ra khỏi rừng mê.
Thân miệng ý luôn luôn trong sạch.
Đi đứng nằm ngồi trong tỉnh giác.
Lạy Phật tổ soi đường chỉ lối.
Hôm nay đây khẩn thiết thề nguyện.
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm.
Không còn vương vấn chuyện xưa nay.
Nam mô cầu sám hối Bồ-tát.OOO
 
               CHÚNG CON TỤNG TAM QUY
           VÀ VÂNG GIỮ NĂM ĐIỀU ĐẠO ĐỨC.
                         TỤNG TAM QUY Y
Chúng con nguyện suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. (3 lần)
Quy y Phật, chúng con nguyện suốt đời tôn trọng kính thờ tu theo đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là vị thầy giác ngộ sáng suốt của chúng con. Quy y Phật rồi, chúng con không tu theo trời, thần, quỷ vật, nhưng vẫn tôn trọng bằng tình người trong cuộc sống.
Quy y Pháp, chúng con nguyện suốt đời tôn trọng, học hỏi và tu theo lời dạy của Phật. Quy y Pháp rồi, chúng con không tu theo ngoại đạo tà giáo, nhưng vẫn tôn trọng bằng tình người trong cuộc sống.
Quy y Tăng, chúng con nguyện suốt đời tôn trọng tu theo Tăng sĩ hướng dẫn đúng theo chánh pháp Như lai. Quy y Tăng rồi, chúng con không si mê làm thân với nhóm dữ bạn ác, nhưng vẫn tôn trọng bằng tình người trong cuộc sống.
                          TỤNG NGŨ GIỚI
Con nguyện từ bỏ sát sinh
Tôn trọng sự sống, rải ban tâm lành.
Thương yêu người vật môi sinh
Cho đời hạnh phúc, muôn loài an vui.
Con nguyện từ bỏ trộm gian
Mánh mung cướp của, tham lam xin chừa.
Sống chân thật chẳng lọc lừa
Cho tròn nhân nghĩa, cho vừa nhân sinh.
Con nguyện từ bỏ ngoại tình
Một chồng một vợ, tấm lòng trinh nguyện.
Thương yêu tôn trọng cảm thông
Ngọt bùi chia sẻ, thủy chung trọn đời.
Con nguyện từ bỏ nói sai
Bớt lời chửi tục, móc moi hai đầu.
Nói như chánh pháp cao sâu
Im như bậc thánh, nhiệm mầu thấy nghe.
Con nguyện từ bỏ rượu chè
Say sưa nghiện ngập, thân mê trí mờ.
Để không bệnh hoạn thẫn thờ
Để cho tâm trí lặng lờ sáng trong.
Từ nay con nguyện với lòng
Giữ gìn năm giới, quyết không phạm lầm.
Để cho con sống thanh cao
Để đời an lạc, dạt dào tình thương.OOO
 
Đi kinh hành niệm Quán Thế Âm Bồ-tát. ( Hoặc ngồi tại chỗ niệm.)
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát. (108 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần)
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát. (3 lần)
Nam mô Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. (3 lần)
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần )
Nam mô Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát. (3 lần)
 
                       SÁM MƯỜI NGUYỆN
Một nguyện kính lễ Như Lai.
Hai nguyện xưng tán công dày Thế Tôn.
Ba nguyện tu phước cúng dường.
Bốn nguyện sám hối tiêu tan nghiệp trần.
Năm nguyện vui vẻ an lành.
Sáu nguyện thỉnh chuyển pháp luân độ người.
Bảy nguyện thỉnh Phật ở đời.
Tám nguyện học Phật sáng ngời tâm linh.
Chín nguyện hằng thuận chúng sinh.
Mười nguyện hồi hướng phước lành khắp nơi.OOO
 
                HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC
Sám hối công đức khôn tính kể
Thắng phước vô biên đồng hướng về
nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.
nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ tát đạo.
nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Con và cha mẹ ông bà
Chúng sinh giác ngộ, cõi đời an vui.OOO
 
                          PHỤC NGUYỆN
Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh.O
Nam mô Phật bổn sư Thích ca Mâu Ni tác đại chứng minh.O
Nam mô Bồ-tát Quán Thế Âm tác đại chứng minh.O
Nam mô Phật hoàng Trần Nhân Tông tác đại chứng minh.O
Cửa thiền thường nghiêm tịnh
Toàn chúng mãi thuận hòa
Phật huệ chiếu sáng ngời
Mưa pháp hằng nhuần gội
Phật tử lòng tin sâu
Ruộng phước càng tăng trưởng
Chúng sinh sống an lạc
Vui hưởng cảnh thái bình
Nơi nơi dứt đao binh
Mỗi mỗi đều thành Phật.
Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.O
 
                   ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU
Con xin nương tựa Phật
Bậc phước trí vẹn toàn
Cầu tất cả chúng sinh
Giác ngộ, phát tâm lành. (một lạy)
Con xin nương tựa Pháp
Nguồn tuệ giác Từ bi
Cầu tất cả chúng sinh
Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (một lạy)
Con xin nương tựa Tăng
Đoàn thể sống an vui
Cầu tất cả chúng sinh
Hòa hợp, thương mến nhau. (một lạy)OOO
 
                             HỒI HƯỚNG
nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Con và cha mẹ ông bà
Chúng sinh giác ngộ, cõi đời an vui.OOO
 
                VĂN PHÁT NGUYỆN CHÙA THIÊN KHÁNH
                                VỀ CHÙA TU HỌC
Về chùa kính Phật trọng Tăng
Cùng nhau học hỏi, trau dồi thân tâm.
Một lòng quyết chí tu hành
Thâm ân Phật tổ, ơn sâu khó đền.O
Đất nước Việt Nam trên bốn ngàn năm văn hiến, nhờ biết phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tôn trọng tự do dân chủ độc lập về kinh tế, chính trị và văn hóa đạo đức tâm linh. Hai triều đại Lý-Trần là nét son vàng sáng chói, đã mở ra trang sử mới nhờ biết đưa Phật pháp vào đời, giúp mọi người sống trong cơm no áo ấm, vui vẻ sống đoàn kết, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau bằng tình người trong cuộc sống với trái tim yêu thương và hiểu biết. Thế cho nên:
“Tiên học đạo đức làm người, hậu học chữ nghĩa kiến thức”.
“PHẬT TỬ CHÙA THIÊN KHÁNH, nguyện NOI GƯƠNG PHẬT THÍCH CA MÂU NI, DẤN THÂN TU HỌC PHƯỚC HUỆ TRANG NGHIÊM.
DÂN TỘC NƯỚC VIỆT NAM, PHÁT HUY TINH THẦN MANG ĐẠO VÀO ĐỜI, DO HAI TRIỀU ĐẠI LÝ-TRẦN SÁNG LẬP”.
“ ANH HÙNG LÝ THƯỜNG KIỆT KHƠI NGUỒN TÂM LINH, MỞ TRANG SỬ MỚI CHO NGƯỜI DÂN NƯỚC VIỆT.
PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG ĐƯA ĐẠO VÀO ĐỜI, PHÁ TRỪ MÊ TÍN LÀM RẠNG RỠ TỔ TIÊN ”.
Ngày hôm nay đất nước ta tiếp tục phát huy truyền thống “tốt đạo đẹp đời” mà ông cha ngày xưa đã dày công nuôi dưỡng, khuyên nhủ mọi người biết tin sâu nhân quả, gìn giữ năm điều đạo đức và tu mười điều thiện lành tốt đẹp, để dân chúng an cư lạc nghiệp theo lời Phật dạy.
Chúng con Phật tử Chùa Linh Xứng xin thành tâm phát nguyện, ngưỡng mong chư Phật, chư Bồ-tát, chư hiền Thánh tăng quang giáng đạo tràng từ bi gia hộ, chứng minh để cho chúng con tu học đến ngày thành tựu viên mãn mới thôi.OOO
                       MƯỜI HAI LỜI NGUYỆN
1-Chúng con kính lạy Phật-đà
Giúp người thoát khỏi, vô minh ưu phiền.
nguyện cho cha mẹ ông bà
Được nhiều phước đức, sống lâu ở đời.O
2-Chúng con kính lạy Phật-đà
Nhờ ơn Tam bảo, sáng soi chỉ đường.
nguyện cho tất cả thầy cô
Truyền trao giáo pháp, mỗi ngày tốt hơn.O
3-Chúng con kính lạy Phật-đà
Các vị Bồ-tát, chư Tăng thánh hiền.
nguyện cho tất cả mọi người
Tin sâu nhân quả, cùng nhau làm lành.O
4-Chúng con kính lạy Phật-đà
Nhủ lòng thương xót, chúng sinh mê mờ.
nguyện không ganh ghét oán hờn
Giữ tâm kiên cố, từ bi thương người.O
5-Chúng con kính lạy Phật-đà
Chia vui sớt khổ, rải ban tâm từ
nguyện siêng tinh tấn tu hành
Cầu cho nhân loại, đừng thù hận nhau.O
6-Chúng con kính lạy Phật-đà
Đời đời kiếp kiếp, trồng gieo căn lành.
nguyện lòng trong sạch sáng trong
Quyết tâm từ bỏ, tham si khổ sầu.O
7-Chúng con kính lạy Phật-đà
Cùng nhau vui sống, tràn đầy tình thương.
nguyện cho tốt đạo đẹp đời 
Tràn đầy hạnh phúc, muôn nhà ấm êm.O
8-Chúng con kính lạy Phật-đà
Cầu cho nhân loại, sống đời vị tha.
nguyện mau thành tựu đạo tâm
Giúp cho cuộc sống, an nhiên thanh nhàn.O
9-Chúng con kính lạy Phật-đà
Giữ gìn năm giới, quyết không phạm lầm.
nguyện sống giúp ích nhân sinh
Sẻ chia vật chất, tâm linh sáng ngời.O
10-Chúng con kính lạy Phật-đà
Phát tâm vào đời, để độ chúng sinh.
nguyện cầu Phật pháp chiếu soi
Trường tồn cõi thế, thấm sâu lòng người.O
11-Chúng con kính lạy Phật-đà
Sống trong tỉnh giác, thương yêu muôn loài.
nguyện đem lời dạy Thế tôn
Cùng nhau niệm Phật, ăn chay làm lành.O
12-Chúng con kính lạy Phật-đà
Tùy duyên cứu khổ, rải ban phước lành.
nguyện cho thế giới bình yên
Giúp người thoát khổ, an vui lâu dài.OOO
CHÚNG CON THÀNH TÂM PHÁT nguyện, GIỮ GIỚI TRONG SẠCH VÀ SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC
Năm giới là nền tảng đạo đức căn bản của thế giới loài người, Phật chế ra vì lòng từ bi thương xót chúng sinh, giúp mọi người vượt qua cạm bẫy cuộc đời, để sống an vui hạnh phúc, ngay tại đây và bây giờ.O
Giới như ngọn đèn sáng hay phá tan si mê, tối tăm, mờ mịt. Giới như sức mạnh hay dựng đứng những gì ngã xuống. Giới có công năng dứt ác làm lành. Giới như ánh sánh trí tuệ, từ bi hay chuyển hóa phiền não khổ đau thành an vui, hạnh phúc.O
              “ Giới là phương thuốc nhiệm mầu,
               Chữa lành các bệnh, khổ đau ở đời. ”
Năm giới là con đường sáng, là niềm tin vững chắc cho mọi người trên bước đường thăng hoa cuộc sống, giới có công năng làm mới lại chính mình, giúp chúng ta không rơi vào hố sâu của tội lỗi mà hay sống đời đạo đức và vô ngã vị tha.O
Người Phật tử chân chính phải sống có văn hóa, có đạo đức, có nhân cách, có hiểu biết, có yêu thương, có đức tính từ-bi-hỷ-xả, và biết tôn trọng bảo vệ sự sống của muôn loài.OOO
GIỚI THỨ NHẤT TÔN TRỌNG VÀ BẢO VỆ SỰ SỐNG
Giới thứ nhất: Ý thức được khổ đau do sự giết hại gây ra chúng con nguyện không giết người và không giết hại các loài vật, bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, không khai thác, phá hủy bừa bãi làm ảnh hưởng chung cho thế giới loài người.O
Chúng con nguyện không trực tiếp giết hại hay phá hủy môi trường, không xúi bảo người khác giết hại, không vui vẻ hay tán đồng khi thấy người giết hại, dù đó là trong tâm tưởng của chúng con.OOO
GIỚI THỨ HAI KHÔNG GIAN THAM TRỘM CƯỚP
Ý thức được những khổ đau do gian tham trộm cướp, lường gạt lấy của người dưới nhiều hình thức. Chúng con nguyện mở rộng tấm lòng thương xót để đem lại niềm vui sống đến với tất cả mọi người. Chúng con luôn ý thức rằng dù là một cây kim cọng chỉ, nếu không phải là của mình, nếu người không cho, chúng con không tự lấy làm của riêng mình.O
Người Phật tử chân chính, ai cũng phải tin sâu nhân quả, tin mình làm lành được hưởng phước, làm ác chịu khổ đau, nhân trộm cướp là việc làm xấu ác, cả thế giới loài người đều không chấp nhận nên có luật pháp chế tài, huống hồ là luật nhân quả luôn âm thầm chi phối mọi việc xấu ác của con người.OOO
GIỚI THỨ BA BẢO VỆ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH MÌNH VÀ NGƯỜI KHÁC
Ý thức được những khổ đau do xâm phạm tiết hạnh của người khác, chúng con nguyện chỉ sống một vợ một chồng chung thủy có đôi, không dan díu ăn nằm với người khác, nếu không phải là vợ hoặc chồng.O
Bản chất của chúng sinh là ái dục, ai ham hưởng thụ quá đáng vấn đề khoái lạc xác thịt và đi quá đà trong chừng mực cho phép, dễ bị mất nhân cách phẩm chất đạo đức. Thường như thế thì kéo theo sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình là ghen tuông, giận dỗi, mắng chửi và bạo hành.O
Người Phật tử chân chính, nếu muốn có một nhân cách phẩm chất đạo đức tốt, để không rơi vào trường hợp ngoại tình và các quan hệ tình dục bất chính khác. Quả báo hiện đời không bao giờ có được mái ấm gia đình hạnh phúc, chính vì vậy chúng con quyết một lòng sống chung thủy một vợ một chồng, để không bị người khác phá hoại hạnh phúc gia đình mình.OOO
GIỚI THỨ TƯ KHÔNG NÓI DỐI VÀ BIẾT LẮNG NGHE
Bồ-tát Quán Thế Âm là một con người mẫu mực đã mở ra cánh cửa “Phổ Môn” rộng khắp thế giới Ta bà này để mang niềm vui, tình yêu thương chân thật và làm vơi đi biết bao nỗi khổ niềm đau, của tất cả chúng sinh với tấm lòng vô ngã vị tha rộng lớn, nhờ có nhiều phước báo và nhân từ đức độ.O
Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu tỉnh giác gây ra, chúng con xin nguyện học và làm theo hạnh lắng nghe, cùng nói lời hòa nhã dễ thương để đem niềm vui chân thật và sẵn sàng chia vui sớt khổ để mình và người cùng sống trong an lạc thái bình.O
Lời nói rất quan trọng có thể tác động tới tâm tư mọi người làm cho họ hạnh phúc hay khổ đau, thế cho nên chúng con nguyện sẽ nói lời chân thật hiền hòa và không nói dối để hại người vật.O
Người Phật tử chân chính nguyện không nói dối, chuyện có nói không, chuyện không nói có, hoặc hứa với người mà không giữ đúng, hoặc hứa rồi mà tráo trở lật lộng. Hoặc nói lời ly gián làm hai bên hiểu lầm nhau, nên sinh ra thù hận. Hoặc dùng lời nói thêu dệt nịnh hót làm xiêu lòng người, từ vua quan cho đến các thứ dân bần cùng cũng đều bị mê hoặc bởi lời nói nịnh hót tâng bốc. Và chính lời nói nịnh hót làm hại oan rất nhiều người. Hoặc dùng lời nói thô ác như là nói nặng, mắng nhiếc, chửi rủa dùng lời lẽ thô tục để lăng nhục người.O
Chính vì vậy, chúng con quyết học theo hạnh nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm để lắng nghe và biết tha thứ cho nhau mà cùng nói lời hòa nhã, từ ái và luôn đem niềm an vui, hạnh phúc đến với mọi người.OOO
GIỚI THỨ NĂM GIỮ THÂN TÂM TRONG SÁNG LÀNH MẠNH
Xã hội ngày nay trên đà tiến bộ của nhân loại, con người càng ngày càng sa đọa hơn vì những thói quen hưởng thụ không lành mạnh gây ra như hút thuốc, uống rượu và dùng các chất kích thích độc hại như xì ke ma túy.O
Quả báo của sự tiêu thụ các chất độc hại, hiện đời bị ngu si mê muội, thân tâm u tối, không làm chủ bản thân dễ dẫn đến phạm pháp gây ra nhiều tội lỗi và làm tổn hại cho mình và người khác.O
Ý thức được sự khổ đau do uống rượu say sưa, tiêu thụ các chất kích thích như phim ảnh đời trụy, sách báo nhãm nhí, các chất độc hại như xì ke ma túy.O
Chúng con nguyện không tiêu thụ các chất độc trên để thân tâm được trong sáng lành mạnh, sống đời đạo đức vị tha mà làm tròn trách nhiệm đối với gia đình người thân, đóng góp lợi ích xã hội, và hộ trì Tam bảo, để Phật pháp được trường tồn ở thế gian này, nhằm giúp tất cả chúng sinh được nhiều lợi lạc.O
Chúng con từ nay về sau phát nguyện làm người Phật tử chân chính, gìn giữ năm giới pháp trong sạch, tu học theo lời Phật dạy để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ.O
Người Phật tử chân chính có một nhân cách sống được người trí tán thán và khen ngợi, đó chính là biết từ bỏ sát sinh hại vật, trước tiên là không được giết người, kế đến là biết hạn chế giết hại từ con vật lớn cho đến các loài nhỏ nhít. Rồi chúng ta không gian tham trộm cướp hay lường gạt của ai, sống chung thủy một vợ một chồng, không nói dối hại người và không uống rượu say sưa và dùng các chất độc hại như xì ke ma túy.OOO
NGUYỆN CẦU AN LÀNH
nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời, đều an lành,
nguyện đức Từ Bi, thường gia hộ.
Hết thảy sáu thời, đều an lành. 
nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời, đều an lành,
nguyện chư Tam Bảo, thường gia hộ. 
Hết thảy sáu thời, đều an lành.
nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời, đều an lành,
nguyện chư hộ pháp, thường ủng hộ,
Hết thảy sáu thời, đều an lành.
Nam-mô Tiêu tai giáng cát tường Bồ-tát. OOO                         
Hồi hướng công đức
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sinh
Đều trọn thành Phật đạo.OOO

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Đăng nhập