Những Bài Kệ Kính Lễ Chư Phật và Bồ Tát

Đã đọc: 25924           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Kính lễ Chư Phật và Bồ Tát

 

Cùng các thần chú, được sắp xếp trong hình thức những bài nguyện

thích hợp cho các hành giả mọi cấp độ sử dụng

 1.      Đạo sư Bi mẫn Thích Ca Mâu Ni

 

Nyingjé chenpö tsöden nyikmai zhing

  Với lòng đại bi Ngài đã chọn thế giới của những xung đột và suy hoại này,

 

Zungné mönlam chenpo ngagya tab

  Ngài đã lập năm trăm đại nguyện.

 

Pékar tar ngak tsentö chir mi dok

  Ngài được tán thán như một đóa sen trắng thanh khiết; tất cả những ai nghe đến danh hiệu của ngài sẽ không rơi trở lại vào luân hồi sinh tử -  

 

Tönpa thukjé chen la chaktsal lo

  Đạo sư tràn đầy từ ái và bi mẫn, con kính lễ ngài!

 

Lama tönpa chomdendé dézhin shekpa drachompa yang dakpar dzokpai sangyé pel gyalwa shakya tubpa la chaktsal lo   Chöto kyapsu chi-o

Guru, Đạo sư, Thế Tôn, Như Lai, A La Hán, Đức Phật toàn giác, Đấng Chiến Thắng Vinh quang, Đạo sư của dòng tộc Thích ca, con kính lễ và quy y ngài.

 

Teyatha  Om Muni Muni Maha Munayé Soha

 

2.      Đức Kim Cương Tát Đỏa Vinh quang

 

Mitok dorjé tapkyi yeshé ni

  Ngài là trí tuệ nguyên sơ của những phương tiện thiện xảo, trạng thái bất hoại vượt lên mọi ý niệm,

 

Mikmé sherab yum kyi ngang tu tok

  Đã chứng ngộ trạng thái của Bà Mẹ Vĩ đại, trí tuệ siêu việt vượt lên mọi sự quy chiếu;

 

Tukjé’i chetrak natsok chiryang tön

  Biểu lộ lòng bi mẫn của ngài trong vô vàn cách thế khác biệt.

 

Dorjé sempa ché la chaktsal lo

  Con kính lễ ngài, Đức Kim Cương Tát Đỏa vĩ đại!

 

     Om Vajra Sattva Ah

 

3.      Đức Amitayus, Phật Vô Lượng Thọ và Trí tuệ

 

Jikten drenpai tsowo tsepa mé

  Đức Phật Vô Lượng Thọ, đấng dẫn dắt lỗi lạc của chúng sinh trong thế giới này,

 

Dümin chiwa malü jompai pel

  Đấng vinh quang tiêu diệt mọi sự đe dọa của cái chết non yểu,

 

Gönmé dug ngel gyurpa nam kyi kyap

  Ngài là nơi nương tựa của tất cả những ai đau khổ, không được che chở -

 

Sangyé tsépamé la chaktsal lo

  Con kính lễ ngài, Đức Phật Vô Lượng Thọ!

 

Om Amarani Jivantiyé Soha

 

4.      Đức Phật Vô Lượng Quang Amitabha

 

Déchen zhing tu chö kyi khorlo kor

  Ngài Chuyển Pháp Luân trong Cõi Phật Cực Lạc,

 

Semchen nam la taktu tukjé zik

  Chăm sóc tất cả chúng sinh với lòng bi mẫn tràn trề,

 

Tamcha jizhin drowai tön dzepa

  Và hành động để làm lợi lạc chúng sinh như ngài đã hứa nguyện,

 

Nangta nyamzhak dzé la chaktsal lo

  Con kính lễ ngài, Đức Vô Lượng Quang, đấng an trụ trong thiền định!

 

Om Amidhewa Hrih

 

5. Đức Phật Ratnashikhin

 

Chomdendé dézhin shekpa drachompa yang dakpar dzokpai sangyé rinchen tsuktor chen la chaktsal lo   Chöto kyapsuchio

Thế Tôn, Như Lai, A La Hán, Đức Phật toàn giác, Đấng Chiến Thắng Vinh quang, con kính lễ và quy y ngài.

 

Teyatha Ratné Ratné Ratna Shi Khé Né Soha

 

6.      Đức Phật Dược Sư

 

Thukjé künla nyompai chomdendé

  Đấng Thế Tôn có lòng bi mẫn bình đẳng với tất cả chúng sinh,

 

Tsentsam thöpé ngen dro dug ngel sel

  Chỉ nghe danh hiệu ngài cũng đủ xua tan khổ đau của những cõi thấp,

 

Dugsum nésel sangyé menkyi la

       Đức Phật Dược Sư, Đấng chữa lành bệnh tật của ba độc,

 

Baidurya yi ö la chaktsal lo

Ánh sáng Xanh Da Trời, con kính lễ ngài!

 

Chomdendé dézhin shekpa drachompa yang dakpar dzokpai sangyé menkyi la baidurya ö kyi gyalpo la chaktsal lo   Chöto kyapsuchio

Thế Tôn, Như Lai, A La Hán, Đức Phật toàn giác, Đấng Chiến Thắng Vinh quang, Đức Phật Dược Sư, Vương quyền của Ánh sáng Xanh Da Trời, con kính lễ và quy y ngài.

 

Teyatha Om Bhaishajya Bhaishajya Maha Bhaishajya Bhaishajya Raja Samutgaté Svaha

 

7.      Đấng Bảo Hộ Di Lặc, Nhiếp Chính của Đức Phật

 

Cham chen méyi shédang pü shing sek

  Ngọn lửa từ ái vĩ đại của ngài thiêu rụi củi khô của lòng thù ghét

 

Yeshé ö kyi marik münpa sel

  Ánh sáng trí tuệ của ngài xua tan bóng tối vô minh

 

Chö kyi gyaltsap drowai gön gyurpai

  Nhiếp chính của Giáo Pháp, đấng bảo hộ của mọi sinh loài,

 

Ganden zhugpa dé la chaktsal lo

  Con kính lễ ngài, đấng an trụ trong cõi trời Đâu Suất!

 

Om Mati Mati Smriti Soha

 

8.      Đức Tôn quý Quán Thế Âm

 

Chaktong khorlö gyurpai gyalpo tong

  Ngàn tay của ngài là ngàn Chuyển Luân Thánh Vương,

 

Chen tong kelpa zangpö sangyé tong

  Ngàn mắt của ngài là ngàn vị Phật của hiền kiếp này,

 

Kangla kangdül déla der tönpai

  Ngài giảng dạy phù hợp với nhu cầu của mỗi chúng sinh,

 

Tsünpa chenrezi la chaktsal lo

  Đức Quán Thế Âm tôn quý, con kính lễ ngài!

 

Om Mani Padmé Hung Hrih

 

9.      Đức Văn Thù tôn kính và cao quý

 

Shechai kha ying zabching yangpa la

  Khắp mọi phạm vi sâu thẳm và vô hạn có thể biết được,

 

Lodrö kyilkhor gyépai özer kyi

  Chiếu tỏa những tia sáng rộng lớn từ vầng dương thông tuệ của ngài,

 

Kyé gü marik münpai tsok selwa

  Xua tan bóng tối vô minh trong tâm thức của mọi chúng sinh,

 

Jetsün jampelyang la chaktsal lo

  Con kính lễ ngài, Đức Văn Thù!

 

Om Arapatsana Dhi

 

10.  ‘Đấng Điều phục Kim Cương’: Vajra Vidarana

 

Dézhin shekpa tamché kyi

  Năng lực và sức mạnh của tất cả chư Phật

 

Tutop chiktu düpai dak

  Được cô đọng trong một mình ngài,

 

Dorjé trowo’i kur tönpa

  Đấng hiển lộ thân tướng giác ngộ của sự phẫn nộ kim cương –

 

Nampar jom la chaktsal lo

  Đấng Điều phục Kim cương, con kính lễ ngài!

 

Namash Chanda Vajra Krodhaya   Hulu Hulu Tishtha Tishtha Bhandha Bhandha   Hana Hana Amrité Hung Phet

 

11.  Đức Vijaya Tôn quý, Thiên nữ của sự Chiến thắng

 

Pelden lhamo tönkai dawai dok

  Thiên nữ vinh quang có mầu sắc của vầng trăng thu,

 

Zhel sum chak gyé rabdzé zhiwai ku

  Với ba mặt, tám tay, ngài đẹp mê hồn và tịch lặng,

 

Yeshé  payé  tséyi chok tsölma

  Ngài ban những tặng vật siêu phàm gồm sự trường thọ và trí tuệ vô hạn –

 

Nampar gyalmai zhabla chaktsal lo

  Đức Vijaya tôn quý, con kính lễ ngài!

 

Om Amrita Ayurdadé Soha

 

12. Đức Tara Tôn kính và Cao quý  

 

Daki tsérab ngön né drub pai lha

  Bổn Tôn mà con đã thiền định trong vô lượng đời trước,

 

Tüsum sangyé kün kyi trinlé ma

  Ngài là hoạt động giác ngộ của tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại, và vị lai,

 

Rabkar zhel chik chak nyi chen dün ma

  Sắc trắng chói lọi, với một mặt, hai tay, và bảy con mắt,

 

Yumgyur utpal namla chaktsal lo

  Bà Mẹ của chư Phật, đấng cầm hoa sen xanh, con kính lễ ngài!

 

Om Taré Tuttaré Turé Soha

 

13. Lời Cầu nguyện Đạo sư, Hiện thân của Tất cả Chư Phật

 

Trülpai guru tsen gyé tang

  Trước tám hiện thân của Guru Rinpoche (Đức Liên Hoa Sanh),

 

Drub pai rigdzin chenpo gyé

  Tám Trì minh vương thành tựu vĩ đại,

 

Changsem nyéwai sé gyé tang

  Tám đại Bồ Tát, ‘những Trưởng tử Thân thiết’ của chư Phật,

 

Drupchen ka gyé lha tsok la

  Các Bổn tôn của tám sadhana vĩ đại (Kagyé)(1),

 

Sölwa depso chinkyi lop

  Con khẩn cầu ngài – xin ban truyền cảm hứng cho chúng con bằng những gia hộ của ngài!

 

Chi nang sangwai parché söl

  Xin xua tan mọi chướng ngại trong, ngoài và bí mật!

 

Sampa yizhin drub pa tang

  Xin đáp ứng mọi nguyện ước của chúng con!

 

Chok tang thünmong ngödrup tsöl

  Xin ban cho chúng con những thành tựu thông thường và siêu việt!

 

Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung

 

14. Cuối cùng, Sự Hợp nhất Phẫn nộ của Hayagriva (Mã Đầu Quan Âm), Vajrapani (Kim Cương Thủ) và Garuda (Kim Xí Điểu)

 

Chokchü  gyalwa kün kyi ku sung thuk

  Các ngài là thân, ngữ và tâm trí tuệ của tất cả chư Phật khắp mười phương,

 

Cha khyung gyalpo tamdrin sangwai dak

  Garuda, Hayagriva và Thủ hộ của những Mật nhiệm vương giả

 

Rangzhin chiktu nyerten trowö tso

  Hiển lộ như một Bổn Tôn, lỗi lạc nhất giữa những bậc phẫn nộ.

 

Drenpé gekpung jomla chaktsal lo

       Chính tư tưởng của các ngài nghiền nát những thế lực gây chướng ngại – con kính lễ và tán thán các ngài!

 

Om Vajrapani Hayagriva Garuda Hung Phat 

 

 

Gewa diyi nyurtu dak

  Nhờ công đức này, cầu mong con nhanh chóng thành tựu chứng ngộ

 

Seché gyalwa drup gyur né

  Của chư Phật và những trưởng tử Bồ Tát,

 

Drowa chik kyang malü pa

  Và bằng cách đó cầu mong con có đủ năng lực để dẫn dắt mọi chúng sinh

 

Deyi sala göpar shok

  Và an lập họ trong cùng trạng thái giác ngộ đó.

 

 

Jangchup semchok rinpoche

  Cầu mong Bồ đề tâm cao quý và tối thượng:

 

Makyépa nam kyépa tang

  Phát khởi nơi những người chưa sinh khởi;

 

Kyépa nyampa mépa yang

  Cầu mong Bồ đề tâm không suy tàn ở nơi nó đã sinh khởi;

 

Kongné kong tu pelwar shok

  Mà tiếp tục tăng trưởng, càng lúc càng xa rộng hơn! 

 

 

Tong nyi tawa rinpoche

  Cầu mong cái thấy về tánh Không quý báu,

 

Matokpa nam tokpa tang

  Được chứng ngộ bởi những người chưa chứng ngộ nó;

 

Tokpa nyampa mépa yang

  Và khi cái thấy này đã được chứng ngộ, cầu mong nó không suy tàn;

 

Kongné kong tu pelwar shok

  Mà tiếp tục tăng trưởng, càng lúc càng xa rộng hơn!

 

Đối với tất cả quý vị đã thọ nhận giáo lý từ tôi và có một nối kết Giáo Pháp với tôi, tốt nhất là trì tụng những lời cầu nguyện và thần chú này mỗi ngày. Nếu không, hãy tụng bất kỳ bài nào quý vị muốn, đặc biệt là vào những ngày mồng 8, 15 và 30 âm lịch, và vào bốn lễ kỷ niệm trọng thể Đạo sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Mỗi khi quý vị làm như thế, lợi ích sẽ thật vô biên. Tôi, Zhadeupa Ngawang Chökyi Lodrö (Kyabjé Trulshik Rinpoche), một tu sĩ dốt nát của Đức Thích Ca Mâu Ni, xin chắp tay khẩn nài quý vị.

 

Shubham. Sarva Mangalam.

 

 TrulshikRinpoche_431771582

 

 

Bài Cầu nguyện Trường thọ cho Đức Kyabjé Trulshik Rinpoche

 

Séché gyalwai ridzin gyamtso yi

  Nhờ năng lực không vơi cạn của sự tương duyên, và lực gia hộ

 

Chinlap tenjung luwa mépai tü

  Của một đại dương Chư Phật và Bồ Tát hộ trì sự thấu suốt,

 

Drodül trülshik do ngak tendzin kyi

  Cầu mong gót sen của bậc điều phục chúng sinh, Bậc Đã Giải trừ Vô minh, bậc hộ trì giáo lý Kinh điển và Mật điển

 

Zhab pé takten dzétrin targyé shok

  An trụ kiên cố, và cầu mong Phật sự của ngài lan truyền thật xa rộng.

 

Jigdral Yeshe Dorje (Dudjom Rinpoche) đã biên soạn bài nguyện tha thiết này. Siddhirastu

 

 

Ngagyur kater dütsi gyamtso cher

  Kho tàng mọi phẩm tính của sự nghiên cứu, quán chiếu và thiền định không lỗi lầm

 

Trülmé tö sam gompai yönten ter

Của đại dương bao la chất cam lồ kahma và terma theo truyền thống Cựu Dịch,

 

Chökyi lodrö pop pai tu top pa

  Ngài đã đạt được năng lực dũng mãnh của Tuệ Pháp (Chökyi Lodrö),

 

Néten dorjé  dzin wang zhabten söl

  Trưởng lão Kim Cương Trì tôn kính và đại lực, cầu xin thọ mạng của ngài được kiên cố!

 

Lời cầu nguyện này nhận được ngữ gia trì của Đức Kim Cương Trì Dilgo Khyentse.

 

 

Nguyên tác: “Verses of Homage to the Buddhas & Bodhisattvas Together with their Mantras Arranged for Recitation by Practitioners of All Levels”

by Kyabje Trulshik Rinpoche

 

http://www.lotsawahouse.org/homage_buddhas_bodhisattvas.html

 

Tham khảo: “Homage to Buddhas and Bodhisattvas”, Second Edition – Padmakara

 

Chú thích:

(1). Kagyé hay Drubpa Kagyé (Tám Giáo lý Sadhana Vĩ đại) — thuật ngữ Kagyé ám chỉ tám bộ giáo lý hay những trao truyền Mahayoga được giao phó cho Đức Liên Hoa Sanh và tám Trì minh vương của Ấn Độ.

Trong tám Bổn Tôn chính yếu của mạn đà la Kagyé, có năm Bổn Tôn trí tuệ (trong đó Yamantaka tượng trưng cho thân giác ngộ của chư Phật, Hayagriva tượng trưng ngữ giác ngộ, Yangdak Heruka – tâm giác ngộ, Chemchok – những phẩm tính giác ngộ, và Vajrakilaya tượng trưng hoạt động giác ngộ của chư Phật) và ba Bổn Tôn thế tục.

(Theo http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Kagy%C3%A9)

Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

3.57

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập